Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Z Sanoka do Sanoka przez SłowacjęW dniach 17 - 19 września 2010r. odbył się Międzynarodowy Szosowy Maraton Kolarski Velo Carpathica. Organizatorem imprezy było Bieszczadzkie Towarzystwo Cyklistów w Ustrzykach Dolnych, a projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu współpracy transgranicznej. Trasa maratonu rozpoczynała się i kończyła w Sanoku, a wiodła przez Komańczę, Radoszyce i na Słowację przez Palotę, Medzilaborce do Barwinka. Stąd przez Tylawę i Jaśliska do Sanoka.

Na terenie naszej gminy w Tylawie zorganizowano punkt żywieniowy. W maratonie wzięło udział 63 osoby z całej Polski. Amatorskie maratony i rajdy na stałe zaczęły wpisywać się w krajobraz Beskidu Niskiego.

mim

2010-09-22

Zawiadomienie o sesji

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./

z w o ł u j ę


na dzień 28 września 2010 r. / wtorek / o godz.12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dukli LVIII sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miejskiej..
 3. Zapytania i wnioski radnych i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
 4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • a) zmian w uchwale własnej dot. budżetu Gminy Dukla na 2010 rok,
  • b) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2010 rok,
  • c) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Dukla z urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu GKiM w Dukli Sp. z o.o.,
  • d) ustalenia dopłaty do wybranych taryfowych grup odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych .
 7. Oświadczenia radnych, Burmistrza i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
 8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
 9. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Dukli
Zbigniew Uliasz

2010-09-21

Dukielscy gimnazjaliści w Urzędzie Gminy Dukla17 września br. Urząd Gminy Dukla odwiedzili wraz z opiekunami – Anną i Januszem Lis – uczniowie trzecich klas gimnazjalnych z Zespołu Szkół nr 2 w Dukli. Tematem głównym spotkania były zawody wykonywane w urzędzie, o których szczegółowo opowiedzieli z-ca burmistrza Andrzej Bytnar, sekretarz gminy Mirosław Matyka, specjalista d.s. BHP Dorota Kurdyła, oraz informatyk Daniel Biały. Pojawiły się również liczne pytania ze strony uczniów, na które przedstawiciele Urzędu Gminy Dukla chętnie odpowiadali.

js

2010-09-17

Studenci Uniwersytetu Warszawskiego w Urzędzie Gminy Dukla13 września br. Urząd Gminy Dukla odwiedzili studenci Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych na czele z dr hab. profesorem UW Pawłem Swaniewiczem. Celem wizyty było zapoznanie się ze sprawami związanymi z podziałem Gminy Dukla. Studentów interesowały sprawy dotyczące procesu tworzenia nowej gminy na terenie naszego kraju, wszelkie procedury, jakie musiały być zachowane, jak wyglądało tworzenie nowej jednostki samorządu terytorialnego w praktyce.

Odpowiedzi na nurtujące pytania studentów udzielał Wiceburmistrz Andrzej Bytnar, Skarbnk Elżbieta Wróbel, Sekretarz Mirosław Matyka.

2010-09-16

Oficjalne otwarcie ZS nr 2Najważniejszy w każdym działaniu jest początek

10 września 2010 o godz. 12.00 miało miejsce oficjalne otwarcie Zespołu Szkół nr 2 w Dukli. W uroczystościach wzięli udział m.in. Ks. Dziekan Stanisław Siara, O. Gwardian Krystian Olszewski, Wojewoda Podkarpacki Mirosław Karapyta, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Bogdan Rzońca, Podkarpacki Wicekurator Oświaty Antoni Wydro, Senator Stanisław Piotrowicz, Starosta Krośnieński Jan Juszczak, Burmistrz Gminy Dukla Marek Górak z pracownikami Urzędu, radni powiatowi, Dyrektor Muzeum Historycznego w Dukli Waldemar Półchłopek, przedstawiciele sektora bankowego z Dukli, Prezes GKiM w Dukli Artur Wszołek, mjr SG Jan Grochowski, dyrektorzy szkół z terenu gminy Dukla, radni samorządu dukielskiego.

Uroczystości rozpoczęły się wniesieniem pocztu sztandarowego. Przybyłych gości przywitał dyrektor ZS nr 2 Jan Drajewicz natomiast oficjalnego otwarcia dokonał Burmistrz Gminy Dukla Marek Górak, który przez 8 lat sprawował nadzór nad pracami przy budowie obiektu szkolnego.

Ks. Stanisław Siara i o. Gwardian Krystian Olszewski poświecili krzyże, które zostały wręczone delegacjom poszczególnych klas i wniesione do sal lekcyjnych.

Zaproszeni goście, w trakcie przemówienia, podzielili się swoimi przemyśleniami, które skupiały się wokół słów Platona „Najważniejszy w każdym działaniu jest początek”. Mówili o wychowaniu dzieci i młodzieży w duchu wartości narodowych i tradycji, o wartości krzyża, który stał się w ostatnim czasie motywem debat politycznych i społecznych.Więcej zdjęć znajdziecie Państwo w naszej galerii...

2010-09-14

Zakończono realizację projektu: Dokończenie budowy Zespołu Szkól w Dukli.Zakończono realizację projektu: Dokończenie budowy Zespołu Szkól w Dukli. W nowo wybudowanym obiekcie, będzie mieściło się gimnazjum i liceum Dukielskie. Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego2007-2013 os V Infrastruktura publiczna, działanie 5.1 Infrastruktura edukacyjna. Wartość projektu 4 668 062 zł , wysokość dofinansowania 2 619 081 zł. W dniu 10 września 2010r. nastąpiła uroczysta inauguracja roku szkolnego 2010/2011, w którym naukę podjęło 314 uczniów.

2010-09-14

W podziękowaniu za zebrane plonyW kościele OO. Bernardynów w Dukli 05.09.2010r. odbyły się Dożynki Powiatu Krośnieńskiego. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. koncelebrowaną przez ks.bpa Marcjana Trofimiak, ks. dziekana Stanisława Siarę, o. gwardiana Krystiana Olszewskiego, ks. prałata Waldemara Janigę i ks. prałata Edwarda Szajnę. Kazanie wygłoszone przez ks. biskupa skupiało się na ciężkiej pracy rolnika, którego wzywał do nieustannego dziękowania Bogu za plony ziemi. Przyniesione dary, chleb, wieńce dożynkowe będące owocem pracy rolnika zostały pobłogosławione na zakończenie mszy św.

Z uwagi na niesprzyjającą pogodę prezentacja wieńców dożynkowych, poszczególnych gmin, odbyła się nie jak planowano na placu przy Muzeum Historycznym w Dukli lecz w kościele OO. Bernardynów.

Dożynki powiatowe tradycyjnie rozpoczął starosta krośnieński Jan Juszczak. Starostami dożynek byli Danuta Majka mieszkanka Pałacówki i Jan Włodyka, właściciel gospodarstwa rolnego z Teodorówka, którzy na ręce starosty krośnieńskiego złożyli chleb z prośbą o jego sprawiedliwe dzielenie wśród mieszkańców powiatu.

Każda z delegacji gminnych, w tradycyjnych strojach, miała za zadanie ośpiewanie przygotowanego wieńca dożynkowego. Pierwsi zaprezentowali się gospodarze dożynek- Gmina Dukla, którą z wieńcem dożynkowym reprezentował zespół " Szarotki" prowadzony przez Małgorzatę Walaszczyk-Faryj. Starostami gminnymi byli Grażyna Kłap i Witold Krówka, którzy na ręce Burmistrza Gminy Dukla Marka Góraka i ks. bpa Marcjana Trofimiaka złożyli chleb. Każda kolejna gmina prezentująca swój wieniec dożynkowy wręczała chleb swojemu wójtowi bądź burmistrzowi.

Na zakończenie prezentacji starosta krośnieński przekazał delegacjom gminnym listy gratulacyjne i symboliczne nagrody na tzw. wstążki do wieńca.

Najbardziej zasłużeni rolnicy powiatu krośnieńskiego zostali uhonorowani pamiątkowymi statuetkami. W gminie Dukli byli to: Danuta Majka z Pałacówki, Jan Włodyka z Teodorówka, Jerzy Olbrycht z Dukli i Wiesław Paszek z Cergowej.

Uroczysty obiad dla uczestników dożynek odbył się przy Muzeum Historycznym w Dukli. Przy biesiadnych stołach zasiedli gospodarze dożynek i reprezentacje wszystkich gmin powiatu krośnieńskiego. Wspólnemu biesiadowaniu towarzyszyły pieśni dożynkowe, które wg tradycji stale wtórowały rolnikom podczas Święta Plonów.

Tradycji dożynkowych stało się zadość.

Tekst: Barbara PudłoWięcej zdjęć znajdziecie Państowo w naszej GARERII

2010-09-10

Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010-2015

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w ramach realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 – 2015 rozpoczęła tzw. strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko skutków jego realizacji. Jednym z elementów składowych strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, czyli dokumentu, w którym stosownie do stanu współczesnej wiedzy i odpowiednich metod oceny dokonane zostanie rozpoznanie stanu środowiska na obszarze objętym Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 – 2015 oraz określenie oddziaływania przedsięwzięcia na te rozpoznane elementy środowiska z jednoczesnym przedstawieniem rozwiązań, które mają na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań wspomnianego programu.

Czytaj całość...
2010-09-09

KOMUNIKAT O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH

Biuro: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
Obszar: Województwo podkarpackie

Komunikat na I dobę

Ważność:
od godz. 08:00 dnia 09.09.2010
do godz. 08:00 dnia 10.09.2010

Zjawisko/Stopień zagrożenia: burze/1
Orientacyjny przebieg: Po południu możliwe burze.

Komunikat na II dobę

Ważność:
od godz. 08:00 dnia 10.09.2010
do godz. 08:00 dnia 11.09.2010

Zjawisko/Stopień zagrożenia: burze/1
Orientacyjny przebieg: Po południu możliwe burze.

Dyżurny synoptyk: Andrzej Wołkowycki
Data wydania: godz. 13:29 dnia 08.09.2010
2010-09-09

Dukielszczyzna w obiektywie - zdjęcie sierpnia

Przypominamy, że cały czas czekamy na Państwa zdjęcia związane z gminą Dukla. Chcemy wspólnie z Wami tworzyć galerię zdjęć "Dukielszczyzna w obiektywie" na gminnej stronie internetowej galeria.dukla.pl. Fotografujących prosimy o przysyłanie zdjęć o tematyce historycznej, przyrodniczej etc. obejmującej obszar całej Dukielszczyzny na adres galeria@dukla.pl. Wybrane zdjęcia będą umieszczane w galerii z nazwiskiem ich autora. Co miesiąc będzie przyznawana nagroda za najładniejsze zdjęcie miesiąca.

Poniżej publikujemy zdjęcie Pana Konrada Zimy, które najbardziej przypadło do gustu redakcji galerii i zostało wyróżnione jako zdjęcie miesiąca sierpnia.

Panu Konradowi gratulujemy i jeszcze raz zapraszamy wszystkich miłośników fotografowania do współpracy.

2010-09-06

KOREKTA OSTRZEŻENIA HYDROLOGICZNEGO Nr 410 z dnia 01.09.2010

Data i godzina wydania: 01.09.2010 - godz. 15:00
Nazwa biura: Biuro Prognoz Hydrologicznych Kraków

KOREKTA OSTRZEŻENIA HYDROLOGICZNEGO Nr 410 z dnia 01.09.2010

Zagrożenie: przekroczenie stanu alarmowego

Stopień zagrożenia: 3 (w skali 3-stopniowej)

Ważność: od godz. 15:00 dnia 01.09.2010 do godz. 09:00 dnia 02.09.2010

Obszar: Województwo podkarpackie

Przebieg: W ciągu najbliższej doby w związku z prognozowanymi w dalszym ciągu intensywnymi opadami deszczu na dopływach Wisłoki, Wisłoka oraz Sanu spodziewany jest wzrost poziomu wody i przekroczenie stanów ostrzegawczych, a lokalnie alarmowych.

W górnym biegu Wisłoki, Wisłoka i Sanu, a także na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, wzrost poziomu wody do strefy stanów wysokich i lokalnie przekroczenie stanów ostrzegawczych.

Na Wiśle wzrost poziomu wody do strefy stanów wysokich z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo przekroczenia stanów alarmowych wynosi 80%.

W przypadku przekroczenia stanów alarmowych w profilach nieobwałowanych prawdopodobieństwo wystąpienia wody z koryta wynosi 90%. W przypadku przekroczenia stanów alarmowych w profilach nieobwałowanych nie przewidujemy przelania się wody przez koronę wałów.

Uwagi: W miarę rozwoju sytuacji hydrologicznej ostrzeżenie będzie aktualizowane.

Dyżurny synoptyk hydrolog: Anna Śmiech
2010-09-02

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

Data i godzina wydania: 01.09.2010 - godz. 15:34
Nazwa biura: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW Oddział w Krakowie

ZMIANA OSTRZEŻENIA Nr 105 wydanego dnia 30.08.2010 o godz. 14:02

Zjawisko: Intensywne opady deszczu

Stopień zagrożenia: 2

Ważność: od godz. 20:00 dnia 01.09.2010 do godz. 08:00 dnia 02.09.2010

Obszar: Województwo podkarpackie

Przebieg: W nocy 1/2.09.2010 (środa/czwartek) nadal występować będą umiarkowane i silne opady deszczu. Prognozowana suma opadów: od 20 do 30mm/12h.

Skutki: Podtopienia; uszkodzenia dróg i budynków; trudności komunikacyjne.

Uwagi: Zmiana dotyczy okresu występowania zjawiska.

Opracował synoptyk dyżurny IMGW Grzegorz Baca, dnia 2010-09-01 15:34
2010-09-02

Przekroczenie stanu ostrzegawczego na rzece Wisłok

W zwiazku z przekroczeniem stanu ostrzgawczego na rzece Wisłok /wodowskaz Krosno/ oraz jego dopływach /rzeki Morwawa i Stobnica/ a takze przekroczeniem stanu alarmowego na rzece Pielnica i prognozowanymi dalszymi nocnymi opadami deszczu / 20-30 mm/ proszę o podjęcie działań związanych ze stałym monitorowaniem sytuacji hydrologiczej na rzekach na terenie powiatów oraz utrzymanie w gotowosci systemu do reagowania na zagrożenie.

Z poważaniem
Dyżurny Operacyjny WCZK
Krzysztof Trala
2010-09-02

W nowych murach szkolnych

1 września 2010 roku gimnazjaliści ( z Gimnazjum w Dukli) i licealiści ( z LO Dukla) rozpoczną nowy rok szkolny w nowych murach szkolnych. Zespół Szkół nr 2, tak bowiem nazywa się nowo wybudowana szkoła zostanie oficjalnie otwarty 10 września br. o godz. 12.00.

Program uroczystego otwarcia szkoły: • 1. Wprowadzenie pocztu sztandarowego.
 • 2. Powitanie gości.
 • 3. Otwarcie obiektu przez burmistrza.
 • 4. Program artystyczny.
 • 5. Poświęcenie krzyży do klas - ks. dziekan i gwardian.
 • 6. Przekazanie krzyży delegacjom klas z wychowawcami.
 • 7. Przekazanie sztandaru przez absolwentów Liceum.
 • 8. Wystąpienia gości.
 • 9. Wniesienie krzyży przez delegacje do sal lekcyjnych.
 • 10. Zaproszenie do obejrzenia szkoły i poczęstunek.


Dyrektorzy Zespołu Szkół nr 2

Jan Drajewicz - od 1 września 2010 r. dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Dukli. Jest absolwentem Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Od 25 lat pracuje jako nauczyciel, od wielu lat jest nauczycielem dyplomowanym. W latach 1985-2002 pracował w szkole Podstawowej i Gimnazjum w Głojscach, w latach 2002-2007 był dyrektorem Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu. Od 2007 roku do 31 sierpnia br. dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego w Dukli. Ukończył podyplomowe studia w zakresie zarządzania instytucją oświatową w zreformownym systemie edukacji na Uniwersytecie Rzeszowskim, Informatyki w szkole na Akademii Ekonomicznej w Katowicach i przygotowania do kształcenia na odległość na UMCS w Lublinie. Organizował 11 edycji Euroregionalnego Zlotu Turystycznego. W latach 1998 - 2002 radny Powiatu Krosnieńskiego.

Arkadiusz Twardzik - od 1 września 2010 r. wicedyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Dukli. Ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Rzeszowie Wydział Pedagogiczny. Pracował w Szkole Podstawowej nr 10 w Krośnie, Gimnazjum nr 2 w Krośnie, Szkole Podstawowej w Dukli, w Zespole Szkół Publicznych w Wietrznie. Tam też od 1.09.2007 r. do 31 sierpnia 2010 był dyrektorem. Od 15 lat jest nauczycielem dyplomowanym. Ukończył studia podyplomowe w zakresie informatyki w szkole na Akademii Ekonomicznej w Katowicach i zarządzania w oświacie na WSIiZ w Rzeszowie.

kbr

2010-09-01

Ostrzeżenie hydrologiczne

Data i godzina wydania: 01.09.2010 - godz. 08:00
Nazwa biura: Biuro Prognoz Hydrologicznych Kraków

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr 410

Zagrożenie: przekroczenie stanu ostrzegawczego

Stopień zagrożenia: 2 (w skali 3-stopniowej)

Ważność: od godz. 08:00 dnia 01.09.2010 do godz. 08:00 dnia 02.09.2010

Obszar: Województwo podkarpackie

Przebieg: W ciągu najbliższej doby w związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu w zlewniach Wisłoki, Wisłoka oraz Sanu, a także na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, prognozowane są wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich, lokalnie przekroczenie stanów ostrzegawczych.

Na Wiśle wzrost poziomu wody do strefy stanów wysokich z przekroczeniem stanów ostrzegawczych.

Dyżurny synoptyk hydrolog: Anna Śmiech
2010-09-01

Magurycz w Zawadce Rymanowskiej17 nagrobków kamiennych z łemkowskiego cmentarza w Zawadce Rymanowskiej zostało uratowanych. Część z nich wyciągnięta została z ziemi, wyczyszczona, odremontowana i poskładana. Niektóre trzeba było kleić. Są i takie, którym brakuje żeliwnego, bądź części kamiennego krzyża. Trudu uratowania kamiennych nagrobków podjęło się Stowarzyszenie Magurycz i mieszkańcy Zawadki Rymanowskiej.

Cmentarzy w Zawadce Rymanowskiej jest dwa, jeden przy cerkwi, drugi na górce powyżej gospodarstwa państwa Szamańskich. A pochówków nie ma tu już od końca drugiej wojny światowej, ze względu na planowany w Trzcianie zbiornik wodny. To właśnie na cmentarzu na górce pracowało ponad tydzień około 10 osób członków bądź sympatyków Stowarzyszenia Magurycz. Stowarzyszenie wspólnie z działającym w Zawadce Rymanowskiej Stowarzyszeniem Karpatka i mieszkańcami wsi podjęli się trudu odremontowania cmentarza. Cmentarz od przeszło 15 lat jest ogrodzony. Był zarośnięty, nagrobki poprzewracane, niektóre "wrośnięte" w ziemię. Najpierw mieszkańcy zrzeszeni w stowarzyszeniu Karpatka oczyścili cmentarz z krzaków i zarośli, później wkroczył Szymon Modrzejewski z ekipą tj. członkami Stowarzyszenia, bądź młodymi ludźmi zainteresowanymi sztuką ludową i ochroną dziedzictwa kulturowego, którzy pracują społecznie na cmentarzach i przy kapliczkach (m.in. pionując, czyszcząc, klejąc oraz zabezpieczając krzyże i nagrobki).

Stowarzyszenie skupia około 30 osób, ale nie tylko nasi członkowie tu pracują. Organizujemy obozy, w których uczestniczą młodzi ludzie, w większości kobiety i bezinteresownie pracują na cmentarzach - mówi Szymon Modrzejewski, prezes Stowarzyszenia Magurycz. Kobiety są dokładniejsze i niezastąpione przy pracach lżejszych jak czyszczenie kamienia, kitowanie, uzupełnianie ubytków oraz malowanie żeliwnych krzyży - dodaje. Pieniądze na pokrycie kosztów związanych z wyżywieniem i zakwaterowaniem otrzymali od Krajowego Ośrodka Badania i Dokumentacji Zabytków, to nie w pełni pokrywa wydatki. Niestety w tym roku, mimo starań i złożonych wniosków do Fundacji Kronnenberga i programu Rita, wiecej pieniędzy nie otrzymali.

Szymon Modrzejewski już 24 lata remontuje cmentarze na terenach Polski południowo-wschodniej w Beskidzie Niskim, Bieszczadach oraz Roztoczu. Obóz w Zawadce Rymanowskiej jest dla niego już 53. Ideą Stowarzyszenia Magurycz jest ocalanie pejzażu kulturowego Karpat, a także zachęta do odkrywania historii miejsc, gdzie żyli ludzie różnych wyznań i kultur. Praca wykonana przez Stowarzyszenia Magurycz i Karpatkę jak również mieszkańców wsi zainspirowanych przez sołtyskę Janinę Kacprzyk to ocalenie dziedzictwa kulturowego Zawadki Rymanowskiej jaką jest cmentarz, dawnych mieszkańców wsi.

Krystyna Boczar-Rózewicz

2010-08-31

630 lat praw miejskich

Z okazji 630 lecia nadania praw miejskich Dukli Gmina Dukla przygotowała okolicznościowy medal. Medal jest do nabycia w Transgranicznej Informacji Turystycznej w Dukli, ul. Trakt Węgierski 26a, tel. 13 43 356 16.

2010-08-27

Zawiadomienie o sesji

ZAWIADOMIENIE


Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./

z w o ł u j ę


na dzień 31 sierpnia 2010 r. / wtorek / o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dukli LVII sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z LV i LVI sesji Rady Miejskiej.
 3. Zapytania i wnioski radnych i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
 4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 5. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • a) nadania nazwy ulicy oraz zmiany konfiguracji niektórych ulic w mieście Dukla /druk nr 332/,
  • b) Statutu Zespołu Szkół Nr 2 w Dukli /druk nr 333/,
  • c) zwolnienia Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Dukli od tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami /druk nr 334/,
  • d) stwierdzenia nabycia prawa do nagrody jubileuszowej przez Burmistrza Gminy Dukla Marka Góraka /druk nr 335/,
  • e) zaciągnięcia długoterminowego kredytu w kwocie 5.000.000 zł /druk nr 336/,
  • f) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2010 /druk nr 337/,
  • g) nieodpłatnego przekazania na majątek Gminy Jaśliska mienia komunalnego Gminy Dukla /druk nr 338/,
  • h) przekazania prowadzenia Gimnazjum w Głojscach Stowarzyszeniu Wspólna Szkoła w Głojscach /druk nr 339/,
  • i) przekazania prowadzenia Gimnazjum w Iwli Stowarzyszeniu Rozwoju Szkoły w Iwli „Perfektus” w Iwli /druk nr 340/,
  • j) przekazania prowadzenia Gimnazjum w Wietrznie Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Wietrzno „Wiatr” /druk nr 341/,
  • k) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Tylawa w gminie Dukla /druk nr 342/,
  • l) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Barwinek w Gminie Dukla / druk nr 343/.
 7. Oświadczenia radnych, Burmistrza i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
 8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
 9. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Dukli
Zbigniew Uliasz

2010-08-23

Szczepienie lisów

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krośnie informuje o planowanej w terminie 01-10 września 20l0r. akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Szczepienie to obejmie swoim zasięgiem cały teren województwa podkarpackiego. W związku z powyższym uprzejmie proszę o jak najszersze poinformowanie mieszkańców o planowanej akcji szczepienia lisów. Szczepionka przeciw wściekliźnie zrzucana będzie z samolotów na terenie lasów, pól, pastwisk i nieużytków rolnych. Szczepionka umieszczona jest w brązowych kostkach o wymiarach zbliżonych do pudełka zapałek. Nie należy ich podnosić ani dotykać.

Przynęty które były dotykane przez ludzi są omijane przez lisy. Dla zachowania ostrożności, po przypadkowym zetknięciu ais ze szczepionką (otwarte rany, jama ustna, oczy, nos) trzeba dokładnie przemyć te miejsca wodą z mydłem i zgłosić się do najbliższej przychodni. W okresie trzech tygodni po wyłożeniu szczepionki nie należy wypuszczać psów na tereny objęte akcją (dotyczy to również psów myśliwskich).
2010-08-23

Lepsze zarządzanie i obsługa klientów

Gmina Dukla jest jedną z 12 gmin województwa podkarpackiego, która wdrożyła system zarządzania jakością ISO 9001:2008. Wdrażanie systemu było całkowicie bezpłatne dla tych jednostek samorządowych. Sfinansowane zostało przez Centrum Promocji Biznesu w Rzeszowie, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. A zajęło urzędom około jednego roku.

Na uroczystej gali w rzeszowskim hotelu ICAM prestiżowy certyfikat ISO 9001:2008 odebrał dla Urzędu Gminy Dukla Sekretarz Gminy Dukla Mirosław Matyka. ISO to obecnie miernik poziomu organizacji urzędu, ale także prestiż i potwierdzenie spełnienia w zakresie obsługi klientów standardów międzynarodowych. Wdrażane procedury przyczyniają się nie tylko do poprawy obsługi klienta, ale także do wzrostu kompetencji urzędników, poprawy obsługi klienta i poprawienie sprawności obsługi klienta. Zainteresowanie wdrożeniem systemu ISO 9001:2008 było ogromne, jednak ze względu na ograniczone fundusze, wybrano te samorządu, które podjęły szybka decyzję i najszybciej uporały się z procedurą zgłoszeniową.

kbr2010-08-21

Plon niesiemy plon

15 sierpnia br. odbyły się dożynki wiejskie w Mszanie. Rozpoczęcie świętowania nastąpiło w kościele, gdzie na mszy św. dziękczynnej nastąpiło poświęceniu wieńca dożynkowego. Stąd korowód dożynkowy przeszedł na plac koło domu ludowego, gdzie odbywały się główne uroczystości dożynkowe.

Zespół Pieśni i Tańca „Przewrotniacy” z Przewrotnego k. Rzeszowa zainaugurował występy artystyczne. Henryk Wójtowicz członek zespołu powiedział: Zespół działa już od 19 lat, ja tańczę od 5 lat. W repertuarze mamy tańce krośnieńskie, przeworskie, gorlickie, Podleskie i przede wszystkim rzeszowskie. Kierownikiem zespołu jest pani Halina Marszał , a p. Henryk Marszał jest kierownikiem kapeli. Działamy przy OSP w Głogowie Małopolskim, a kontaktować można się z nami poprzez nasz Ośrodek Kultury. Zespół bisował kilkakrotnie, a brawom nie było końca. Publiczność bawiła się świetnie także przy występach Zespołu Tańca Towarzyskiego „Tytan” z Rzeszowa i rodzimego mszańskiego zespołu „Master’s”. Wystąpił kabaret „Mszańskie Dziewczyny i On”. Furorę zrobił męski zespół akrobatyczny z Jasła, który mimo iż przyjechał z dużym opóźnieniem miał liczną publiczność.

Dożynki zakończyły się wspólna zabawą.

kbr

2010-08-20

Kurs instruktora piłki nożnejKurs instruktora piłki nożnej organizowany jest przez PWSZ w Krośnie w ramach projektu "Podnoszę swoje kwalifikacje i wpływam na wzrost poziomu turystyki na Podkarpaciu - organizacja szkoleń zawodowych z zakresu sektora turystyki, sportu i rekreacji" .

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

 • dorosłe osoby pracujące, (nie prowadzące działalności gospodarczej),
 • zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego,
 • posiadające wykształcenie co najmniej średnie,
 • legitymujące się dobrym stanem zdrowia.

  Rekrutacja przebiegała będzie w dwóch etapach:

 • I etap - złożenie w wymaganym terminie kompletu dokumentów rekrutacyjnych,
 • II etap - polegał będzie na przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności technicznych - uproszczona wersja testu Ksiondy, Szczechowicza (podania, żonglerka, strzały i dośrodkowania).
  II etap odbędzie się 30 sierpnia 2010 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Krośnie przy ul. Kazimierza Wielkiego 6, sala nr 2 o godz. 16.15.
  Wymagany dokument potwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty)!

  Program ogólny kursu:
 • Teoria i metodyka piłki nożnej,
 • Historia piłki nożnej,
 • Dobór ćwiczeń dla poszczególnych grup wiekowych, płci i stanu zdrowia,
 • Organizacja zawodów i turniejów,
 • Technika wykonania i metodyka nauczania poszczególnych elementów gry.

  Co oferujemy?

 • bezpłatny kurs instruktora sportu piłki nożnej,
 • 150 godzin zajęć dydaktycznych,
 • zwrot kosztów dojazdu,
 • ubezpieczenie NNW.

  Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy,
 • kserokopia dowodu osobistego lub zaświadczenie o czasowym zameldowaniu na terenie woj. podkarpackiego,
 • oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie woj. podkarpackiego,
 • oświadczenie o zatrudnieniu,
 • ksero świadectwa lub dyplomu stwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego lub wyższego,
 • oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  Zgłoszenia będą przyjmowane od 16 do 27 sierpnia 2010 r., w godzinach od 8.00 do 16.00.

  KONTAKT:

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie
  Rynek 1
  38-400 Krosno
  Pokój nr 4
  tel.: 13 43 755 18
  e-mail: projekty@pwsz.krosno.pl

  Wymagany komplet dokumentów!!!

  Osoby ostatecznie zakwalifikowane do projektu zobowiązane będą dostarczyć odpis świadectwa lub dyplomu, zaświadczenie o zatrudnieniu oraz zaświadczenie lekarskie wystawione wyłącznie przez lekarza posiadającego uprawnienia do przeprowadzania badań profilaktycznych lub lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w kursie instruktora sportu.

  Po ukończeniu kursu i pozytywnie zdanym egzaminie, każdy uczestnik otrzyma legitymację instruktora sportu.
  Zajęcia odbywać się będą w budynkach PWSZ w Krośnie.
  Szkolenie zorganizowane zostanie w 12 osobowej grupie.

  Planowany termin realizacji kursu: wrzesień - grudzień 2010 r.

  Dokumenty Rekrutacyjne do pobrania:

  Regulamin rekrutacji (*.doc)
  Formularz zgłoszeniowy (*.doc)
  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (*.doc)
  Oświadczenie o zatrudnieniu (*.doc)

  2010-08-18
 • Ostrzeżenia meteorologiczne

  OSTRZEŻENIE O SILNYCH BURZACH Z GRADEM

  W związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, w zlewni Wisłoki, Wisłoka i Sanu, a także na innych mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa możliwy nagły, gwałtowny wzrost poziomu wody, lokalnie do strefy stanów wysokich z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.

  Czytaj pełną treść ostrzeżenia...

  OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE NR 394

  W związku z prognozowanymi opadami o charakterze burzowym, w zlewni Wisłoki, Wisłoka i Sanu, a także na innych mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa możliwy nagły, gwałtowny wzrost poziomu wody, lokalnie do strefy stanów wysokich z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych.

  Czytaj pełną treść ostrzeżenia...
  2010-08-16

  Powszechny Spis Rolny

  W dniach od 1 września do 31 października zostanie przeprowadzony w całej Polsce Powszechny Spis Rolny. Od 9 do 23 sierpnia br. zostanie przeprowadzony obchód przedspisowy, w trakcie którego rachmistrze spisowi, przekażą informacje o spisie i wręczą list Prezesa GUS zapraszający do udziału w spisie. Wszystkich mieszkańców naszej gminy prosimy o udzielenie pełnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi na zadawane przez rachmistrzów pytania. Wszystkie zebrane informacje dotyczą stanu na dzień 30 czerwca 2010 oraz objęte są tajemnicą statystyczną.

  Więcej informacji uzyskacie Państwo na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego www.spis.gov.pl
  2010-08-09

  Dukielszczyzna w obiektywie - zdjęcie miesiąca

  Przypominamy, że cały czas czekamy na Państwa zdjęcia związane z gminą Dukla. Chcemy wspólnie z Wami tworzyć galerię zdjęć "Dukielszczyzna w obiektywie" na gminnej stronie internetowej galeria.dukla.pl. Fotografujących prosimy o przysyłanie zdjęć o tematyce historycznej, przyrodniczej etc. obejmującej obszar całej Dukielszczyzny na adres galeria@dukla.pl. Wybrane zdjęcia będą umieszczane w galerii z nazwiskiem ich autora. Co miesiąc będzie przyznawana nagroda za najładniejsze zdjęcie miesiąca.

  Poniżej publikujemy zdjęcie Pana Grzegorza Legi, które najbardziej przypadło do gustu redakcji galerii i zostało wyróżnione jako zdjęcie miesiąca lipca.

  Panu Grzegorzowi gratulujemy i jeszcze raz zapraszamy wszystkich miłośników fotografowania do współpracy.

  2010-08-08

  Wesele wesel

  Wesele Wesel - XVI Ogólnopolskie Spotkanie Małżeństw
  30 lipca br. członkowie Stowarzyszenia Wesele Wesel, skupiające małżeństwa, które miały wesela bezalkoholowe, spotkali się z Burmistrzem Gminy Dukla na Pustelni św. Jana.


  Głównym celem Stowarzyszenia jest ochrona i promocja zdrowia poprzez popularyzację trzeźwości w społeczeństwie, w szczególności głoszenie idei wesel bezalkoholowych, troskę o prawidłowy rozwój i wychowanie młodego pokolenia.
  Co roku członkowie stowarzyszenia organizują zjazdy małżeństw, które miały wesela bezalkoholowe. W bieżącym roku XVI Ogólnopolskie Spotkanie Małżeństw odbyło się w Miejscu Piastowym w terminie 29.VII -1.VIII. Uczestniczyło w nim ponad 200 osób. W programie była modlitwa, konferencje, warsztaty, wycieczki, bal prowadzony przez wodzirejów i Zespół Michael, konkursy dla dzieci.
  Uczestnicy spotkania odwiedzili w Gminie Dukla Klasztor OO. Bernardynów i Pustelnię św. Jana, gdzie mieli okazje spotkać się z Burmistrzem Markiem Górakiem, który przybliżył rodzinom historię Ziemi Dukielskiej. Opowiedział o jej walorach przyrodniczych, architektonicznych, historycznych, infrastrukturalnych.
  O świętym Janie z Dukli, miejscach kultu religijnego na Dukielszczyźnie mówił do zebranych zakonnik z klasztoru OO. Bernardynów z Dukli.
  Spotkaniu na Puszczy towarzyszyła również dyskusja. Pytań nasuwało się sporo a czasu było niewiele. Członkowie Stowarzyszenia zainteresowani byli naszym terenem. Przyjechali z różnych części Polski. Interesował ich szlak węgierski, farma wiatrowa, pytali o plany na dalszy rozwój Gminy Dukla. Poruszone zostały tematy trzeźwości w społeczeństwie i wychowania młodego pokolenia. Na zakończenie Burmistrz wręczył rodzinom pamiątkowe publikacje o walorach naszej gminy.
  Spotkanie zakończyła wspólna modlitwa w kościółku na Pustelni.

  BPudło
  Fot. Jakub Rajchel  2010-08-05

  Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
  Spotkanie jest skierowane do rolników i domowników rolników zainteresowanych rozpoczęciem działalności nierolniczej i pozyskaniem środków finansowych w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.
  2010-08-04

  Pieniądze dla rolników prowadzących dodatkową działalność gospodarczą  Trzeba mieć dobry pomysł na inwestycje w przedsięwzięcia, które pozwalają uzyskiwać dodatkowe dochody z działalności innej niż rolnicza, poprawnie przygotować wniosek o przyznanie pomocy wraz z niezbędnymi załącznikami i złożyć go w „swoim” Oddziale Regionalnym ARiMR. Tak w skrócie wygląda procedura ubiegania się o pomoc na „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” finansowane z PROW 2007–2013. Wsparcie z tego „działania” przysługuje tym rolnikom lub ich domownikom, którzy już prowadzą działalność nierolniczą oraz także tym wszystkim, którzy chcą taką działalność dopiero rozpocząć na terenach wiejskich. Tegoroczny nabór wniosków o wsparcie z tego działania rozpocznie się 24 sierpnia.

  Zakres działań, na które można uzyskać wsparcie z „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej”, jest niezwykle szeroki. Obejmuje on pomoc na świadczenie różnorakich usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, a także dla ludności. Sfinansować można również działalność związaną z prowadzeniem sprzedaży hurtowej lub detalicznej różnych produktów takich jak maszyny i urządzenia rolnicze czy np. perfumy i kosmetyki. Pieniądze z „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej” można przeznaczyć na inwestycje związane z działalnością turystyczną oraz ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem lub różnego rodzaju przedsięwzięcia w przetwórstwo produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, czy w wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy. Pomocą objęte są działania w zakresie rachunkowości, doradztwa oraz usług informatycznych. Środki z „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej” mogą być wykorzystane na działalność aktywizującą mieszkańców obszarów wiejskich np. poprzez inwestycje w organizację różnego rodzaju form opieki nad dziećmi. Pomoc, którą otrzymuje rolnik w formie refundacji, może wynieść do 100 tys. zł i pokryć do 50% kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację zaplanowanego przedsięwzięcia.

  Więcej informacji: na stronie internetowej ARiMR: www.arimr.gov.pl, oddziałach regionalnych i biurach powiatowych Agencji. Można też skorzystać z bezpłatnej infolinii: 0 800 380 084 - czynnej przez 7 dni w tygodniu w godz. 7- 21.
  2010-08-04

  1 sierpnia – 66 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

  W tym roku mija kolejna rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Instytut Pamięci Narodowej i Muzeum Powstania Warszawskiego postanowiły ponowić ubiegłoroczne akcje nadania obchodom rocznicy charakteru ogólnopolskiego.
  W ten sposób chcemy przypomnieć Polakom, że Powstanie Warszawskie było ostatnią próbą ocalenia kraju przed zastąpieniem jednej okupacji- niemieckiej przez druga -sowiecką.
  Pragniemy, by 1 sierpnia o godz. 17.00 na minutę zamarł ruch w całym kraju.
  Dla podkreślenia rangi wydarzenia, jakim był wybuch Powstania, prosimy o wywieszenie tego dnia flag narodowych na urzędach i w miejscach publicznych.


  Oddział Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie

  2010-07-29

  Zawiadomienie o sesji

  ZAWIADOMIENIE


  Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./

  z w o ł u j ę


  na dzień 30 lipca 2010 r. / piątek / o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dukli LVI sesję Rady Miejskiej w Dukli.

  Porządek obrad.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Podjęcie uchwał w sprawach:
   • a) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2010 /druk nr 327/,
   • b) wyrażenia zgody na zawarcie pomiędzy Gminą Dukla, a Województwem Podkarpackim umowy w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy przy realizacji Projektu "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" (poprzednia nazwa projektu SEKAP) zaplanowanego do realizacji w ramach 3 osi priorytetowej "Społeczeństwo informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 /druk nr 328/.
  3. Zamknięcie sesji.

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  w Dukli
  Zbigniew Uliasz

  2010-07-24

  Odnowione pomniki  Ze środków Wojewody Podkarpackiego wykonana została renowacja pomnika żołnierza na Cmentarzu wojennym w Dukli, płyta przed pomnikiem i część kamiennych tablic z godłami i numerami mogił.

  Odnowiono również ze środków gminy Dukla obelisk stojący na skwerku pomiędzy ulicami Trakt Węgierski i 3. Maja. Obelisk był postawiony w 1966roku z okazji 1000 lecia państwa polskiego.

  kbr

  2010-07-23

  VI edycja Spotkań Folklorystycznych pn. „Zachować dla przyszłych pokoleń” w Łękach Dukielskich. 18 lipca 2010  VI edycja Spotkań Folklorystycznych już poza nami. Święto muzyki, tradycji i folkloru zgromadziło w piękną, słoneczną niedzielę tysiące ludzi - z Polski i z zagranicy.

  Spotkania Folklorystyczne zostały zrealizowane dzięki pomocy finansowej Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, Starostwa Powiatowego w Krośnie, Gminy Dukla, Wojewódzkkiego Domu Kultury w Rzeszowie i naszych prywatnych darczyńców: p. Niekowalów - Materiały budowlane skład w Kobylanach, p. Stanisława Kuźniara - Firma BIUROSERWIS w Krośnie przy ul. Składowej, pp. Zofii i Stanisława Jasłowskich - Hurtownia ZOSTAŃ w Krośnie przy ul. Podkarpackiej , p. Łucjana Waśko - prezesa zarządu Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarskiej SOPEX w Krośnie przy ul Składowej 2, p. Andrzeja Krężałka - KHS w Krośnie oraz p. Łukasza Delimaty z firmy DELI z Rymanowa. Spotkania z wdziękiem i humorem poprowadziła p. Justyna Wierdak

  Jak co roku, tak też i podczas VI edycji mieliśmy bardzo liczne Szanownych Gości:

  Wicemarszałka Województwa Podkarpackiego p. Bogdana Rzońcę
  Wicestarostę krośnieńskiego p. Andrzeja Guzika
  Przewodniczący Rady Powiatu p. Kazimierza Krężałka
  Członka Zarządy Powiatu p. Jana Pelczara
  Burmistrza Gminy Dukla p. Marka Góraka z małżonką
  Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dukli p. Zbigniewa Uliasza z małżonką
  Dyrektora Ośrodka Kultury w Dukli p. Wiesław Jakimczuk
  Dyrektora Ośrodka Kultury w Strzyżowie p. Jadwigę Skowron
  p. Agnieszkę Łokaj z WDK w Rzeszowie
  pp. Zofię i Stanisława Jasłowskich - właścicieli hurtowni ZOSTAŃ w Krośnie
  p. Barbarę i Mariana Niekowal - Materiały budowlane skład w Kobylanach
  p. Marka Olejnika - radny XVII dzielnicy Budapesztu
  p. Ilonę Olejnik - dyrektorkę szkoły z XVII dzielnicy Budapesztu wraz z opiekunami dzieci występujących podczas Spotkań
  p. Walerego Tracza - Prezesa Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddział w Łanowicach, opiekuna zespołu Łanowiczanie wraz zespołem
  Radnego p. Władysława, Stanisława Węgrzyna
  Sołtysa p. Tomasza Węgrzyna
  Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Łękach Dukielskich p. Krystynę Delimatę z małżonkiem
  Adam Pilnego - lekarza, wraz z małżonką
  Andrzeja Krężałka z małżonką, który kolejny rok pomaga nam w zabezpieczeniu finansowym Spotkań
  Komendanta OSP p. Tadeusza Wierdaka z małżonką
  Proboszcza parafii rzymsko-katolickiej ks. Alojzego Szweda
  Proboszcza parafii polsko-katolickiej ks. Romana Jagiełło

  Gościliśmy wspaniałe, różnorodne w swym bogactwie tradycji zespoły ludowe:

  Zespół pieśni i tańca "Bobrzanie" z Bóbrki, Zespół folklorystyczny "Łęczanie" z Łęk Dukielskich, Zespół Śpiewu Ludowego "Strzyżowianie"ze Strzyżowa, Kapela ludowa "Graboszczanie" z Grabownicy, Zespół dziecięcy "Hulajdusze z ulicu Diadal" z Budapesztu /Węgry/, Zespół pieśni i tańca "Kłosowianie" ze Strzyżowa, Zespół "Lanowiczanie" z Łanowic /Ukraina/, Zespół pieśni i tańca "Lesianie" z Kupna

  Piękno ludowe zawarte w rękodzielnictwie prezentowali ludowi twórcy: Koło Rękodzieła Artystycznego ze Strzyżowa, p. Jan Jucha z Rogów, p. Justyna Woźniak, p. Urszula Marchewka, p. Maria Suwała, Magda z Krosna i Ania ze Zboisk.

  Pyszności regionu strzyżowskiego przygotowały i nimi częstowały niezwykle urocze panie po równie wdzięczną nazwą: "Baby Glinickie". Obiecały, że gdy ich tylko zaprosimy, bardzo chętnie przyjadą za rok i jeszcze nam zaśpiewają.

  Jak zwykle popularnością cieszyła się loteria fantowa, gdzie główne nagrody ufundowali: faks - firma BIUROSERVICE w Krosnie i kuchenkę mikrofalową firma DELI z Rymanowa. Ewenementem było w losowaniu to, że obie główne nagrody "zgarnęła" pani z Makowisk. No, ale jak się kupuje 30 losów....

  W tym roku liczba gości odwiedzających nasze muzeum wsi była rekordowa! Ta piękna inicjatywa członków naszego Stowarzyszenia to przysłowiowy "strzał w dziesiątkę". A eksponatów ciągle przybywa...

  No, a potem była - jak zwykle - piękna zabawa. I nikt nie zważał na to, że podłoga jest już dawno za mała. Tańczono więc także wokół niej.

  O wszystkim "opowiedzą" te setki fotografii.

  I do zobaczenia za rok.

  Wkrótce zostanie wykonany folder z VI edycji Spotkań.

  Galeria zdjęć dostępna na www.stowlekidukielskie.dukla.org

  2010-07-23

  Polskie nazwiska na niemieckim cmentarzu w Vechelde

  Para małżeńska z Vechelde (okolice Braunschweig - Niemcy) szuka krewnych pochowanych w tamtej okolicy Polaków. Wiele lat poświęcił Kurt Steffens na poszukiwanie grobu swojego ojca, który poległ podczas II wojny światowej na terenie Rosji oraz grobu ojca swojego przyjaciela Ernsta Frobose, poległego w czasie operacji karpacko-dukielskiej w okolicach Łysej Góry. W poszukiwaniach pomocą służyli mu mieszkańcy okolicznych miejscowości.

  Dziś Kurt wraz z małżonką Elke chce pomóc mieszkańcom Europy wschodniej w poszukiwaniu grobów krewnych, którzy zginęli podczas wojny lub tuż po jej zakończeniu w okręgu Braunschweig. W swojej miejscowości Vechelde zainteresowali się starym cmentarzem z 19 kamiennymi krzyżami i z pomocą miejscowego historyka Bernharda Woltersa wyjaśnili zagadkę łączącą się z tymi grobami. Poszukiwania w archiwum w Braunschweig i Peine wykazały, że są to nazwiska robotników przymusowych i więźniów politycznych uwolnionych w 1945 roku, zmarłych z głodu , wycieńczenia lub w wyniku zapalenia płuc w amerykańskim lub brytyjskim lazarecie znajdującym się w tej okolicy. Potwierdzają ten fakt również nieliczni świadkowie owych wydarzeń.

  Dzięki parafianom miejscowego kościoła ewangelickiego, którzy opiekują się cmentarzem do odczytania na kamiennych krzyżach jest 42 nazwiska. Listy zmarłych otrzymane z archiwów w Braunschweig i Peine zawierają skromne dane. Pomyłki w pisowni mogą być wynikiem błędnego tłumaczenia z języka ojczystego zmarłych.

  Państwo Steffens, którzy dwukrotnie odwiedzili Duklę i okolice, chcą poprzez swoje działania pomóc w odnalezieniu być może żyjących jeszcze krewnych pochowanych na tamtejszym cmentarzu ludzi i wyrazić tym samym wdzięczność mieszkańcom naszych okolic za pomoc w poszukiwaniu grobów ich krewnych i znajomych.

  A oto nazwiska Polaków pochowanych na cmentarzu w Vechelde z datą urodzenia i śmierci:  Krystyna Dombeck

  2010-07-22

  Ogłoszenie o konkursie

  Burmistrz Gminy Dukla ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Dukli ul. Armii Krajowej 1.

  Czytaj pełną treść ogłoszenia...
  2010-07-20

  Na uroczystościach odpustowych w Dukli  10 i 11 lipca br. odbywały się uroczystości odpustowe w sanktuarium św. Jana z Dukli. W sobotę 10 lipca na Puszczy św. Jana z Dukli mszę św. odpustową odprawił biskup Marian Rojek. W uroczystościach odpustowych uczestniczyli przedstawiciele Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej z dyrektorem Centrum Panią dr hab. nauk med. Elżbietą Starosławską. Ojcowie bernardyni z Dukli na ręce pani dyrektor przekazali dla Centrum obraz św. Jana z Dukli, którego imieniem ma być nazwane.

  W niedzielę 11 lipca został odprawiona msza św. odpustowa koncelebrowana pod przewodnictwem Jego Eminencji ks. kardynała Mariana Jaworskiego ze Lwowa. Ks. kardynał jest świadkiem umierania Jana Pawła II, udzieli Mu Sakramentu Namaszczenia Chorych dzień przed śmiercią. Kazanie wygłosił ks. bp. Gerard Biernacki. Przyjazd ks. kardynała Mariana Jaworskiego wiązał się także z obchodami 60 lecia Jego kapłaństwa. Po mszy św. ks. kardynał poświecił dwa obrazy przedstawiające św. Jana. Jeden z obrazów zostanie przekazany do Lwowa , do kościoła na Malechowie. Autorem tego obrazu jest siostra Kinga z klasztoru sióstr bernardynek w Zakliczynie. Drugi obraz namalowany w Przemyślu trafi do nowego kościoła w Kalnicy koło Wetliny. Z okazji Jubileuszu 60 lecia kapłaństwa oficjalne życzenia ks. kardynałowi Marianowi Jaworskiemu składali Burmistrz Gminy Dukla Marek Górak, który wręczył mu także nadany przez Kapitułę medal "Zasłużony dla Dukielszczyzny", Wicemarszałek województwa Podkarpackiego Bogdan Rzońca i Starosta Krośnieński Jan Juszczak.

  Tekst: kbr, fot. Juliusz Stola  2010-07-15

  Święty Jan z Dukli Patronem Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej

  17 lipca 2010 r. odbędzie się w Lublinie uroczystość nadania Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej imienia św. Jana z Dukli oraz przekazanie Relikwii Patrona dla kaplicy szpitalnej Centrum.

  W czasie mszy św. koncelebrowanej - pod przewodnictwem Jego Ekscelencji ks. arcybiskupa Józefa Życińskiego Metropolity Lubelskiego odczytana zostanie proklamacja o nadaniu imienia św. Jana z Dukli Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Nastąpi także uroczyste przekazanie Relikwii św. Jana z Dukli przez oo. Bz Dukli i przemówienie Prowincjała o. dr Czesława Gnieckiego z Krakowa.

  kbr

  2010-07-14

  Zawiadomienie o sesji

  ZAWIADOMIENIE


  Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./

  z w o ł u j ę


  na dzień 16 lipca 2010 r. / piątek / o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dukli LV sesję Rady Miejskiej w Dukli.

  Porządek obrad.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z LIII i LIV sesji Rady Miejskiej.
  3. Zapytania i wnioski radnych i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
  4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
  5. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
  6. Podjęcie uchwał w sprawach:
   • a) zmian organizacyjnych w Zespole Szkół Publicznych w Dukli (druk nr 321),
   • b) utworzenia Zespołu Szkół Nr 2 w Dukli (druk nr 322),
   • c) zatwierdzenia „Planu Odnowy miejscowości Lipowica” (druk nr 323),
   • d) zatwierdzenia „Planu Odnowy miejscowości Nowa Wieś” (druk nr 324).
  7. Oświadczenia radnych, Burmistrza i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
  8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
  9. Zamknięcie sesji.

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  w Dukli
  Zbigniew Uliasz

  2010-07-12

  Program odpustu ku czci św. Jana  10 lipca 2010 - Na Puszczy św. Jana z Dukli

  godz. 9:00 - Msza święta pod przewodnictwem o. Stanisława Górnego z Kalwarii Zebrzydowskiej (po Mszy świętej nabożeństwo Drogi Krzyżowej)

  godz. 11 00 - Msza święta pontyfikalna pod przewodnictwem Jego Ekscelencji ks. abpa Józefa Michalika Metropolity Przemyskiego i Przewodniczącego Episkopatu Polski

  Po Mszy Świętej nabożeństwo do św. Jana z Dukli, a następnie procesja z relikwiami do klasztoru.

  W Klasztorze w Dukli:

  godz. 18 00 - Nieszpory

  godz. 18 30 - Msza Święta

  11 lipca 2010 - Sanktuarium św. Jana w Dukli

  godz. 7:30 - Msza św. pod przewodnictwem ks. bpa Gerarda Bernackiego z Katowic

  godz. 11:00 - Msza święta Pontyfikalna pod przewodnictwem Jego Eminencji ks. kardynała Mariana Jaworskiego z Lwowa

  godz. 15:00 - Msza święta z kazaniem

  godz. 18:30 - Msza święta z kazaniem

  18 lipca 2010 - Przy Złotej Studzience

  godz. 15:00 - Msza święta pontyfikalna pod przewodnictwem ks. bpa Edwarda Białogłowskiego z Rzeszowa

  2010-07-11

  Dukielszczyzna w obiektywie - zdjęcie miesiąca

  Przypominamy, że cały czas czekamy na Państwa zdjęcia związane z gminą Dukla. Chcemy wspólnie z Wami tworzyć galerię zdjęć "Dukielszczyzna w obiektywie" na gminnej stronie internetowej galeria.dukla.pl. Fotografujących prosimy o przysyłanie zdjęć o tematyce historycznej, przyrodniczej etc. obejmującej obszar całej Dukielszczyzny na adres galeria@dukla.pl. Wybrane zdjęcia będą umieszczane w galerii z nazwiskiem ich autora. Co miesiąc będzie przyznawana nagroda za najładniejsze zdjęcie miesiąca.

  Poniżej publikujemy zdjęcie Pana Michała Jasińskiego, które najbardziej przypadło do gustu redakcji galerii i zostało wyróżnione jako zdjęcie miesiąca marca.

  Panu Michałowi gratulujemy i jeszcze raz zapraszamy wszystkich miłośników fotografowania do współpracy.

  2010-07-09

  Laureaci wyłonieni

  Rozstrzygniecie IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu im. św. Jana z Dukli

  Komisja IV. Ogólnopolskiego Konkursu im. św. Jana z Dukli w składzie: Olga Lalic-Krowicka - przewodnicząca, Halina Cycak - członek, Krystyna Boczar-Różewicz - członek i o. Dobromił Godzik - po ocenie 61 prac 21 osób, które napłynęły na konkurs przyznała nagrody w poszczególnych kategoriach. Celem konkursu jest propagowanie kultu św. Jana oraz wielkiego wkładu w historię Papieża Jana Pawła II

  Komisja przyznała następującym osobom w poszczególnych kategoriach nagrody książkowe i dyplomy:

  Kategoria ogólnopolska:

  Kategoria ogólnopolska -dorośli

  1. miejsce - Elżbieta Goloch z Turka (woj. wielkopolskie)za zestaw wierszy
  2. miejsce - Julita Nieznalska z Gąsawy (woj. kujawsko- pomorskie) za zestaw wierszy i Anna Paliszewska z Wieliczki za wiersz - Św. Jan z Dukli
  3. miejsce - Małgorzata Polańska z Sanoka za wiersz - Na puszczy św. Jana
  Ponadto jury przyznało 3 wyróżnienia, które otrzymali:

  • Krzysztof Kokot z Nowego Targu za zestaw wierszy
  • Jurata Bogna Serafińska z Warszawy za wiersz - Oczekiwanie
  • Regina Nachacz z Rzeszowa za wiersz - Róża smoleńska
  Kategoria ogólnopolska - młodzież 12-18 lat
  1. miejsce -Katarzyna Wiktoria Polak za wiersz - Figura św. Jana z Dukli i Paulina Kukurka z Nowosielec za wiersz - Widzący niewidzący
  Kategoria regionalna:

  Kategoria regionalna - dorośli:
  1. miejsce- Augustyna Nawracaj z Dukli za zestaw wierszy
  Kategoria regionalna - młodzież 12-18 lat
  1. miejsce - Weronika Boczar z Teodorówki (Gimnazjum w Dukli) za wiersz - Nasz Jan Paweł II i Damian Grodzieński z Jaślisk (Gimnazjum w Jaśliskach) za wiersz - Świętość
  Kategoria regionalna dzieci do 12 lat:
  1. miejsce - Katarzyna Lorenc z Jaślisk (ZSP w Jaśliskach) za wiersz - Tajemniczy człowiek puszczy i Norbert Faliszek z Posady jaśliskiej (ZSP w Jaśliskach) za wiersz - Nasz rodak

  Laureatom i uczestnikom konkursu gratulujemy. Wszystkie nagrodzone wiersze będą sukcesywnie publikowane w naszym miesięczniku. Oficjalne podsumowanie konkursu odbędzie się w Dukli w Sanktuarium św. Jana z Dukli 16 października ( sobota)br.. Szczegółowy program zaprezentujemy na stronie internetowej www.dukla.pl w Aktualnościach.

  kbr

  2010-07-09

  Kapituła przyznała dwa medale

  Od 2004 roku stało się już tradycją, że podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w Dukli w czasie corocznie obchodzonych Dni Dukli wręczane są medale "Zasłużony dla Dukielszczyzny". Medale nadawane są za wybitne zasługi osobom, które swoją działalnością szczególnie zasłużyły się miastu i gminie, przyczyniając się do jej rozwoju, pomnożenia dobrobytu lub popularyzowania osiągnięć. Otrzymują je osoby za wybitne osiągnięcia w kategoriach: Samorządowiec, Społecznik, Kultura, Sport, Edukacja, Osobowość.

  Pierwszy raz w 2004 roku medale przyznał Burmistrz Gminy Dukla, w latach następnych przyznawane są przez Kapitułę. Do tej pory Kapituła, w skład której wchodzą osoby wyróżnione medalem, uhonorowała 41 osób. W tym roku spośród siedmiu nominowanych Kapituła na posiedzeniu 28 czerwca br. wyróżniła dwie osoby w kategoriach:

  Osobowość:

  Ks. kardynał Marian Jaworski urodzony we Lwowie. Tu uzyskał w 1945 r. świadectwo dojrzałości i został przyjęty do Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego. W 1950 r. przyjął święcenia kapłańskie. Po rocznej pracy w charakterze wikariusza, został skierowany na dalsze studia na Wydziale Teologicznym UJ, a następnie podjął studia na Wydziale Filozoficznym KUL. Prowadził wykłady w kilku seminariach diecezjalnych i zakonnych. Przez 8 lat pełnił obowiązki dziekana Papieskiego Wydziału Teologicznego w Krakowie.
  W 1991 r. został mianowany arcybiskupem i metropolitą lwowskim obrządku łacińskiego. Do godności kardynalskiej został wyniesiony przez Ojca Świętego Jana Pawła II w 2001 r. Ks. kardynał, wielokrotnie nawiązywał w swoich publicznych wystąpieniach do postaci św. Jana z Dukli i zachęcał do pielgrzymowania do Jego sanktuarium. Jako Metropolita Lwowski wprowadził w katedrze uroczyste obchody ku czci. św. Jan a Kościołowi w miejscowości Stary Dobrotwór nadał Jego tytuł. W kalendarzu liturgicznym Kościoła Rzymskokatolickiego na Ukrainie wprowadził obowiązkowe wspomnienie Patrona Dukli. Na Ukrainie rozsławia i promuje naszego Świętego Patrona i Miasto Dukla.

  Samorządowiec:

  Jan Gosztyła- urodzony w Iwli, zamieszkały w Dukli. Po ukończeniu studiów na Politechnice Warszawskiej w 1968 roku uzyskał tytuł mgr inż. budownictwa lądowego. Pracował na stanowiskach wykonawczych i kierowniczych na terenie obecnego woj. podkarpackiego w Hucie Stalowa Wola, Hydroinżynierii Rzeszów, Biurze Projektów Budownictwa Przemysłowego w Rzeszowie, Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego w Jaśle(jako zastępca dyrektora ds. technicznych), Igloopolu Dębica- Oddział w Dukli. W latach 1990-98 jako zastępca Burmistrza Gminy Dukla. Jako samorządowiec wykazał wiele troski o gminę Dukla. Całe swoje doświadczenie życiowe oraz ponad 20-letnie doświadczenie zawodowe zaangażował w rozwój gminy. Pod jego nadzorem zbudowano m.in. grawitacyjne ujęcie wody pitnej dla Dukli z potoków Chyrowskich, oczyszczalnie ścieków, składowisko odpadów komunalnych. Ponadto pod jego nadzorem rozpoczęto rozdział kanalizacji ogólnospławnej w Dukli i budowę kanalizacji sanitarnej w Cergowej i Nadolu. W tym czasie powstały domy ludowe w Równem i Jasionce, szkoła w Tylawie, sala gimnastyczna w Iwli i Łękach Dukielskich. Wyrazem kultu św. Jana z Dukli była budowa drogi do Pustelni św. Jana w Trzcianie, przygotowanie Dukli na wizytę Ojca Św. Jana Pawła II oraz budowa zespołu pomnikowego "Krzyż pojednania" w Dukli.

  Wręczenie medalu Janowi Gosztyle poprzedził koncert duetu na fortepian i skrzypce Doroty Skibickiej dyrektora Szkoły Muzycznej w Krośnie i Karoliny Wolańskiej uczennicy. Wykonały utwory: melodię Ignacego Paderewskiego, mazurek G-moll Fryderyka Chopina, wokalizę Sergiusza Rachmaninowa i obertas Henryka Wieniawskiego. W związku z obchodami 630- lecia nadania praw miejskich Dukli p. Jadwiga Morawska wygłosiła prelekcję nt. lokacji naszego miasta pt. "630 lat nadania praw miejskich Dukli" . Wręczenie medalu ks. kardynałowi Marianowi Jaworskiemu nastąpi po uroczystej sumie odpustowej w sanktuarium św. Jana z Dukli w niedzielę 11 lipca.

  Wszystkim którzy przyczynili się do uświetnienia uroczystej sesji Rady Miejskiej w Dukli z okazji 630 lat nadania naszemu miastu praw miejskich serdecznie dziękujemy. Szczególnie Paniom Dorocie Skibickiej i Karolinie Wolańskiej za uświetnienie uroczystości wspaniałym koncertem, Pani Morawskiej za znakomita prelekcję nt. lokacji naszego miasta.  kbr

  2010-07-09

  Piknikowy nastrój w Cergowej

  27 czerwca br. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Cergowej odbył się piknik integracyjny z okazji 5-tej rocznicy powstania Ośrodka.

  Pani Bogumiła Dymek-Urynowicz, kierownik Ośrodka powitała zaproszonych gości, wśród których byli między innymi: Wicestarosta Powiatu Krośnieńskiego- Andrzej Guzik, Zastępca Burmistrza Gminy Dukla- Andrzej Bytnar, ks. Dziekan Stanisław Siara, Przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli- Zbigniew Uliasz, Radny Powiatu Krośnieńskiego- Krzysztof Zawada, radni i sołtysi gminy Dukla, na czele z sołtysem wsi Cergowa Czesławem Nowakiem. Zaproszenie na obchody 5. lecia naszego Ośrodka przyjęli również nasi przyjaciele z Środowiskowych Domów Samopomocy z Leska, Bliznego i Izdebek. Wśród uczestników pikniku nie zabrakło również mieszkańców Gminy Dukla i Gmin ościennych.

  Po uroczystym powitaniu wszystkich zebranych, kierownik Ośrodka przedstawiła historię i osiągnięcia placówki za okres minionych 5 lat i zaprosiła wszystkich do wspólnej zabawy. Część artystyczną przygotowali uczestnicy ŚDS z Cergowej, Bliznego, Leska oraz zespoły prowadzone przez Ośrodek Kultury w Dukli. W trakcie imprezy dostępne były: zabawy i konkursy dla dzieci, stoisko fryzur i makijażu, loteria fantowa, pomiar wagi i ciśnienia, pokaz tresury psa i sprzętu straży granicznej, degustacja produktów regionalnych i potraw z grilla, stoisko z lodami, pokaz wyrobów uczestników ŚDS i lokalnych rękodzielników.

  Projekt pt. "Organizacja pikniku rodzinnego" był współfinansowany ze środków pomocowych w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013.

  Środowiskowy Dom Samopomocy w Cergowej składa podziękowania wszystkim instytucjom i osobom prywatnym, które przyczyniły się do zrealizowania pikniku oraz wpłynęły na uatrakcyjnienie jego programu.

  red

  2010-07-08

  Dam z siebie wszystko  Dariusz Szwast 1 czerwca br. zaczął w Gdańsku bieg dla swojego synka Kacperka. Przebiegł ponad 750 km z północy na południe Polski. Przez Elbląg, Ostródę, Ciechanów, Warszawę, Pionki, Sandomierz, Rzeszów, Krosno, Duklę dotarł do Głojsc 4 lipca do dziadków Kacpra. Biegł, aby pomóc w zebraniu środków na leczenie i rehabilitację synka, który urodził się w lutym 2009 roku bez części lewego przedramienia i lewej dłoni. W Dukli i rodzinnych Głojscach przygotowano dla niego ciepłe przyjęcie.

  Całe wydarzenie odbywało się pod hasłem "Biegnę dla Kacpra". A wszystko po to aby umożliwić synkowi prawidłowy rozwój fizyczny Przygotowania zajęły mu dziesięć miesięcy, sam bieg ponad miesiąc. To było ponad miesiąc zmagań z samym sobą, swoimi słabościami, to były litry wylanego potu. Nigdy jeszcze nie wylałem tyle potu trenując bieganie - powiedział Dariusz Szwast. W ciągu tygodnia pokonywał prawie 170 km, a cała trasa została podzielona na 20-30 km odcinki. Obciążenia tygodniowe były ponad dwukrotnie większe od przygotowań treningowych. Ostatnim odcinkiem był dystans z Krosna do rodzinnych Głojsc. Na tej trasie bardzo serdecznie przyjęła Dariusza Dukla. Tu peleton biegnących powiększył się do około 60 osób. W Dukli witany był przez mieszkańców i burmistrza Marka Góraka. Z rąk burmistrza otrzymał czek, na którym co roku będzie wpisywana kwota na wsparcie leczenia i rehabilitacji Kacpra. Dariusz Szwast dziękował bardzo wszystkim, którzy go wspierają, dziękował mieszkańcom gminy Dukla i burmistrzowi. W czasie biegu z Dukli do Głojsc peleton spontanicznie powiększał się. A w rodzinnych Głojscach tłum rodaków, rodzina i żona z synkiem Kacperkiem czekali na niego. Wzruszenie odbierało mu głos. Dziękował wszystkim Darczyńcom i tym co pomogli mu zorganizować całą akcję, szczególnie p. Beacie Sadowskiej z TVN, która odcinek z Krosna do Dukli pokonała razem z nim. Dam z siebie wszystko, aby nasz synek mógł zdrowo się rozwijać, być bardziej sprawny i samodzielny - powiedział na zakończenie. Mieszkańcy Głojsc przygotowali się na przyjecie Darka, którego zna już cała Polska, była nawet część artystyczna przygotowana przez rodaczki.

  Poza udziałem w projekcie "Biegnę dla Kacpra" dla Kacperka istotna jest przede wszystkim pomoc finansowa. Darowizny dla Kacperka można wpłacać na poniższe konto Fundacji Dzieciom "Zdążyć z Pomocą".

  nr konta
  75 1240 1037 1111 0010 0957 3199
  tytułem: darowizna na leczenie i rehabilitację Szwast Kacper nr 8648


  Istnieje także możliwość wsparcia Kacpra kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym.

  Tekst i zdjęcia: Krystyna Boczar-Różewicz  2010-07-07

  Sołtys Roku Województwa Podkarpackiego

  Pod taką nazwą Urząd Marszałkowski oraz Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Podkarpackiego zorganizowali już drugą edycję konkursu, mającą na celu promowanie najbardziej aktywnych sołtysów, pracujących na rzecz społeczności lokalnej. 30 czerwca 2010 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie odbyło się uroczyste podsumowanie i rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród najlepszym sołtysom. Laureatami zostali: Jan Lis sołtys wsi Zgłobień, gm. Boguchwała – I miejsce, Edward Warzocha sołtys wsi Raniżów, gm. Raniżów – II miejsce, Krystyna Chmura sołtys wsi Pustków, gm. Dębica – III miejsce. W konkursie brał udział również sołtys wsi Łęki Dukielskie Tomasz Węgrzyn, zgłoszony przez Burmistrza Gminy Dukla, którego kandydaturę poparli radni i sołtysi gminy Dukla na sesji Rady Miejskiej w Dukli w maju br. Mimo, iż dorobek naszego kandydata jest niemniejszy niż laureatów, kapituła konkursu doceniła sołtysów pełniących te funkcje wiele kadencji. Tomasz Węgrzyn otrzymał dyplom za udział w konkursie Sołtys Roku Województwa Podkarpackiego.
  2010-07-07

  Mina przeciwpancerna na szlaku turystycznym

  Podczas szacowania szkód wyrządzonych przez ulewne deszcze na szlakach i drogach leśnych, Tomasz Smoleń, podleśniczy z leśnictwa Bukowica (Nadleśnictwo Rymanów) natknął się na minę przeciwpancerną. Co prawda ze ściółki wystawał tylko jej fragment, ale dla miejscowego leśnika to znajomy kształt, gdyż na tym terenie regularnie są odnajdywane wojenne "pamiątki". Leśnicy oznakowali miejsce, w którym znajduje się mina, o znalezisku poinformowali Komisariat Policji w Sanoku, a ten z kolei saperów.

  - Nie tak dawno znad potoku Dobór, saperzy usuwali 26 pocisków artyleryjskich, a spod Przełęczy Szklarskiej, granaty moździerzowe - mówi Maciej Szpiech, inżynier nadzoru w Nadleśnictwa Rymanów. - Tym razem sprawa jest poważniejsza, bo mina znajduje się na uczęszczanym szlaku turystycznym.

  Leśnicy apelują do turystów wędrujących żółtym szlakiem z Wisłoka w kierunku na Tokarnię (778 m. n.p.m.) w paśmie Bukowicy, o zachowanie szczególnej ostrożności. W najbliższym czasie planowana jest operacja usunięcia miny przez patrol saperski.

  Edward Marszałek
  Rzecznik prasowy RDLP w Krośnie

  2010-07-07

  Z życia sanktuarium  Przebywając na prywatnych rekolekcjach w dukielskim sanktuarium biskup Jan Śrutwa 24 czerwca br. wygłosił homilię. Przypomniał postacie św. Jana Chrzciciela, św. Jana z Dukli i Jana Pawła II, pielgrzyma tego miejsca. Mówił o dwóch wymiarach, w których człowiek żyje, doczesnym i wiecznym. Jak postępować i żyć wskazali nam poprzez swoje życie Jan Paweł II i święty Jan z Dukli. Podkreślił rolę cierpienia w życiu człowieka. Przytoczył także słowa znanego filozofa Leszka Kołakowskiego, który został zapytany czy wierzy, że istnieje siła, której gołym okiem nie widać. Wielki filozof odparł: nie tylko, że wierzę ale wiem, że Bóg istnieje. W Eucharystii modlono się za archidiecezję przemyską i zawiadujących nią biskupów rychłą beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II oraz jak w każdy czwartek za czcicieli świętego Jana z Dukli.

  Kustosz Krystian Olszewski podziękował ks. biskupowi za dar obecności w progach bernardyńskich.

  Pielgrzymowały do Dukli

  29 czerwca br. dukielskie sanktuarium św. Jana z Dukli odwiedziły dzieci z Sambora na Ukrainie. Dzieci prowadzone są przez siostry Franciszkanki Rodziny Maryi. Pielgrzymowały do Dukli aby pomodlić się przy relikwiach patrona Lwowa i Dukli. Z radością oglądały swoich biskupów na zdjęciach w kruchcie dukielskiego klasztoru: arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, bp. Leona Małego, bp. Mariana Buczka. Dzieci wspomagają misje święte i opiekują się grobowcem Bernardynów w Samborze. Do 1959 roku Bernardyni pracowali w Samborze.

  S. Kalita

  2010-07-06

  Aby pomóc synkowi przebiegnie z Gdańska do Głojsc

  Dla swojego synka Kacpra przebiegnie 750 km z północy na południe Polski. Dariusz Szwasta wyruszył 1 czerwca z Gdańska. Przez Warszawę, Rzeszów, Krosno dotrze do Głojsc do dziadków Kacpra gdzie zakończy swój bieg 4 lipca. Biegnie, aby pomóc w zebraniu środków na leczenie i rehabilitacje synka, który urodził się w lutym 2009 roku bez części lewego przedramienia i lewej dłoni. Całe wydarzenie odbywa się pod hasłem " Biegnę dla Kacpra" i ma celu zebranie środków finansowych na protezę dla chłopca umożliwiająca mu prawidłowy rozwój fizyczny. Bieg został podzielony na odcinki 20 i 30 km. Ostatnim etapem będzie dystans z Krosna do Głojsc 4 lipca br. Na trasie do biegnącego Dariusza Szwasta mogą dołączyć się chętni.

  Więcej informacji na stronie www.kacperkowy-skwerek.pl

  Wszystkich ludzi dobrej woli zachęcamy do udzielania wsparcia Kacperkowi. Można pomóc poprzez wpłacenie darowizny na konto Fundacji Dzieciom "Zdążyć z Pomocą"

  Adres strony Kacperka w Fundacji Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" www.dzieciom.pl/8648

  Wpłaty z tytułu darowizny należy kierować na konto:
  Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą"
  nr konta:
  75 1240 1037 1111 0010 0957 3199
  tytułem: darowizna na leczenie i rehabilitację Szwast Kacper

  bp

  2010-07-02

  Zawiadomienie o sesji

  ZAWIADOMIENIE


  Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./

  z w o ł u j ę


  na dzień 3 lipca 2010 r. /sobota/ o godz.1300 w sali konferencyjnej Muzeum Historycznego - Pałac w Dukli LIV uroczystą sesję Rady Miejskiej w Dukli.

  Porządek obrad.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Koncert muzyki klasycznej.
  3. Prelekcja na temat lokacji miasta Dukli zatytułowana "630 Lat Nadania Praw Miejskich Dukli".
  4. Wręczenie medali " Zasłużony dla Dukielszczyzny".
  5. Wystąpienia uczestników sesji.
  6. Zamknięcie sesji.

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  w Dukli
  Zbigniew Uliasz

  2010-07-02

  Dzień Rodzinny w ZSP w Tylawie  14 czerwca 2010 r w Zespole Szkół Publicznych w Tylawie odbyło się uroczyste zakończenie drugiego etapu projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy".

  Uczniowie klasy pierwszej pod kierunkiem wychowawczyni R. Morawskiej przedstawili inscenizację utworu Marii Kownackiej "Za co kochamy nasze mamy?" przygotowaną z okazji Dnia Rodziny. W utworze wykorzystano teatrzyk kukiełkowy oraz pacynki, które szkoła otrzymała jako pomoce dydaktyczne rozwijające zdolności i umiejętności uczniów w zakresie inteligencji językowej. W pokazie umiejętności uczestniczyli: dyrektor szkoły Aleksander Kosior, nauczyciele, rodzice, dziadkowie, uczniowie klasy II, III oraz oddziału przedszkolnego i pięciolatków, które w przyszłym roku szkolnym rozpoczną trzecią edycję realizowanego projektu. Dzięki projektowi, najmłodsi uczniowie naszej szkoły mogli rozwijać naturalne zdolności i umiejętności w specjalnie zorganizowanych Ośrodkach Zainteresowań Dziecięcych. Na zakończenie pierwszoklasiści otrzymali w nagrodę mini pacynki, będące pamiątką uczestnictwa w programie " Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy".

  Zajęcia pierwszaków dobiegły końca, szkoda, bo świetnie wspólnie bawiliśmy się. Życzymy naszym młodszym kolegom, którzy w przyszłym roku szkolnym będą realizować trzeci etap projektu "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy", równie interesujących, ciekawych i rozwijających zajęć.

  2010-06-28

  Spartakiada w Zagórzu  23. 06. 2010 r. w Tarnawie Dolnej odbyła się XII Spartakiada Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Podkarpackiego. Organizatorem Imprezy był ŚDS w Zagórzu, a gospodarzem Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tarnawie Dolnej. Naszą gminę reprezentował Środowiskowy Dom Samopomocy w Cergowej. Jego uczestnik Wiesław Książkiewicz zdobył 6 miejsce w konkurencji strzał piłką do bramki. Pomimo, iż zawody sportowe wymagają rywalizacji, cała impreza była świetną zabawą dla wszystkich uczestników ŚDS oraz doskonałą okazją do wzajemnych spotkań.

  2010-06-28

  Zawiadomienie o sesji

  ZAWIADOMIENIE


  Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./

  z w o ł u j ę


  na dzień 29 czerwca 2010 r. /wtorek/ o godz.12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dukli LIII sesję Rady Miejskiej w Dukli.

  Porządek obrad.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z L, LI i LII sesji Rady Miejskiej.
  3. Zapytania i wnioski radnych i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
  4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
  5. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
  6. Podjęcie uchwał w sprawach:
   • a) zawarcia porozumienia o przekazaniu przez Powiat Krośnieński Gminie Dukla do realizacji zadania własnego, polegającego na prowadzeniu szkół ponadgimnazjalnych /druk nr 313/,
   • b) zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 2.532.707,22 zł /druk nr 314/,
   • c) zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w kwocie 844.235,74 zł /druk nr 315/,
   • d) zmian w uchwale własnej dotyczącej budżetu Gminy Dukla na 2010 rok /druk nr 316/,
   • e) zaciągnięcia zobowiązania ponad kwotę wydatków określonych w uchwale budżetowej gminy na rok 2010 /druk nr 317/,
   • f) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2010 rok /druk nr 318/.
  7. Oświadczenia radnych, Burmistrza i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
  8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
  9. Zamknięcie sesji.

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  w Dukli
  Zbigniew Uliasz

  2010-06-28

  Dukla wśród sześciu najlepszych w województwie  22 czerwca br. na uroczystym podsumowaniu Podkarpackiego Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2010 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Burmistrz Gminy Dukla Marek Górak odebrał dyplom i puchar za zajęcie 1. miejsca przez gminę Dukla. Indywidualne wyróżnienie otrzymał p. Stanisław Paszek prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego TKKF Dukla, prowadzący sekcję tenisa stołowego.

  Podkarpacki Sportowy Turniej Miast i Gmin 2010 został zorganizowany po raz pierwszy w ramach "Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich". Wzięło w nim udział 36 miast i gmin Województwa Podkarpackiego. Wśród tych gmin ze względu na uchybienia regulaminowe nie sklasyfikowano 16 miast i gmin. Łącznie w salach sportowych, boiskach i stadionach w rywalizacji sportowej uczestniczyło około 200 tysięcy osób.

  Samorządy wykorzystały tę inicjatywę do promocji zdrowego stylu życia i organizowania skryningowych badań profilaktycznych. W Turnieju tym nie było zwycięzców i pokonanych, lecz zwyciężyli wszyscy, którzy organizowali to przedsięwzięcie i w nim uczestniczyli.

  Organizatorem Podkarpackiego Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2010 było Podkarpackie Towarzystwo Krzewienia Kultury fizycznej w Rzeszowie, zaś protektorat honorowy nad Turniejem objął Marszałek Województwa Podkarpackiego Pan Zygmunt Cholewiński.

  Wyniki Turnieju opracowane na tle ilości środków finansowych przeznaczonych na kulturę fizyczną oraz liczby osób startujących w dniach 26.05.2010r. - 01.06.2010r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca są następujące:

  I miejsce zajęły miasta i gminy:
  Rakietnica, Bircza, Kamień, Dukla, Sokołów Małopolski, Kolbuszowa, Przemyśl.

  II miejsce zajęły miasta i gminy:
  Zarzecze, Nozdrzec, Jarosław.

  III miejsce zajęły miasta i gminy:
  Frysztak, Sanok.

  kbr  2010-06-25

  NABÓR NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH W 2010 ROKU

  Lista kandydatów wytypowanych na rachmistrza spisowego dla Gminy Dukla:

  1. Elżbieta Pustułka
  2. Renata Dragan
  3. Barbara Haduch
  4. Katarzyna Markuszka
  5. Alicja Szczurek
  6. Mariola Wierdak
  7. Anna Szczęsny
  8. Katarzyna Mazur -Chajec
  9. Renata Korzec
  10. Katarzyna Marczyńska
  11. Rafał Rachfalski
  12. Katarzyna Fornal
  13. Daniel Walczak
  14. Wioletta Frydrych- Bąk
  2010-06-22

  Rajd rowerowy

  Od 25-30 czerwca br. odbędzie się Studencki Rajd Rowerowy Szlakiem Architektury Drewnianej Beskidu Niskiego. Planowane jest pokonanie 350 km na trasie od Moszczańca do Grabia. Baza rajdu w Chyrowej. Relacje z rajdu na www.pwsz.krosno.pl

  kbr
  2010-06-22

  Ogłoszenie

  Zarząd Koła Łowieckiego "ZACISZE" w Krośnie informuje mieszkańców, że w sezonie łowieckim 2010/2011 szacowaniem szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną w uprawach rolnych na terenie obwodu łowieckiego dzierżawionego przez w/w koło zajmować się będzie Jan Seńczak zam. Polany 31, tel. 13 4414293. Dotyczy miejscowości Chyrowa i Olchowiec.

  Bartosz Szczepanik
  2010-06-22

  Wykazali się wiedzą o Dukli  16 czerwca br. w Szkole Podstawowej w Dukli odbył się finał Turnieju Wiedzy o Dukli klas drugich. Wzięło w nim udział 11 zwycięzców eliminacji pisemnych. Organizatorem tegorocznych eliminacji była p. Renata Cieśla - wychowawczyni klasy IIa i p. Renata Jakieła wychowawczyni klasy IIc. Dzieci wykazały się wiedzą ze znajomości historii Dukli i dukielskich zabytków.

  Komisja w składzie Stanisław Kalita, Renata Cieśla i Krystyna Boczar-Różewicz miała trudne zadanie , bowiem wszystkie dzieci były znakomicie przygotowane. Na podium stanęli: Aleksandra Belczyk - 1. miejsce, Tobiasz Belcik - 2., Emanuela Rędowicz - 3. Pozostałe dzieci otrzymały wyróżnienia: Filip Dereniowski, Kamil Dudzik, Weronika Kolanko, Gabriel Parzygnat, Adrianna Piątek, Natalia Toropiła, Jakub Wais, Marcin Witowski.

  Zwycięzcom, uczestnikom i organizatorkom turnieju gratulujemy. Ta wiedza o Dukli zaprocentuje zapewnie w przyszłości.

  kbr

  2010-06-18

  Międzynarodowy Wyścig Kolarski „ Solidarności” i Olimpijczyków  Od 30 czerwca do 4 lipca 2010 na trasie z Łodzi do Jarosławia organizowany będzie 21-szy Międzynarodowy Wyścig Kolarski. Międzynarodowa Unia Kolarska zalicza ten wyścig do pierwszej kategorii wyścigów europejskich.

  3 lipca br. rozegrany będzie 5-ty etap wyścigu z Jasła do Krosna. Trasa tego etapu będzie przebiegała przez Gminę Dukla( Myszkowskie- Łęki Dukielskie- Wietrzno). Informujemy mieszkańców o utrudnieniach w ruchu drogowym na powyższym odcinku i apelujemy o usuniecie zagrożeń, jakie mogą stwarzać np. pozostawione bez opieki zwierzęta.

  Więcej informacji: www.wyscig.com.pl

  bpudło

  2010-06-18

  Najlepsi informatycy pośród gimnazjalistów  24 maja 2010 r. odbył się finał II Gminnego Konkursu Informatycznego dla uczniów gimnazjum o nagrodę Burmistrza Gminy Dukla. W tegorocznej edycji konkursu rywalizowali uczniowie dwóch szkół z Równego i z Dukli. Konkurs składał się z części teoretycznej (test wielokrotnego wyboru) i praktycznej. Celami konkursu były:

  - rozwijanie zainteresowania uczniów informatyką;
  - zwrócenie uwagi na rangę przedmiotu oraz możliwość wykorzystania umiejętności z zakresu informatyki w praktyce;
  - rozwijanie korelacji międzyprzedmiotowych;
  - poszukiwanie utalentowanej młodzieży i zapewnienie możliwości rywalizacji w wybranej dziedzinie wiedzy.

  Materiały pomocnicze (przykładowe pytania z odpowiedziami, regulaminy, pomoce) były umieszczone na stronie internetowej dukielskiego gimnazjum. Konkurs przygotowali J. Drobiniak, M. Drobiniak, M. Twardzik, S. Kalita.

  Zwycięzcami konkursu zostali:

  Szczepanik Maksymilian - ZSP Równe - 53 pkt.
  Marcin Bogacz - ZSP Równe - 49 pkt.
  Jakub Drobiniak - ZSP Dukla - 48 pkt.
  Michał Knap - ZSP Równe - 47 pkt.

  16 czerwca br. dyplomy oraz wartościowe nagrody rzeczowe wręczył zwycięzcom burmistrz gminy Dukla Marek Górak.

  Sukces nie przyszedł sam, zwycięzcy konkursu bardzo solidnie pracowali przez bieżący rok szkolny, brali udział w innych konkursach np. w ogólnopolskim DialNet Masters (w pierwszym etapie zajmując 6 miejsce w województwie). Sześciu uczniów ukończyło kurs IT Essentials: PC Hardware and Software Cisco Networking Academy zdając 10 trudnych egzaminów. Takie efekty udało się uzyskać dzięki pracowniom komputerowym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Najlepszym gratulujemy.

  Stanisław Kalita

  2010-06-18

  W tym roku poziom ligi był wyrównany

  10 czerwca br. w hali ZSP w Łękach Dukielskich zakończyła rozgrywki Szkolna Liga Tenisa Stołowego. Ta cykliczna impreza z kilkunastoletnią tradycją, organizowana przez dukielski Ośrodek Kultury, promuje zdrowy styl życia oraz tenis stołowy. Do rozgrywek sezonu 2009/2010 przystąpiły trzy drużyny z zespołów szkół publicznych: Iwli, Łękach Dukielskich i Dukli. Jesienią 2009 roku rozegrano dwie rundy spotkań, kolejne dwie w maju i czerwcu br. Poziom ligi był dość wyrównany o czym świadczy końcowa punktacja.

  Pierwsze miejsce wywalczyła drużyna reprezentująca ZSP w Dukli - 197 pkt., drugie ZSP Łęki Dukielskie - 192 pkt., trzecie ZSP Iwla - 173 pkt. Organizatorzy ufundowali nagrody w postaci pucharów i dyplomów oraz nagrody finansowe w wysokości: za 1. miejsce 500 zł., 2. - 300 zł., 3. - 200 zł. z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego. Ligę prowadził instruktor sportu i rekreacji Ośrodka Kultury w Dukli Jan Dembiczak, przy pomocy p. Beaty Węgrzyn nauczycielki wychowania fizycznego ZSP w Łękach Dukielskich. Organizatorzy dziękują dyrekcji ZSP w Łękach Dukielskich za gościnność i nieodpłatne udostępnienie bazy sportowej szkoły do przeprowadzenia rozgrywek, jak również innych zawodów.

  wij

  2010-06-17

  Śpiewali i deklamowali

  Konkurs Piosenki Religijnej i Poezji odbył się już w tym roku po raz osiemnasty. Co rok cieszy się większą frekwencją. Komisja konkursowa w składzie: Krystyna Stańkowska, Anna Masternak, Małgorzata Walaszczyk - Faryj, Norbert Uliasz po wysłuchaniu 86 prezentacji konkursowych, postanowiła przyznać następujące miejsca i wyróżnienia; PIOSENKA

  Kategoria I Przedszkolaki:

  Emilia Zając - Równe - 1. miejsce
  Milena Kogut i Wiktoria Jakieła - Dukla - 2.
  Wiktoria Jakieła - Dukla - 2.
  Karolina Rymar - Dukla - 3.
  Małgorzata Szczurek - Dukla - wyróżnienie

  KATEGORIA II

  Nina Kogut i Jakub Głód - 1. miejsce - Dukla
  Julia Woźniak - Głojsce - 2.
  Gabriela Szczurek i Izabela Paszek - Dukla - 3.
  Wyrónienie: Aleksandra Krowicka (Dukla), Sabina Borek(Dukla), Wiktoria Chajec (Dukla), Woźniak Laura (Głojsce), Aleksandra Bogaczyk (Równe), Karolina Borek (Równe)

  KATEGORIA III

  Katarzyna Murdzek - Jasionka - 1. miejsce
  Julia Dereniowska (Zawadka Rymanowska) - 2.
  Wyróżnienie: Patrycja Majer (Zawadka Rymanowska)

  KATEGORIA IV

  Natalia Frydryk - Iwla - 1. miejsce
  Karolina Jastrząb - Wietrzno - 2.
  Barbara Sczurek - Jasionka - 3.
  Wyróznienie: Karolina Szczurek (Jasionka)

  KATEGORIA V

  Wioletta Madej - Dukla, Anna Witek , Anna Magdziak - ŚDS - 1. miejsce
  Halina Goresz, Monika Jakieła - ŚDS, Teresa Szczurek - 2.
  Wyróznienie; Justyna Stanosz - Głojsce

  DUETY:

  Natalia i Wioletta Frydryk (Iwla) - 1. miejsce
  Paulina Bossekota i Weronika Dziadowicz (Wietrzno) - 2.

  ZESPOŁY:

  Zespół Wokalny z łęk Dukielskich - 1. miejsce

  Zespół Wokalny z łęk Dukielskich - 2. miejsce

  WIERSZ

  KATEGORIA I

  Simona Robótka - 1. miejsce
  Wyróżnienie: Aleksandra Poradyło
  KATEGORIA II

  Klaudia Łajdanowicz - Łęki Dukielskie - 1. miejsce
  Sylwia Smolak - Dukla - 2.
  Wyróznienie: Waldemar Czupiński -Iwla

  KATEGORIA III

  Weronika Mazurek - Jasionka - 1. miejsce
  Tomasz Lorenc - Jasionka - 2.

  KATEGORIA IV

  Elizabeth Nasri - Jasionka - 1. miejsce

  KATEGORIA V

  Maciej Pelczar i Wiesław Książkiewicz - 1. Miejsce


  Zwycięzcom i uczestnikom serdecznie gratulujemy.

  Małgorzata Walaszczyk-Faryj

  2010-06-17

  Przedstaw kandydaturę do wyróżnienia „Zasłużony dla Dukielszczyzny”

  Wyróżnienie "Zasłużony dla Dukielszczyzny" nadawane jest za wybitne zasługi osobom, które za swoja działalność szczególnie zasłużyły się miastu i Gminie Dukla, przyczyniając się do jej rozwoju, pomnożenia dobrobytu lub popularyzowania osiągnięć.

  Wyróżnienie przyznawane jest przez Kapitułę w skład, której wchodzą wszystkie osoby wyróżnione medalem "Zasłużony dla Dukielszczyzny".

  Kandydatów do otrzymania wyróżnienia mogą zgłaszać osoby fizyczne, prawne, organizacje pozarządowe. Wnioski należy składać wyłącznie Burmistrzowi Gminy Dukla.

  Regulamin wyróżnienia "Zasłużony dla Dukielszczyzny" stanowi załącznik numer 1 do Zarządzenia Nr 43/08 Burmistrza Gminy Dukla z dnia 16 czerwca 2008r.

  Wyróżnienie "Zasłużony dla Dukielszczyzny" nadawane jest za wybitne zasługi osobom, które za swoja działalność szczególnie zasłużyły się miastu i Gminie Dukla, przyczyniając się do jej rozwoju, pomnożenia dobrobytu lub popularyzowania osiągnięć.

  Wyróżnienie przyznawane jest przez Kapitułę w skład, której wchodzą wszystkie osoby wyróżnione medalem "Zasłużony dla Dukielszczyzny".

  Kandydatów do otrzymania wyróżnienia mogą zgłaszać osoby fizyczne, prawne, organizacje pozarządowe. Wnioski należy składać wyłącznie Burmistrzowi Gminy Dukla.Wnioski proszę skaładać w Urzędzie Gminy Dukla w pokoju nr 9 do 25 czerwca 2010r.

  Zarządzenia Nr 43/08 Burmistrza Gminy Dukla z dnia 16 czerwca 2008r do pobrania tutaj...

  2010-06-16

  Prezentacja z Równego bezkonkurencyjna

  10 czerwca 2010 r. w sali kina "Promień" Ośrodka Kultury w Dukli odbyły się prezentacje VIII Gminnego Przeglądu Dorobku Kulturalnego Szkół Podstawowych i Gimnazjów. Do konkursu zostało zgłoszonych 5 zespołów m.in. ZSP z Równego, Wietrzna, Iwli, Jasionki i Dukli. Szkół w gminie jest 8 i jak widać nie wszystkie miały się czym pochwalić... Na deskach naszej małej sceny wystąpiło 143 uczestników. Coroczne wspólne spotkania są wspaniałą okazją do zaprezentowania przez uczniów naszej gminy umiejętności, zdolności aktorskich, wokalnych, recytatorskich tanecznych, a także tego wszystkiego co przygotowali w swoich szkołach w ciągu bieżącego roku. Konkurs jest też sprawdzianem i miarą oceniającą zaangażowanie opiekunów, wychowawców i nauczycieli w życie codzienne szkoły. Prezentacja przygotowana przez nauczycielki: Beatę Bek, Krystynę Patlę, E. Cyran z ZSP w Równem, była bezkonkurencyjna. Przygotowana na wysokim poziomie i z wielką klasą. Podobnie jak widowisko przygotowane przez nauczycielki Annę Staroń i Beatę Stepek z ZSP w Jasionce.

  Jury w składzie: Barbara Pudło - przewodnicząca, Małgorzata Walaszczyk - Faryj i Norbert Uliasz postanowili przyznać nagrody i wyróżnienia szkołom: ZSP w Równem - 1. miejsce, ZSP w Jasionce - 2. miejsce i wyróżnienia dla szkół z Wietrzna, Iwli i Dukli.

  Norbert Uliasz

  2010-06-16

  Śpiewali dla Jana Pawła II  Międzynarodowy Przegląd Chórów Kościelnych i Cerkiewnych w Dukli to impreza mająca na celu uczczenie pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II w Dukli i rocznicy kanonizacji najsławniejszego z duklan św. Jana. To także rozwijanie zainteresowań muzyką sakralną, popularyzowanie kultu św. Jana z Dukli, a także podkreślenie znaczenia muzyki kościelnej i cerkiewnej jako wielkiego dorobku dziedzictwa narodowego.

  Pierwszy przegląd odbył się w 2000 roku. W tym roku w przeglądzie wzięły udział chóry: "Chorus" z Korczyny, "Wawrzyniec" z Rymanowa, "Rotunda" z Budapesztu, "Żródło" z Rymanowa Zdroju, "Karmel" ze Stropkova, i "Cantate" z Iwonicza. Już po raz jedenasty cudowne śpiewanie napełniło dukielski kościół i popłynęło prosto do Adresata.

  Jako pierwszy wystąpił chór "Chorus" z Korczyny, a swój występ poświęcił również, senatorowi RP Stanisławowi Zającowi, który zginął tragicznie w katastrofie prezydenckiego samolotu 10 kwietnia br.. Cały przegląd poświęcony był także dla zmarłego dyrygenta chóru Hosanna z Iwonicza Zdroju, Macieja Bardowskiego. Na zakończenie głos zabrali Starosta Powiatu Krośnieńskiego Jan Juszczak, Burmistrz Gminy Dukla Marek Górak i gospodarz klasztoru w dukli o. gwardian Olszewski. Dziękowali chórom, publiczności i zaproszali na następny rok. Dyrygentom i kierownikom chórów organizatorzy wręczyli kwiaty i pamiątkowe statuetki.

  Organizatorem przeglądu jest już od 11. Lat Starostwo Powiatowe w Krośnie, Gmina Dukla i klasztor OO. Bernardynów w Dukli. Dziękujemy.  2010-06-15

  Siatkarze z Dukli na II miejscu

  W sobotę, 29 maja 2010 r. w Brzozowie odbył się Międzypowiatowy Turniej Piłki Siatkowej Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe. Turniej ten organizowany jest corocznie na zakończenie rozgrywek Krośnieńskiej i Brzozowskiej Amatorskiej Ligi Siatkówki. Do udziału w turnieju zostały zaproszone po dwie najlepsze drużyny z Ligi Krośnieńskiej i Ligi Brzozowskiej. Powiat Krośnieński reprezentowany był przez siatkarzy z Dukli i Krościenka Wyżnego. Powiat Brzozowski reprezentowały drużyny z STS Siatkarz Humniska i SM TEAM Brzozów.

  Forma zawodów miała charakter towarzyski, choć wyniki meczy świadczyły o czymś wręcz przeciwnym. Mecze rozgrywane do dwóch wygranych setów kończyły się dopiero w tiebreaku. W konfrontacji powiatowej bezapelacyjnie lepszymi okazały się zespoły Powiatu Krośnieńskiego. Ostatecznie w turnieju zwyciężył zespół z Krościenka Wyżnego, nasi zawodnicy zajęli drugie miejsce. Zawodników z Dukli do turnieju przygotował i prowadził instruktor sportu i zawodnik w jednej osobie Robert Rąpała.

  Turniej w obecności przedstawicieli obu starostw oraz radnych obu powiatów przebiegał w miłej i sportowej atmosferze. Na zakończenie turnieju wszystkim uczestnikom zostały wręczone okolicznościowe puchary.

  Na zdjęciu drużyna z Dukli

  Od lewej: Zenon Leńczyk - kierownik drużyny, Artur Paczkowski, Damian Leśniak, Śliwiński Artur, Rafał Sikora, Damian Wierusz, Marcin Milan,
  u dołu: Krzysztof Sikora, Konrad Piróg, Maciej Chłap, Paweł Kowalski  Tekst i fot. /ZeL/

  2010-06-15

  OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE

  Nazwa biura: Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW Oddział w Krakowie

  Zjawisko: Burze z gradem

  Stopień zagrożenia: 1

  Ważność: od godz. 08:00 dnia 14.06.2010 do godz. 21:00 dnia 14.06.2010

  Obszar: Województwo podkarpackie

  Przebieg: Przewiduje się wystąpienie burz, lokalnie z opadami gradu, podczas których opady deszczu wyniosą 5-20 mm, lokalnie 20-40 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 80 km/h.

  Skutki: Zakłócenia w pracy urządzeń elektrycznych, zagrożenie pożarowe; szkody w uprawach rolnych; zagrożenie życia od uderzenia piorunów; utrudnienia na terenach zurbanizowanych; utrudnienia komunikacyjne, lokalne zalania.

  O zaistniałych zdarzeniach i podjętych czynnościach proszę na bieżąco informować Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
  tel. (017)8671238,
  fax (017)8671855
  tel/fax 8671859,
  e-mail: sluzba.woj@rzeszow.uw.gov.pl

  2010-06-14

  Zaproszenie na XI Międzynarodowy Przegląd Chórów Kościelnych i Cerkiewnych

  Starostwo Powiatowe w Krośnie
  Urząd Gminy w Dukli
  Muzeum Historyczne – Pałac w Dukli
  Ojcowie Bernardyni w Dukli

  Zapraszają na:

  XI Międzynarodowy Przegląd Chórów Kościelnych i Cerkiewnych który odbędzie się 13 czerwca 2010 r. godz. 15.00 w kościele O.O. Bernardynów w Dukli

  W przeglądzie uczestniczą:
  1. Chór „Chorus” z Korczyny,
  2. Chór „Wawrzyniec” z Rymanowa,
  3. Chór „Rotunda” z Budapesztu (Węgry),
  4. Chór „Ĺšródło” z Rymanowa Zdroju,
  5. Chór „Karmel” ze Stropkova (Słowacja),
  6. Chór „Cantate” z Iwonicza

  2010-06-12

  14 czerwca będzie już przejezdna

  Trwają intensywne prace przy naprawianiu krajowej nr 9 w miejscowości Dukla. Droga przejezdna będzie od 14 czerwca 2010 i ruch w tym miejscu odbywał się będzie na zasadzie wahadłowej.

  Andrzej Bąk
  Punkt informacji drogowej
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

  2010-06-11

  Ulewny deszcz  W piątek [04.06.2010] we wczesnych godzinach rannych przeszła przez Duklę i gminę wielka fala wody. Po ulewnych deszczach w nocy zostało zalanych wiele piwnic w domach mieszkalnych i instytucjach. Ucierpiało nowo budowane gimnazjum. Zerwane zostały mostki, przepusty, podmyte zostały drogi.

  W Urzędzie gminy pod przewodnictwem burmistrza Marka Góraka zebrał się sztab kryzysowy, który na bieżąco monitorował zaistniałą sytuację. Straż zabezpieczała kluczowe miejsca i interweniowała na bieżąco. Sporo interwencji było w Dukli, Wietrznie, Równem, Lipowicy, Cergowej. Podmyta została krajowa 9 powyżej tartaku. Dokładne szacowanie strat odbędzie się w najbliższym czasie.

  2010-06-10

  Zdjęcie miesiąca maja

  Przypominamy, że cały czas czekamy na Państwa zdjęcia związane z gminą Dukla. Chcemy wspólnie z Wami tworzyć galerię zdjęć "Dukielszczyzna w obiektywie" na gminnej stronie internetowej galeria.dukla.pl. Fotografujących prosimy o przysyłanie zdjęć o tematyce historycznej, przyrodniczej etc. obejmującej obszar całej Dukielszczyzny na adres galeria@dukla.pl. Wybrane zdjęcia będą umieszczane w galerii z nazwiskiem ich autora. Co miesiąc będzie przyznawana nagroda za najładniejsze zdjęcie miesiąca. Poniżej publikujemy zdjęcie Pana Rafała Banacha, które najbardziej przypadło do gustu redakcji galerii i zostało wyróżnione jako zdjęcie miesiąca kwietnia.

  Panu Rafałowi gratulujemy i jeszcze raz zapraszamy wszystkich miłośników fotografowania do współpracy.

  2010-06-02

  Uczcili pamięć poległych za Ojczyznę

  29 maja 2010 roku odbyła się czwarta pielgrzymka do "Krzyża Wdzięczności" w Iwli. Po mszy św., która została odprawiona przy Krzyżu na Łazach pod przewodnictwem ks. Stanisława Siary proboszcza dukielskiej fary i o. Krystiana Olszewskiego gwardiana zakonu ojców bernardynów w Dukli nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablic pamiątkowych. Jedna z tablic poświecona jest żołnierzom pochodzącym z Iwli, którzy zginęli w czasie I wojny światowej, wojny bolszewickiej i II wojny światowej. Druga cywilom, mieszkańcom Iwli, którzy zginęli w czasie II wojny światowej. Fundatorem tablic i organizatorem całej uroczystości jest ks. Ryszard Szwast.

  Odsłonięcia tablicy dokonał p. Marek Galewicz syn byłego dyrektora szkoły w Iwli, ochotnika który zginął w czasie II wojny światowej. Rodzina nie zna miejsca jego pochówku. Syn zadecydował, że symbolicznym grobem ojca będzie pomnik na Łazach w Iwli. Odsłonięcia drugiej tablicy pamiątkowej, poświęconej mieszkańcom Iwli, którzy zginęli w czasie II wojny światowej dokonali obecni mieszkańcy ( z rodzin tych, którzy zginęli) Iwli: p. Wanda Mamczarz i Stanisław Jurczyk. W uroczystościach wzięli udział mieszkańcy wsi Iwla, zaproszeni goście: burmistrz gminy Dukla Marek Górak, wdowa po senatorze RP Stanisławie Zającu Alicja Zając, poseł na Sejm RP Piotr Babinetz, wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Bogdan Rzońca, Marek Galewicz - syn byłego dyrektora szkoły w Iwli, p. Pieniążek - przedstawiciel rodzin AK, których członkowie rodzin zginęli w czasie II wojny światowej i nie znają miejsca pochówku swoich bliskich, dyrektor Podkarpackiego Muzeum w Krośnie Jan Garncarski, dyrektor Muzeum Ikon w Bardejowie Franciszek Gutek, prof. Politechniki Warszawskiej Adam Sufliński, Bogusław Bek z Instytutu Pamięci Narodowej i wielu innych znamienitych gości. Przyjechali również goście z Włoch z zaprzyjaźnionej z ks. Ryszardem parafii Ghirano. Chór z kościoła im. Św. Cecylii w Sanoka śpiewem uświetnił uroczystość. A poczty sztandarowe straży z: Iwli, Głojsc, Dukli, Równego swoją obecnością nadały rangi uroczystości. Nastrój patriotyczny udzielił się wszystkim. Uroczystość miała jeszcze dodatkowy wymiar bowiem fudator tablic ks. Ryszard Szwast w niedzielę odchodził 30. lecie kapłaństwa.

  Wszystkim, którzy zaangażowali się i pomagali w organizacji uroczystości ks. Ryszard serdecznie dziękuje.

  kbr

  2010-06-01

  Najdłuższa i najliczniejsza sztafeta świata  26 maja o godz. 17.00 z Jastrzębia Zdroju ruszył "Kwietny Bieg 2010" . Biegacze w ciągu 15 dni, czyli do 10 czerwca 2010 roku obiegną całą Polskę. Bieg organizowany jest dla upamiętnienia 31. Rocznicy Pierwszej Pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny. Bieg zakończy się także w Jastrzębiu Zdroju. Bieg to zmaganie się z dystansem, z czasem, własna słabością. To wszystko biegacze składają w hołdzie Janowi Pawłowi II.

  28 maja sztafeta z gminy Dukla przebiegła przez miejscowości: Ropianka, Mszana, Tylawa w godz. od 21.45 do 21.42. Tam na moście sztafetę i chorągiew Kwietnego Biegu przejęli biegacze z gminy Jaśliska. Na sztafetę z gminy Krempna czekali przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Krośnie z p. Grażyną Ostrowską na czele. W przekazaniu chorągwi Kwietnego Biegu gminie Jaśliska uczestniczyli także burmistrz Gminy Dukla Marek Górak i wiceburmistrz Andrzej Bytnar. W biegu uczestniczył nasz maratończyk Adam Koś. Służby porządkowe zgodnie z planem zabezpieczeń wykonały swoja pracę na medal, przyczyniając się do sprawnego przebiegu sztafety na trasie.

  Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i w bieg serdecznie dziękujemy. Do zobaczenia na trasie w przyszłym roku.

  kbr

  2010-05-28

  Niezapominajkowe kartki nagrodzone

  Jednym z działań realizowanych w ramach obchodów święta Polskiej Niezapominajki był konkurs dla młodzieży dukielskiego liceum na najlepiej wykonaną kartkę niezapominajkową. Listę laureatów oraz wyłonione w konkursie kartki prezentujemy poniżej. Od 16 maja 2010 kartki można oglądać na wystawie w Muzeum Historycznym - Pałac w Dukli.

  js


  1. miejsce - Khan Mohamad - kl. I LO - dwie kartki  2. miejsce - Pietrzak Olimpia - kl. I LO  3. miejsce - Puchalik Iwona - kl. II LO

  2010-05-27

  Pomimo wszystko ja stoję tutaj  Ryfka Gindin z domu Beer córka dukielskiego kupca Dawida Beera odwiedziła 20 maja 2010 roku miejsce swojego urodzenia - Duklę. Udało się jej przeżyć II wojnę światową. W 1948 roku na stałe wyjechała do Izraela, tam poznała swojego męża Mosze i szczęśliwie dożyła 80 roku życia. Spełniła swoje marzenie, przywiozła całą rodzinę do Dukli.

  Byłam z mężem w Dukli przeszło 25 lat temu, wtedy Dukla wyglądała ubogo, teraz to piękne miasto, jestem dumna z tego, że tu się urodziłam. Dzieci i wnuki przygotowały niespodziankę dla mamy i babci: koszulki dla całej rodziny z napisem Dukla po hebrajsku i imieniem osoby, dla której przeznaczona jest koszulka i plakat z napisem: Pomimo wszystko ja stoję tutaj na tym miejscu, gdzie się urodziłam 80 lat temu z mężem, dziećmi, wnukami i prawnukami (na zdjęciu).

  Jestem szczęśliwa, że mogłam pokazać Duklę mojej rodzinie, bo tak naprawdę noszę ją całe życie w sercu - powiedziała.

  Krystyna Boczar-Różewicz  2010-05-26

  Informacja w sprawie powodzi

  Informacja Wojewody Podkarpackiego w sprawie procedur administracyjnych dotyczących zasad odbudowy, rozbiórek i remontów obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. Czytaj pełną informację...
  2010-05-25

  Zarys dziejów dukielskiej poczty już w sprzedaży

  Zarys dziejów dukielskiej poczty autorstwa Pana Janusza Kubita to nowa pozycja książkowa, wydana przez Gminę Dukla jako czwarty tom Biblioteki Dukielskiej - serii wydawnictw historycznych poświeconych Dukli.

  Z książki możemy dowiedzieć się o historii poczty, historii poczty polskiej i szczegółowo o historii dukielskiej poczty. Poczta w Dukli została otwarta 1 kwietnia 1773 roku przez władze austriackie. Była to początkowo poczta zmilitaryzowana. Wcześniej na Podkarpaciu oficjalna, rządowa poczta nie istniała. Korespondencja była przekazywana przez kupców prowadzących liczne interesy głównie na Węgrzech. Dukielska poczta mimo wielu zakrętów historii przetrwała. Książka zawiera wzory pieczęci historycznych używanych w dukielskim Urzędzie Pocztowym i unikatowe fotografie. Z pewnością pomoże wielu Czytelnikom zrozumieć jak ważną była i jest instytucja poczty. Książka jest już w sprzedaży. Zachęcam do lektury.

  Krystyna Boczar-Różewicz

  2010-05-24

  Niezapominajkowa niedziela w Dukli  Podsumowanie działań z okazji święta Polskiej Niezapominajki i promocja książki o dukielskiej poczcie

  Niezapominajka,
  maleńka roślina
  co polskiego nieba
  błękit przypomina...


  (Bogusława Barczak-Iranek -Niezapominajka)

  Zaplanowane na placu przed dukielskim muzeum niedzielne uroczystości związane z obchodami Polskiej Niezapominajki przeniosły się ze względu na niesprzyjającą aurę do budynku. Deszcz nie pozwolił świętować na zewnątrz, ale wszystkie zaplanowane działania odbyły się. Wysłuchaniem życzeń redaktora Andrzeja Zalewskiego z Ekoradia, inicjatora tego święta w Polsce i deklamacją wiersza Niezapominajka autorstwa Marii Walczak przez licealistów: Andrzeja Krajewskiego w języku polskim, Krzysztofa Gabło w języku łemkowskim i Mikołaja Gocza w języku ukraińskim rozpoczęły obchody w Dukli.

  Nagrodzeni zostali zwycięzcy konkursów: wiedzy ekologicznej i piosenki ekologicznej. A nagrody: dyplomy i książki wręczali wiceburmistrz Andrzej Bytnar i inspektor w Urzędzie Gminy Halina Cycak organizator konkursów. O laureatach piszemy szczegółowo w artykule "Niezapominajkowe nagrody rozdane". Laureaci konkursu piosenki ekologicznej wystąpili dla przybyłej na uroczystość publiczności. O historii obchodów Polskiej Niezapominajki w dukielskim Liceum Ogólnokształcącym przypomniała Maria Walczak - inicjatorka tych obchodów w Dukli. Natomiast o tegorocznych podjętych przez gminę Dukla działaniach promujących święto Polskiej Niezapominajki opowiedziała Halina Cycak. Dzieci uczestniczyły w konkursie plastycznym "Niezapominajka - oczami dziecka" Laureaci to: Ernest Bytnar - 1. miejsce, Justyna Madej - 2., Karolina Madej - 3. Laureatom gratulujemy checi i wspaniałych pomysłów. Podsumowaniem pierwszej części było wystawienie sztuki autorstwa Konrada Sikory "Nie zapomnij o mnie". Aktorami byli licealiści z dukielskiego liceum.

  Jednym z działań promujących to święto

  obchodzone 15 maja w dzień św. Zofii, nazywane także Dniem Zakochanych było otwarcie wystawy kartek o tematyce niezapominajkowej "Niezapominajki z polskiej bajki" z kolekcji Edwarda Marszałka. Właściciel kolekcji uczestniczył w otwarciu wystawy. Te 70 kartek, które Państwo możecie oglądać w dukielskim muzeum to połowa mojej kolekcji, druga część jest na wystawie w Tarnobrzegu. Zbieram je od kilku miesięcy - powiedział Edward Marszałek. Wystawę kartek można oglądać w dukielskim muzeum aż do wakacji. Serdecznie zapraszamy.

  W niezapominajkową niedzielę

  W dukielskim muzeum odbyła się także promocja książki Janusza Kubita "Zarys historii dukielskiej poczty". Można powiedzieć, że wydanie książki przez gminę Dukla w 237 rocznicę powstania poczty w Dukli jest swoistego rodzaju niezapominajką dukielską. Na uroczystość przybyli burmistrz gminy Dukla Marek Górak, zastępca przewodniczącego Rady Miejskiej w Dukli Artur Paczkowski, radni Rady Miejskiej w Dukli, członek Zarządu Rady Powiatu Krośnieńskiego Krzysztof Zawada, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Jan Drajewicz. Przybyli goście szczególni pocztowcy z dyrektorem Oddziału Rejonowego Centrum Poczty w Krośnie Wojciechem Stelmachem i naczelnik Urzędu Pocztowego w Dukli Krystyną Sznajder i oczywiście autor książki Janusz Kubit z rodziną.

  Autor przybliżył uczestnikom spotkania historię powstania książki, nie zdradził jednak wszystkiego. Dość na tym, że praca nad książką trwała ponad 10 lat. Niezwykle pomocną literaturą była "Kronika Urzędu Pocztowo-Telekomunikacyjnego w Dukli (1944-1977)", spisana przez Kamila Trzcińskiego, byłego i wieloletniego naczelnika Urzędu Pocztowo-Telekomunikacyjnego w Dukli. Ważne jest, że praca nad książką zakończyła się sukcesem i wszyscy go autorowi gratulowali.

  Na uroczystości głos zabrał dyrektor Wojciech Stelmach, mówił o zmieniającej się funkcji Poczty Polskiej. Obiecał również, że niebawem Urząd Pocztowy w Dukli będzie czynny nie do godz. 16.00, a do godz. 20.00. A urzędy pocztowe będą miały obowiązek prowadzić kronikę. To słuszna decyzja dyrektora bowiem verba volant, scripta manet (słowa ulatują, pisma zostają). Prowadzenie takiej kroniki będzie o wiele prostsze, aniżeli w czasie kiedy to robił naczelnik Kamil Trzciński, bowiem mamy komputery, aparaty cyfrowe i wiele innych udogodnień.

  Na zakończenie głos zabrał burmistrz Marek Górak, który przypomniał, że Dukla obchodzi w 2010 roku 630 lat nadania praw miejskich. Na ten jubileusz został wydany medal okolicznościowy.

  Po krótkiej dyskusji zaproszeni goście nabyli promowaną książkę, okolicznościową kartkę przygotowaną przez Pocztę w Krośnie i podpisywali u autora. Poczta przygotowała specjalnie na tę okoliczność stempel, który można było otrzymać w muzeum w dniu promocji.

  Wszystkim którzy przyczynili się do zrealizowania działań z okazji święta Polskiej Niezapominajki serdecznie dziękuję. Dziękuję dyrektorowi Muzeum Historycznego-Pałac w Dukli Waldemarowi Półchłopkowi za współpracę w organizacji całego przedsięwzięcia. Dyrektorowi Wojciechowi Stelmachowi i pocztowcom za pomoc w promocji książki „Zarys historii dukielskiej poczty”. Środowiskowemu Domu Samopomocy w Cergowej za przygotowanie pamiątek niezapominajkowych i znakomitych ciasteczek w formie niezapominajki. Dziękuję Pawłowi Krajmasowi z Zakładu Mięsnego Jasiołka w Dukli za prezentację swoich wyrobów i licealistom za uświetnienie niezapominajkowej imprezy.

  Fot. Juliusz Stola , tekst: Krystyna Boczar-Różewicz

  2010-05-21

  Nagrody i wyróżnienia dla najlepszych

  Dzień Polskiej Niezapominajki jest to święto przyrody obchodzone 15 maja, mające na celu promowanie jej walorów, przypominanie o ochronie środowiska i zachowaniu różnorodności biologicznej Polski. Święto ma również na celu zachowanie od zapomnienia ważnych chwil w życiu, osób, miejsc i sytuacji. Polska Niezapominajka ma na celu budowę silnych i głębokich więzów z najbliższymi i szczere przyjaźnie z ludźmi z otoczenia, przypomina o szacunku jaki powinniśmy żywić dla przyrody "małej" i "wielkiej Ojczyzny", przypomina o wartości jakie niosą ze sobą lokalne tradycje, wytwory ludzkiej myśli jakimi są np. perełki architektury zachowane w miasteczkach i wioskach.

  Akcję zapoczątkował w 2002 roku Andrzej Zalewski redaktor radiowej Jedynki prowadzący Ekoradio, trochę na przekór Walentynkom. Hasłem tegorocznego święta jest "Popieramy ojczyźnianą ekologię". Gmina Dukla wspólnie z uczniami Liceum Ogólnokształcącego działających przy Kole Ekologicznym, podjęła działania w celu propagowania tego święta. Wśród wielu działań, prowadzonych przez gminę Dukla z okazji tego święta była organizacja konkursów piosenki ekologicznej i wiedzy ekologicznej.

  Komisja konkursu piosenki ekologicznej w składzie: Halina Cycak, Małgorzata Walaszczyk Faryj, Anna Masternak przyznała w poszczególnych kategoriach konkursowych następujące miejsca:

  W kategorii szkoły podstawowe- soliści grupa I-III:

  1. miejsce - Sabina Borek- SP Dukla - 1. miejsce -
  1.miejsce - Aleksandra Krowicka- SP Dukla
  2. miejsce - Aleksandra Bogaczyk - SP Równe

  W kategorii szkoły podstawowe - zespół grupa I-III

  1. miejsce - Julia i Laura Woźniak- SP Głojsce
  2. miejsce - Izabela Paszek, Sabina Borek i Aleksandra Krowicka- SP Dukla

  Wyróżnienie: Julia Pasterczyk, Julia Sztrumpf, Karina Buczek, Kornelia Magos- SP Dukla.

  W kategorii szkoły podstawowe - soliści grupa IV-VII

  1. miejsce - Jadwiga Zima- SP Równe
  2. miejsce - Sylwia Landa- SP Głojsce

  W kategorii gimnazja:

  Wyróżnienie - Palcar Dominika - Gimnazjum Tylawa.

  Komisja konkursu wiedzy ekologicznej w składzie: Halina Cycak, Maria Walczak, Bartosz Szczepanik, Artur Paczkowski dokonała oceny prac konkursowych i wyłoniła laureatów:

  W kategorii szkoły podstawowe:

  1. miejsce - Aleksandra Rachwał- Szkoła Podstawowa Jasionka
  2. miejsce - Paulina Mrówka - Szkoła Podstawowa w Tylawie
  3. miejsce - Justyna Madej - Szkoła Podstawowa w Tylawie

  W kategorii gimnazja:

  1. miejsce - Klaudia Bukowczyk - Gimnazjum w Równem
  2. miejsce - Michał Fiejdasz- Gimnazjum w Łękach Dukielskich
  3. miejsce - Małgorzata Bossekota- Gimnazjum w Wietrznie i Julia Pernal- Gimnazjum Dukla

  Nagrody zwycięzcom wręczali Halina Cycak inspektor w Urzędzie Gminy Dukla i zastępca burmistrza gminy Dukla Andrzej Bytnar na uroczystej gali Niezapominajki Polskiej, która odbyła się 16 maja 2010 r. w Muzeum Historycznym - Pałac w Dukli. Laureatom i uczestnikom konkursów gratulujemy.

  Halina Cycak  2010-05-20

  Informacja  Informuje się właścicieli lasów, iż na terenie całego kraju w lasach wszystkich kategorii własności w latach 2010 - 2015 będą przeprowadzane prace obserwacyjno - pomiarowe w ramach programu monitoringu lasów. Prace terenowe będą prowadzone przez pracowników Instytutu Badawczego Leśnictwa lub przez osoby upoważnione przez Instytut w każdym roku w okresie od 1 czerwca do 30 września. Zebrane wyniki posłużą do oceny stanu zdrowotnego lasów Polski wszystkich form własności w relacji do zmieniających się warunków środowiska.

  Bartosz Szczepanik

  2010-05-19

  Przeszli bitewnym szlakiem

  Niezapominajkowe akcje w Polsce przypominają o wielkich Polakach, o ważnych wydarzeniach historycznych; przypominają o zabytkach, pięknej przyrodzie ojczystej. Od paru lat bardzo aktywnie w promowaniu święta Polskiej Niezapominajki uczestniczy dukielskie liceum. W tym roku gmina Dukla włączyła się aktywnie w promowanie tego święta.

  10 maja młodzież z Liceum Ogólnokształcącego w Dukli i Zespołu Szkół w Jedliczu wraz z nauczycielką biologii Marią Walczak i geografii Małgorzatą Kuś uczestniczyła w Transgranicznym Rajdzie Niezapominajkowym śladami walk o Przełącz Dukielską od Kapiszowej na Słowacji do Olchowca w Polsce. Uczestnicy rajdu przeszli od Wyżnej Pisanej na Słowacji trasę na Baranie, stąd szlakiem żółtym do Olchowca. Młodzież uczciła pamięć tych którzy zginęli w operacji karpacko-dukielskiej poprzez niezapominajkowe wiązanki, które uczestnicy rajdu złożyli pod pomnikiem w Pisanej Wyżnej, w Dolinie Śmierci na czołgu, na szczycie góry Baranie i pod cerkwią grecko-katolicka w Olchowcu. W rajdzie wzięli udział pracownicy Urzędu Gminy w Dukli: inspektorzy Halina Cycak i Bartosz Szczepanik i gł. sp. ds. promocji Krystyna Boczar-Różewicz.

  Wspólnym ogniskiem i pieczeniem kiełbasek zakończył się rajd w Olchowcu. Mimo iż początkowo pogoda nie sprzyjała uczestnikom rajdu i na szczycie Baraniego była mgła, że nie można było podziwiać pięknych widoków z wieży widokowej, wszyscy byli z rajdu zadowoleni. Przeszli bitewnym szlakiem, podziwiali piękną beskidzką przyrodę i dziedzictwo kulturowe terenów pogranicza. A poza wszystkim nabrali ochoty na kolejne wycieczki piesze, co będzie dobre dla zdrowia i edukacji przyrodniczo-historycznej.

  Foto i tekst: kbr

  2010-05-18

  Zdjęcie miesiąca kwietnia

  Przypominamy, że cały czas czekamy na Państwa zdjęcia związane z gminą Dukla. Chcemy wspólnie z Wami tworzyć galerię zdjęć "Dukielszczyzna w obiektywie" na gminnej stronie internetowej galeria.dukla.pl. Fotografujących prosimy o przysyłanie zdjęć o tematyce historycznej, przyrodniczej etc. obejmującej obszar całej Dukielszczyzny na adres galeria@dukla.pl. Wybrane zdjęcia będą umieszczane w galerii z nazwiskiem ich autora. Co miesiąc będzie przyznawana nagroda za najładniejsze zdjęcie miesiąca. Poniżej publikujemy zdjęcie Pana Juliusza Stoli, które najbardziej przypadło do gustu redakcji galerii i zostało wyróżnione jako zdjęcie miesiąca kwietnia.

  Panu Juliuszowi gratulujemy i jeszcze raz zapraszamy wszystkich miłośników fotografowania do współpracy.

  2010-05-07

  Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Dukli

  ZAWIADOMIENIE


  Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./

  z w o ł u j ę


  na dzień 6 maja 2010 r. / czwartek/ o godz.10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dukli L sesję Rady Miejskiej w Dukli.

  Porządek obrad.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Miejskiej.
  3. Zapytania i wnioski radnych i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
  4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
  5. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
  6. Podjęcie uchwał w sprawach:
   • a) utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie Gminy Dukla /druk nr 305/,
   • b) ustalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Dukla /druk nr 306/,
   • c) wyboru Zastępcy Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dukli /druk nr 307/.
  7. Oświadczenia radnych, Burmistrza i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
  8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
  9. Zamknięcie sesji.

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  w Dukli
  Zbigniew Uliasz

  2010-05-04

  Wyniki etapu gminnego XII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Wiatr, wypadek, ogień, woda- strażak zawsze rękę poda”

  Komisja oceniająca prace konkursowe:

  1. Maria Fornal- nauczyciel wychowania plastycznego w ZSP Dukla
  2. Krystyna Boczar Różewicz- specjalista ds. promocji UG Dukla
  3. Barbara Pudło- referent UG Dukla

  Gmina Dukla

  Do etapu powiatowego komisja konkursowa dokonała wyboru następujących prac:

  Grupa I (6-8 lat)

  1. Tomasz Frączek - ZSP Iwla
  2. Maciej Szwasta- ZSP Iwla
  3. Natalia Woźniak- ZSP Iwla
  4. Norbert Urbański- ZSP Iwla
  Grupa II (9-12 lat)
  1. Izabela Staroń- ZSP DUKLA
  2. Sylwia Smolak- ZSP Dukla
  3. Filip Jackowski- ZSP Iwla
  4. Dominika Zawada- ZSP Dukla
  5. Bartosz Jasiński- ZSP Dukla
  Grupa III (13-16lat)
  1. Magdalena Wołkowicz - ZSP Dukla
  2. Julia Pernal -ZSP Dukla
  3. Klaudia Szczurek- ZSP Dukla
  4. Marlena Lajdanowicz- ZSP Dukla
  5. Gabriela Matyka- ZSP Dukla

  Gmina Jaśliska

  Do etapu powiatowego komisja konkursowa dokonała wyboru następujących prac:

  Grupa I (6-8 lat)

  1. Adrian Szelast - ZSP Jaśliska
  2. Patryk Łątka - ZSP Jaśliska
  3. Julia Majdasz - ZSP Jaśliska
  4. Damian Farbaniec - ZSP Jaśliska
  5. Aleksandra Lorens - ZSP Jaśliska
  2010-04-30

  Komunikat Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii ws. szczepienia lisów na terenie Podkarpacia.

  W dniach od 6 – 16 maja 2010 r. zostanie przeprowadzona akcja szczepienia przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących. W czasie jej trwania zostanie wyłożonych 322 660 dawek szczepionki. Prowadzone szczepienie obejmuje w całości teren województwa podkarpackiego. Uodparnianie lisów prowadzone będzie poprzez zrzuty z samolotów szczepionki doustnej.

  Porcja szczepionki posiada kształt okrągłego plastra koloru brązowo – szarego. Blister (przynęta) wydający specyficzny zapach, zawiera w środku aluminiowo – plastikowy pojemnik z płynną szczepionką, której działanie uodparniające skierowane jest wyłącznie na lisy.

  W związku z możliwością bezpośredniego kontaktu ludzi i zwierząt z rozłożoną szczepionką należy podkreślić, że:

  - przynęty zawierające szczepionkę dotykane przez ludzi nie są przyjmowane przez lisy, ich podnoszenie jest przeciwwskazane;

  - kontakt człowieka ze szczepionka ukrytą w przynęcie wymaga konsultacji medycznej;

  - w okresie trwania akcji i przez 14 dni po jej zakończeniu zaleca się na terenach objętych szczepieniem trzymanie w zamknięciu mięsożernych zwierząt domowych, a ponadto wstrzymanie się od polowań.

  Wiesław Bek
  Rzecznik Prasowy
  Wojewody Podkarpackiego
  Podkarpacki Urząd Wojewódzki
  2010-04-29

  2 maja Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

  To święto obchodzone jest w Polsce od 2004 roku, wprowadzone zostało ustawą z 20 lutego 2004 roku. To właśnie w tym dniu 1945 roku żołnierze polscy zawiesili biało-czerwony sztandar na Kolumnie Zwycięstwa (Siegessaule) znajdującej się w Parku Tiergarten w Berlinie. 2 maja w czasach Polski Ludowej ściągano flagi po pierwszym maju, aby nie wisiały 3 maja w Święto Konstytucji Mimo, że Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej jest świętem państwowym, ten dzień nie jest wolny od pracy. Niechby zawisła biało-czerwona w oknach, balkonach, na domach, po prostu wszędzie. Tu moglibyśmy wziąć przykład ze Stanów Zjednoczonych, czy z Norwegii. Tam flaga jest wszędzie, z okazją, czy bez okazji.. Szkoda, że biało-czerwonych flag wywiesza się u nas tak mało.

  kbr

  2010-04-28

  Żałobna msza św za Stanisława Zająca

  Żałobną mszę św. w jasielskim kościele farnym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny prowadzili biskup Adam Szal z Przemyśla oraz biskup diecezji rzeszowskiej Edward Białogłowski.

  Na pogrzeb przybyli m.in. marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, wiceprezes PiS Marek Kuchciński. Byli przedstawiciele klubów parlamentarnych, władze samorządowe woj. podkarpackiego.

  W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyli także przedstawiciele naszej gminy z burmistrzem Markiem Górakiem, zastępcą Andrzejem Bytnarem, prezesem Towarzystwa im. świętego Jana z Dukli Władysławem Turkiem. W koncelebrze brał udział gwardian dukielski Krystian Olszewski oraz ok. 150 kapłanów.

  Stanisław Zając był przewodniczącym klubu senackiego PiS, pełnił też funkcję przewodniczącego senackiej komisji obrony narodowej. W latach 1997 - 2001 był wicemarszałkiem Sejmu. Miał 60 lat.

  Dla Dukli okazał sporą pomoc w ratowaniu pustelni św. Jana z Dukli przed osuwiskiem.

  Stanisław Kalita

  2010-04-28

  Maria Kaczor - wójtem gminy Jaśliska

  Maria Kaczor została pierwszym wójtem wydzielonej z gminy Dukla gminy Jaśliska, utworzonej 1 stycznia 2010 roku, gminy reaktywowanej po 33 latach. W pierwszej turze wyborów głosowało na nią 350 osób, w drugiej 495, przy 54% frekwencji wyborczej. 23 kwietnia odbyło się zaprzysiężenie Marii Kaczor na wójta.. Swoją kadencję rozpocznie od przejęcia gminy od burmistrza gminy Dukla i zorganizowania prac w nowo utworzonej gminie.

  W wyborach powszechnych przeprowadzonych 28 marca 2010 roku społeczność lokalna wybrała piętnastoosobową Radę Gminy Jaśliska. Na wybór wójta czekano do 11 kwietnia. Było to dzień po tragedii samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem. Wyborów nie odwołano, odbyły się w powadze, głosowanie rozpoczęto minutą ciszy. W drugiej turze zmierzyli się Maria Kaczor i Ignacy Lorenc. Zwyciężyła Maria Kaczor. Zagłosowało na nią 495 osób przy 54% frekwencji wyborczej.

  Uroczysta pierwsza sesja gminy Jaśliska i zaprzysiężenie radnych odbyło się 23 kwietnia o godz. 15.00 w Zespole Szkół Publicznych w Jaśliskach. Dokonano także wyboru przewodniczącego rady gminy i jego zastępcy. Skład Rady Gminy Jasliska: Bolesław Magierowski - przewodniczący, Ryszard Chowaniec - zastępca przewodniczącego, Jan Farbaniec, Teresa Helena Mezglewska, Wojciech Strzelecki, Leszek Madej, Krzysztof Kostycz, Helena Madej, Piotr Cichoń, Bogusław Gwiżdż, Mariusz Farbaniec, Janusz Bogusław Dmytryszyn, Janusz Uram, Wacław Futyma, Jan Magierowski. Zaprzysiężona została również na wójta Maria Kaczor. Gościem uroczystej sesji była Elżbieta Łukacijewska posłanka RP z Platformy Obywatelskiej, a obecnie europosłanka w Komisji Europejskiej, Mirosław Karpyta Wojewoda Podkarpacki, radni Rady Miejskiej w Dukli z Zbigniewem Uliaszem przewodniczącym rady, burmistrz Gminy Dukla Marek Górak, wielu zaproszonych gości i mieszkańcy nowoutworzonej gminy. Oprawę muzyczna przygotował chór szkolny prowadzony przez nauczycielkę muzyki i plastyki Edytę Wilczek.

  Pani wójt ma swój program, który zamierza zrealizować: Przy pomocy Rady Gminy będę dążyć do zdobywania pieniędzy dla gminy z funduszy pomocowych, zrobienia ujęcia wody w Szklarach, skanalizowania gminy, zorganizowania świetlic we wszystkich miejscowościach, utworzenia przedszkola, stołówki dla ubogich, usprawnienie pracy placówki służby zdrowia. Gmina ma tętnić życiem, a mieszkańcy muszą się aktywizować i dążyć do jej rozwoju.

  Radzie i wójtowi gratulujemy i życzymy realizacji wszystkich planów wspólnocie samorządowej.

  kbr  Pani Maria Kaczor - pochodzi z Jaślisk, od prawie 30 lat mieszka w Krośnie. Z wykształcenia jest ekonomistką. Pracowała na wielu stanowiskach m. in. Jako nadleśniczy administracyjny Nadleśnictwa Jaśliska, jako starszy księgowy w Grupie Remontowej w PGR w Szklarach, naczelnik wydziału handlu w Wojewódzkiej Spółdzielni Mleczarskiej w Krośnie, główny księgowy budżetu województwa, zastępca w wydziale budżetowo-gospodarczym, a później dyrektor tego wydziału w Urzędzie Wojewódzkim w Krośnie, dyrektor Ośrodka Opieki Zdrowotnej w Iwoniczu-Zdroju, księgowa w Pogotowiu Ratunkowym w Krośnie. Od kilku lat prowadziła również biuro rachunkowe. Jest mamą, żoną i babcią.


  Poniżej zdjęcia z uroczystości  2010-04-26

  Polska biega

  Gorąco zachęcamy szkoły do zorganizowania w dniach od 7-9 maja biegu pod hasłem "Polska biega". Jest to największa w Polsce akcja promująca zdrowy, sportowy styl życia. Kilka lat temu pomysł zrodził się w głowach biegowych zapaleńców: Piotra Pacewicza, wicenaczelnego Gazety Wyborczej i Roberta Korzeniowskiego. Polska biega to akcja radosna. Chodzi o to, aby dobrze bawić się a przy tym uświadomić uczniom, że bieganie to sposób na dobry i zdrowy tryb życia.

  Więcej o akcji na www.polskabiega.pl

  2010-04-26

  Kolejny raz piosenka turystyczna i ekologiczna w Dukli  W dniach 23-24 kwietnia odbywała się w Ośrodku Kultury w Dukli XVI Wojewódzka Giełda Piosenki Turystyczne i Ekologicznej. Brała w niej udział młodzież z Szkolnych Kół PTSM z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z rejonu działania krośnieńskiego Oddziału PTSM.

  Organizatorami tej imprezy są od lat Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Krośnie, Ośrodek Kultury w Dukli i Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Dukli. Celem giełdy jest popularyzacja piosenek turystycznych w środowisku młodzieży szkolnej, poznanie i upowszechnianie wiedzy na temat historii, kultury, walorów przyrodniczych i krajobrazowych Beskidu Dukielskiego i Dukli, upowszechnianie turystyki kwalifikowanej wśród młodzieży szkolnej, promowanie problematyki ekologicznej i ochrony przyrody. A poprzez te działania kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży, odpowiedzialności za siebie, swoja miejscowość i swój kraj.

  23 kwietnia odbywały się przesłuchania konkursowe zakończone koncertem laureatów. W sobotę 24 kwietnia nagrody laureatom rozdali Krystyna Boczar-Różewicz reprezentujaca Gminę Dukla i Jan Drajewicz reprezentujący Zespół Szkół w Dukli. Po rozdaniu nagród i występach laureatów uczestnicy wspólne zwiedzali Duklę z przewodnikiem Kazimierzem Patlą. Komisja konkursowa w składzie: Bogumiła Ganczarska, Bogdan Nakonieczny, Norbert Uliasz przyznała występującym artystom następujące miejsca w dwu kategoriach.


  Wyniki konkursu piosenki turystycznej:

  Gimnazja:

  Publiczne Gimnazjum w Brzyskach - 1. miejsce, Zespół Szkół w Myszkowie - 2.

  Szkoły ponadgimnazjalne:

  Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzozowie - 1. miejsce, Zespół Szkół Budowlanych w Brzozowie - 2., Zespół Szkół Zawodowych w Bieczu - 3., Liceum Ogólnokształcące w Lesku - 4.


  Wyniki konkursu piosenki ekologicznej:

  Gimnazja:

  Publiczne Gimnazjum w Brzyskach - 1. miejsce

  Szkoły ponadgimnazjalne:

  Zespół Szkół Zawodowych w Bieczu - 1. miejsce, Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzozowie - 2., Zespół Szkół Budowlanych w Brzozowie - 3., Liceum Ogólnokształcące w Lesku - 4.

  Zwycięzcom i uczestnikom gratulujemy. Sponsorom tj. Kuratorium Oświaty , Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Gminie Krosno, Ośrodkowi Kultury w Dukli i Szkolnemu Schronisku Młodzieżowemu w Dukli dziękujemy za wspieranie takich wspaniałych imprez.

  Krystyna Boczar-Różewicz

  Drukujemy tekst autorski zwycięzców piosenki ekologicznej.

  ŚCIEKI

  Wszystko płynie sobie płynie powiedziałeś Heraklicie
  I o rzekach mówiąc prawdy byłeś blisko.
  Dziś nam bardzo sens tych słów zmieniło życie
  Dzisiaj wiemy w naszych rzekach płynie wszystko.
  Ref.
  Mało cenzuralne, ścieki komunalne
  Puszki po konserwach, wędkarz cały w nerwach,
  Znalazł ktoś dopiero tlenu w wodzie zero,
  Na pociechę pociech trzy zduszone płocie.

  Czysta woda proszę bardzo leci wedle chęci
  Zwykły kran i woda płynie, woda czeka
  Lecz by można tak po prostu tylko kran odkręcić.
  Musi być gdzieś z czystą wodą czysta rzeka.
  Ref.......
  Zwykła woda wszędzie jest chyba nikt w to nie wątpi
  Że nie warto tyle starań wkładać i zabiegów,
  Ale wody nikt na ziemi przecież nie zastąpi.
  Więc zastanów się nad wodą gdzieś człowieku.
  Ref……
  Mało cenzuralne, ścieki komunalne
  Puszki po konserwach, wędkarz cały w nerwach,
  Kijanki, fenole, smary oraz olej
  Różne detergenty, szczupaaaak… szczupak całkiem śnięty.

  2010-04-26

  Paszporty

  Wychodząc na przeciw postulatom zgłaszanym przez klientów Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, w sobotę 24 kwietnia 2010 r. w godzinach od 800 do 1200, będzie można załatwić sprawy paszportowe we wszystkich Oddziałach Paszportów, tj. w siedzibie Urzędu w Rzeszowie oraz w Delegaturach PUW w Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu. Dodatkowe informacje witej sprawie można uzyskać pod nr tel. (17) 867-10-34.

  Wiesław Bek
  Rzecznik Prasowy
  Wojewody Podkarpackiego
  Podkarpacki Urząd Wojewódzki
  2010-04-23

  Sesja Rady Miejskiej w Dukli

  ZAWIADOMIENIE


  Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./

  z w o ł u j ę


  na dzień 27 kwietnia 2010 r. / wtorek / o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dukli XLIX sesję Rady Miejskiej w Dukli.

  Porządek obrad.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Miejskiej.
  3. Zapytania i wnioski radnych i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
  4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
  5. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
  6. Podjęcie uchwał w sprawach:
   • a) przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dukla za 2009 rok /druk nr 300/,
   • przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dukla za 2009 rok /druk nr 300/,
   • udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Dukla z wykonania budżetu Gminy Dukla za 2009 rok /druk nr 301/,
   • podziału Gminy Dukla na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu /druk nr 302 /,
   • wyrażenia opinii w przedmiocie połączenia Gminy Dukla i Gminy Jaśliska w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Krośnieńskiego / druk nr 303 /,
   • ustalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Dukla /druk nr 304 /.
  7. Oświadczenia radnych, Burmistrza i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
  8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
  9. Zamknięcie sesji.

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  w Dukli
  Zbigniew Uliasz

  2010-04-22

  Niezapominajka zagościła w Dukli

  Niezapominajkowe akcje w Polsce przypominają o wielkich Polakach, o ważnych wydarzeniach historycznych; przypominają o zabytkach, pięknej przyrodzie ojczystej. Od paru lat bardzo aktywnie w promowaniu święta Polskiej Niezapominajki uczestniczy dukielskie liceum. W tym roku gmina Dukla włączyła się aktywnie w promowanie tego święta. Podjęto szereg działań m.in. konkursy: piosenki ekologicznej "Niezapominajkowej", wiedzy ekologicznej, fotograficzny, na kartkę "Niezapominajkową" z miłosnymi życzeniami, "Niezapominajkową Drogę Krzyżową na Górę Cergową, Transgraniczny Rajd Niezapominajkowy śladami walk o Przełącz Dukielską od Kapiszowej na Słowacji do Olchowca w Polsce, Transgraniczną Niezapominajkę, sadzenie "Niezapominajkowych" drzewek, zajęcia terenowe dla młodzieży z LO Dukla - starym traktem węgierskim.

  21 kwietnia br. grupa uczniów z nauczycielką z dukielskiego liceum Marią Walczak, burmistrzem gminy Dukla Markiem Górakiem, inspektorem w UG Dukla Haliną Cycak i głównym specjalistą do spraw promocji Krystyną Boczar-Różewicz uczestniczyli w Transgranicznej Niezapominajce. Złożyli wiązanki "Niezapominajkowe", wykonane przez dukielskich licealistów i zapalili znicze pod pomnikami pomordowanych Żydów w Błudnej, na Słowacji w Komarniku Niżnym na cmentarzu wojennym pod krzyżem i mauzoleum, w Dukli na cmentarzach wojennych, cmentarzu żydowskim, pod pomnikami Jana Pawła II i św. Jana z Dukli.

  "Niezapominajkowe" sadzenie drzewek odbyło się 21 kwietnia z okazji Światowego Dnia Ziemi na zrekultywowanym wysypisku odpadów komunalnych w Dukli. Jest ono obchodzone 22 kwietnia pod hasłem "Różnorodność w nas - bioróżnorodność wokół nas" w tym roku po raz 20. w Polsce i po raz 40. na świecie. Uczestniczyli w nim m.in. przedszkolacy z Gminnego Przedszkola w Dukli wraz z wychowawczyniami, burmistrz Gminy Dukla Marek Górak, przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli Zbigniew Uliasz, zastępca burmistrza Gminy Dukla Andrzej Bytnar, prezes Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli Artur Wszołek, dyrektor LO Dukla Jan Drajewicz, Maria Walczak - inicjatorka obchodów Niezapominajkowych w Dukli, nauczycielka biologii w dukielskim liceum, uczniowie LO Dukla: Natalia Sikora, Renata Szczepanik, Iwona Puchalik, Konrad Sikora, Patryk Jakubczyk, Andrzej Krajewski, pracownicy Urzędu Gminy w Dukli, Halina Cycak, Bartosz Szczepanik, Krystyna Boczar-Różewicz.

  Przedszkolacy z zaciekawieniem słuchali na czym polegają obchody święta "Polskiej Niezapominajki"; dowiedzieli się, że oficjalnie obchodzone jest ono 15 maja w świętą Zofię. Okazało się, że wielu z nich ma ciocię czy babcię o tym imieniu. Zresztą, to bardzo piękne imię. Wszyscy chcieli uczestniczyć w sadzeniu drzewek, posadzili dwa i zobowiązali się ich doglądać. To bardzo ważne, że dzieci i młodzież uczestniczą w takich akcjach, bowiem za chwilę to oni będą odpowiedzialni za nasza przyrodę i będą podejmować ważne dla kraju decyzje. Aby nie powiedzieć patetycznie - będą rozstrzygać o losach naszej ojczyzny. A kto ma ich tego nauczyć? My dorośli. To bardzo odpowiedzialne zadanie jeśli chcemy, aby przyszłe pokolenia miały szansę zobaczyć piękną, polską przyrodę.

  Składam serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji podjętych do tej pory zadań "Niezapominajkowych". szczególnie p. Marii Walczak i dukielskim licealistom działającym w Kole Ekologów.

  kbr

  2010-04-22

  Sukces uczniów z Równego

  24 marca 2010 r. uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Równem: Klaudia Bukowczyk, Marcin Bogacz i Maksymilian Szczepanik zajęli 1. miejsce w Powiatowym Konkursie Wiedzy pt. "Ignacy Łukaszewicz - życie i dzieło". Organizatorem konkursu był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Ignacego Łukaszewicza., a patronował mu Prezydent Miasta Krosna.

  Konkurs składał się z dwóch części - pierwsza polegała na przygotowaniu prezentacji dotyczącej postaci tego słynnego Polaka. Uczniowie podeszli do zadania bardzo twórczo i pod opieką p. Beaty Bek i Anety Cyran nagrali na terenie Muzeum Przemysłu Naftowego w Bóbrce krótki film poświęcony życiu wielkiego wynalazcy. Druga część konkursu dotyczyła znajomości faktów z życia i działalności "Ojca Ignacego" i polegała na wypełnieniu testu składającego się z 45 pytań oraz udzieleniu odpowiedzi na pytanie dlaczego Ignacego Łukaszewicza nazywa się polskim Prometeuszem. Drużyna z Równego zdeklasowała rywali zdobywając 10 pkt. na 10 możliwych za prezentację oraz 42 pkt. na 45 możliwych z części pisemnej i z wynikiem 52 punktów zajęła 1. miejsce.

  Aneta Cyran
  nauczycielka ZSP w Równem
  2010-04-21

  Pamiętamy o Tobie Ojcze Święty...

  "Na początku powiał wiatr, wynieśli twoja trumnę z Bazyliki, Postawili przed ołtarzem, w niej ciało świątynia Boga, Na niej ewangeliarz, wiatr Nie ustawał. Stronice ewangeliarza otwierały się jak twoje Zycie: Przejrzyste i jasne jak księga życia. Nic Nie było zasłonięte. Życie i śmierć odbijały się jak w lustrze, Widoczne dla ludzi wszystkich kontynentów."

  9 kwietnia 2010 r. w Zespole Szkół Publicznych im. Marii i Michała Krukierków w Równem odbyła się uroczysta akademia poświęcona 5. rocznicy śmierci Jana Pawła II. Uroczystość została przygotowana przez uczniów klas od 4. do 6. szkoły podstawowej i nauczycielkę p. Doroty Szczurek. Elementy dekoracji - symboliczna trumna z otwartym na niej Pismem Świętym wprowadzały zebranych w nastrój smutku i zadumy. Akademię rozpoczął diakon Rafał Kapuściński, który przypomniał wszystkim postać Papieża Polaka, Jego naukę. Uczennice w strojach papieskich prezentowały utwory poświęcone Janowi Pawłowi II. Muzykę Fryderyka Chopina, którą przygotowała p. Beata Bek, była tłem recytowanych utworów i pogłębiała patos i zadumę. Wzruszenie wywołały odtwarzane fragmenty homilii Jana Pawła II. Słowa Papieża robiły wielkie wrażenie, przypominały o tym, jak mamy postępować, jakimi wartościami kierować się w życiu, jakie postawy wybierać.

  Duże zainteresowanie wśród najmłodszych uczniów naszej szkoły wywołał uczeń kl. I gimnazjum w stroju Jana Pawła II, który ich błogosławił. Akademię uświetniły pieśni ,,Barka" i ,, Abba Ojcze " wykonane przez chór szkolny pod batutą p. Beaty Habrat.

  Uczniowie naszej szkoły udowodnili, że chociaż 5 lat minęło od śmierci Papieża, to nadal jest On żywy w sercach i umysłach Polaków.

  Pani dyrektor Katarzyna Reczkowska - Buryła podziękowała za przygotowanie wzruszającej uroczystości, podkreśliła, że Jan Paweł II to Wielki Autorytet XXI w.

  Edyta Szczurek
  nauczycielka ZSP w Równem
  2010-04-20

  Msza św. żałobna  Ojciec. gwardian Zdzisław Olszewski rozpoczął mszę św. żałobną od przywitania wszystkich na nią przybyłych. Powiedział: Nasza dzisiejsza modlitwa włącza się w rekolekcje narodowe. Wspomniał niektóre osoby, które zginęły w katastrofie pod Smoleńskiem. Ś.p. Lech Kaczyński w 2005 roku przysłał prośbę do naszego klasztoru o modlitwę za siebie i ojczyznę. Z kultem św. Jana związał się pośrednio bp Tadeusz Płoski. To jemu zawdzięczamy, że powołał parafię wojskową w Śremie i dla tej wojskowej parafii wystarał się o relikwie patrona archidiecezji przemyskiej. Napisał list do wojska, w którym przypomniał, że św. Jan jest również patronem rycerstwa polskiego. Najbardziej z Duklą był związany senator Stanisław Zając. Czynił wiele starań m.in. o ratowanie pustelni przed osuwiskiem. Byli w naszym miasteczku także Przemysław Gosiewski, Leszek Deptuła, Paweł Wypych. Módlmy się także za tych pomordowanych w lesie katyńskim w 1940 roku. Pamiętajmy, że nie umiera ten kto trwa w pamięci żywych - zakończył o gwardian.

  Gromadzimy się w szczególnych okolicznościach, przeżywając w naszej ojczyźnie żałobę - tymi słowami rozpoczął homilię o. Dobromił Godzik. Modlimy się za tych, którzy zginęli. Jak powtarza się historia Katynia. 70 lat temu zostali zamordowani polscy oficerowie i żołnierze, polska inteligencja, polski kwiat. Kłamstwo tuszowane przez lata wyszło na jaw, bo nie możemy tracić prawdy. I jak ktoś powiedział, więcej w Katyniu leży polskich generałów niż na niejednym wojskowym cmentarzu. Jakże w dzisiejszym zakłamanym świecie potrzeba jest prawdy, której powinniśmy się uczyć z katyńskiego lasu. Ciebie Janie proszę wstaw się do Boga za naszą ojczyzną. Byśmy byli dla świata przykładem miłości, przebaczenia i pojednania. Prośmy u Boga o miłosierdzie za nasza ojczyznę, za tych, którzy oddali za nią życie i za tych, którzy zginęli w katastrofie samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem. Panie jakiej to trzeba wiary i siły aby dźwigać Twój krzyż. Jakiej to trzeba rezygnacji i oddania Tobie aby na tym krzyżu zawisnąć.

  Na zakończenie o Tadeusz Pobiedziński z Krosna zaprosił w czerwcu na koronację obrazu Matki Boskiej Murkowej.

  Stanisław Kalita

  2010-04-20

  Msza żałobna

  W czwartek 15 kwietnia w dukielskim sanktuarium odbyła się msza święta żałobna za ofiary katastrofy pod Smoleńskiem. Msza była poprzedzona nieszporami do świętego Jana z Dukli. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Urzędu Gminy na czele z burmistrzem Markiem Górakiem, jego zastępcą Andrzejem Bytnarem, sekretarzem gminy Mirosławem Matyką oraz skarbnikiem Elżbietą Wróbel.. Obecni również byli dyrektor LO w Dukli Jan Drajewicz, prezes Towarzystwa im. świętego Jana z Dukli Władysław Turek oraz wierni. Mszę świętą koncelebrowali o. Tadeusz Pobiedziński z Krosna i gwardian Krystian Olszewski. Piękną i patriotyczną homilię wygłosił o. Dobromił Godzik. Szersza relacja w najbliższy poniedziałek.

  Stanisław Kalita

  2010-04-16

  Żałoba narodowa

  W dniu 15 kwietnia 2010r. w czwartek o godzinie 18:30 w Klasztorze OO. Bernardynów w Dukli odbędzie się msza żałobna poprzedzona nieszporami (początek o 18:00) o Świętym Janie za ofiary katastrofy pod Smoleńskiem.

  2010-04-12

  Dukielszczyzna w obiektywie - zdjęcie miesiąca

  Przypominamy, że cały czas czekamy na Państwa zdjęcia związane z gminą Dukla. Chcemy wspólnie z Wami tworzyć galerię zdjęć "Dukielszczyzna w obiektywie" na gminnej stronie internetowej galeria.dukla.pl. Fotografujących prosimy o przysyłanie zdjęć o tematyce historycznej, przyrodniczej etc. obejmującej obszar całej Dukielszczyzny na adres galeria@dukla.pl. Wybrane zdjęcia będą umieszczane w galerii z nazwiskiem ich autora. Co miesiąc będzie przyznawana nagroda za najładniejsze zdjęcie miesiąca. Poniżej publikujemy zdjęcie Pana Michała Wójtowicza, które najbardziej przypadło do gustu redakcji galerii i zostało wyróżnione jako zdjęcie miesiąca marca.

  Panu Michałowi gratulujemy i jeszcze raz zapraszamy wszystkich miłośników fotografowania do współpracy.

  2010-04-12

  Niezapominajkowa Droga Krzyżowa dukielskich uczniów

  "A Cerowa patrzy i myśli co się tutaj dzieje"

  Niezapominajkowe akcje mają na celu przypominać o naszych wielkich Polakach, o tradycjach, zabytkach, kulturze i pięknej przyrodzie ojczystej.

  31 marca 2010 r. wszyscy uczniowie LO im. Świętego Jana z Dukli udali się wraz z nauczycielami na Górę Cergową ścieżką "Do Złotej Studzienki" na niecodzienną Drogę Krzyżową upamiętniającą 5. rocznicę śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II.

  Krzyż brzozowy i kwiaty niezapominajek wykonali uczniowie Koła Ekologów. Modlitwy i rozważania do każdej stacji drogi krzyżowej przygotowali uczniowie wraz z katechetą.

  Trud pokonania wejścia, modlitwa, zaduma, w pięknej scenerii góry Cergowej były ofiarowane w hołdzie Ojcu Świętemu. Pogoda była wymarzona, łanowo kwitnące wiosenne rośliny: fioletowy żywiec gruczołowy, białe śnieżyce wiosenne i niebieskie cebulice dwulistne dopełniały tę uroczystość. Woda źródlana od naszego patrona mająca szczególną moc przy Złotej Studzience umocniła nas w przekonaniu jak ważne jest to miejsce umiłowane przez Ojca Świętego i Świętego Jana.

  Uczniowie Koła Ekologów od 5 lat składają wiązanki własnoręcznie wykonanych niezapominajek przy pomniku Ojca Świętego.

  Katecheta o. Dobromił Godzik
  Opiekun Koła Ekologów Maria Walczak
  2010-04-12

  Wójt już wybrany

  11 kwietnia br. odbyła się w Jaśliskach druga tura wyborów na wójta. Frekwencja wyborcza wyniosła 54,37%. Wyborcy oddali 495 głosów na Marię Kaczor i 381 głosów na Ignacego Lorenca. Zatem wójt został wybrany i została nim Maria Kaczor.

  kbr
  2010-04-12

  Modlili się za tragicznie zmarłych

  11 kwietnia br. na Pustelni św. Jana z Dukli odprawiona została msza św. w intencji rozpoczynającego się sezonu motocyklowego. Ze względu na pogodę, a także na tragedię narodową przybyli na uroczystość motocykliści, ich rodziny i znajomi modlili się również za osoby tragicznie zmarłe w katastrofie samolotu prezydenckiego w pobliżu Katynia. Inicjatorem spotkania był Tomasz Czajkowski.

  kbr  Więcej zdjęć do pobrania tutaj...

  2010-04-12

  Rozpoczęcie sezonu motocyklowego 2010 w Beskidzie Niskim  Zapraszamy wszystkich motocykistów i milosników motocykli na rozpoczecie sezonu motocyklowego w Beskidzie Niskim. Spotkanie rozpocznie msza św. inaugurująca sezon motocyklowy 11 kwietnia 2010 o godz.13.00 w kaplicy na Pustelni św. Jana z Dukli.

  Organizatorzy: Miłośnicy Motocykli z Beskidu Niskiego
  kontakt: Tomasz Czajkowski tel.: 504094215
  2010-04-10

  Konkurs wielkanocny rozstrzygnięty

  Do tegorocznego konkursu " Pisanka, kraszanka, malowanka" mali artyści i dorośli przygotowali sie bardzo starannie. Poziom prac co rok rośnie, a ich piękno zachwyca. 110 prac plastycznych zgłoszonych do konkursu można podziwiać w holu kina promień. Komisja konkursowa miał nie lada problem w tym roku z wytypowaniem tych najlepszych, a oceniała w kategoriach: koszyk, stroik, palma, pisanka i w kategorii "inne". gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy ponownie w przyszłym roku.

  Komisja konkursu "PISANKA, KRASZANKA, MALOWANKA" w składzie: Krystyna - Boczar Różewicz (przew.), Nina Szczurek, Małgorzata Walaszczyk-Faryj, Wiesław Jakimczuk, Norbert Uliasz, po obejrzeniu 110 prac przyznała następujące miejsca i wyróżnienia:

  Kategoria koszyk

  I miejsce Miron Marchewka - Łęki Dukielskie
  II miejsce Marta Szymczyk, Ewelina Polak - Tylawa
  III miejsce Kinga Wróbel, Katarzyna Murdzek - Jasionka

  Kategoria stroik

  I miejsce Paulina Petryk - Dukla
  II miejsce Aleksandra Głód - Dukla
  II miejsce Marta Szczurek - Dukla
  III miejsce Michał Niezgoda - Świetlica Dukla
  III miejsce Gimnazjum - Dukla
  Wyróżnienia:
  Sylwia Woźniak - Głojsce
  Paulina Sudoł - Dukla
  Koło Plastyczne, kl. II - Równe
  Magdalena Trzebunia - Tylawa
  ŚDS Cergowa

  Kategoria pisanka:

  I miejsce Klaudia Zima - Tylawa
  II miejsce Mirella Kleczyńska - Tylawa
  III miejsce Maksymilian Stanosz - Dukla
  Wyróżnienie:
  ŚDS Cergowa

  Kategoria palma

  I miejsce Kamila Knap - Wietrzno
  II miejsce Kl. I SP ZSP - Równe
  III Paulina Petryk - Dukla
  III Anna Jakimczuk - Dukla
  Wyróżnienie:
  Klaudia Zima - Tylawa
  Orfeusz Betlej - Dukla Kategoria inne:

  I miejsce Natalia Nowak - Głojsce
  I miejsce Aleksandra Nowak - Głojsce
  II miejsce Kolo plastyczne kl.III - Równe
  III miejsce Magdalena Kurdyła
  III miejsce Adrian Łątka
  Wyróżnienie:
  kl. II Gimnazjum - Wietrzno
  Magdalena Łajdanowicz - Dukla
  Anna Kolanko - LO Dukla
  Olimpia Pietrzak - LO Dukla
  Grzegorz Marczak - Jaśliska
  Bartłomiej Lelko - Tylawa
  Urszula Gabło - Tylawa
  Sylwia Klimkiewicz - Dukla

  Norbert Uliasz

  2010-04-09

  Przedsiębiorco rozlicz się

  Wszystkie firmy z sektora rolno-spożywczego (jak młyny, ubojnie itp.) mają obowiązek płacić na tzw. fundusze promocji. Więcej informacji znajdziecie Państwo tutaj...

  2010-04-09

  Dostawco bezpośredni!

  Informujemy, że producenci wprowadzający do obrotu mleko lub przetwory mleczne przeznaczone do bezpośredniego spożycia, posiadający kwotę indywidualną (kwotę mleczną) dla sprzedaży bezpośredniej obowiązani są do przekazania właściwemu miejscowo Dyrektorowi Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w terminie od 1 kwietna 2010 r. do 14 maja 2010 r. informacji rocznej za rok kwotowy 2009/2010.
  2010-04-09

  Z życia sanktuarium

  5 kwietnia, w dzień Zmartwychwstania Pańskiego w dukielskim sanktuarium uroczystą sumę sprawował ks. biskup Marian Rojek. Dostojnego gościa powitał kustosz sanktuarium o. Krystian Olszewski. Przytoczył słowa metropolity przemyskiego Józefa Michalika, który podczas rezurekcji prosił o świadectwo żywej wiary. Modlimy się dzisiaj za czcicieli św. Jana z Dukli aby byli ludźmi kościoła, ludźmi żywej wiary, aby umieli po imieniu nazywać grzech i po imieniu opowiadać się za świętością. Pamiętamy w modlitwie o naszym arcybiskupie Józefie Michaliku, biskupie Adamie Szalu oraz o seniorze Ignacym Tokarczuku. Modlimy się również w czasie dzisiejszej uroczystości w intencji rychłej beatyfikacji i kanonizacji sługi bożego Jana Pawła II, pielgrzyma tego miejsca oraz o kanonizację patrona polskich Bernardynów i patrona Warszawy Władysława z Gielniowa. Biskup Marian Rojek swoją homilię poświęcił tajemnicy Zmartwychwstania Pańskiego. Tak jak uczniowie idący do Emaus rozpoznali tajemnicę Chrystusa przy łamaniu chleba tak i my starajmy się poznawać Zmartwychwstałego. Również to sanktuarium zawiera w sobie tajemnicę świętości i życia świętego Jana. Zgłębiajmy te tajemnice i żyjmy nimi jak czynił to Jan Paweł II, powiedział ks. biskup.

  Stanisław Kalita

  2010-04-08

  Turniej siatkowy Łęki Dukielskie

  27 marca na hali sportowej ZSP W Łękach Dukielskich odbył się "Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Gminy Dukla". W tegorocznym turnieju walczyło o najlepsze miejsca na podium 7 drużyn z naszej gminy - cztery drużyny z Dukli, dwie z Równego i jedna z Wietrzna. Drużyny uczestniczące w turnieju otrzymały pamiątkowe dyplomy i statuetki. Najlepsze nagrodzone zostały pucharami i nagrodami rzeczowymi.

  Wyniki:
  „Stowarzyszenie” Dukla – 1. miejsce, „Równe” – 2. , „Miśki” – 3., „Jacki” – 4.

  Norbert Uliasz

  2010-04-08

  Nowe władze Stowarzyszenia w Równem

  19.02.2010 w sali domu ludowego w Równem odbyło się Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia Miłośników Równego ,,Równianie” w Równem. Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia złożył Władysław Dązbasz. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił Zbigniew Uliasz. Po przedstawieniu historii Stowarzyszenia i działalności w latach 2003 – 2009 przeprowadzono wybory. W wyniku wyborów skład Zarządu przedstawia się następująco:

  Władysław Dązbasz - prezes
  Krystyna Patla - wiceprezes
  Zofia Wajda - sekretarz
  Jan Marszał - skarbnik
  Janina Bałon – członek Zarządu

  Komisja Rewizyjna bez zmian.
  Zbigniew Uliasz - przewodniczący
  Halina Bałon i Beata Bek – członkowie

  kbr
  2010-04-08

  Otwarty konkurs ofert na realizację zadań na rzecz osób bezdomnych w 2010 roku

  Wydział Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie informuje, iż na stronach internetowych Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w zakładce "Informacje z zakresu polityki społecznej" oraz w gazecie lokalnej Nowiny z dnia 24 marca 2010 r. ukazała się informacja dotycząca ogłoszenia przez Wojewodę Podkarpackiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań na rzecz osób bezdomnych w 2010 roku.

  Prosimy o zapoznanie się z treścią ogłoszenia, którą przekazujemy w załączeniu oraz powiadomienie wszystkich organizacji pozarządowych działających na Państwa terenie o konkursie.

  Tekst ogłoszenia o konkursie

  2010-03-29

  Święta w sanktuarium dukielskim

  W poniedziałek wielkanocny o 10.30 odbędzie się modlitwa za czcicieli świętego Jana z Dukli. Uroczystą sumę będzie sprawował bp Marian Rojek.

  W niedzielę Miłosierdzia Bożego dukielscy Bernardyni będą się modlić o miłosierdzie Boże dla wszystkich, którzy przybywają do tutejszego sanktuarium. Prawdopodobnie gościem będzie bp Marcjan Trofimiak z Ukrainy, ordynariusz diecezji łuckiej. Przez dwie kadencje był wiceprzewodniczącym Konferencji Rzymskokatolickiego Episkopatu Ukrainy (do 2009 r.). Przewodniczący Komisji ds. Liturgii i Sztuki Kościelnej episkopatu rzymskokatolickiego. W episkopacie rzymskokatolickim Ukrainy odpowiada za kontakty z władzami państwowymi. Dzięki niemu został odzyskany klasztor Bernardynów w Zbarażu.
  2010-03-29

  Dopłaty bezpośrednie dla rolników w 2010 roku  Od 15 marca do 17 maja br. rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich.

  W tym roku można starać się o przyznanie następujących rodzajów płatności:

 • Jednolitą płatność obszarową (JPO)
 • Uzupełniające płatności obszarowe (UPO), w tym:
  - płatności do powierzchni grupy upraw podstawowych,
  - płatności uzupełniającej do powierzchni upraw roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęcej),
  - płatności uzupełniającej do powierzchni uprawy chmielu, niezwiązanej z produkcją,
  - płatności obszarowej do powierzchni upraw roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych (specjalna płatność obszarowa),
  - oddzielnej płatności z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów),
  - przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich (OM),
  - płatność cukrową,
  - płatności do krów i owiec (wsparcie specjalne),
  - przyznanie płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolno-środowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt (PROW na lata 2004-2006),
  - płatności rolno-środowiskowe (PROW na lata 2007-2013),
  - pomoc finansową z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW).

  Gminny Punkt Doradztwa Rolniczego w Dukli (ul. Kościuszki 4), jak co roku świadczyć będzie usługi w zakresie wypełniania wniosków o przyznanie płatności.

  GPDR czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

  2010-03-29
 • Dukla na pierwszy ogień

  23 marca br. Radio Rzeszów rozpoczęło cykl audycji Miasta Miasteczka Podkarpacia. Pierwszym miasteczkiem była Dukla.

  Audycja rozpoczęła się rozmową z burmistrzem gminy Dukla Markiem Górakiem. Składała się z 2 części: bloku przedpołudniowego, obejmującego historię Dukli, współczesność: inwestycje Dukli, gminy Dukla, plany na przyszłość, ważne wydarzenia 2010 roku, obchody 630 lecie nadania praw miejskich Dukli, produkty regionalne. Blok popołudniowy obejmował szeroko pojętą kulturę i sport. W czasie audycji do wyjazdowego studia, które mieściło się w starym magistracie (obecnie Ośrodek Kultury w Dukli) mieszkańcy Dukli przynosili zdjęcia starej Dukli i opowiadali co na nich się znajduje. Imponującą kolekcje zaprezentował p. Stanisław Lis, były dyrektor dukielskiego liceum. Zdjęcia przyniosły również: p. Krystyna Głód i p. Jadwiga Stola z Dukli, a także p. Grażyna Kłap z Równego. Nie obeszło się bez poczęstunku: p. Waldemar Maziejuk częstował serami kozimi, p. Grażyna Kłap proziakami. A wszystko to odbywało się przy śpiewie Zespołu "Łęczanie".

  Wszystkim, którzy uczestniczyli w audycji serdecznie dziękujemy. Dziękujemy także Ośrodkowi Kultury za udostępnienie pomieszczenia i logistyczne wsparcie.

  Krystyna Boczar-Różewicz  2010-03-25

  1% podatku dla OSP Dukla

  Wszystkich, którzy nie rozliczyli sie jeszcze z podatku dochodwego informujemy, że istnieje mozliwość przekazania 1% podatku dla OSP Dukla.

  Więcej informacji znajdziecie Państwo pod adresem 1% podatku dla OSP Dukla

  2010-03-24

  Matematykę można pokochać

  Adrian Baran, skromny, zawsze skupiony, otwarty na wiedzę....Żądny wiedzy...Umysł bardzo ścisły, ale też nie gardzi historią czy gramatyką języka polskiego. Chciałby zwiedzić świat, zobaczyć morze i najwyższe góry. Ten wstęp potrafi zainteresować każdego czytelnika...

  Mowa jest o uczniu z klasy szóstej "a" Szkoły Podstawowej w Równem. Chłopiec jest bardzo dobrym uczniem ze średnią ocen powyżej pięć. Jego zdolności zauważyłam już w klasie czwartej. Pół roku wcześniej przyszedł do naszej szkoły z Żeglec. W klasie trzeciej w drugim półroczu otrzymał nagrodę z Międzynarodowego Konkursu Matematycznego " Kangur". Potem były już inne nagrody : MAT, Alfik czy " Kangur", zawsze zdobywał wysokie miejsca. W obecnym roku szkolnym, zachęciłam, by startował w konkursie matematyczno-przyrodniczym kuratora podkarpackiego, konkurs składał się z trzech etapów. Pomoc okazała nam pani Dorota Dołęgowska - nauczycielka przyrody. Na sukcesy nie czekaliśmy długo. Najpierw etap szkolny, potem Krosno, a następnie Rzeszów. Został czwartym laureatem tego konkursu, a 19 marca br. byliśmy na spotkaniu w Krośnie z wicekuratorem oświaty województwa podkarpackiego. Pani dyrektor ZSP w Równem Katarzyna Reczkowska - Buryła otrzymała list gratulacyjny, podobnie jego rodzice, Adrian dyplom laureata, a w nagrodę zwolniony został ze sprawdzianu klas szóstych po szkole podstawowej.

  ZSP w Iwli ogłosił I Międzyszkolny Konkurs Szkół Podstawowych "BankoMat" pod patronatem banku PKO BP Oddział w Dukli Iwla 2010. Znowu sukces. .Adrian zdobywa 1. miejsce w tym konkursie. Nic dodać, nic ująć... Zdolności matematyczne (ponadprzeciętne) ucznia pobudzają mnie do dalszej pracy na polu matematyki, którą też polubił chłopiec. Warto pracować z uczniem, który podziela moją sympatię do przedmiotu. Szkoda, że na takiego ucznia tak długo musiałam czekać...

  Dorota Szczurek
  nauczycielka matematyki ZSP w Równem

  2010-03-24

  Zagrają w Podkarpackiej Olimpiadzie Tenisa Stołowego

  20 marca (sobota) br. w hali sportowej Zespołu Szkół Publicznych w Łękach Dukielskich odbyły się Eliminacje Gminne do Podkarpackiej Olimpiady Tenisa Stołowego. Uczestniczyć w imprezie mogli wszyscy chętni nie zrzeszeni w sekcjach tenisa stołowego oraz osoby niepełnosprawne. Do Podkarpackiej Olimpiady zakwalifikowali się zdobywcy pierwszych i drugich miejsc.

  Ośrodek Kultury składa serdeczne podziękowania ZSP w Łękach Dukielskich a szczególnie Pani Beacie Węgrzyn za przychylność i niezastąpioną pomoc w przygotowaniu imprezy. Zawodnikom życzymy dalszych sukcesów!!!

  Wyniki eliminacji
  PODKARPACJIEJ OLIMPIADY TENISA STOLOWEGO
  Łęki Dukielskie 20 marzec 2010r.


  KATEGORIA - DO 13 LAT - dziewczyny
  Karolina Paradyło - 1. miejsce, Mirabela Lucarz - 2., Maja Pernal- 3.

  KATEGORIA - DO 13 LAT - chłopcy
  Tobiasz Gniady - 1. miejsce, Gracjan Żarnawski - 2., Daniel Szczurek- 3.

  KATEGORIA - 14-16 LAT - dziewczyny
  Klaudia Palcar- 1. miejsce, Sylwia Głód - 2., Katarzyna Inglot - 3.

  KATEGORIA - 14-16 lat - chłopcy
  Maksymilian Folcik - 1. miejsce, Maksymilian Szczepanik - 2., Michał Knap - 3.

  KATEGORIA - 17-19 LAT - dziewczyny
  Klaudia Bogaczyk - 1. miejsce

  KATEGORIA - 17 - 19 LAT - chłopcy
  Adrian Tarutin - 1. miejsce, Tomasz Gac - 2., Piotr Lorenc - 3.

  KATEGORIA - 20 - 40 LAT - kobiety
  Beata Węgrzyn - 1. miejsce, Alicja Pernal - 2.

  KATEGORIA - 20 - 40 LAT - mężczyźni
  Wacław Pernal - 1. miejsce, Bogusław Gac - 2.

  KATEGORIA - POWYŻEJ 40 LAT
  Marian Jakubik - 1. miejsce

  Norbert Uliasz  2010-03-23

  Radio Rzeszów w Dukli

  23 marca 2010 roku od godziny 8:00 do 16:00 Radio Rzeszów gości w Dukli tym samym Duklą rozpoczął się cykl audycji "Miasta, miasteczka Podkarpacia". Zapraszamy mieszkańców Dukli i gminy Dukla do udziału w audycji. Studio Radia Rzeszów znajduje się w Ośrodku Kultury w Dukli na ulicy Kościuszki 4.
  2010-03-23

  Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Dukli

  ZAWIADOMIENIE


  Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./

  z w o ł u j ę


  na dzień 26 marca 2010 r. / piątek / o godz. 10:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dukli XLVIII sesję Rady Miejskiej w Dukli.

  Porządek obrad.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Miejskiej.
  3. Zapytania i wnioski radnych i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
  4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
  5. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
  6. Podjęcie uchwał w sprawach:
   • a) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w uchwale budżetowej Gminy Dukla na rok 2011 środków stanowiących fundusz sołecki /druk nr 283/,
   • b) zaopiniowania projektu porozumienia pomiędzy Gminą Dukla a Oddziałem w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie prac projektowych związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej na realizację zadania publicznego o nazwie: budowa chodników w ciągu drogi krajowej Nr 9 E-371 Radom-Barwinek w miejscowościach: Nowa Wieś, Trzciana, Tylawa i Barwinek /druk nr 284/,
   • c) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2010 rok /druk nr 285/,
   • d) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Dukli za 2009 rok /druk nr 286/,
   • e) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Dukli za 2009 rok /druk nr 287/,
   • f) nie przekazania prowadzenia gimnazjum w Iwli Stowarzyszeniu Rozwoju Szkoły w Iwli "Perfectus" w Iwli /druk nr 288/,
   • g) nie przekazania prowadzenia gimnazjum w Wietrznie Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Wietrzno "Wiatr" /druk nr 289/,
   • h) likwidacji Gimnazjum w Tylawie /druk nr 290/,
   • i) likwidacji Gimnazjum w Głojscach /druk nr 291/,
   • j) likwidacji Gimnazjum w Wietrznie / druk nr 292/,
   • k) likwidacji Gimnazjum w Iwli /druk nr 293/,
   • l) likwidacji Zespołu Szkół Publicznych w Tylawie /druk nr 294/,
   • ł) likwidacji Zespołu Szkół Publicznych w Głojscach /druk nr 295/,
   • m) likwidacji Zespołu Szkół Publicznych w Wietrznie /druk nr 296/,
   • n) likwidacji Zespołu Szkół Publicznych w Iwli /druk nr 297/,
   • o) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, gimnazjów i przedszkoli oraz granic ich obwodów w Gminie Dukla /druk 298/.
  7. Oświadczenia radnych, Burmistrza i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
  8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
  9. Zamknięcie sesji.

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  w Dukli
  Zbigniew Uliasz

  2010-03-19

  Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Jaśliska

  Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./ oraz § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia, ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta /Dz.U. Nr 120, poz.1000 z późn. zm./ Przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli

  z w o ł u j e


  na dzień 26 marca 2010 r. / piątek / o godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dukli V sesję Rady Miejskiej w Dukli pełniącej funkcję Rady Gminy Jaśliska.
  Porządek obrad.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miejskiej w Dukli pełniącej funkcję Rady Gminy Jaśliska.
  3. Zapytania i wnioski radnych i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
  4. Informacja z realizacji uchwał Rady.
  5. Podjęcie uchwał w sprawiach:
   • a) przystąpienia do długu Gminy Jaśliska /druk nr 21/,
   • b) udzielenia pomocy finansowej Gminie Dukla w 2010 r. /druk nr 22/,
   • c) zmian w uchwale budżetowej Gminy Jaśliska na 2010 rok /druk nr 23/,
   • d) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi i gimnazjów oraz granic ich obwodów w Gminie Jaśliska / nr 24/.
  6. Oświadczenia radnych, Burmistrza i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
  7. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
  8. Zamknięcie sesji.

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli
  Zbigniew Uliasz

  2010-03-19

  Ogłoszenie o naborze wniosków

  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKóW
   
  Zarząd Województwa Podkarpackiego
  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

  objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 za pośrednictwem
  LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „KRAINA NAFTY”
  działającej na terenie gmin:
  Chorkówka, Dukla, Iwonicz – Zdrój, Jedlicze, Miejsce Piastowe
   
  Termin składania wniosków:
  Od 31 marca 2010 r. do 27 kwietnia 2010 r.
   
  Miejsce składania wniosków:
  Biuro Lokalnej Grupy Działania „KRAINA NAFTY”,
  38-430 Miejsce Piastowe, ul. Dworska 14,
  w godzinach pracy biura,
  tj. poniedziałek i środa w godzinach 10:00 - 17:00,
  wtorek, czwartek i piątek w godzinach 9:00 – 15:00.

   

  Kompletny wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy składać bezpośrednio w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu.


  Pliki do pobrania:

  Ogłoszenie o naborze wniosków – PDF

  Wniosek o przyznanie pomocy – PDF | XLS (edytowalny)
  Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy – PDF

  Ekonomiczny plan operacji – PDF | XLS (edytowalny)
  Instrukcja wypełniania ekonomicznego planu operacji – PDF

  Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis – PDF  |  XLS

  Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości – PDF  |  XLS

  Wniosek o płatność – PDF  |  XLS

  Instrukcja wypełniania wniosku o płatność – PDF

  Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji – PDF

  Karta oceny zgodności – PDF

  Oświadczenie wnioskodawcy będącego osobą fizyczną – PDF

   

  Wnioski można również pobrać:
  http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/prow/dokumenty/wnioski_41

   

  Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty” :

  Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty
  ul. Dworska 14
  38-430 Miejsce Piastowe

  tel. 725 995 723, 13 44 07 043

  e-mail: biuro@kraina-nafty.pl


  Informacji udziela pani Natalia Kuliga 

  2010-03-18

  Piękna kobieta podoba się oczom

  "Piękna kobieta podoba się oczom, dobra kobieta sercu."
  Napoleon Bonaparte  W poniedziałek 8 marca 2010 r. w Zespole Szkół Publicznych w Równem odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Kobiet. Pani dyrektor Katarzyna Reczkowska - Buryła rozpoczęła część oficjalną od powitania wszystkich obecnych, a szczególnie płci pięknej.

  W dalszej części pokrótce przypomniała historię tegoż święta. Dowiedzieliśmy się m.in., że obchodzone jest ono jako wyraz szacunku dla ofiar walk o równouprawnienie kobiet. Zostało ono ustanowione dla upamiętnienia strajku 15 tys. kobiet, pracownic fabryki tekstylnej, które 8 marca 1908 roku w Nowym Yorku domagały się praw wyborczych i polepszenia warunków pracy. 8 marca 1910 roku na zjeździe w Kopenhadze ustanowiono ten dzień świętem wszystkich kobiet.

  Po przemówieniu pani dyrektor, rozpoczęła się część artystyczna w wykonaniu uczniów klasy III gimnazjum, którzy pod opieką pani Beaty Bek i pani Anety Cyran przygotowali wspaniałe przedstawienie pt. "Ach te drogie kobiety." Motywem przewodnim był świat podwodny. Uczniowie przebrani za rybki akwariowe, piratów, rekina, delfina oraz ośmiornicę zrobili ogromne wrażenie na swoich kolegach i nauczycielach. Scenariusz inscenizacji napisała pani Beata Bek, która akcję swej sztuki umieściła na wyspie Fernando de Noronha oraz w głębinach Oceanu Atlantyckiego. Historia ta ukazuje trudne jak zwykle relacjach damsko - męskich. Opowiedziana jednak została z przymrużeniem oka, dlatego jest ciepła i miła w odbiorze. Wszystko kończy się dobrze, a miłość nadal triumfuje.

  Piękną scenografię samodzielnie wykonali uczniowie klasy III, a niezwykłe stroje uszyła pani Beata Bek oraz pani Krystyna Patla. W trakcie przedstawienie młodzi artyści popisali się nie tylko talentem aktorskim, ale także muzycznym i tanecznym. Inscenizacja, wzbogacona została bowiem kilkoma piosenkami oraz elementami samby, której uczniowie uczyli się na lekcjach wychowania fizycznego, pod czujnym okiem pana Grzegorza Lijana. Największy aplauz publiczności wzbudzili natomiast piraci, w których role wcielili się: Adrian Borek, Paulina Skomorowska oraz Natalia Michalak. Ogromne brawa otrzymali również rekin - Michał Knap, ośmiornica - Maksymilian Folcik, oraz delfin - Joanna Koźma. Na koniec chłopcy złożyli obecnym paniom i dziewczynkom serdeczne życzenia i wręczyli kwiaty.

  Serdeczne podziękowania składamy wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania tego przedstawienia poświęcając swój wolny czas w trakcie ferii zimowych. Szczególne podziękowania kierujemy do uczniów klasy III gimnazjum.

  Beata Bek
  Aneta Cyran

  2010-03-18

  Sąd nad papierosem

  27 stycznia 2010 roku w Zespole Szkół Publicznych im. Marii i Michała Krukierków w Równem, na zebraniu z rodzicami odbył się apel dotyczący profilaktyki uzależnień od nikotyny. Inscenizacja pt. "Sąd nad papierosem" została przygotowana przez nauczycielki p. Agnieszkę Szyndak i p. Anetę Cyran we współpracy z uczniami III klasy gimnazjum, którzy zaakcentowali swój udział wielkim zaangażowaniem, wcielając się w następujące role:
  1. Sędzia - Klaudia Bukowczyk
  2. Prokurator - Natalia Michalak
  3. Obrońca - Matusz Albrycht
  4. Papieros - Michał Knap
  5. Oskarżyciel społeczny - Aleksandra Futyma
  6. Świadek oskarżenia - Izabela Zima
  7. Woźny - Izabela Nykiel
  8. Narratorzy - Maksymilian Szczepanik i Joanna Koźma

  Celem spotkania było uświadomienie młodzieży i ich rodzicom jak bardzo szkodliwy wpływ ma nikotyna na organizm ludzki. Podczas wystąpienia przekazano informacje o składzie chemicznym papierosa i trującym działaniu różnych substancji zawartych w jego dymie, co u palących powoduje choroby serca, miażdżycę naczyń i inne schorzenia organizmu. Ukazano, że palenie papierosów przez dzieci i młodzież w wieku szkolnym wywołuje jeszcze większe szkody niż palenie przez dorosłych. Dzieci palące papierosy mają niższy wzrost, mniejszą wagę ciała, mniejszy obwód klatki piersiowej oraz gorsze wyniki w nauce i sporcie. Zarzuty stawiane "Papierosowi" przez przedstawicieli "Wysokiego Sądu" zadecydowały o prawomocnym i jednoznacznym wyroku, który brzmiał:
  1. Zabronić reklamy papierosów.
  2. Karać tych, którzy sprzedają papierosy nieletnim.
  3. Zabronić palenia w szkołach, szpitalach, środkach komunikacji.
  4. Nakładać kary na rodziców, którzy paląc, dają zły przykład swoim dzieciom.
  5. Uświadomić wszystkich o szkodliwości palenia.
  6. Zakazać importu papierosów.
  7. Wycofać ze sprzedaży gatunki szczególnie szkodliwe.

  Sądzę, że i młodzież i rodzice wiele się nauczyli, zrozumieli i wyciągną właściwe wnioski.

  Aneta Cyran
  nauczyciel ZSP w Równem

  2010-03-18

  Z życia sanktuarium dukielskiego.

  W dukielskim sanktuarium przebywał o. Henryk Brzeziński z Jelnej koło Leżajska z parafii św. Franciszka z Asyżu, wcześniej pracował w Warszawie na Czerniakowie, a później w Częstochowie. Kościół w Warszawie, do którego powstania o. Brzeziński się przyczynił, powstał jako wotum za dar kanonizacji św. Jana. W obydwu tych miejscach znajdują się kościoły pod wezwaniem św. Jana. Wygłosił kazanie o jedności chrześcijan. Św. Jan przebywając we Lwowie jednoczył patrycjat niemiecki, Ormian i prawosławnych. Ojciec Święty wskazał św. Jana jako szczególnego patrona ekumenii.

  Abp Stanisław Dziwisz przysłał do dukielskiego sanktuarium kawałek materiału z pasa od sutanny Sługi Bożego Jana Pawła II.

  Biskup i święty Józef Sebastian Pelczar był czcicielem św. Jana z Dukli. O Krystian Olszewski-kustosz dukielskiego sanktuarium uczestniczył w koncelebrze mszy świętej odpustu ku czci św. Sebastiana Pelczara w Korczynie. Homilię wygłosił arcybiskup Józef Michalik. Mówił o świętym jako dobrym i oddanym pasterzu. Gdy był biskupem dokonano gruntownej odnowy katedry w Przemyślu. On umieścił w prezbiterium wizerunek bł. Jana z Dukli. Obraz malował Tadeusz Popiel, autor także wizerunków świętego w klasztorze i dukielskiej ,,farze". Część środków na ten cel przeznaczył dukielski gwardian o. Czesław Bogdalski (autor książki Żywot błogosławionego Jana z Dukli). Biskup Pelczar finansowo wspomógł wykonanie malowideł w klasztorze. Zlecił także obsługę złotej studzienki dukielskim Bernardynom, ofiarował też kielich i ornat, są tutaj w dukielskim sanktuarium również jego relikwie. Poświęcił kamień węgielny pod budowę kościółka ,,na puszczy". W jego letniej rezydencji w Daliowej pisał rozważania teologiczne i historyczne. Na zachodnich stokach Piotrusia znajduje się źródełko zwane "Świętą Wodą", przy którym miał podobno kiedyś odpoczywać i modlić się św. Jan z Dukli. W to miejsce często wędrował przyszły święty.

  Schola z ministrantami z Zawadki Rymanowskiej i Trzciany wystawiła sztukę o św. Franciszku w miejscowości Słabnice niedaleko Limanowej. Dzięki rodzinie świętej pamięci o. Cecyliana mieliśmy przygotowaną salę a po zakończeniu przedstawienia poczęstunek - powiedział o Dobromił. Sala podczas występu była wypełniona.

  Nabożeństwo 40 godzinne w sanktuarium odprawił Korneliusz Wierzba z Tarnowa, bernardyński kaznodzieja.

  Ojcowie Bernardyni z dukielskiego sanktuarium w ramach rekolekcji wielkopostnych wygłoszą słowo Boże w następujących miejscowościach: w Gumniskach k. Dębicy, w Jaśle, w Gdowie, w Trzemeśni, w Samoklęskach, w Łężynach, w Chlewiskach k. Skarżyska Kamiennego i w Leżajsku. W Gumniskach znajduje się obraz św. Jana z Dukli namalowany na murze obok organów na pamiątkę kanonizacji świętego.

  2010-03-18

  Siatkarze z Dukli wicemistrzami

  Dobiegły końca rozgrywki Powiatowej Amatorskiej Ligi Siatkówki w sezonie 2009/2010. Siatkarze amatorzy z Dukli skupieni w strukturach Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dukielszczyzny zakończyli rozgrywki na bardzo dobrym II miejscu z dziesięcioma zwycięstwami i trzema porażkami na koncie zdobywając tym samym wicemistrzostwo Amatorskiej Ligi Siatkówki Powiatu Krośnieńskiego.

  Do ostatniej kolejki spotkań nie można było wyłonić faworyta rozgrywek. Tylko zespoły z Dukli i Przybówki teoretycznie miały szansę wygrania ligi. O tym, kto zostanie mistrzem ligi, miało zadecydować spotkanie pomiędzy siatkarzami z Przybówki i Dukli (sytuacja podobna do poprzedniego sezonu). Zawodnikom z Przybówki do zdobycia mistrzostwa wystarczyła nawet przegrana w stosunku 2-3. Natomiast nasi siatkarze aby zostać mistrzem ligi, musieli wygrać to spotkanie w najgorszym przypadku 3-1.

  Pojedynek pomiędzy obydwoma drużynami odbył się 12 marca w Przybówce w obecności wiernych kibiców z Dukli. Spotkanie to można określić jako pojedynek doświadczenia i rutyny (Przybówka) oraz młodości i polotu (Dukla). Po zaciętej i emocjonującej walce, stojącej na wysokim poziomie, siatkarze z Dukli pokonali zespół z Przybówki w stosunku 3-2. Pierwszy dwa sety nasi zawodnicy przy dużej ilości błędów własnych przegrywają w końcówkach do 20 i 22, by w trzecim secie pokazać na co ich stać i bez większego problemu wygrywają seta do 23. Czwarty set to już popis siatkarzy z Dukli i wygrana do 13. O wyniku całego spotkania zdecydował piąty set, tzw. taibrek, którego na swoją korzyść rozstrzygnęli dukielscy zawodnicy a całe spotkanie 3-2. Wygrana z Przybówką w stosunku 3-2 pozwoliła siatkarzom z Dukli na zdobycie tytułu wicemistrza Amatorskiej Ligi Siatkówki.

  W zwycięskim pojedynku zespół z Dukli wystąpił w składzie:
  Jerzy Górka, Maciej Chłap, Dominik Piróg, Konrad Piróg, Marcin Milan, Szczepan Jakieła, Kamil Wierusz, Michał Okarma, Paweł Kowalski

  Wyniki II rundy rozgrywek:
  Wrocanka - Dukla 0 - 3
  Dukla - Krosno 3 - 0
  Przybówka - Dukla 2 - 3
  Dukla - Krościenko Wyżne 3 - 0
  Dukla - Chorkówka 3 - 1
  Łężany - Dukla 3 - 0

  Końcowa Tabela Powiatowej Amatorskiej Ligi Siatkówki w sezonie 2009/2010  Analizując historię występów naszych siatkarzy w Powiatowej Amatorskiej Lidze Siatkówki widać, iż społeczna praca włożona przez instruktorów sportu Roberta Rąpałę i Jerzego Górkę, jak i determinacja zawodników i działaczy, przynosi określone efekty. Dowodem na to są coraz to wyższe lokaty zajmowane przez naszych siatkarzy w rozgrywkach, jak również fakt, iż w II rundzie sezonu 2009/2010 siatkarze wygrali wszystkie spotkania tracąc tylko 3 sety.

  Kierownictwo drużyny składa wszystkim zawodnikom, opiekunom oraz sędziom serdeczne podziękowania za ich wkład pracy i zaangażowanie w rozgrywkach, jak również za dostarczane emocje. Gratulujemy osiągniętych wyników!

  Bez spontanicznego i bezinteresownego zaangażowania tych osób trudno byłoby uczestniczyć w rozgrywkach i propagować siatkówkę na terenie naszej gminy i poza jej granicami.  Na zdjęciu wicemistrzowie Powiatowej Amatorskiej Ligi Siatkówki

  Od lewej: Maciej Chłap, Paweł Kowalski, Marcin Milan, Jerzy Górka, Tomasz Kowalski, Kamil Wierusz, Dominik Piróg, Konrad Piróg, Michał Okarma, Robert Rąpała oraz sędzia zawodów- Artur Paczkowski i sędzia punktowy Krzysztof Zawada.

  ZeL

  2010-03-16

  Kłoda drewna jaworowego z Zyndranowej sprzedana najdrożej

  XI Submisja Drewna Cennego na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie przyniosła interesujące rozstrzygnięcia. Otwarcia ofert dokonano 26 lutego, czyli tradycyjnie w ostatni piątek tego miesiąca, w Nadleśnictwie Brzozów. O prawo zakupu najlepszego surowca ubiegało się w tym roku 20 kupców reprezentujących firmy z Polski, Austrii, Estonii, Niemiec i Słowacji.

  W tym roku nadleśnictwa z terenu RDLP w Krośnie zaoferowały prawie 1425 metrów sześciennych, co oznacza, że jest to wciąż jeden z największych przetargów na drewno cenne w Europie Środkowej. Sprzedano 1285 metrów sześciennych, z tego najwięcej drewna dębowego - 523 m? i jaworowego - 383 m?.

  - Sprzedaż prawie 90% oferowanego przez nas surowca trzeba uznać za duży sukces, zwłaszcza w dzisiejszych realiach gospodarczych - stwierdził Edward Balwierczak, dyrektor RDLP w Krośnie. - Osiągnięte ceny średnie w poszczególnych gatunkach są zadowalające i odzwierciedlają najnowsze tendencje na rynku drewna cennego.

  Najwyższą cenę średnią - 1551 zł za m? - uzyskano za drewno jaworowe. Najdrożej sprzedano kłodę z Nadleśnictwa Dukla, za którą nabywca zaoferował 12 222 zł za m?. Pozyskano ją w leśnictwie Zyndranowa w kompleksie leśnym Ostra w trakcie standardowych cięć pielęgnacyjnych. Wciąż zatem niepobity pozostaje rekord cenowy uzyskany podczas VII submisji w 2006 roku. Wówczas to za kłodę jaworu, pozyskanego w Nadleśnictwie Bircza, niemiecka firma okleiniarska zaoferowała 27 072 złotych za m?.

  Całość drewna na submisję wybrana została spośród pozyskanego w ramach cięć planowych. Na terenie RDLP w Krośnie pozyskuje się rocznie prawie 1,8 mln. metrów sześciennych drewna.

  Edward Marszałek
  rzecznik prasowy RDLP w Krśnie

  2010-03-04

  Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Krośnie

  W związku z trwającym okresem składania zeznań rocznych za 2009 rok uprzejmie informuję, iż w celu przybliżenia podatnikom specyfiki pracy urzędu oraz ułatwienia złożenia zeznań podatkowych, w siedzibie Urzędu Skarbowego w Krośnie zostaną zorganizowane:

 • w sobotę 6 marca 2010 r. w godz. 9:00 - 13:00 " Dzień Otwarty",
 • w dniu 24 kwietnia 2010 r. pracująca sobota w godz. 9:00 - 13:00 .

  Ponadto w ostatnim tygodniu kwietnia ( od 26 do 30 kwietnia ) zostaną wydłużone godziny pracy urzędu do godziny 18 .

  Termin do dokonania rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych opodatkowanych na zasadach ogólnych za 2009 rok upływa z dniem 30 kwietnia 2010 r. Mam nadzieję, iż wyznaczenie dodatkowych dni pracy oraz wydłużenie godzin otwarcia urzędu stanowić będą dla Państwa udogodnienie w terminowym realizowaniu obowiązków podatkowych.

  Jednocześnie informuję, iż zeznanie podatkowe można złożyć bezpośrednio w siedzibie urzędu skarbowego (stałe godziny otwarcia: poniedziałek 7:00 - 18:00, od wtorku do piątku 7:00 - 15:00 ) lub przesłać za pośrednictwem poczty.

  2010-03-02
 • Konkurs fotograficzny "W zespole siła"

  Zwracamy się do Państwa z prośbą o upowszechnienie informacji o konkursie fotograficznym „W zespole siła” w Waszym środowisku. Z dniem 1 marca 2010 roku firma Nokia Poland oraz Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłaszają rozpoczęcie konkursu fotograficznego „W zespole siła”. Konkurs skierowany jest do młodzieży w wieku 16 – 22 lat z terenu całej Polski. Celem konkursu jest promocja przykładów pozytywnego wpływu młodych ludzi na ich najbliższe otoczenie. Chcemy zachęcić młodzież, do zaprezentowania działań, które w pozytywny sposób wpływają na świat wokół nich. Warunkiem udziału w konkursie „W zespole siła” jest nadesłanie do dnia 30 kwietnia 2010 roku zdjęcia na adres e-mail: konkurs@pcyf.org.pl. Prace powinny być nadesłane wraz z tytułem zdjęcia, imieniem i nazwiskiem autora oraz numerem telefonu. Jedna osoba może nadesłać jedno zdjęcie. Fotografia powinna być przesłana w formie pliku graficznego JPG, nie przekraczającego 5 MB. W pierwszym etapie konkursu trwającym od 1 do 10 maja Komisja Konkursowa wybierze 20 najlepszych zdjęć. W drugim etapie konkursu trwającym od 10 do 30 maja 2010 roku na stronie www.makeaconnection.pl zostanie zamieszczona galeria 20 najlepszych zdjęć wybranych przez Komisję. Internauci będą mogli poprzez głosowanie i komentarze wybrać trzy najpopularniejsze zdjęcia, których autorzy otrzymają nagrody. Jednocześnie przyznane zostaną nagrody Komisji Konkursowej dla najlepszego zdjęcia oraz nagrody dla internautów biorących udział w głosowaniu. W konkursie przewidziano następujące nagrody: Nagroda Komisji Konkursowej za najlepsze zdjęcie – udział w warsztacie prowadzonym przez profesjonalnego fotografa. Nagrody internautów – autorzy 3 zdjęć, które uzyskają najwięcej głosów otrzymają telefony Nokia X3. Nagrody Komisji Konkursowej dla internautów za najlepszy komentarz uzasadniający oddanie głosu na zdjęcie – autorzy 3 najciekawszych komentarzy do zdjęć, otrzymają telefony Nokia X3. Rozstrzygnięcie konkursu „W zespole siła” zostanie ogłoszone do dnia 15 czerwca 2010 na stronie internetowej programu: www.makeaconnection.pl . Dodatkowe informacje oraz regulamin konkursu znajdują się stronie internetowej programu „Make a Connection – Przyłącz się”: www.makeaconnection.pl .
  2010-03-02

  Spotkania rodaków w Borysławiu i Samborze

  Wyjątkowo ciężka zima w lutym tego roku nie przeszkodziła zespołowi "Łęczanie" w podróży do Borysławia i Sambora. Okazją była 15. rocznica powstania organizacji polonijnej w Borysławiu. Występy rozpoczęli śpiewaniem na uroczystej Mszy św. w nowobudowanym kościele parafialnym. Mszę św. sprawował o. Jakub Zieliński CSR w intencji Polonii. Po nabożeństwie odbyła się uroczysta akademia z udziałem konsula polskiego ze Lwowa, na której działacze polonijni otrzymali dyplomy i podziękowania. Część artystyczną rozpoczęły dzieci z miejscowej, polskiej szkoły, potem wystąpili "Łęczanie", przyjęci przez Polonię z wielkim aplauzem. Na zakończenie wspólnie odśpiewano "Dumkę" po ukraińsku, "Polskie kwiaty" i "Rotę". Było wiele łez, wzruszeń i niezapomnianej atmosfery obecnej na takich spotkaniach wśród Polonii. Dalsza część uroczystości odbyła sie w miejscowej restauracji, gdzie "Łęczanie" zostali sowicie ugoszczeni, a wspólnym śpiewom nie było końca. Zostały także nawiązane nowe znajomości, doszło do spotkań z ludźmi, którzy swoje korzenie mają na Podkarpaciu.

  Z Borysławia "Łęczanie" udali się do Sambora na spotkanie ostatkowe do tamtejszej Polonii. Tutaj podjęto ich równie serdecznie. Polacy w Samborze na czele z p. Czesławem Prętkiewiczem i Krysią Husarz z mężem stworzyli atmosferę pełną serdeczności i rodzinnego ciepła. Nie zabrakło wspaniałej zabawy, znakomitego jadła i napitków. Tylko to, że na "horyzoncie" są nowe spotkania tak w Polsce, jak i na Ukrainie, "osłodziło" nieco rozstanie rodaków.

  Mimo, iż był to już czwarty pobyt "Łęczan" wśród Polonii na Ukrainie, to jak zawsze była to wielka radość ze spotkania z rodakami, przeżywanie naszej kultury i pełnia duchowych przeżyć. "Łęczanie" chcą tam wracać, bo dotychczas występowali "tylko" w 6 miejscowościach...  Henryk Kyc

  2010-03-02

  Z A W I A D O M I E N I E

  Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./ oraz § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia, ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta /Dz.U. Nr 120, poz.1000 z późn. zm./ Przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli

  z w o ł u j e


  na dzień 9 marca 2010 r. /wtorek/ o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dukli IV sesję Rady Miejskiej w Dukli pełniącej funkcję Rady Gminy Jaśliska.

  Porządek obrad.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miejskiej w Dukli pełniącej funkcję Rady Gminy Jaśliska.
  3. Zapytania i wnioski radnych i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
  4. Informacja z realizacji uchwał Rady.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Jaśliska na 2010 rok.
  6. Oświadczenia radnych, Burmistrza i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
  7. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
  8. Zamknięcie sesji.

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli
  Zbigniew Uliasz

  2010-03-02

  Dukielszczyzna w obiektywie - zdjęcie miesiąca

  Przypominamy, że cały czas czekamy na Państwa zdjęcia związane z gminą Dukla. Chcemy wspólnie z Wami tworzyć galerię zdjęć "Dukielszczyzna w obiektywie" na gminnej stronie internetowej galeria.dukla.pl. Fotografujących prosimy o przysyłanie zdjęć o tematyce historycznej, przyrodniczej etc. obejmującej obszar całej Dukielszczyzny na adres galeria@dukla.pl. Wybrane zdjęcia będą umieszczane w galerii z nazwiskiem ich autora. Co miesiąc będzie przyznawana nagroda za najładniejsze zdjęcie miesiąca. Poniżej publikujemy zdjęcie Pana Adama Brzany, które najbardziej przypadło do gustu redakcji galerii i zostało wyróżnione jako zdjęcie miesiąca stycznia.

  Panu Adamowi gratulujemy i jeszcze raz zapraszamy wszystkich miłośników fotografowania do współpracy.

  2010-03-01

  PFRON

  Uchwałą Nr 455/2009 z dnia 17 grudnia 2009 Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakwalifikował powiat krośnieński do uczestnictwa w programie pt. "Program wyrównania różnic miedzy regionami II" na rok 2010.

  W ramach programu utworzone zostały obszary A,B,D i E, które realizowane będą w roku bieżącym, a to:

  Obszar A- wyposażeni obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny. Dofinansowanie może być objęte część kosztów wyposażenia obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny. Realizatorem programu-samorząd wojewódzki
  Obszar B- likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej i placówkach edukacyjnych zakresie umożliwiania osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. Dofinansowaniem może być objęte część kosztów likwidacji barier ww. zakładach i placówkach.
  Obszar D- likwidacja barier transportowych. Dofinansowaniem może być objęte część kosztów zakupu lub przystosowania pojazdów przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych.
  Obszar E- dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach samorządów powiatowych dotyczących rozwoju infrastruktury służącej edukacji osób niepełnosprawnych realizowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.
  Obszar F- tworzenie warsztatów terapii zajęciowej

  Realizatorem obszaru B,D, E jest samorząd powiatowy.

  Zadania z zakresu obszarów zostaną dofinansowane ze środków PEFRON w wysokości nieprzekraczającej 50% kosztów realizacji projektu, nie więcej niż 150 000, zł na każdy projekt.

  Natomiast z zakresu obszaru D wysokość dofinansowania na realizację każdego projektu nie może przekroczyć 50% kosztów projektu, ale nie więcej niż:

  a) do 80 000 zł- dla samochodów osobowych, zwanych dalej "mikrobusami", które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalni przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich
  b) do 70 000 zł- dla pozostałych samochodów, zwanych dalej "mikrobusami", które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi
  c) do 250 000 dla autobusów

  Dofinansowanie z zakresu obszaru E nie może przekroczyć 25% kosztów projektu- nie więcej niż 14.000 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie stale korzystała z infrastruktury edukacyjnej powstałej w ramach projektu, przy czym projekt musi dotyczyć infrastruktury, z której stale będzie korzystało co najmniej 30 osób niepełnosprawnych.

  W zakresie obszaru F dofinansowanie może wynosić do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 14 000 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji projektu.

  Zainteresowani " Programem" beneficjenci mogą składać wnioski w Starostwie Powiatowym w Krośnie - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pok.130 w nieprzekraczalnym terminie do 4 marca 2010.

  Szczegółowe informacje (procedury, zasady)wraz z wzorem wniosku znajdują się na stronie www.pfron.org.pl

  Ponadto informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie pok.130 w Starostwie Powiatowym w Krośnie ul Bieszczadzka 1 lub telefonicznie nr 13 437 57 33.

  Dyrektor Powiatowego
  Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie

  2010-02-25

  Projekt statutów sołectw.

  Trwają zebrania w sołectwach, na których są konsultowane nowe projekty statutów.

  Projekt statutów sołectw do pobrania w formacie PDF.
  2010-02-23

  Młodzież Zapobiega Pożarom

  11 lutego 2010 roku o godz. 10 00 w Urzędzie Gminy w Dukli odbyły się eliminację gminne do ogólnopolskiego konkursu "Młodzież Zapobiega Pożarom". Udział w konkursie wzięli uczniowie ze Szkół w Głojscach, Jasionce, Łękach Dukielskich, Równem, Tylawie i Wietrznie. Organizatorem konkursu na szczeblu gminnym był Zarząd Miejsko - Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Dukli i Burmistrz Gminy Dukla.

  W grupie szkół podstawowych miejsca klasyfikują się następująco:

  Landa Sylwia - Głojsce- 1. miejsce, Drozd Marek - Jasionka - 2. Miejsce, Gniady Tobiasz - Równe - 3. miejsce.

  Natomiast w grupie szkół gimnazjalnych :

  Jadach Joanna - Tylawa - 1. miejsce, Głód Rafał - Jasionka - 2. miejsce, Szombara Krzysztof - Wietrzno - 3.miejsce

  Witold Puz

  2010-02-22

  Zebranie Ogólne Mieszkańców Dukli

  Zebranie Ogólne Mieszkańców Dukli odbędzie się 23 lutego o godz. 17 w sali Urzędu Gminy Dukla

  Program:

  1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie prawomocności
  2. Sprawozdanie Zarządu Osiedla z działalności za 2009 rok
  3. Konsultacja w sprawie zmian w statucie Osiedla Dukla
  4. Podjęcie uchwał i wniosków
  5. Zakończenie zebrania

  Zarząd Osiedla

  2010-02-19

  Osobą św. Franciszka byłem zafascynowany...

  11 lutego o godzinie 15 w dukielskim sanktuarium odbyła się uroczysta msza święta dla chorych, udzielono również Sakramentu namaszczenia. Mszę świętą sprawował i homilię wygłosił bp. Gerard Bernacki z Katowic, który już po raz trzeci pielgrzymuje do relikwii św. Jana. Pierwszy raz był w roku 2000, drugi rok temu podczas uroczystości stygmatów św. Franciszka. Przed mszą odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź. We mszy koncelebrowanej przez kapłanów diecezjalnych i zakonnych z tercjarzami dukielskimi modlono się za chorych, chorych franciszkańskich tercjarzy, za chorych dobrodziejów dukielskiego sanktuarium, za chorych zakonników. Była modlitwa o beatyfikację Jana Pawła II i kanonizację bł. Władysława z Gielniowa-patrona Warszawy i Bernardynów. Na zakończenie była odmówiona modlitwa do św. Jana za kościół przemyski, ks. abpa Józefa Michalika, seniora Ignacego Tokarczuka i biskupów Adama i Mariana. Biskup Gerard przypomniał o sylwetce Władysława z Gielniowa. Biskup mówił o wielkiej wartości modlitwy cierpienia u chrześcijan. Ukazał Jana Pawła II , który wartość własnego cierpienia uczynił żywotną drogą dla rozwoju kościoła i własnej świętości. Dostojny gość podziękował chorym za ich modlitwy. Podziękował za zaproszenie do sanktuarium i dar wspólnej modlitwy w rodzinie franciszkańskiej. Sam jest tercjarzem, już od okresu seminarium. Tam gdzie się urodziłem w Rybniku działali franciszkanie. Osobą św. Franciszka byłem zafascynowany. Imponował mi swoja prostotą i pełnym umiłowaniem Pana Boga. Uczy nas św. Franciszek byśmy nic nie przedkładali nad Pana Boga-powiedział biskup Gerard.

  Franciszkański Zakon Świeckich (również Bracia i Siostry od Pokuty, III Zakon Św. Franciszka) - mają swoje korzenie w średniowieczu. Przez całe średniowiecze i w późniejszych wiekach tercjarstwo franciszkańskie było bardzo żywotne. Należeli do niego ludzie różnych stanów: od chłopów, poprzez mieszczan, na monarchach i papieżach skończywszy. Znani polscy tercjarze to, m. in.: Józef Haller. Jacek Malczewski, kard. Stefan Wyszyński.

  Stanisław Kalita
  rzecznik prasowy Towarzystwa im. świętego Jana z Dukli

  2010-02-16

  Śpiewali o miłości w obcych językach

  11 lutego br. w Liceum Ogólnokształcącym w Dukli odbyła się druga edycja Konkursu Piosenki Obcojęzycznej o tematyce miłosnej. Konkurs miał zasięg powiatowy. Gminę Dukla reprezentowały szkoły z Wietrzna, Głojsc, Iwli i Dukli. Uczestniczyły także szkoły z Krosna, Rymanowa, Nowego Żmigrodu. Organizatorem konkursu byli nauczyciele języków obcych w dukielskim liceum: p. Beata Zajdel i p. Augustyn Bozentka. Komisja konkursowa w skład której weszli organizatorzy i p. Anna Frączek mieli bardzo dużo pracy, bowiem w tej edycji było aż 42 występy. Obsługą akustyczną i reporterska zajmował się Ośrodek Kultury w Dukli. Zwycięzcom i uczestnikom gratulujemy.  Zwycięzcy konkursu w poszczególnych kategoriach:

  Kat. gimnazjum:
  Katarzyna Dembiczak - 1. miejsce, Natalia Fydryk - 2. miejsce, Gabriela Matyka i Adrain Litwin - 3.miejsce

  Kat. liceum
  Monika Nowotyńska - 1. miejsce, Wioletta Madej i Agata Kilear - 2. miejsce, Aleksandra Matyka i Żaneta Wajs - 3. miejsce

  Kat. zespół Dawid Khan - 1. miejsce, Sandra Maziarz - 2. miejsce, Zespół "BEER THIERES" - 3. miejsce.

  Więcej zdjęć i filmy na stronie internetowej Ośrodka Kultury w Dukli.

  Norbert Uliasz

  2010-02-15

  Z A W I A D O M I E N I E

  Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./ oraz § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia, ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta /Dz.U. Nr 120, poz.1000 z późn. zm./ Przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli

  z w o ł u j e


  na dzień 18 lutego 2010 r. /czwartek/ o godz.900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dukli III sesję Rady Miejskiej w Dukli pełniącej funkcję Rady Gminy Jaśliska.

  Porządek obrad.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej w Dukli pełniącej funkcję Rady Gminy Jaśliska.
  3. Zapytania i wnioski radnych i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
  4. Informacja z realizacji uchwał Rady.
  5. Podjęcie uchwał w sprawach:
   • a) określenia warunków i trybu wsparcia finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Jaśliska /druk nr 17/,
   • b) zmiany uchwały budżetowej Gminy Jaśliska na 2010 rok /druk nr 18/,
   • c) zmian w uchwale budżetowej Gminy Jaśliska na 2010 rok /druk nr 19/.
  6. Oświadczenia radnych, Burmistrza i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
  7. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
  8. Zamknięcie sesji.

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli
  Zbigniew Uliasz

  2010-02-12

  Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Dukli

  ZAWIADOMIENIE


  Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./

  z w o ł u j ę


  na dzień 18 lutego 2010 r. /czwartek/ o godz. 930 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dukli XLV sesję Rady Miejskiej w Dukli.

  Porządek obrad.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Miejskiej.
  3. Zapytania i wnioski radnych i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
  4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
  5. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
  6. Podjęcie uchwał w sprawach:
   • a) określenia warunków i trybu wsparcia finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Dukla /druk nr 277/,
   • b) zmiany uchwały budżetowej Gminy Dukla na 2010 rok /druk nr 278/,
   • c) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2010 rok /druk nr 279/.
  7. Oświadczenia radnych, Burmistrza i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
  8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
  9. Zamknięcie sesji.

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  w Dukli
  Zbigniew Uliasz

  2010-02-12

  Biegli po Puchar Burmistrza

  Biegi narciarskie mają na terenie Dukielszczyzny swoją tradycję. Biegano tu na nartach jeszcze w latach 60. i 70. ubiegłego wieku, osiągano wspaniałe wyniki, działały kluby narciarstwa biegowego. Był okres kiedy narty biegowe odeszły do lamusa, teraz przeżywają renesans. Być może przyczyniły się do tego sukcesy Justyny Kowalczyk.

  Od 1998 roku Ośrodek Kultury w Dukli organizuje bieg o Puchar Burmistrza Gminy Dukla. Zawody zwykle organizowano w Jaśliskach, a to z dwóch względów, tradycje narciarstwa biegowego były tam największe i warunki śniegowe zwykle lepsze niż w samej Dukli. Raz zawody odbyły się w Tylawie ze względu na brak śniegu w Jaśliskach.

  6 lutego br. XI Bieg o Puchar Burmistrza Gminy Dukla odbył się w Chyrowej. Wyznaczono tam trasy długości dostosowanej do wymogów poszczególnych kategorii wiekowych.

  WYNIKI  2010-02-10

  Kamil Walaszczyk Zawodnikiem Roku 2009

  8 lutego br. na VIII Gali Piłkarskiej organizowanej przez Podkarpacki Związek Piłki Nożnej oraz Dziennik Super Nowości Klub Resovii odbierał nagrody!

  Zawodnikiem Roku 2009 został rozgrywający Pasiaków - Kamil Walaszczyk  Drużyną Roku 2009 została ekipa Resovii, natomiast nagrodą specjalną uhonorowany został Prezes CWKS Resovia Rzeszów pan Aleksander Bentkowski.

  Serdecznie gratulujemy wszystkim piłkarzom i działaczom Resovii a w szczególności Piłkarzowi Roku - Kamilowi Walaszczykowi!

  kbr

  2010-02-10

  Opłatek w Łękach Dukielskich

  30 stycznia w Łękach Dukielskich kolejne, szóste już spotkanie opłatkowe zgromadziło w sali widowiskowej 220 osób. Organizatorami byli, jak zawsze ks. proboszcz i Koło Gospodyń Wiejskich.

  W tegorocznym "Opłatku" uczestniczyli zaproszeni goście: burmistrz gminy Dukla p. Marek Górak z małżonką, wiceburmistrz p. Andrzej Bytnar z małżonką, księża z naszych parafii: Serca Pana Jezusa ks. Alojzy Szwed i polsko-katolickiej pw. Dobrego Pasterza ks. Roman Jagiełło, radny Stanisław Węgrzyn, sołtys Tomasz Węgrzyn, dyrektor szkoły p. Krystyna Delimata.

  Przewodnicząca Koła Gospodyń p. Maria Kołacz serdecznie wszystkich powitała zaznaczając, że po raz kolejny liczba osób jest rekordowa oraz że nasza sala - mimo, że ogromna - staje się "coraz mniejsza". Następnie powitał zaproszonych gości oraz wszystkich przybyłych sołtys p. Tomasz Węgrzyn.

  Opłatek rozpoczęła kolęda "Wśród nocnej ciszy". Ponownie poczuliśmy się jak na pasterce. Po odczytaniu Ewangelii o Narodzeniu Pańskim księża przeprowadzili przemiennie modlitwę wiernych i modlitwy w intencji pokoju, wzajemnej zgody i miłości.Księża w kilku słowach podkreślili ogromną potrzebę i sens takich spotkań tym bardziej, że każdego roku mają one wymiar ekumeniczny, gdyż spotykają się wspólnie i dzielą opłatkiem wierni obu parafii, co jeszcze 7 lat temu było nie do pomyślenia.

  Burmistrz p. Marek Górak pogratulował organizacji, wytrwałości i życzył wszystkim wszelkiej pomyślności w 2010 roku.

  Podczas dzielenia się opłatkiem płynęło wiele wspaniałych, serdecznych i szczerych życzeń, podziękowań i próśb, aby takie spotkania trwały już zawsze w naszej pięknej miejscowości.

  Po uroczystej, oficjalnej części, rozpoczęła się zabawa karnawałowa. Nadzwyczajną atmosferę zapewnił niezastąpiony w Łękach Dukielskich zespół LOMBARDINO z Krościenka Wyżnego. Kulturalna, wspaniała zabawa trwała do godziny 4 rano.

  Henryk Kyc

  2010-02-08

  Dukielszczyzna w obiektywie - zdjęcie miesiąca

  Przypominamy, że cały czas czekamy na Państwa zdjęcia związane z gminą Dukla. Chcemy wspólnie z Wami tworzyć galerię zdjęć "Dukielszczyzna w obiektywie" na gminnej stronie internetowej galeria.dukla.pl. Fotografujących prosimy o przysyłanie zdjęć o tematyce historycznej, przyrodniczej etc. obejmującej obszar całej Dukielszczyzny na adres galeria@dukla.pl. Wybrane zdjęcia będą umieszczane w galerii z nazwiskiem ich autora. Co miesiąc będzie przyznawana nagroda za najładniejsze zdjęcie miesiąca. Poniżej publikujemy zdjęcie Pana Mariusza Mikosa, które najbardziej przypadło do gustu redakcji galerii i zostało wyróżnione jako zdjęcie miesiąca stycznia.

  Panu Mariuszowi gratulujemy i jeszcze raz zapraszamy wszystkich miłośników fotografowania do współpracy.

  2010-02-05

  Śpiewali koledy i pastorasłki

  14 stycznia w sali kina "Promień" w Dukli odbył się III Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek. Ze względu na dużą ilość uczestników (102 ) zgłoszonych do konkursu - podzielony został na dwie części.

  Kolęda była początkowo radosną pieśnią noworoczną, która współcześnie przyjęła powszechnie formę pieśni bożonarodzeniowej. Utrzymywana najczęściej w konwencji religijnej, początkowo wywodząca się z tradycji ludowej, w późniejszym okresie komponowana jest również przez wielu wybitnych kompozytorów. Natomiast pastorałka to odmiana kolędy o wątkach zaczerpniętych z życia codziennego.W odróżnieniu od kolędy we współczesnym, potocznym tego słowa rozumieniu, nie jest wykorzystywana w chrześcijańskich nabożeństwach religijnych ze względu na swój świecki charakter.

  Wyniki w poszczególnych kategoriach przedstawiaja się nastepująco:

  KATEGORIA (Przedszkolaki): Julia Giłąbek i Julia Tyburcy - 1. miejsce, Kinga Pilip- 2. miejsce, Szymon Niezgoda - 3. miejsce.

  Wyróżnienie; Wiktoria Siuta, Martyna Belczyk, Aleksandra Belczyk, Gracjan Wszołek, Patrycja Urban, Julia Helon, Kinga Długosz, Weronika Jakieła, Norbert Moszczyński, Magdalena Gosztyła

  KATEGORIA (klasy I - III): Karol Wajs, Jakub Głód - 1. miejsce, Julia Woźniak, Patryk Zima - 2. miejsce, Aleksandra Krowicka, Marcin Witowski, Nina Kogut - 3. miejsce.

  Wyróżnienie: Jakub Wajs, Emanuela Rędowicz, Natalia Toropiła, Filip Dereniowski. Natalia Kafel, Marcin Kopczyk, Wiktoria Chajec, Karolina Borek, Laura Woźniak

  W kategoriach przedszkolaki i klasy od I do III było 78 prezentacji.

  KATEGORIA (klasy IV - VI):

  Wyróżnienie: Patrycja Majer, Małgorzata Stojak, Sylwia Landa

  KATEGORIA (gimnazjum): Natalia Fydryk - 1. miejsce, Anna Kogut - 2. miejsce, Elizabet Nasri - 3. miejsce.

  Wyróżnienie: Gabriela Matyka, Klaudia Wiśniewska, Klaudia Dereniowska.

  KATEGORIA (dorośli): Anna Witek - 1. miejsce, Mohamed Khan - 2. miejsce, Ewelina Dubiel - 3. miejsce.

  Wyróżnienie; Justuna Stanosz, Aleksandra Józefczyk, Halina Goresz, Anna Magdziak, Teresa Szczurek, Monika Jakieła.  Norbert Uliasz

  2010-02-02

  Zespół Szkół Publicznych w Równem także świętuje i wystawia sztuki

  W minionym roku w ZSP w Równem, w listopadzie po raz VII odbył się Dzień Patrona , połączony z obchodami Święta Niepodległości. Uczniowie przygotowani przez nauczycieli: Beatę Bek, Krystynę Patlę, Agatę Kochan i Beatę Habrat przedstawili część artystyczną, była to historia w skrócie przedstawiająca kraj od czasów najdawniejszych po współczesne wydarzenia. Z barwną scenografią, kostiumami, świetną grą aktorską uczniów - to wszystko zrobiło duże wrażenie. Widowisko historyczne podkreślało bohaterską postawę tych, którzy oddali życie za ojczyznę.

  W grudniu, z inicjatywy polonistów uroczyście obchodziliśmy 200. rocznicę urodzin Juliusza Słowackiego. Z tej okazji przygotowano montaż słowno - muzyczny poświęcony życiu i twórczości poety. Był także konkurs recytatorski. Uczniowie gimnazjum wystawili fragment "Balladyny", również współczesną parafrazę tego dramatu.

  Uczniowie uczestniczyli nie tylko w imprezach środowiskowych, ale również w konkursach przedmiotowych, osiągając bardzo dobre wyniki. Uczeń klasy VI - Adrian Baran był finalistą w konkursie matematyczno - przyrodniczym uzyskał także wysoki wynik w konkursie historycznym na temat II wojny światowej. Uczennica klasy III gimnazjum - Klaudia Bukowczyk była finalistką konkursu z języka polskiego. Uczennica klasy I gimnazjum - Klaudia Wiśniewska zdobyła II miejsce w II Powiatowym Przeglądzie Piosenki Obcojęzycznej, zorganizowanym przez Ośrodek Kultury w Dukli ; otrzymała także wyróżnienie w II Powiatowym Konkursie Piosenki Patriotycznej.

  W tygodniu przedświątecznym uczniowie klasy III gimnazjum przygotowani przez pp. Beatę Bek i Anetę Cyran sprawili niespodziankę dzieciom z Przedszkola Miejskiego w Dukli, wystawiając sztukę pt. "Życie w gromadzie".

  Miłym akcentem kończącym rok była szkolna wigilia, podczas której uczniowie klasy I szkoły podstawowej przygotowani przez p. Marię Szczepanik wystawili jasełka. Z kolei Rada Rodziców zorganizowała zabawę sylwestrową, która uatrakcyjniły pokazy taneczne w wykonaniu uczniów.

  Naukę urozmaicały liczne imprezy i konkursy , m.in. wyjazdy na basen, łyżwy, narty, turniej tenisa stołowego.

  Niechby pomysłowości i werwy do nauki i pracy nie zabrakło tak nauczycielom jak i uczniom w Nowym Roku.

  Edyta Szczurek
  nauczycielka ZSP w Równem

  2010-02-02

  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

  Zarząd Województwa Podkarpackiego
  Informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 w zakresie małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działao Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi

  za pośrednictwem

  LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „KRAINA NAFTY”
  działającej na terenie gmin:
  Chorkówka, Dukla, Iwonicz – Zdrój, Jedlicze, Miejsce Piastowe


  Termin składania wniosków:
  Od 31 grudnia 2009 r. do 28 stycznia 2010 r.

  Całość ogłoszenia do pobrania w formacie PDF.

  W trakcie trwania naboru zmianie uległ adres strony internetowej podanej w ogłoszeniu. Nowy adres strony to www.kraina-nafty.pl.

  2010-01-31

  Dla chorych

  11 lutego o godzinie 15 w dukielskim sanktuarium odbędzie się uroczysta msza święta dla chorych. Będzie również udzielany Sakrament namaszczenia chorych. Mszę świętą sprawował będzie bp Gerard Bernacki z Katowic. Biskup już po raz trzeci pielgrzymuje do relikwii św. Jana z Dukli. Pierwszy raz był w roku 2000, drugi rok temu podczas uroczystości stygmatów św. Franciszka. Przed mszą odbędzie się adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź.

  Stanisław Kalieta

  2010-01-29

  Rywalizowali na stoku

  20 stycznia br. na stacji narciarskiej w Chyrowej odbyły się Gminne Zwody w Narciarstwie Alpejskim. W rozgrywanych zawodach w czterech kategoriach wiekowych w konkurencji slalom gigant wzięło udział 253 zawodników ze wszystkich szkół gminy Dukla.

  Każdy zawodnik miał tylko jedną szansę (jeden przejazd), zatem nie było możliwości ewentualnego poprawienia czasu przejazdu. Najszybszym - NAJLEPSZYM zawodnikiem tegorocznych zmagań ze stokiem okazał się Jakub Krajmas (czas przejazdu 0:27:21) z Zespołu Szkół Publicznych w Dukli. Organizatorem zawodów byli Ośrodek Kultury w Dukli wspólnie ze stacją narciarską "Chyrowa - Ski" i J&J Jarząbek. Zawodnicy stający na podium otrzymali pamiątkowe dyplomy, puchary ufundowane przez Ośrodek Kultury, karnety na wyciąg ufundowane przez "Chyrowa - ski" natomiast firma J&J Jarząbek - szkoła narciarska - ufundowała telefony komórkowe.

  Wyniki konkursku w pliku PDF

  WYNIKI  2010-01-25

  Z A W I A D O M I E N I E

  Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./ oraz § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia, ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta /Dz.U. Nr 120, poz.1000 z późn. zm./ Przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli

  z w o ł u j e


  na dzień 27 stycznia 2010 r. / środa / o godz.900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dukli II sesję Rady Miejskiej w Dukli pełniącej funkcję Rady Gminy Jaśliska.

  Porządek obrad.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej w Dukli pełniącej funkcję Rady Gminy Jaśliska.
  3. Zapytania i wnioski radnych i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
  4. Informacja z realizacji uchwał Rady.
  5. Podjęcie uchwał w sprawach:
   • a) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na 2010 rok,
   • b) przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
   • c) zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości i opłaty od posiadania psów od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Jaśliska,
   • d) uchwalenia Statutu Gminy Jaśliska,
   • e) obniżenia wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego
   • f) uchwały budżetowej Gminy Jaśliska na rok 2010.
  6. Oświadczenia radnych, Burmistrza i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
  7. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
  8. Zamknięcie sesji.

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli
  Zbigniew Uliasz

  2010-01-20

  Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Dukli

  ZAWIADOMIENIE


  Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./

  z w o ł u j ę


  na dzień 27 stycznia 2010 r. /środa/ o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dukli XLV sesję Rady Miejskiej w Dukli.

  Porządek obrad.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Miejskiej.
  3. Zapytania i wnioski radnych i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
  4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
  5. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
  6. Podjęcie uchwał w sprawach:
   • a) zmian w składach osobowych stałych komisji Rady Miejskiej w Dukli,
   • b) zamiaru likwidacji Gimnazjum w Iwli ,
   • c) zamiaru likwidacji Gimnazjum w Głojscach,
   • d) zamiaru likwidacji Gimnazjum w Tylawie ,
   • e) zamiaru likwidacji Gimnazjum w Wietrznie ,
   • f) ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Dukli ,
   • g) zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości i opłaty od posiadania psów od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Dukla
   • h) udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania publicznego,
   • i) zabezpieczenia w budżecie Gminy Dukla na rok 2010 środków finansowych na udzielenie pomocy rzeczowej w formie opracowania dokumentacji technicznej na realizację zadania publicznego o nazwie:" Budowa chodników w ciągu drogi krajowej nr 9 E-371 Radom-Barwinek w miejscowościach: Nowa Wieś, Trzciana, Tylawa i Barwinek ,
   • j) uchwały budżetowej Gminy Dukla na 2010 rok .
  7. Oświadczenia radnych, Burmistrza i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
  8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
  9. Zamknięcie sesji.

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  w Dukli
  Zbigniew Uliasz

  2010-01-20

  OGŁOSZENIE

  Burmistrz Gminy Dukla informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Dukla został wywieszony do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla przeznaczonych do wynajmu, obejmujący nieruchomość lokalową położoną w Dukli ul. Trakt Węgierski 28, działka nr 233 o powierzchni 298. przeznaczone, usługi w zakresie ochrony zdrowia oraz nieruchomość lokalową położona w Równem ul. Pocztowa, działka 397/1 przeznaczone pod handel, usługi o powierzchni 47 m2.

  Wykaz wywieszony jest w terminie do 15 lutego 2010r.

  2010-01-19

  Nagrody rozdane

  Uroczyste podsumowanie ogólnopolskiego konkursu poezji

  16 stycznia 2010 roku w dukielskim sanktuarium św. Jana z Dukli odbyło się uroczyste podsumowanie III Ogólnopolskiego Konkursu Poezji im. św. Jana z Dukli. Organizatorem konkursu jest Gmina Dukla. Tematyka konkursu dotyczy: życia i działalności św. Jana z Dukli oraz Ojca św. Jana Pawła II. Celem konkursu jest propagowanie twórczości artystycznej, utrwalanie wartości religijnych, a także postaw reprezentowanych przez św. Jana z Dukli i papieża Jana Pawła II.

  W trzeciej edycji wzięło udział 82 osoby, a jeśli chodzi o zasięg to reprezentowana była cała Polska, byli uczestnicy z Ustrzyk Dolnych, Biłgoraja, Nowego Targu, Nowego Sącza, Warszawy, Torunia, Sopotu, Gdańska, Gorzowa Wielkopolskiego, Dębna, Kowala i wielu innych miast i małych miejscowości. Przybyłych na uroczystość przywitał o. gwardian Krystian Olszewski, który powiedział: To że o św. Janie pisze się w całej Polsce jest świadectwem jego wielkości, a potwierdzają to utwory, które nadeszły na konkurs.

  Nagrody książkowe i dyplomy wręczali laureatom burmistrz gminy Dukla Marek Górak i o. gwardian Krystian Olszewski. Oprawę artystyczną przygotowała schola działająca przy kościele OO. Bernardynów w Dukli prowadzona przez o. Krystyna. Utwory laureatów, którzy zajęli w poszczególnych kategoriach czytali uczniowie dukielskiego liceum: Natalia George, Iza Aszlar, Dominika Szczepanik, Konrad Sikora , Jędrzej Szczurek, Andrzej Krajewski i Tomasz Zieliński.

  Laureaci konkursu w poszczególnych kategoriach:
  Kategoria ogólnopolska:
  Kategoria ogólnopolska -dorośli

  1. miejsce- Arkadiusz Stosur z Nowego Sącza za zestaw wierszy i Krzysztof Kokot z Nowego Targu za zestaw wierszy
  2. miejsce - Halina Ewa Olszewska z Biłgoraja za zestaw wierszy
  3. miejsce Anna Paliszewska z Wieliczki za zestaw wierszy

  Ponadto jury przyznało 4 wyróżnienia:
  Izabela Iwańczuk ze Słupska za wiersz - List do papieża Jana Pawła II
  Mirosław Antoni Glazik z Kowala (woj. Kujawsko-pomorskie) za wiersz - Popioły życia
  Lech Lament z Turka za wiersz- rozmowa z papieżem Janem Pawłem II
  Dorota Basowska z Dębna za zestaw wierszy

  Kategoria ogólnopolska - młodzież 12-18 lat

  1. miejsce - Paulina Sykutowska z Tarnobrzega za wiersz - Papieżu mój
  2. Katarzyna Wiktoria Polak z Wieliczki za wiersz - Pasterka w kościółku św. Jana z Dukli
  Kategoria ogólnopolska dzieci do 12 lat
  1. miejsce - Piotr Pałka z Ustrzyk Dolnych (Zespół szkół Publicznych nr 1) za wiersz - Kim jesteś poczciwy człowieku
  2. miejsce - Marcin Symula z Ustrzyk Dolnych (Zespół szkół Publicznych nr 1) za wiersz - Gdyby papiez urodził się w Ustrzykach…….
  3. miejsce - Elżbieta Żarów z Ustrzyk Dolnych (Zespół szkół Publicznych nr 1) za wiersz - Jan z Dukli - kapłan wierny i Emanuela Szczęsny z Ustrzyk Dolnych (Zespół szkół Publicznych nr 1) za wiersz - figlarny czarodziej

  Ponadto jury przyznało 2 wyróżnienia:
  Tomasz Kowalczyk z Bełchatowa za wiersz nasz Nauczycielu
  Adrian Kucab z Ustrzyk Dolnych (Zespół szkół Publicznych nr 1) za wierszŚw. Jan z Dukli


  Kategoria regionalna:
  Kategoria regionalna - dorośli:

  1. miejsce- Magdalena Lorenc z Jaślisk za wiersz Jedwab
  2. miejsce - Magdalena Lorenc za wiersz - List do Jana Pawła II
  3. miejsce - Katarzyna Zając za wiersz - Święty Jan z Dukli

  Kategoria regionalna - młodzież 12-18 lat

  1. miejsce - Jagoda Mermon z Wietrzna ( Gimnazjum w Wietrznie) za wiersz - On
  2. miejsce - Beata Wojdyła z Łęk Dukielskich (ZSP Łęki Dukielskie) za wiersz - Święty Jan z Dukli
  3. miejsce - Damian Grodzieński z Jaślisk (ZSP w Jaśliskach) za wiersz - Modlitwa

  Wyróżnienie:
  Mateusz Porcek z Wietrzna (ZSP w Wietrznie) za wiersz Tęsknota

  Kategoria regionalna dzieci do 12 lat:

  1. miejsce - Katarzyna Lorenc z Jaślisk (ZSP w Jaśliskach) za zestaw wierszy
  2. miejsce - Weronika Szałaj z Posady Jaśliskiej (ZSP w Jaśliskach) za wiersz - ***Był człowiekiem sławy
  3. miejsce - Norbert Faliszek z Posady Jaśliskiej (ZSP w Jaśliskach) - za wiersz - *** Pustelnik
  Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do przeprowadzenia konkursu i jego uroczystego podsumowania:
  Komisji Konkursowej: Oldze Lalic-Krowickiej- przewodniczącej komisji, Halinie Cycak - pracownikowi Urzędu Gminy w Dukli, o. Dobromiłowi Godzikowi, o. gwardianowi, za serdeczne przyjęcie w sanktuarium, o. Krystynowi i scholi za piękne kolędy i pastorałki,które uświetniły uroczystość, p. Marii Walczak i uczniom z Liceum Ogólnokształcącego w Dukli za deklamacje wierszy laureatów.

  kbr

  2010-01-19

  Kolędowali w językach obcych

  Tradycyjnie jak co roku w grudniu, odbyła się w Zespole Szkół Publicznych w Iwli III edycja Konkursu Kolędy Obcojęzycznej zorganizowana przez nauczycieli języków obcych.

  Jej celem było nie tylko propagowanie kolęd anglo- i niemieckojęzycznych wśród dzieci i młodzieży, przybliżenie kultury i zwyczajów bożonarodzeniowych różnych krajów, ale przede wszystkim zachęcenie do nauki języków obcych. Konkurs obejmował wszystkie kategorie wiekowe i rozpoczął się od wspólnego śpiewania m.in. słynnego utworu "Last Christmas". Przedszkolaki wystąpiły na początku i pokazały na co je stać, zajęły pierwsze miejsce. Potem już kolejno uczniowie wykonywali swoje ulubione kolędy obcojęzyczne. Po burzliwych naradach Jury przyznało miejsca oraz nagrody rzeczowe. Wszystkim serdecznie gratulujemy i zapraszamy już za rok!!!

  KATEGORIA 0-III Szkoła Podstawowa
  Sara Woźniak, Iwona Twardzik, Piotr Gumienny i Szymon Kopa (kl. "0")-"Little stars "oraz Katarzyna Gumienna, Natalia Woźniak oraz Izabela Pitak (kl. III SP) -" Rocking around the Christmas tree" - 1. miejsce
  Karolina Sanicka, Julia Gydziak oraz Aleksandra Mamczarz (kl. III)- "Jingle bells"- 2. miejsce

  KATEGORIA IV-VI Szkoła Podstawowa
  Tomasz Szwast (kl. IV) "Schlittenfahrt" - 1. miejsce
  Marta Bożętka i Diana Nowak (kl. IV-VI) " Der Winter"- 2. miejsce
  Aleksandra Gydziak (kl. IV) "Schlittenfahrt" - wyróżnienie

  KATEGORIA I-III GIMNAZJUM Magdalena Rąpała (kl. II)- "Merry Christmas everyone" oraz Aleksandra Janas i Izabela Szwast (kl. I)- " Morgen kommt der Weihnachtsmann"- 1. miejsce
  Karolina Woźniak, Karolina Szymańska i Izabela Janas (kl. III)-" Jingle Bell rock"- 2. miejsce
  Ilona Woźniak (kl. I)- "Last uns froh und munter sein", Sylwia Tabaka (kl. I)- " Silent Night" oraz Wioletta Fydryk (kl. I)-"So, this is Christmas"- 3. miejsce
  Adriana Bożętka (kl. I)-" Kling GlĂśckchen, Kling", Aleksandra Bożętka (kl. I) -"Last uns froh und munter sein" i Anna Kogut (kl. II)-" All I want for Christmas "- wyróżnienie  J. Walczak, M. Szczęch

  2010-01-19

  Roman Krok zwyciężył

  14 stycznia 2010 r. delegacja Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej gościła w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lesku. Okazją do spotkania było zwycięstwo naszego uczestnika Romana Kroka w konkursie >Niepełnosprawni-niepełnosprawnym< na projekt znaku graficznego i wręczenie zwycięzcy nagrody. Znak ten będzie widniał na wydanym informatorze bieszczadzkim dla osób niepełnosprawnych. W konkursie wzięło udział około 30 uczestników z ŚDS-ów z województwa Podkarpackiego.

  Bogumiła Dymek-Urynowicz

  2010-01-19

  Dwie nowe informacje dotyczące Gminy Jaśliska

  Dziś mamy dla Państwa dwie nowe informacje dotyczące Gminy Jaśliska. Pierwsza z nich dotyczy budżetu nowo tworzonej gminy. Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie zatwierdziła prognozy kwoty długu Gminy Jaśliska oraz pozytywnie zaopiniowała możliwość sfinansowania deficytu budżetowego planowanego na 2010 rok.

  Pełna treść uchwał, w których znajdują się uzasadnienia decyzji poniżej.

  Uchwała Nr VII/93/2009/2010 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o prawidłowości załączonej do projektu uchwały budżetowej na 2010 rok prognozy kwoty długu Gminy Jaśliska.

  Uchwała Nr VII/94/2009/2010 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Jaśliska na 2010 rok.

  Druga informacja dotyczy przyznania Gminie Jaśliska oraz Urzędowi Gminy w Jaśliskach numerów NIP oraz REGON.

  Są to odpowiednio:


  Gmina Jaśliska:
  NIP: 6842586647
  REGON: 180515339

  Urząd Gminy Jaśliska:
  NIP: 6842586682
  REGON: 180515300

  Informujemy również, że dochody dla Urzędu Gminy Jaśliska z tytułu podatków i opłat należy przekazywać na konto prowadzone w Podkarpackim Banku Spółdzielczym Oddział w Dukli o Numerze - 43 8642 1096 2010 9606 1475 0001

  2010-01-15

  Z życia sanktuarium

  W styczniu w sanktuarium św. Jana z Dukli odbyło się spotkanie opłatkowe akcji katolickich z dwóch parafii z sanktuarium i Marii Magdaleny. Składano sobie życzenia oraz kolędowano. Prezes Towarzystwa św. Jana z Dukli Władysław Turek naświetlił sprawę wyjazdu do Lwowa na uroczystości odpustowe 8 lipca bieżącego roku. W spotkaniu uczestniczyli dziekan Stanisław Siara oraz gwardian Zdzisław Olszewski.

  Również w styczniu odbyło się spotkanie osób związanych z Franciszkańskim Zakonem Świeckim.

  W związku ze świętami Bożego Narodzenia do sanktuarium napłynęło sporo życzeń od wielu ludzi także od hierarchów kościoła katolickiego min. od kardynała Marian Jaworskiego ze Lwowa, kardynała Stanisława Dziwisza z Krakowa, arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, biskupa Ignacego Deca, biskupa Jana Wątroby z Częstochowy, Wiesława Lechowicza z Tarnowa i od biskupa Kazimierza Górnego i sufragana Edward Białogłowskiego z Rzeszowa oraz biskupa Kazimierza Ryczana z Kielc.

  O.O Bernardyni składają również w Nowym Roku wszystkim dobrodziejom błogosławieństwa Bożej Dzieciny. Jednocześnie przypominają, że za wszystkich dobrodziei w każdy czwartek odprawiana jest msza święta przy relikwiach świętego Jana.

  26 grudnia mszę świętą w koncelebrze zakonników dukielskiego klasztoru odprawił bp Adam Szal. Modlono się w intencji czcicieli świętego Jana z Dukli, za archidiecezję przemyską oraz jej biskupów. Bp Adam dziękował przy relikwiach świętego Jana za 9 letnią posługę pasterską. Odbyła się także krótka adoracja żłóbka betlejemskiego przez dzieci razem z biskupem.

  S Kalita

  2010-01-14

  Gminne zawody w narciarstwie alpejskim  Więcej informacji na stronie Ośrodka Kultury w Dukli pod adresem OK Dukla

  2010-01-13

  Szopki ocenione

  Rozstrzygniecie X Międzynarodowego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych

  7 stycznia 2010 w Muzeum Historycznym - Pałac w Dukli odbyło się podsumowanie X edycji Międzynarodowego Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych. Organizatorem konkursu już od 10 lat jest Starostwo Powiatowe w Krośnie. Wyniki konkursu w poszczególnych kategoriach:

  Szkoły Podstawowe:

  I miejsce - Monika Belczyk (Dukla) oraz Agnieszka Kiełbasa (Krasna)
  II miejsce - Kamil Rygiel (Iwonicz - Zdrój) oraz Ilona Błaszkiewicz (Krasna)
  III miejsce - Weronika Kenar (Iwonicz) oraz Ilona Stefanik (Wojaszówka)

  Wyróżnienia: Hubert Pelczar, Emilia Szydło, Małgorzata Uliasz.

  Szkoły Gimnazjalne:

  I miejsce - Eliza Biskup (Przybówka)
  II miejsce - Agnieszka Kaczkowska (Kombornia)
  III miejsce - Tomasz Wdowiarz (Rogi)

  Wyróżnienie: Adam Staroń

  Szkoły Ponadgimnazjalne:

  I miejsce - Konrad Sikora - LO Dukla
  II miejsce - Tomasz Łukaszewski- ZS Jedlicze oraz Sylwia Mikosz i Sabina Mielech - MZSP w Miejscu Piastowym
  III miejsce - Karolina Zając - ZS Iwonicz
  III miejsce - Monika Jakieła - LO Dukla

  Wyróżnienia: Robert Kruczek, Adam Mazur

  Dorośli (podopieczni DPS i WTZ):

  I miejsce - Marek Mitkowski - DPS w Iwoniczu oraz Tadeusz Tabin - DPS w Iwoniczu
  II miejsce Zenon Zając - ŚDS w Cergowej
  III miejsce - Ewa Bondaronek - ŚDS w Potoku; Krystyna Kawałek - ŚDS Koło W Rymanowie oraz Mieczysław Pitera - DPS w Iwonicz

  Słowacja:
  I miejsce - Veronika Nabozna; Viktoria Harmadova oraz Terezia Kravcukova
  II miejsce - Patricka Rakova oraz Victoria Havrilova
  III miejsce - Katarina Hornakova

  Wyróżnienie: Kritian Cajka

  Uwagę komisji przyciągnęła szopka "MIODNA" wykonana przez ucznia kl.II LO DUKLA Konrada Sikorę. Szopka o pięknym zapachu, koloru miodowego wykonana jest z węzy pszczelej. Wszystkie figurki zrobione są niezwykle misternie z węzy. Królowie niosą w koszyczkach dary - produkty pszczele tj. kit, pyłek i pierzgę. Dach szopki przykrywają liście drzew miododajnych, a obok stoją suszone zioła święcone 15 sierpnia. Ze względu na urok, niepowtarzalność i 100% ekologiczność szopka zdobyła 1. miejsce w swojej kategorii. Równie piękna z naturalnych materiałów jest szopka "KRESOWA NIEZAPOMINAJKA" artystycznie wykonana przez Monikę Jakiełę uczennicę .kl. II dukielskiego liceum. Szopka zajęła 3. miejsce w swojej kategorii.  kbr

  2010-01-13

  Zranili mamuta

  17 grudnia 2009 uczniowie ZSP w Równem pod opieką nauczycielek Beaty Bek i Anety Cyran wystawili w przedszkolu w Dukli inscenizację słowno - muzyczną pt. "Życie w gromadzie." Przebrani za jaskiniowców, uzbrojeni w dzidy i maczugi uczniowie, wywarli ogromne wrażenie na dukielskich przedszkolakach. Największą furorę zrobił jednak mamut, w rolę którego wcielił się uczeń klasy III gimnazjum Dawid Zając. Co prawda postać ta została "ranna" po ataku maluchów, ale mamy nadzieję, że do następnego występu rany się zagoją. Po przedstawieniu odbył się mini konkurs - w trakcie, którego przedszkolaki odpowiadały na pytania związane z życiem ludzi pierwotnych. Wszystkie dzieci otrzymały słodycze i malowanki, a na koniec wszyscy pozowali do wspólnego zdjęcia. Atmosfera była świetna!!!

  Aneta Cyran i Beata Bek
  Nauczycielki ZSP w Równem

  2010-01-13

  Wigilijne spotkanie w ŚDS

  23 grudnia 2009 r. odbyło się spotkanie wigilijne w Środowiskowym Domu Samopomocy w Cergowej.

  W spotkaniu uczestniczyli: Burmistrz Gminy Dukla - Marek Górak i zastępca Andrzej Bytnar, Przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli - Zbigniew Uliasz, ks. Krzysztof Zygar, Kierownik MGOPS w Dukli - Małgorzata Bielec, Sekretarz Gminy - Mirosław Matyka oraz pracownicy i uczestnicy Ośrodka.

  Na początku spotkania Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej Bogumiła Dymek - Urynowicz, , wygłosiła mowę wstępną, przywitała przybyłych gości oraz zaprosiła wszystkim na przedstawienie jasełkowe w wykonaniu uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy. Tematem przewodnim tegorocznego przedstawienia była kwestia zobaczenia w dzisiejszym świecie człowieka potrzebującego i podzielenia się z nim tym, co się posiada. Następnie odbyła się wspólna modlitwa, którą poprowadził ks. Krzysztof. W dalszej części spotkania zabrali głos zaproszeni goście, którzy złożyli zebranym życzenia świąteczne. Później wszyscy podzielili się opłatkiem, spożyli świąteczny posiłek i wspólnie kolędowali.

  Spotkanie opłatkowe dla rodziców i krewnych podopiecznych Ośrodka odbędzie się 7 stycznia 2010 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Cergowej.

  B. Dymek -Urynowicz

  2010-01-06

  I Sesja Rady Gminy Jaśliska  ZAWIADOMIENIE


  Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./ oraz § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia, ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu Miasta /Dz.U. Nr 120, poz.1000 z późn.zm./ Przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli

  z w o ł u j ę


  na dzień 7 stycznia 2010 r. / czwartek / o godz.17:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dukli I sesję Rady Miejskiej w Dukli pełniącej funkcję Rady Gminy Jaśliska.

  Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Zapytania i wnioski radnych i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
  3. Podjęcie uchwał w sprawach:
   • a) ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Dukli pełniącej funkcję Rady Gminy Jaśliska (druk nr 1),
   • b) ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Gminy Dukla pełniącego funkcję Wójta Gminy Jaśliska (druk nr 2),
   • c) powołania Skarbnika Gminy Jaśliska (druk nr 3),
   • d) podziału Gminy Jaśliska na okręgi wyborcze (druk nr 4),
   • e) utworzenia stałych obwodów głosowania na terenie Gminy Jaśliska (druk nr 5).
  4. Oświadczenia radnych, Burmistrza i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
  5. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
  6. Zamknięcie sesji.


  Proszę o wzięcie udziału w sesji.

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  w Dukli
  Zbigniew Uliasz

  2010-01-05

  Dukielszczyzna w obiektywie - zdjęcie miesiąca

  Przypominamy, że cały czas czekamy na Państwa zdjęcia związane z gminą Dukla. Chcemy wspólnie z Wami tworzyć galerię zdjęć "Dukielszczyzna w obiektywie" na gminnej stronie internetowej galeria.dukla.pl. Fotografujących prosimy o przysyłanie zdjęć o tematyce historycznej, przyrodniczej etc. obejmującej obszar całej Dukielszczyzny na adres galeria@dukla.pl. Wybrane zdjęcia będą umieszczane w galerii z nazwiskiem ich autora. Co miesiąc będzie przyznawana nagroda za najładniejsze zdjęcie miesiąca. Poniżej publikujemy zdjęcie Pana Wasyla Fall, które najbardziej przypadło do gustu redakcji galerii i zostało wyróżnione jako zdjęcie miesiąca grudnia.

  Panu Wasylowi gratulujemy i jeszcze raz zapraszamy wszystkich miłośników fotografowania do współpracy.

  2010-01-05

  Sesja Rady Miejskiej w Dukli

  ZAWIADOMIENIE


  Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./

  z w o ł u j ę


  na dzień 7 stycznia 2010 r. /czwartek/ o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dukli XLIV sesję Rady Miejskiej w Dukli.

  Porządek obrad.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej.
  3. Zapytania i wnioski radnych i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
  4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
  5. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego /druk nr 263/.
  7. Oświadczenia radnych, Burmistrza i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
  8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
  9. Zamknięcie sesji.

   Proszę o wzięcie udziału w sesji.

   Przewodniczący Rady Miejskiej
   w Dukli
   Zbigniew Uliasz

   2010-01-05

  Leureaci wyłonieni

  Rozstrzygniecie III Ogólnopolskiego Konkursu im. św. Jana z Dukli

  Komisja III. Ogólnopolskiego Konkursu im. św. Jana z Dukli w składzie: Olga Lalic-Krowicka - przewodnicząca, Halina Cycak - członek, Krystyna Boczar-Różewicz - członek i o. Dobromił Godzik - członek miała niezwykle trudne zadanie, ponieważ w tym roku w konkursie rywalizowały 82 osoby, a prace były wyjątkowo dobre. Celem konkursu jest propagowanie wielkiego wkładu w historię pamięci św. Jana z Dukli oraz Papieża Jana Pawła II. W poszczególnych kategoriach była następująca ilość prac:

  Kat. ogólnopolska:
  - dorośli 18 lat - 36, młodzież 12-18 lat - 4, dzieci do 12 lat - 28

  Kat. Regionalna
  - dorośli - 2, młodzież 12-18 roku - 6, dzieci do 12 roku - 6

  Komisja przyznała następującym osobom w poszczególnych kategoriach nagrody książkowe i dyplomy:

  Kategoria ogólnopolska:

  Kategoria ogólnopolska -dorośli

  1. miejsce- Arkadiusz Stosur z Nowego Sącza za zestaw wierszy i Krzysztof Kokot z Nowego Targu za zestaw wierszy
  2. miejsce - Halina Ewa Olszewska z Biłgoraja za zestaw wierszy
  3. miejsce Anna Paliszewska z Wieliczki za zestaw wierszy

  Ponadto jury przyznało 4 wyróżnienia:

  Izabela Iwańczuk ze Słupska za wiersz - List do papieża Jana Pawła II
  Mirosław Antoni Glazik z Kowala (woj. Kujawsko-pomorskie) za wiersz - Popioły życia
  Lech Lament z Turka za wiersz- rozmowa z papieżem Janem Pawłem II
  Dorota Basowska z Dębna za zestaw wierszy

  Kategoria ogólnopolska - młodzież 12-18 lat

  1. miejsce - Paulina Sykutowska z Tarnobrzega za wiersz - Papieżu mój
  2. Katarzyna Wiktoria Polak z Wieliczki za wiersz - Pasterka w kościółku św. Jana z Dukli

  Kategoria ogólnopolska dzieci do 12 lat

  1. miejsce - Piotr Pałka z Ustrzyk Dolnych (Zespół szkół Publicznych nr 1) za wiersz - Kim jesteś poczciwy człowieku
  2. miejsce - Marcin Symula z Ustrzyk Dolnych (Zespół szkół Publicznych nr 1) za wiersz - Gdyby papiez urodził się w Ustrzykach....
  3. miejsce - Elżbieta Żarów z Ustrzyk Dolnych (Zespół szkół Publicznych nr 1) za wiersz - Jan z Dukli - kapłan wierny
  i Emanuela Szczęsny z Ustrzyk Dolnych (Zespół szkół Publicznych nr 1) za wiersz - figlarny czarodziej

  Ponadto jury przyznało 2 wyróżnienia:

  Tomasz Kowalczyk z Bełchatowa za wiersz nasz Nauczycielu
  Adrian Kucab z Ustrzyk Dolnych (Zespół szkół Publicznych nr 1) za wierszŚw. Jan z Dukli

  Kategoria regionalna:

  Kategoria regionalna - dorośli:

  1. miejsce- Magdalena Lorenc z Jaślisk za wiersz Jedwab
  2. miejsce - Magdalena Lorenc za wiersz - List do Jana Pawła II
  3. miejsce - Katarzyna Zając za wiersz - Święty Jan z Dukli

  Kategoria regionalna - młodzież 12-18 lat

  1. miejsce - Jagoda Mermon z Wietrzna ( Gimnazjum w Wietrznie) za wiersz - On
  2. miejsce - Beata Wojdyła z Łęk Dukielskich (ZSP Łęki Dukielskie) za wiersz - Święty Jan z Dukli
  3. miejsce - Damian Grodzieński z Jaślisk (ZSP w Jaśliskach) za wiersz - Modlitwa

  Wyróżnienie:

  Mateusz Porcek z Wietrzna (ZSP w Wietrznie) za wiersz Tęsknota

  Kategoria regionalna dzieci do 12 lat:

  1. miejsce - Katarzyna Lorenc z Jaślisk (ZSP w Jaśliskach) za zestaw wierszy
  2. miejsce - Weronika Szałaj z Posady Jaśliskiej (ZSP w Jaśliskach) za wiersz - ***Był człowiekiem sławy
  3. miejsce - Norbert Faliszek z Posady Jaśliskiej (ZSP w Jaśliskach) - za wiersz - *** Pustelnik

  Laureatom i uczestnikom konkursu gratulujemy. Wszystkie nagrodzone wiersze będą sukcesywnie publikowane w naszym miesięczniku. Oficjalne podsumowanie konkursu odbędzie się w Dukli w Sanktuarium św. Jana z Dukli

  16 stycznia 2010 roku (sobota) o godz. 11.00. Szczegółowy program zaprezentujemy na stronie internetowej www.dukla.pl w Aktualnościach.


  kbr

  2009-12-31

  Wykonał go artysta-kowal z Dukielszczyzny

  Napis-tablica "Arbeit macht frei", o którym tak głośno ostatnio w związku z jego kradzieżą w nocy z 17 na 18 grudnia 2009 roku z Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu i odnalezieniem w niedzielę wieczór, został wykonany w obozowej ślusarni. Litery wykonał więzień, mistrz kowalstwa artystycznego z Dukli - Jan Liwacz ( nr 1010). Litera "B" w słowie "Arbeit" jest odwrócona. Prawdopodobnie było to świadome działanie więźniów. Pozornie nic nie znaczące odwrócenie litery, dało im satysfakcję. Stworzyli bowiem znak, który łączył ich w cichym buncie.

  Napis "Arbeit macht frei" umieszczony był nad bramą wejściową obozu Auschwitz I. W obozie tym przebywali głównie: polscy inteligenci, więźniowie polityczni, a także niemieckie elementy aspołeczne jak np. homoseksualiści. Przez te bramę przechodziły komanda robocze wyprowadzane do niewolniczej pracy. Ten napis dla więźniów był drwiną, ponieważ szanse na opuszczenie obozu dzięki ciężkiej pracy były tak naprawdę zerowe.

  Redakcja zwraca się z prośbą do Rodziny i Znajomych Pana Jana Liwacza o kontakt z Redakcją tel. 013 432 91 33, e-mail: dps@dukla.pl

  Krystyna Boczar-Rózewicz na podstawie artykułu Dominiki Dyni w Super Nowościach

  2009-12-23

  Życzenia dla mieszkańców Gminy Dukla
  Święta Bożego Narodzenia
  to czas przepełniony szczególną, rodzinną atmosferą,
  pełną radości, wzruszeń i ciepła.
  Łamiąc się symbolicznie opłatkiem życzymy
  aby spokój i szczęście towarzyszyło nie tylko
  przez ten jeden wigilijny wieczór,
  ale przez wszystkie dni nadchodzącego roku.
  Niech Nowy Rok będzie rokiem sukcesów,
  nowych perspektyw oraz zrealizowanych planów,
  a także międzyludzkiej serdeczności i życzliwości

  życzą

  Burmistrz Gminy Dukla Marek Górak
  oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli Zbigniew Uliasz

  2009-12-22

  Na 4. miejscu na półmetku

  Pierwsza runda rozgrywek Powiatowej Amatorskiej Ligi Siatkówki została zakończona.
  Siatkarze z Dukli grający w strukturach Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dukielszczyzny w swoim ostatnim spotkaniu I rundy rozgrywek pokonali zespół z Łężan w stosunku 3:0 (25:21, 34:32, 25:16).
  W rundzie pierwszej odnieśli 4 zwycięstwa i doznali 3 porażek zdobywając 14 punktów. Osiągnięte wyniki pozwoliły im na półmetku rozgrywek uplasować się na IV miejscu w tabeli. Nie ukrywam, że oczekiwania naszych wiernych kibiców, działaczy, jak również samych zawodników, były o wiele większe.
  Miejmy nadzieję, że w drugiej rundzie nasi siatkarze poprawią znacznie swoje wyniki.

  Zespół z Dukli występował w składzie: Robert Rąpała, Jerzy Górka, Dominik Piróg, Konrad Piróg, Maciej Chłap, Tomasz Kowalski, Michał Okarma, Paweł Kowalski, Kamil i Damian Wiernusz.
  Spotkania sędziowali: Jan Dembiczak i Artur Paczkowski.

  /ZeL/

  2009-12-21

  W Złotej Setce Gmin Województwa Podkarpackiego na 49. miejscu

  Wyższa Szkoła Zarządzania w Rzeszowie na podstawie następujących kryteriów opracowała Złotą Setkę Gmin Województwa Podkarpackiego:

 • dochody ogółem na 1 mieszkańca ( w zł)
 • dochody własne na 1 mieszkańca (w zł)
 • wydatki ogółem na 1 mieszkańca (w zł)
 • wydatki inwestycyjne na 1 mieszkańca (w zł)
 • udział dochodów własnych w dochodach ogółem
 • udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem
 • środki finansowe własnych zadań pozyskane z innych źródeł niż dotacje celowe i subwencje ogólne na 1 mieszkańca (w zł)
 • udział liczby pracujących w ogólnej liczbie mieszkańców
 • udział liczby osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w ogólnej liczbie mieszkańców
 • liczba podmiotów gospodarczych przypadających na 100 mieszkańców.

  Gmina Dukla znalazła się na miejscu 49. Jak na 159 gmin województwa podkarpackiego to całkiem nieźle, gratulujemy.

  2009-12-14
 • Niech każde serce dzisiaj bije tylko i wyłącznie dla Ciebie

  8 grudnia w święto Matki Bożej Niepokalanie Poczętej ks. bp Marian Rojek celebrował mszę świętą w sanktuarium św. Jana w Dukli

  Częstego gościa sanktuarium powitał o. Dobromił Godzik następującymi słowami, my Bernardyni w sposób szczególny chcemy uklęknąć przed Tobą Matko na kolana i dziękować za to, że jesteś naszą Matką i Patronką i za to, że tak często u Boga wypraszasz nam potrzebne łaski. Niech każde serce dzisiaj bije tylko i wyłącznie dla Ciebie.

  Ks. biskup w homilii powiedział, że każdy grzech powoduje osłabienie woli, nawet te grzechy lekkie jakoś nas rozmiękczają, osłabiają, że mamy coraz słabszą wolę. Pewien rabin zapytał gdzie mieszka Bóg, wszyscy zgodnie odpowiedzieli, że wszędzie, a on odparł, że nie, mieszka tam gdzie pozwolimy mu wejść.

  Po procesji poświęcone zostały medaliki dla dzieci przystępujących do pierwszej komunii świętej. W księdze klasztornej bp. Rojek napisał: w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny dziękujemy za zbawienie jakim nas obdarzył Jezus Chrystus i pragniemy uczyć się od naszej Matki posłuszeństwa Bogu.

  Mszę świętą celebrowali księża z sąsiednich parafii, Michalici z Miejsca Piastowego, ks. dziekan Stanisław Siara, oraz o. Wiktoryn Muszyński z Ukrainy z Sudowej Wiszni, który głosił słowo Boże w dniach od 7 do 9 grudnia. Ojcowie Bernardyni przekazali wsparcie finansowe w kwocie tysiąca złotych na budowę klasztoru w Sudowej Wiszni. Uroczystości wieńczyły jubileusz 800 lecia Franciszkanów.

  Stanisław Kalita

  2009-12-14

  Z życia sanktuarium

  W ramach rekolekcji i promocji kultu świętego Jana z Dukli gwardian klasztoru o. Krystian Olszewski był w Lipinach koło Biłgoraja, gdzie głosił kazania. Z Łukawca pochodzi arcybiskup lwowski Mieczysław Mokrzycki, a z Oleszyc pochodzi bp Marian Buczek. O. Dobromił będzie głosił rekolekcje adwentowe w Przedborzu w diecezji radomskiej, a o. Micheasz w Aleksandrowie Łódzkim. W parafiach tych Bernardyni już od 15 lat głoszą słowo Boże.

  Arcybiskup Metropolita częstochowski przysłał podziękowania ojcom Bernardynom za modlitwy przy relikwiach św. Jana z Dukli. W tym roku przypada 25 lecie święceń biskupich Stanisława Nowaka.

  8 listopada o. gwardian Krystian Olszewski uczestniczył w koncelebrze mszy świętej w czasie uroczystości odpustowej w Hucie Polańskiej. Znajduje się tam kościół pod wezwaniem św. Huberta i św. Jana z Dukli. Miejscowość tę prawdopodobnie założyli konfederaci barscy.

  Na ręce o. gwardiana K. Olszewskiego przyszły serdeczne podziękowania od dyrektora Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej za umożliwienie uczestnictwa w pielgrzymce dziękczynno- błagalnej do sanktuarium św. Jana z Dukli

  Stanisław Kalita

  2009-12-14

  Zmiana PDK

  Informujemy przedsiębiorców, że w związku ze zmianą symboli PKD 2007 istnieje obowiązek aktualizacji wpisów do Ewidencji Działalności Gospodarczej zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku (Dz.U.Nr 251,poz.1885).

  Czynności tej należy dokonywać do dnia 31 grudnia 2009 roku w Urzędzie > Gminy Dukla pokój nr 1 tel.013 432-91-17.

  2009-12-09

  Dukielszczyzna w obiektywie - zdjęcie miesiąca

  Przypominamy, że cały czas czekamy na Państwa zdjęcia związane z gminą Dukla. Chcemy wspólnie z Wami tworzyć galerię zdjęć "Dukielszczyzna w obiektywie" na gminnej stronie internetowej galeria.dukla.pl. Fotografujących prosimy o przysyłanie zdjęć o tematyce historycznej, przyrodniczej etc. obejmującej obszar całej Dukielszczyzny na adres galeria@dukla.pl. Wybrane zdjęcia będą umieszczane w galerii z nazwiskiem ich autora. Co miesiąc będzie przyznawana nagroda za najładniejsze zdjęcie miesiąca. Poniżej publikujemy zdjęcie Pana Juliusza Stoli, które najbardziej przypadło do gustu redakcji galerii i zostało wyróżnione jako zdjęcie miesiąca listopada.

  Panu Juliuszowi gratulujemy i jeszcze raz zapraszamy wszystkich miłośników fotografowania do współpracy.

  2009-12-08

  Wystawa prac Barbary i Zbigniewa Marchewków

  W dniach od 9 grudnia 2009 do 9 stycznia 2010 odbędzie się wystawa prac Barbary i Zbigniewa Marchewków w Saloniku Artystycznym w Bibliotece Publicznej w Krośnie przy ul. Wojska Polskiego 41.
  Otwarcie wystawy w środę 9.12.2009 o godz.17.00.

  Barbara Marchewka pasjonuje się malarstwem, tkactwem artystycznym, pisze ikony. Zbigniew Marchewka rzeźbi w drewnie, interesuje się oprócz tego malarstwem olejnym, batikiem, tkaniną artystyczną.

  Ĺšródło: Kalendarz imprez PITK Krosno

  2009-12-04

  W trosce o zdrowie mieszkanek gminy

  23-25 listopada 2009 r. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Diagnostyczny Chorób Nowotworowych Fundacji SOS Życie z Mielca zorganizował w Dukli pobyt cytomammobusu, w którym wykonywane były bezpłatne badania profilaktyczne dla kobiet. Badaniami były objęte kobiety w wieku 50-69 lat, aby wykryć wczesne stadia nowotworu piersi oraz kobiety w wieku 25-59 lat w celu wykrycia wczesnego raka szyjki macicy. Burmistrz Gminy Dukla wspierał akcję poprzez doręczenie 1 223 imiennych zaproszeń. Z badań mamograficznych skorzystało 264, a z cytologicznych 50 kobiet. Transport cytomamobusu zapewniła Firma TRANSBIESZCZADY, natomiast zainstalowanie cytomammobusu wykonał p. Andrzej Głód z Teodorówki.

  Z.S.

  Współwłaścicielom Firmy TRANSBIESZCZADY:
  Janowi Staniszowi, Krzysztofowi Szepiczakowi
  i Józefowi Chrunikowi,
  a także Panu Andrzejowi Głodowi
  za okazaną bezinteresowną pomoc
  serdecznie dziękuję

  Marek Górak
  Burmistrz Gminy Dukla

  2009-12-02

  Siatkarze z Dukli na 4. miejscu  Turniej Piłki Siatkowej w Wojaszówce

  Kolejny raz siatkarze z Dukli wzięli udział w Rodzinnym Turnieju Niepodległości w Piłce Siatkowej organizowanym po raz jedenasty przez Towarzystwo Sportowe Pro-Familia" Zawody odbywały się 29 listopada 2009 r. na dwóch salach sportowych w Szkołach Podstawowych w Wojaszówce i Niepli. W turnieju wzięło udział 15 zespołów z województwa podkarpackiego i drużyna z Vyżnego Orlika na Słowacji.

  Turniej otworzył Senator RP Stanisław Piotrowicz wraz ze starostą powiatu krośnieńskiego Janem Juszczakiem, wójtem gminy Wojaszówka Stanisławem Blicharczykiem, zastępcą wójta gminy Jasło Janem Lazarem oraz dyrektorem Szkoły Podstawowej w Wojaszówce Ewą Górską.
  Zespoły zostały podzielone na cztery grupy. Grupa A: Foto - Hurt Rzeszów, Belfer Tim Sanok, Reprezentacja Przybówki, Stowarzyszenie Dukla, Grupa B: Vyżny Orlik (Słowacja), Reprezentacje Bratkówki, Zespół Wojaszówki, Royale Rzeszów, Grupa C: GOSiR Jedlicze, Izol - Mont Rzeszów, Baranówka Rzeszów, Reprezentacja Wrocanki, Grupa D: Reprezentacja Osobnicy, Drużyna Komborni, Beskid Iwonicz Zdrój, Czarni Czudec.
  Grupa A i B rozgrywały swoje mecze eliminacyjne w Wojaszówce a grupa C i D w Niepli. Po rozegraniu meczów w grupach, cztery najlepsze drużyny z eliminacji spotkały się w meczach półfinałowych w Wojaszówce. Z grupy występującej w Niepli awansowały drużyny z Komborni i Osobnicy natomiast z grupy występującej w Wojaszówce awansowały drużyny z Foto - Hurt Rzeszów i Stowarzyszenie Dukla.
  W półfinałach Kombornia pokonała Osobnicę - 2: 0, a Stowarzyszenie Dukla przegrało z Foto - Hurt Rzeszów - 0:2. Zwycięzcą Turnieju została drużyna Foto - Hurt Rzeszów, która w finale pokonała drużynę z Komborni - 2:0. Trzecie miejsce zajęła drużyna z Osobnicy, która wygrała ze Stowarzyszeniem Dukla 2:1.
  Drużynę z Dukli reprezentowali: Dominik Piróg, Robert Rąpała, Maciej Chłap, Konrad Piróg, Marcin Milan, Michał Okarma, Tomasz Kowalski, Paweł Kowalski, Kamil Wierusz. W przekroju całego turnieju siatkarze z Dukli wypadli bardzo dobrze i gdyby nie kontuzje jakich doznali w trakcie trwania turnieju rozgrywający Konrad Piróg oraz kapitan drużyny Dominik Piróg lokata naszej drużyny byłaby zapewne wyższa. Ostatecznie nasi siatkarze zajęli bardzo dobre IV miejsce.
  Nagrody i puchary dla wszystkich uczestników turnieju ufundowały: Starostwo Powiatowe w Krośnie oraz gminy w Wojaszówce i Jaśle. Dla wszystkich drużyn organizatorzy przygotowali grawerowane puchary szklane, nagrody rzeczowe w postaci piłek siatkarskich oraz dyplomy.

  Na zdjęciu: IV drużyna turnieju zespół z Dukli

  /ZeL/

  2009-12-02

  Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Dukli

  ZAWIADOMIENIE


  Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./

  z w o ł u j ę


  na dzień 4 grudnia 2009 r. / piątek / o godz.900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dukli XLIII sesję Rady Miejskiej w Dukli.

  Porządek obrad.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z XLI i XLII sesji Rady Miejskiej.
  3. Zapytania i wnioski radnych i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
  4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
  5. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
  6. Podjęcie uchwał w sprawach:
   • a) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dukla /druk nr 253/
   • b) wprowadzenia opłaty od posiadania psów, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek tej opłaty /druk nr 254/,
   • c) ustalenia stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Dukla /druk nr 255/,
   • d) przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010 /druk nr 256/,
   • e) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkotykowych na rok 2010 /druk nr 257/,
   • f) zmian w budżecie Gminy Dukla na rok 2009 /druk nr 258/.
  7. Oświadczenia radnych, Burmistrza i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
  8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
  9. Zamknięcie sesji.


  Proszę o wzięcie udziału w sesji.

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  w Dukli
  Zbigniew Uliasz

  2009-11-27

  Oddaj swój głos na lekarza w plebiscycie „ESKULAP 2009”

  Uprzejmie informujemy, że tegoroczna X edycja Plebiscytu Eskulap 2009 woj. podkarpackiego przebiegać będzie od 16 listopada do 20 grudnia br.
  Pacjenci będą mieli możliwość głosowania na lekarzy cieszących się ich zdaniem największym autorytetem w trzech specjalnościach: lekarz rodzinny, lekarz specjalista i lekarz stomatolog.
  Patronat nad Plebiscytem przejął Wojewoda Podkarpacki oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego.Patronat medialny sprawują: Telewizja Polska S.A., GC Nowiny i Radio VIA. Instytucjami wspierającymi są: Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, Narodowy Fundusz Zdrowia.
  Pacjenci głosować będą mogli:

  1. Wypełniając formularz do głosowania zamieszczony w Internecie pod adresem www.intermed.pl
  2. Dzwoniąc na bezpłatną infolinię 800 080 400
  3. Przez SMS-y na numer tel. 71051 (pełna informacja GC NOWINY z dnia 18.11.br.)

  Przebieg Plebiscytu śledzić będzie można na portalu medycznym woj. podkarpackiego pod adresem www.intermed.pl.
  Zamieszczony jest tam również Regulamin Plebiscytu oraz lista - laureatów, na których będą mogli głosować pacjenci. Można również głosować na lekarzy spoza zamieszczonej listy. Laureatom tegorocznego Plebiscytu wręczone zostaną złote i srebrne statuetki Eskulapa.
  Uroczyste podsumowanie Plebiscytu odbędzie się w dniu 10 lutego 2010r.

  Z poważaniem
  W imieniu Organizatorów Plebiscytu
  mgr Marek Obidowicz

  2009-11-27

  Śpiewali w obcych językach

  Estera Turek i Dominika Patla

  19 listopada br. odbył się w Ośrodku Kultury w Dukli II POWIATOWY PRZEGLĄD PIOSENKI OBCOJĘZYCZNEJ . W przeglądzie wzięło udział 56 uczestników w 44 prezentacjach. Gminę Dukla reprezentował Ośrodek Kultury oraz szkoły: Równe, Jasionka, Jaśliska, Głojsce, Wietrzn i Iwla. Z poza naszej gminy przyjechali reprezentanci z Lubatowej, Lubatówki, Chorkówki, Jedlicza, Zręcina, Korczyny i Piotrówki.
  Piosenki wykonywane były głównie w języku angielskim, ale też francuskim, a nawet w japońskim. Poziom artystyczny był bardzo wysoki, Komisja konkursowa postanowiła przyznać GRAND PRIX Dianie Dereniowskiej reprezentantce Ośrodka Kultury. Nagrody rzeczowe ufundowało Starostwo Powiatowe w Krośnie oraz Ośrodek Kultury w Dukli. Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom oraz skromny poczęstunek. Dyplomy i nagrody uroczyście wręczali: v-ce starosta Andrzej Guzik oraz sekretarz Gminy Dukla Mirosław Matyka.

  Natalia George   Diana Dereniowska

  Laura Woźniak

  Gabriela Matyka   Barbara Głód


  Komisja w składzie: przew. Grażyna Ostrowska, Dorota Świstak, Beata Zajdel, Cecylia Ganczarska. Po obejrzeniu 45 prezentacji konkursowych komisja postanowiła przyznać miejsca i wyróżnienia:

  Kat. I (kl. I-III)
  Laura Woźniak - Głojsce - 1. miejsce, Gabriela Szczurek - Dukla - 2., Julia Woźniak - 3.Głojsce

  Kat. II (kl. IV-VI)
  Barbara Głód - Jasionka - 1. miejsce, Kinga Jasłowska - Chorkówka - 2., Agnieszka Zając - Lubatowa - 3.

  Kat.III (gimnazjum)
  Gabriela Matyka - Dukla - 1. miejsce, Joanna Opaluch - Jedlicze - 2. Klaudia Wiśniewska - Równe - 2., Klaudia Dereniowska - Dukla - 3., wyróżnienie: Tomasz Michalczyk - Zręcin

  Kat. IV (szkoły średnie)
  Natalia George - LO Dukla - 1. miejsce, Agnieszka Podbilska - LO Jedlicze - 2., Anita Gajda - GOK Korczyna - 3., wyróżnienie: Mahomed Khan - LO Dukla

  Kat V (dorośli)
  I miejsce i Grand Prix Diana Dereniowska

  kat. Duety Estera Turek i Dominika Patla - Lubatówka - 1. miejsce, Klaudia i Diana Dereniowska - Dukla - 2., Małgorzata Bossekota i Jagoda Mermon - Wietrzno - 3.

  Norbert Uliasz

  2009-11-26

  O laur św. Jana z Dukli

  W Muzeum Historycznym - Pałac w Dukli 19 listopada br. została otwarta wystawa, która jest plonem konkursu plastycznego pt.: "O laur św. Jana z Dukli". Konkurs został zorganizowany przez: Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" w Krośnie , Starostwo Powiatowe w Krośnie, Klasztor OO. Bernardynów w Dukli oraz dukielskie Muzeum. Przedsięwzięcie objęte zostało patronatem posła Piotra Babinetza i starosty krośnieńskiego Jana Juszczaka. Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Celem konkursu było rozwijanie wrażliwości plastycznej u dzieci i młodzieży oraz promocja kultury chrześcijańskiej i kultury regionalnej.

  Na konkurs wpłynęło 296 prac z 26 szkół. W I kategorii wiekowej (od 1 do 3 kl.) - 138 prac, w II kategorii (od 4 do 6 kl.) - 118, w III kategorii (gimnazja) - 40. Jury pod przewodnictwem Anny Kosinkiewicz po przeglądnięciu prac wszystkich uczestników konkursu wyłoniło 50 laureatów. Nagrody ufundowali: Poseł Piotr Babinetz, Starostwo Powiatowe w Krośnie oraz Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" w Krośnie. Otwarciu wystawy pokonkursowej towarzyszył program słowno-muzyczny poświęcony postaci św. Jana z Dukli, który zaprezentowały dzieci z klasy I c Szkoły Podstawowej w Dukli pod kierunkiem Cecylii Ganczarskiej.

  A.Ż.

  Wyniki konkursu:

  W KATEGORII I:


  Sara Chłap, kl. II - SP im. ks. A. Podgórskiego w Iwoniczu - 1. miejsce, Michał Macnar, kl. IIIa - Zespół Szkół Publicznych w Posadzie Górnej - 2. , Damian Sarna, kl. III - Szkoła Podstawowa w Leśniówce - 3.

  W KATEGORII II:

  Adrianna Czekaj, kl IV - Szkoła Podstawowa w Żarnowcu - 1. miejsce, Damian Dudek kl IV - Szkoła Podstawowa w Żarnowcu - 2., Wiktoria Szczepanik, kl. IV - Szkoła Podstawowa w Kobylanach - 3.

  W KATEGORII III:

  Anna Bogacz, kl. II - ZSP Gimnazjum w Wietrznie - 1. miejsce, Kamil Malczewski, kl. II - ZSP Gimnazjum w Tylawie - 2., Małgorzata Bassekota, kl. II - ZSP Gimnazjum w Wietrznie - 3.

  WRÓŻNIENIA W KATEGORII I:

  Martyna Świstak, kl. I - Szkoła Podstawowa w Wietrznie, Jakub Pacek, kl. I b- Zespół Szkół w Świerzowej Polskiej, - Dawid Leśniak, kl.I a - Zespół Szkół w Świerzowej Polskiej, Jakub Dziadosz, kl. III b - Zespół Szkół w Świerzowej Polskiej, Patryk Niemczyk, kl. II - Zespół Szkół Publicznych w Posadzie Górnej, Olga Pernal, kl. I a - Szkoła Podstawowa w Lubatowej, Wiktoria Smolińska, kl. III - Szkoła Podstawowa im. ks. A. Podgórskiego w Iwoniczu, Katarzyna Hanus, kl. III a - Zespół Szkół Publicznych w Posadzie Górnej, Lidia Kasperkowicz, kl. III - ZSP w Posadzie Górnej, Szkoła Filialana w Rymanowie Zdroju, Ola Zając, kl. I a - Szkoła Podstawowa w Lubatowej, Miłosz Sokół, kl. I a - Szkoła Podstawowa w Lubatowej, Adrian Cebula, kl. III a - Zespół Szkół Publicznych w Posadzie Górnej, Faustyna Zając, kl. II a - Szkoła Podstawowa w Lubatowej, Gabriela Mazurkiewicz, kl. III a -n Zespół Szkół Publicznych w Posadzie Górnej, Alicja Menet, kl. II - Szkoła Podstawowa im. ks. A. Podgórskiego w Iwoniczu, Jan Soliński, kl. I a - Szkoła Podstawowa w Lubatowej, Damian Zygmunt, kl. II a - Szkoła Podstawowa w Lubatowej, Julia Potasiewicz, kl. III a - Zespół Szkół Publicznych w Posadzie Górnej, Michał Bal, kl. III - Szkoła Podstawowa w Kobylanach, Michał Marszał, kl. I - Szkoła Podstawowa w Wietrznie.

  WRÓŻNIENIA W KATEGORII II:

  Kinga Bogusz, kl. VI - Szkoła Podstawowa w Chorkówce, Aleksandra Dobrowolska, kl. VI - Szkoła Podstawowa w Iwoniczu, Weronika Smolińska, kl. VI - Szkoła Podstawowa w Iwoniczu, Małgorzata Barut, kl.IV - Szkoła Podstawowa w Targowiskach, Jolanta Szczurek, kl. VI - Szkoła Podstawowa w Iwoniczu, Aleksandra Janocha i Karol Janocha, kl. V i kl. III - Zespół Szkół w Świerzowej Polskiej, Kamila Knap, kl. IV - Szkoła Podstawowa w Wietrznie, Natalia Maciejczyk, kl. V - Szkoła Podstawowa w Żeglcach, Szymon Albrycht, kl. V - Szkoła Podstawowa w Iwoniczu

  WRÓŻNIENIA W KATEGORII III:

  Natalia Gocz, kl. II - ZSP Gimnazjum w Tylawie, Grzegorz Niemczyk, kl. I a - ZSP Gimnazjum w Rymanowie, Kamil Bril kl. III e - ZSP Gimnazjum w Jedliczu, Klaudia Mazur, kl. II - ZSP Gimnazjum w Wietrznie, Dominika Palcar, kl. II - ZSP Gimnazjum w Tylawie, Agnieszka Mrówka, kl. II - ZSP Gimnazjum w Tylawie, Ewelina Polak, kl. II - ZSP Gimnazjum w Tylawie, Wioletta Zając, kl. I - Gimnazjum Publiczne w Iwoniczu, Ewa Gierlach, kl. II b - ZS Gimnazjum w Korczynie, Damian Biedroń, kl. I b - ZSP Gimnazjum w Jedliczu, Karolina Jastrząb, kl. I - ZSP Gimnazjum w Wietrznie, Marlena Biedroń, kl. III b - ZSP Gimnazjum w Jedliczu

  2009-11-25

  Śpiewać każdy może.....

  Pod takim tytułem odbył się 12 listopada Szkolny Konkurs Karaoke w Zespole Szkól Publicznych w Iwli. Konkurs zorganizowany przez Samorząd Szkolny oraz nauczycieli języków obcych cieszył się wielkim zainteresowaniem wśród młodzieży szkolnej. Można było usłyszeć największe polskie przeboje w wykonaniu uczniów zarówno szkoły podstawowej jak i gimnazjum. Każdy wykonawca lub duet prezentował w drodze losowania utwór do podkładu muzycznego. W myśl słów piosenki Śpiewać każdy może, trochę lepiej, lub trochę gorzej, ale nie oto chodzi, jak co komu wychodzi...Jury wydało werdykt oraz przyznało nagrody. Bezkonkurencyjną zwyciężczynią klas gimnazjalnych okazała się uczennica klasy II Ania Kogut, która zaprezentowała utwór Edyty Górniak pt.: "To nie ja byłam Ewą". Kolejne miejsce zajął duet: Aleksandra Janas, Izabela Szwast oraz Izabela Janas, Karolina Woźniak i Karolina Szymańska. Natomiast w szkole podstawowej zaszczytne pierwsze miejsce przypadło uczennicom klasy IV Marcie Bożętce i Dianie Nowak. Zauważony i nagrodzony został również przedstawiciel VI klasy Konrad Torbik. Konkurs zakończono wspólnym śpiewaniem.
  Impreza okazała się nie tylko okazją do przypomnienia zapomnianych dziś piosenek, które na stałe wpisały się do kanonów naszej muzyki rozrywkowej i stanowią niezaprzeczalny element polskiej kultury. Karaoke jest także alternatywną formą spędzania wolnego czasu, zaakceptowaną przez dzisiejszą, wymagającą młodzież.

  Justyna Walczak

  2009-11-24

  21 listopada - Dzień Pracownika Socjalnego

  "Dobro nie jest pisane na twarzy.
  Dobro jest światłem w sercu"
  ( Kahil Gibran )


  Przypadający 21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego to szczególna sposobność do przekazania wyrazów uznania i podziękowania za zaangażowanie w pracę na rzecz drugiego człowieka.

  Z tej okazji składamy wszystkim Pracownikom Socjalnym gminy Dukla serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za wysiłek i trud pracy wnoszonej w pomoc osobom potrzebującym.

  Życzymy Państwu satysfakcji z pracy na rzecz rozwoju pomocy społecznej, ludzkiej wdzięczności oraz pomyślności w życiu osobistym.

  Burmistrz Gminy Dukla
  Marek Górak

  2009-11-21

  STANOWISKO ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO DOTYCZĄCE SYTUACJI W WOJEWÓDZKIM SZPITALU PODKARPACKIM IM. JANA PAWŁA II W KROŚNIE

  Zdając sobie sprawę z powagi sytuacji, jaka zaistniała w związku z trwającym od kilku miesięcy konfliktem w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Podkarpackie, Zarząd Województwa pragnie przedstawić opinii publicznej stan krośnieńskiej placówki.

  Sytuacja w służbie zdrowia w całej Polsce jest dramatyczna. Wynika to ze zbyt niskich nakładów finansowych, jakie Narodowy Fundusz Zdrowia przekazuje na leczenie, zwłaszcza na szpitale i opiekę specjalistyczną. Zarząd Województwa Podkarpackiego, podjął działania na rzecz poprawy sytuacji w 8 szpitalach wojewódzkich.

  W 2007 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego obecnej kadencji przystąpił do restrukturyzacji krośnieńskiego szpitala. Do wdrażania programu naprawczego powołany został nowy dyrektor - pan Mariusz Kocój. Szpital był wówczas w bardzo złym stanie finansowym. Na koniec 2006 roku zobowiązania placówki sięgały prawie 27 milionów złotych, a dług wymagający natychmiastowej spłaty wynosił prawie 9 milionów złotych. Szpital zatrudniał prawie 1500 pracowników. W tej sytuacji, chcąc ratować szpital, Zarząd Województwa poręczył w 2007 roku dla krośnieńskiej placówki kredyt w łącznej wysokości 36.773.446 zł. Zarząd zgodził się na ten krok, ratujący szpital przed katastrofą finansową, pod warunkiem wdrażania w nim programu naprawczego.

  Od 2007 roku w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim w Krośnie ten program naprawczy jest realizowany przez dyrektora placówki. Jego wdrażanie wiąże się z podejmowaniem wielu trudnych, niepopularnych, a niekiedy nawet bolesnych decyzji. Były nimi bez wątpienia kwestie redukcji zatrudnienia, likwidacji dodatków funkcyjnych, etatów zastępców ordynatorów a także kierowników działów. Wprowadzone zostały zmiany w organizacji pracy szpitala, między innymi wprowadzenie rejestracji czasu pracy.

  O tym, jak niezwykle trudnym przedsięwzięciem jest zarządzanie krośnieńskim szpitalem świadczy zestawienie dwóch liczb - w ciągu 10 lat istnienia w szpitalu aż 13 razy zmieniany był dyrektor. Tymczasem obecny dyrektor placówki, pan Mariusz Kocój, doprowadził do znaczącego zwiększenia liczby pacjentów leczonych w szpitalu, aż o 10 procent w ciągu roku, przy jednoczesnej redukcji kosztów placówki. Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Krośnie notuje w 2009 roku dodatni wynik finansowy (ponad 1 milion 800 tysięcy złotych, przy 11 milionach złotych, jakie za nadwykonania powinien jeszcze zapłacić NFZ). Te wyniki są efektem działań obecnego dyrektora, co zdecydowanie wzmocniło pozytywną ocenę jego pracy w opinii Zarządu Województwa Podkarpackiego.

  Pod koniec sierpnia 2009 roku lekarze zatrudnieni w krośnieńskim szpitalu złożyli wypowiedzenia umów o pracę. Zarząd Województwa od początku konfliktu nakłaniał do rozmów i poszukiwania kompromisu. Członkowie Zarządu podejmowali próby rozmów i mediacji. Jednak lekarze z krośnieńskiego szpitala, powołując się na niemożność ułożenia współpracy z dyrektorem, uporczywie żądają jego odwołania. Żądania dymisji dyrektora wywołane osobistymi odczuciami nie mogą być jednak powodem do tak drastycznych decyzji, jak zbiorowe porzucanie pracy w szpitalu, narażanie zdrowia i życia ludzkiego oraz istnienia niezbędnej społeczeństwu Ziemi Krośnieńskiej placówki. Odejście od łóżek pacjentów nie przyniesie chluby środowisku lekarskiemu i będzie jawnym zaprzeczeniem przysięgi lekarskiej.

  Konsekwencją zbiorowego złożenia przez lekarzy wypowiedzeń, których termin upływa 30 listopada 2009 roku, była konieczność przygotowania uchwały Sejmiku Województwa o czasowym zaprzestaniu działalności oddziałów szpitala. Taki formalny krok wobec zaistniałej sytuacji wymuszony został uwarunkowaniami ustawowymi. Pozytywna opinia, jaką Sejmik Województwa wyraził wobec możliwości czasowego zaprzestania działalności oddziałów jest jedynie czynnością formalno - prawną, która jednak nie obliguje do zamknięcia szpitala. Zgodę w tej sprawie wyraża Wojewoda Podkarpacki. W rzeczywistości kwestia, czy krośnieńska placówka będzie świadczyć usługi, czy też nastąpi czasowe zaprzestanie działalności oddziałów, zależy od woli świadczenia pracy przez zatrudnionych w niej lekarzy, bądź jej braku. Jeżeli lekarze wycofają wypowiedzenia czasowe zaprzestanie działalności oddziałów nie będzie potrzebne.

  Zarząd Województwa Podkarpackiego wysoko ocenia profesjonalizm, wiedzę i umiejętności zarówno lekarzy, pielęgniarek, jak i pozostałego personelu Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie. Nie możemy jednak zgodzić się na dyktat i pozwolić, aby szpitalem zamiast dyrektora zarządzały poszczególne grupy zawodowe.

  Dbałość o fundamentalne wartości, jakimi są ludzkie zdrowie i życie, które na skutek przeciągającego się sporu mogą być zagrożone, skłaniają nas do ponownego wystosowania apelu, skierowanego do środowiska lekarskiego krośnieńskiego szpitala.

  Zarząd Województwa Podkarpackiego wciąż liczy na wypracowanie kompromisu, dotyczącego dalszej współpracy lekarzy krośnieńskiego szpitala z jego dyrekcją. Jesteśmy przekonani, że lekarze wzniosą się ponad podziały, zaistniałe animozje czy osobiste urazy i dla dobra mieszkańców Ziemi Krośnieńskiej wycofają wypowiedzenia umów o pracę, zmierzając w dialogu z dyrekcją do osiągnięcia porozumienia.

  Odchodząc ze szpitala porzucają nie tylko swoich pacjentów, ale mogą pozbawić czasowo źródła utrzymania prawie 1200 innych pracowników placówki. Wyłącznie od stanowiska zajętego przez lekarzy zależeć będzie czy dojdzie do czasowego zaprzestania działalności oddziałów szpitala, czy też nie. Polubowne rozstrzygnięcie sporu leży zarówno w interesie szpitala, pacjentów, jak i wszystkich jego pracowników.

  Zarząd Województwa Podkarpackiego zdecydował się na przekazanie swojego stanowiska opinii publicznej w tej formie, także ze względu na pojawiające się pogłoski sugerujące, iż Zarząd dąży do sprywatyzowania Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie. Kategorycznie dementujemy tą informację. Zarząd Województwa Podkarpackiego obecnej kadencji nie planował i nie planuje prywatyzacji szpitala.

  Wręcz przeciwnie, jako władza Samorządowa Województwa Podkarpackiego widzieliśmy i widzimy nieodzowną potrzebę utrzymania krośnieńskiego szpitala jako publicznej, powszechnie dostępnej, dobrze wyposażonej i sprawnie zarządzanej placówki, która na coraz wyższym poziomie zaspokajać będzie potrzeby zdrowotne mieszkańców nie tylko Krosna i okolic, ale także całego Województwa.

  Zarząd Województwa Podkarpackiego wielokrotnie udowadniał, że rozwój krośnieńskiego szpitala jest dla niego sprawą priorytetową. Świadczą o tym podejmowane przez Zarząd obecnej kadencji decyzje: - w 2007 roku poręczenie kredytu restrukturyzacyjnego w łącznej wysokości 36.773.446 zł. - zapisanie w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym zadania istotnego dla rozwoju Wojewódzkiego Szpitala w Krośnie, w tym budowę bloku operacyjnego z 6 salami, oddziałem anestezjologii i centralną sterylizacją, których łączna wartość sięga 70 milionów złotych; - ujęcie tylko na 2009 rok w budżecie województwa kwoty prawie 6.300.000 zł na wsparcie rozwoju krośnieńskiej placówki.

  Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie jest naszym wspólnym dobrem. Dlatego jeszcze raz apelujemy o odpowiedzialność przy podejmowaniu decyzji dotyczących jego przyszłości.


  Zarząd Województwa Podkarpackiego
  2009-11-19

  W poszukiwaniu orła białego…

  Średniacy z dukielskiego przedszkola poszukując orła białego, trafili do Urzędu Gminy Dukla. Czy znaleźli orła?

  Tak, u pana burmistrza gminy Dukla Marka Góraka, w Urzędzie Stanu Cywilnego, orła białego, jednogłowego w złotej koronie będącego godłem Polski. Wycieczkę, której celem było poszukiwanie orła białego zorganizowały wychowawczynie średniaków, a po urzędzie oprowadził ich sekretarz gminy Dukla Mirosław Matyka.  2009-11-14

  KAŻDE DZIECKO JEST ZDOLNE, TRZEBA TYLKO ROZWIJAĆ JEGO SŁABE STRONY NA BAZIE STRON MOCNYCH

  W bieżącym roku szkolnym w ZSP SP i G im. Marii i Michała Krukierków w Równem jest realizowany projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki: PIERWSZE UCZNIOWSKIE DOŚWIADCZENIA DROGĄ DO SUKCESU. Instytucją pośredniczącą jest Ministerstwo Edukacji Narodowej. Projekt dotyczy klas pierwszych i trwał będzie przez kolejne trzy lata. W projekcie bierze udział 6 województw, w tym 2 700 szkół podstawowych, czyli 150 000 uczniów. W woj. podkarpackim - 450 szkół. W gminie Dukla nasza szkoła jest jedną z dwóch, które zakwalifikowały się do tego projektu.

  Istotą projektu jest wielokierunkowe i wieloaspektowe wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego, fizycznego, motorycznego uczniów, poprzez ich praktyczne działania pod kierunkiem nauczyciela.

  Naczelnym mottem jest myśl teorii GARDNERA:

  "KAŻDE DZIECKO JEST ZDOLNE, TRZEBA TYLKO ROZWIJAĆ JEGO SŁABE STRONY NA BAZIE STRON MOCNYCH".

  Udział w projekcie umożliwi dzieciom działania we wszystkich dziedzinach aktywności, a szczególnie:

 • językowej (język ojczysty i obcy),
 • matematycznej
 • przyrodniczej,
 • artystycznej
 • ruchowej,
 • komunikacyjno - informacyjnej,
 • społecznej :
  - intrapersonalnej - obraz samego siebie
  - interpersonalnej - współżycie w społeczeństwie

  I etap projektu zakończy się pod koniec grudnia - prezentacją osiągnięć i dorobku dzieci - na forum rodziców i uczniów całej szkoły.

  Praca dydaktyczno - wychowawcza opiera się na bazie trzech ośrodków zainteresowań, w których uczniowie mogą doskonalić zdolności wrodzone i wzmacniać swe słabsze strony. Uczniowie otrzymali wspaniałe i przyciągające oko pomoce dydaktyczne (w tym do zajęć ruchowych ) na ogólną kwotę 8 tys. złotych. Szkoła postarała się o pięknie odnowioną bazę lokalową oraz inne pomoce dydaktyczne ( w tym wszystkie materiały do zajęć plastyczno-technicznych), niezbędne do realizacji programu. Podstawową formą zajęć jest zabawa i praktyczne działania. A więc to co dzieci lubią najbardziej.

  Plan zajęć oparto na ścisłej współpracy ze środowiskiem i władzami lokalnymi oraz rodzicami. Udział w zajęciach umożliwi poznanie pracy szkoły " od środka".

  Co na to dzieci. Cieszą się , że ktoś tak ważny, jak mama i tato na prawdę interesuje się ich "DRUGIM DOMEM".

  Dzięki operatywności Pani Dyrektor Katarzynie Reczkowskiej - Buryła możemy ofiarować naszym uczniom więcej radości, a dzięki Rodzicom, członkom Stowarzyszenia Miłośników Równego, członkiniom KGW, Pani Sołtys, strażakom z OSP i innym mieszkańcom Równego, angażującym się w projekt, udowodnić, że szkołę naszych pociech można polubić.

  WSZYSTKIM ZAANGAŻOWANYM W PROJEKT DZIĘKUJEMY BARDZO, BARDZO SERDECZNIE.

  Krystyna Patla

  Anegdota : Czy znam nauczycieli swego dziecka?!

  Ojciec: - ...Znowu dostałeś jedynkę? Całe siedem lat to samo!!! On się chyba uwziął na ciebie?! Na pewno się uwziął !!!
  Syn : ???
  Ojciec: - Pójdę jutro do Niego i tak mu nagadam, że mu w pięty pójdzie !!! A ... jak On ... wygląda ...?
  Syn: - No...taki wysoki...
  Ojciec: - Mało synu, mało !!!
  Syn: ... wysportowany ...
  Ojciec : - Coś więcej synu !!!
  Syn: - Poznasz GO, bo on ... ma ...
  Ojciec: - No wyduś wreszcie z siebie nieuku !!!
  Syn : ...Bo ON ma takie DOBRE SERCE Tato !!!!  To my z Mamusiami, Panią Dyrektor i wychowawczynią w Dniu Imienin naszej klasy - 19 wrzesień 2009 r.


  Pani Dyrektor lubi nas odwiedzać, cieszy się razem z nami…


  Z wychowawczynią (Krystyna Patla) zawsze raźniej...


  W teatrzyku można popuścić wodze wyobraźni, marzeniom...


  Poznajemy świat różnymi zmysłami - na poczcie mamy nawet telefon komórkowy


  Czy może być wesoło w szkole?


  Zdrowe warzywa i sałatka pyszna ... bo sami ją przyrządzamy


  Mamusie nam pomagają przy robieniu słodziutkich babeczek


  To nasze pyszności na SZWEDZKI STÓŁ


  Jeszcze tylko napój do szklanek i gotowe. Pięknie zastawiliśmy stół i z kulturą się zachowujemy SMACZNEGO !

  2009-11-13
 • II Karpacka Biesiada

  Karpacka Biesiada odbędzie się w dużym gospodarstwie agroturystycznym Farfurnia , położonym powyżej wsi Zawadka Rymanowska (5km od drogi Barwinek - Dukla). Gospodarstwo położone wśród malowniczych krajobrazów pomiędzy grzbietami Cergowej 716m n.p.m. i Piotrusia 727m n.p.m. Uczestnictwo w spotkaniu jest bezpłatne, uczestnicy płacą za noclegi i wyżywienie w trakcie spotkania w wysokości 135 zł/osobę (cena obejmuje: 2 noclegi w pokojach 4 - 6 i wieloosobowych z łazienkami i prysznicami, wyżywienie: piątek - obiadokolacja, sobota - obiad, kolacja i grzaniec galicyjski, niedziela - śniadanie. Posiłki przygotowywane w sposób tradycyjny jemy do syta)

  Szczegółowy program spotkania

  Piątek, 27 listopada

  12:00 Możemy się meldować
  17:30 Rozpoczęcie spotkania - Prezentacja portalu WWW.KarpatyWschodnie.pl - Jacek Wnuk
  18:00 Oblicza karpackich wędrówek - Krzysztof Buczek
  18:45 W poszukiwaniu rozrogów Wincentego Pola - Witek Grodzki
  19:30 Obiadokolacja
  20:30 Czarnohora wczoraj i dziś w świetle obrazów kartograficznych - Wojciech Krukar
  21:15 Biesiada

  Sobota, 28 listopada

  9:00 Wyjście w teren (poprowadzi nas przewodnik Beskidzki Witek Grodzki)
  14:00 Powrót z pieszej wycieczki
  15:00 Obiad
  16:00 Filozofia dzikich gór - Dariusz Dyląg
  16:30 Turyści polscy w górach Maramureskich - Piotr Krzywda
  17:15 Rozwój turystycznych tras w Karpatach Rumuńskich - Ivo Dokoupil
  18:00 Karpaty ponad granicami - współpraca na rzecz bezpiecznych i przyjaznych Karpat, zapowiedź mapy Gorgany - Ales Kučera
  18:45 Użański Park Narodowy - perspektywy i zagrożenia - Walentyn Wołoszyn
  19:15 Karpackie ścieżki - zmiany w turystyce pieszej ostatnich lat w Gorganach - Wasyl Hutyriak
  20:00 Turystyka aktywna pogranicza Polski, Słowacji i Ukrainy - Krzysztof Plamowski
  20:45 Karpaty Wschodnie - chronić czy udostępniać - otwartą dyskusję poprowadzi Dariusz Dyląg
  21:30 Biesiada (kolacja w formie szwedzkiego stołu i grzaniec)

  Niedziela, 29 listopada

  9:00 Śniadanie, czas wolny i wyjazd.

  Aby umożliwić uczestnictwo w spotkaniu większej ilości osób niż jest miejsc noclegowych na łóżkach będą przygotowane dwa pokoje wieloosobowe w standardzie schroniskowym (spanie na karimacie)

  Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu proszone są o zgłaszanie wcześniej swojej obecności na adres: Jacek@KarpatyWschodnie.pl po potwierdzeniu rezerwacji należy wpłacić zaliczkę w wysokości 35zł/osobę do dnia 23 listopada, podając imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr tel.

  Zaliczki należy wpłacać na konto nr: 88 1140 2004 0000 3202 5081 9438

  Na spotkanie zabieramy wszelkie instrumenty muzyczne: gitary, drumle, bębny, trembity i inne...

  Kontakt: Jacek@KarpatyWschodnie.pl
  Jacek Wnuk 602-272-702
  Program spotkania może ulec lekkim zmianom.

  Więcej informacji na stronie www.karpatywschodnie.pl

  2009-11-13

  Bezpłatna infolinia dla bezdomnych i potrzebujących  Wzorem lat ubiegłych od dnia 1 listopada 2009 roku w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego będzie funkcjonować bezpłatna infolinia o numerze 0 800 105 410 , gdzie bezdomni lub potrzebujący pomocy będą mogli uzyskać informacje o placówkach przygotowanych do przyjęcia osób w sezonie zimowym. Powyższe informacje można uzyskać dodatkowo pod numerem informacyjno - koordynacyjnym 987 .

  2009-11-13

  W 91 rocznicę odzyskania niepodległości

  W całym kraju w różnoraki sposób obchodzona jest rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. W Dukli w sanktuarium św. Jana z Dukli została odprawiona msza święta za ojczyznę. W poprzednich latach msze za ojczyznę sprawowali bp Ignacy Dec i bp Edward Białogłowski. W tym roku uroczystą mszę św. za ojczyznę odprawił bp Marian Rojek. Gwardian i kustosz dukielskiego sanktuarium Krystian Olszewski, powitał ks. biskupa dziękując mu za wielokrotne pielgrzymowanie do relikwii św. Jana - patrona Ojczyzny. Święty Jan został ogłoszony patronem Korony, Litwy i Rusi w 1739 roku przez papieża Klemensa XII. Sługa Boży Jan Paweł II, pielgrzym tego miejsca zawsze mówił, że kiedy przyjeżdża do Polski, pierwsze słowo, które wypowiada to słowo moja ojczyzna. Dopełnieniem tych słów był pocałunek ziemi ojczystej. Msza święta była także sprawowana za rychłą kanonizację sługi bożego Jana Pawła II oraz bł. Władysława z Gielniowa - patrona Warszawy. Ksiądz bp Marian Rojek podkreślał w homilii potrzebę pracy nad rzecz małej ojczyzny. Podziękował o. gwardianowi i bernardynom za posługiwanie polskiemu narodowi w tym sanktuarium już tyle lat. W koncelebrze oprócz bernardynów był także często odwiedzający Duklę ks. infułat Julian Pudło. Uroczystości uświetniły chór z Łęk Dukielskich Łęczanie, schola kościelna oraz występ młodzieży szkolnej z wierszami i pieśniami patriotycznymi. Prezes Towarzystwa im. św. Jana z Dukli Władysław Turek z rzecznikiem prasowym Stanisławem Kalitą wręczyli ks. biskupowi specjalnie wyrzeźbionego na tę okazję orła. We mszy patriotycznej uczestniczył także burmistrz gminy Dukla Marek Górak z małżonką. Całość uroczystości transmitowało Radio Fara.

  11 listopada w kościele farnym w Dukli została także odprawiona msza święta za ojczyznę. W homilii ksiądz prałat Stanisław Siara przedstawił rys historyczny Polski od Mieszka I do czasów współczesnych, wskazał na wolność jako wartość nadrzędną w życiu społeczeństw. Montaż słowno muzyczny przedstawili uczniowie ze szkoły dukielskiej. Po mszy świętej udano się pod Krzyż Pojednania, gdzie złożone zostały wieńce przez władze gminy oraz odmówiono modlitwę za poległych żołnierzy.

  I wojna światowa spowodowała, iż kwestia niepodległej Polski powróciła "na arenę" europejską i światową. Splot okoliczności niezwykle sprzyjających Polsce w 1918 roku sprawił, że mogliśmy po 123 latach odzyskać upragnioną wolność. Po latach niewoli okoliczności nareszcie sprzyjały temu dziełu, bo rozpadły się wszystkie trzy zaborcze mocarstwa. Nasi przodkowie dostali swoje pięć minut. To, że potrafili ów moment wykorzystać, świadczy o ich odwadze, sile woli, ofiarności.

  II Rzeczpospolita to wielkie sukcesy w nauce, w kulturze, to wielki postęp technologiczny, to czas, który Polsce się opłacał. Jednocześnie to czas trudnej i żmudnej pracy.

  Zbudowali ją sami Polacy, walcząc zbrojnie o jej byt i granice, o prawo urządzenia się wedle własnej woli, tworząc zręby wojska i administracji, skutecznie zabiegając o uznanie naszych dążeń na arenie międzynarodowej. . Z przeszłości - również dwudziestolecia międzywojennego - płynie jednak i taka nauka, że męstwu w chwili próby musi towarzyszyć wytrwałość i odpowiedzialność za wywalczoną wolność.

  Oto kilkunastu Polaków wybranych spośród dziesiątków, setek i tysięcy tych, którzy wywalczyli niepodległość Ojczyzny po I wojnie światowej. Ich nazwiska, niegdyś znane, powoli odchodzą w zapomnienie.

  Na ogół pamięta się postacie głównych architektów odradzającego się państwa - Piłsudskiego, Dmowskiego, Paderewskiego... Warto przypomnieć przedstawicieli drugiego planu, ale pierwszej linii walki o Polskę:

  Mieczysław Boruta-Spiechowicz (1894 - 1985), Edward Rydz-Śmigły (1886 - 1941), Leopold Lis Kula (1896 - 1919), Roman Abraham (1891 - 1976), Wojciech Korfanty (1873 - 1939), Józef Dowbor-Muśnicki (1867 - 1937), Józef Haller (1873 - 1960), Tadeusz Rozwadowski (1866 - 1928)

  Stanisław Kalitta  2009-11-13

  Dukielszczyzna w obiektywie - zdjęcie miesiąca

  Przypominamy, że cały czas czekamy na Państwa zdjęcia związane z gminą Dukla. Chcemy wspólnie z Wami tworzyć galerię zdjęć "Dukielszczyzna w obiektywie" na gminnej stronie internetowej galeria.dukla.pl. Fotografujących prosimy o przysyłanie zdjęć o tematyce historycznej, przyrodniczej etc. obejmującej obszar całej Dukielszczyzny na adres galeria@dukla.pl. Wybrane zdjęcia będą umieszczane w galerii z nazwiskiem ich autora. Co miesiąc będzie przyznawana nagroda za najładniejsze zdjęcie miesiąca. Poniżej publikujemy zdjęcie Pana Rafała Fornala, które najbardziej przypadło do gustu redakcji galerii i zostało wyróżnione jako zdjęcie miesiąca października.

  Panu Rafałowi gratulujemy i jeszcze raz zapraszamy wszystkich miłośników fotografowania do współpracy.

  2009-11-10

  Sezon myśliwski rozpoczęty  Mszą św. hubertowską na Pustelni św. Jana z Dukli rozpoczął się sezon myśliwski Koła Łowieckiego "Rogacz" z Dukli. To tradycja tego Koła, że rokrocznie na Pustelni u swojego drugiego patrona myśliwi czczą św. Huberta, patrona myśliwych i z Panem Bogiem rozpoczynają sezon łowiecki. Mszę św. odprawili o. Dobromił Godzik i o. Krystyn Mroczka. W uroczystości wzięła także udział młodzież z dukielskiego liceum wraz z opiekunką koła ekologicznego, działającego przy szkole, Maria Walczak. Młodzież krótkim skeczem na temat łowiectwa uświetniła uroczystość.

  Myśliwym życzymy udanego sezonu łowieckiego "Darz Bór"

  Redakcja DUKLI.pl

  Więcej zdjęć w Galerii zdjęć - wydarzenia.

  2009-11-10

  Wrócić do źródeł  W niedzielne popołudnie 8 listopada odbyła się w Ośrodku Kultury w Dukli inscenizacja Święty Franciszku z Asyżu nie umiem cię naśladować, w wykonaniu dzieci i młodzieży należących do scholi i ministrantów z parafii Trzciana -Zawadka Rymanowska. Inscenizacja miała już swoja premierę w Trzcianie w październiku. Autorem scenariusza jest proboszcz tejże parafii o. Dobromił Godzik. Pomysł napisania sztuki był już wcześniejszy. Jednak fakt jej realizacji w tym roku ma wyjątkowe znaczenie, gdyż zbiega się z wielkim jubileuszem 800-lecia zatwierdzenia reguły zakonnej św. Franciszka z Asyżu.

  Młodzi artyści planują wystawić tę sztukę jeszcze kilkakrotnie min. 6 grudnia w Rzeszowie.

  2009-11-10

  2. miejsce w Polsce dla dukielskich licealistów

  Uczniowie dukielskiego liceum zdobyli 2. miejsce w 5. edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Czysty Las" w kategorii " Edukacja Leśna " i 4000 zł nagrody. W poprzednich latach w edycji drugiej i czwartej byli finalistami.

  Przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Lasu pan prof. Tomasz Borecki i wiceprzewodniczący Andrzej Kawalec uroczyście wręczali nagrody zdobyte w konkursie 4 listopada w Senacie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie delegacji reprezentującej szkołę. Szkołę reprezentowali uczniowie: Roksana Guzik, Paulina Lorenc, Konrad Sikora i Jędrzej Szczurek pod opieką dyrektora Jana Drajewicza i organizatorki konkursu na terenie szkoły nauczyciela biologii Marii Walczak. Nadleśnictwo Dukla sprawujące nad szkołą opiekę merytoryczną reprezentował pan Nadleśniczy Tadeusz Łokaj i leśnik Maria Stankiewicz.

  Nadleśnictwo sponsorowało przejazd komfortowym busem prowadzonym przez sympatycznego pana kierowcę L. Zająca. Gmina Dukla sponsorowała nagrody: wydawnictwa i koszulki z herbem Dukli, w których młodzież i ich Opiekunka wystąpili na gali. Wydawnictwa dukielskie otrzymał między innymi pan Andrzej Zalewski redaktor EKO-RADIA.

  Pragnę podziękować wszystkim pomagającym w realizacji zadań konkursowych; pracownikom Nadleśnictwa Dukla Marii Stankiewicz, Włodzimierzowi Rysz, Arturowi Paczkowski. Gminie Dukla: Burmistrzom, Krystynie Boczar-Rózewicz, Halinie Cycak i Bartoszowi Szczepanik, pracownikom Muzeum Historycznego-Pałac w Dukli ,członkom Koła Łowieckiego Rogacz p. Fryderykowi Krówka i Stanisławowi Lis oraz naszemu dyrektorowi Janowi Drajewicz, a także nauczycielom szczególnie p. M. Kusiak.

  Wiele umiejętności dotyczących lasu nabyłam i ciągle nabywam na zajęciach terenowych organizowanych przez Bieszczadzki Park Narodowy.

  Maria Walczak

  2009-11-09

  Badania profilaktyczne kobiet w Gminie Dukla  Mając na uwadze zmniejszenie umieralności kobiet na raka piersi i raka szyjki macicy, NZOZ Ośrodek Diagnostyczny Chorób Nowotworowych Fundacji SOS "ŻYCIE" w Mielcu i Burmistrz Gminy Dukla organizują bezpłatne badania w cytomammobusie.

  Mammografia (dla kobiet od 50-69 lat - badanie bezpłatne raz na 2 lata) i cytologia (dla kobiet od 25-59 lat - badanie bezpłatne raz na 3 lata) - te dwa badania mieszkanki Gminy Dukla będą mogły wykonać blisko miejsca zamieszkania.

  Mammobus będzie ustawiony obok Urzędu Gminy Dukla i badania będą wykonywane w dniach 23-25 listopada 2009 r. w godz. 9 oo-17 oo po uprzedniej rejestracji pod nr 0 801 08 09 10.
  Imienne zaproszenia na badania zostaną doręczone w najbliższych dniach.

  Zdzisława Skiba

  2009-10-30

  Zaproszenie

  Muzeum Historyczne - Pałac w Dukli

  zaprasza na prelekcję Piotra Babinetza "Ruch niepodległościowy w Krośnieńskiem w latach 1900 - 1918" oraz na koncert fortepianowy znanych i popularnych pieśni patriotycznych w wykonaniu Dawida Dudka. 9 listopada 2009 r.(poniedziałek) godz. 17.00

  Organizatorzy

  2009-10-30

  1 listopada  "Człowiek żyje tak długo,
  jak trwa o nim pamięć"


  Dzień Wszystkich Świętych jest uroczystością ku czci wszystkich znanych i nieznanych Świętych . W tym dniu w sposób szczególny wspominamy bliskich zmarłych, odwiedzamy ich groby, palimy znicze i modlimy się w ich intencji.

  Na terenie Gminy Dukla znajdują się również groby i mogiły wojenne , oraz pomniki i kamienie pamiątkowe, które przypominają nam okrucieństwa wojen.

  Są to m.in.:

  - cmentarz wojenny z okresu I i II wojny światowej w Dukli,
  - pomnik "krzyż pojednania w Dukli",
  - pomnik na Wzgórzu 534 w Teodorówce,
  - pomnik ku czci ofiar terroru w Równem,
  - mogiła zbiorowa ku czci bojowników walczących w Tylawie - Dziurdź,
  - pomnik mogiła zbiorowa w lesie "Błudna" w Barwinku.
  - kamień pamiątkowy " Dolina Śmierci" w Iwli.

  Szczególnym miejscem Pamięci Narodowej jest cmentarz wojenny z okresu I i II wojny światowej w Dukli. Pochowani są tu żołnierze polscy, radzieccy, czechosłowaccy i niemieccy, którzy walczyli na naszej ziemi, tu zginęli z dala od swojej ojczyzny i rodzin, spoczywają w większości w bezimiennych, zbiorowych mogiłach.

  Gmina Dukla od lat sprawuje opiekę nad wszystkimi miejscami pamięci narodowej.

  W szczególności na dzień Wszystkich Świętych cmentarze udekorowane zostały chryzantemami i na grobach zapalony został symboliczny znicz.

  Stanisława Fornal

  2009-10-30

  Ćwiczebna ewakuacja Urzędu Gminy w Dukli  23 października 2009 r. w Urzędzie Gminy Dukla odbyły się ćwiczenia praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji. Organizatorem akcji był burmistrz gminy Dukla Marek Górak.

  W czasie ćwiczebnej akcji ratowniczo-gaśniczej, funkcję dowódcy pełnił Zenon Kostyra. Natomiast obserwatorami byli: mł. bryg. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Jerzy Krupa, st. kpt. Ireneusz Długosz, z-ca komendanta Komisariatu Policji w Dukli Zenon Stanisz, ratownik GOPR Waldemar Olszewski, Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP Andrzej Ukleja oraz Komendant Gminny OSP Wiktor Madej. Bezpośrednimi uczestnikami akcji ratowniczej byli strażacy jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego z terenu gminy Dukla (OSP Dukla i OSP Równe). Celem podjętych ćwiczeń było między innymi doskonalenie alarmowania, współdziałania i dowodzenia służbami ratowniczymi, sprawdzenie możliwości podjęcia przez urzędników działań związanych z ewakuacją osób z obiektu w przypadku powstania pożaru. Ćwiczenia miały również na celu praktyczne zapoznanie pracowników urzędu z zasadami postępowania w czasie ewakuacji z budynku oraz doskonalenie opieki medycznej w urzędzie.

  Cała akcja trwała od godz. 10.00 do 10.40. Rozpoczął ją sygnał alarmowy z ręcznej syreny, następnie burmistrz polecił ewakuację całego budynku. W założeniu akcji ćwiczebnej był wybuch pożaru w archiwum zakładowym, które znajduje się suterenach urzędu. Powiadomione zostały odpowiednie służby ratownicze, które niezwłocznie przybyły na miejsce zdarzenia i skrupulatnie wykonywały swoje zadania. Nie zabrakło ewakuacji. Ewakuowano na noszach jedną nieprzytomną osobę oraz poszukiwano nieobecnych pracowników. Następnie poszkodowanymi zajęli się ratownicy GOPR.

  Po zakończonych ćwiczeniach brygadier Jerzy Krupa oraz kapitan Ireneusz Długosz z KM PSP w Krośnie przekazali strażakom i burmistrzowi swoje spostrzeżenia dotyczące przebiegu ewakuacji oraz działań ratowniczo-gaśniczych.

  Wszyscy pracownicy poważnie potraktowali ćwiczenia.

  Dorota Kurdyła

  2009-10-26

  V Przegląd Twórczości Artystycznej Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Podkarpackiego

  W dniu 21.10.2009 r. odbył się w Tarnobrzegu V Przegląd Twórczości Artystycznej Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Podkarpackiego. W imprezie wzięło udział 35 Środowiskowych Domów Samopomocy z całego województwa. Środowiskowy Dom Samopomocy w Cergowej reprezentowała sześcioosobowa grupa, która przedstawiła recytatorsko - wokalny program artystyczny.

  W związku z tym, że spotkanie to miało charakter przeglądowy a nie konkursowy, nie przyznawano miejsc i nie poszukiwano zwycięzców. Każdy jednak ośrodek, który brał udział w tej imprezie otrzymał dyplom udziału oraz statuetkę, a uczestnicy drobne upominki od organizatorów. Celem jednak tego spotkania nie była rywalizacja o jak najwyższe miejsce, ale propagowanie twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych, wspieranie inicjatyw twórczych, integracja środowisk osób niepełnosprawnych oraz wymiana doświadczeń artystycznych.

  Uczestnicy naszego Ośrodka wrócili z Tarnobrzega bardzo szczęśliwi i zadowoleni i pełni nadziei na udział w imprezie w przyszłym roku.

  A. Masternak  2009-10-23

  W nocy z 24 na 25 października śpimy dłużej o godzinę

  W nocy z soboty na niedzielę(z 24 na 25 października) należy przesunąć wskazówki zegara z 3.00 na 2.00. wynika to z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z grudnia 2008 r., w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2009-2011 (Dziennik Ustaw z 31 grudnia 2008 Nr 236 poz. 1627).Istotą zmiany jest efektywniejsze wykorzystanie światła dziennego.

  Zmian czasu nastąpi nie tylko w Polsce. W około 70 krajach na świecie wskazówki zegara zostaną przesunięte o godzinę ( np. w Brazylii, krajach europejskich z wyłączeniem Islandii, Egipcie, USA, Kanadzie, Australii). Pionierami w tej dziedzinie są Niemcy, gdzie zmian czasu z letniego na zimowy i odwrotnie obowiązuje od I wojny światowej. W Polsce zmian czasu po raz pierwszy miała miejsce w okresie międzywojennym. Przez kilkadziesiąt lat była stosowana jednak z przerwami. Od roku 1977 zmian czasu w naszym kraju obowiązuje systematycznie.

  2009-10-23

  Międzynarodowa Rodzinna Olimpiada Tenisa Stołowanego

  Podkarpackie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Rzeszowie organizuje "Międzynarodową Rodzinną Olimpiadę Tenisa Stołowego". Olimpiada odbędzie się w Regionalnym Centrum Sportowo-Widowiskowym w Rzeszowie przy ul. Podpromie 10 21.11.2009 r.. Celem jej jest promocja aktywnego wypoczynku całych rodzin uczestniczących w rozgrywkach tenisa stołowego oraz popularyzacja tej dyscypliny sportu wśród mieszkańców naszego województwa. W załączeniu regulamin olimpiady.

  REGULAMIN

  2009-10-22

  Wojewódzki trening systemu wykrywania i alarmowania

  23 października br. zostanie przeprowadzony wojewódzki trening systemu wykrywania i alarmowania z udziałem gminy Dukla. Podczas treningu w godz. od 17.00 - 18.00 zostanie przeprowadzona głośna próba syren, w czasie której zostaną ogłoszone alarmy: powietrzny, o skażeniach oraz odwołanie alarmu.
  Informacja ta zostanie podana również w tych godzinach przez Radio Rzeszów SA i Oddział TVP Rzeszów SA.

  Leon Jaskółka

  2009-10-22

  Dziękuje panu burmistrzowi za promocję kultury...

  21 października br. w dukielskim muzeum odbył się wernisaż wystawy poplenerowej. Wystawę otworzył burmistrz gminy Dukla Marek Górak.

  Na wernisaż przybyli przedstawiciele władz samorządowych: burmistrz gminy Dukla Marek Górak wraz z małżonką, wiceburmistrz Andrzej Bytnar wraz z małżonką, z-ca przewodniczącego Rady Miejskiej w Dukli Artur Paczkowski. Władze powiatowe reprezentował z-ca przewodniczącego Rady Powiatu Stanisław Kenar. Prawie w komplecie przybyli artyści uczestniczący w plenerze i zaproszeni goście.

  W II Międzynarodowym Plenerze "Dukla - gmina na pograniczu kultur" uczestniczyło 12 artystów z: Polski, Słowacji i Ukrainy. Owocem ich pracy jest otwarta wystawa. Celem organizatorów było pokazanie gminy Dukla jako gminy wielokulturowej, a także wypromowanie jej jako miejsca przyjaznego dla artystów nie tylko z Polski, ale także z zagranicy, wypromowanie gminy Dukla na mapie artystycznej Podkarpacia i Polski.

  Dziękuje panu burmistrzowi za promocje kultury dukielskiej i promocje artystów - powiedział Jan Twardzik ojciec Małgosi Twardzik-Wilk, uczestniczki i komisarza pleneru w Chyrowej, malarce ze znacznym już dorobkiem artystycznym.

  Wystawa poplenerowa czynna będzie w Muzeum Historycznym-Pałac w Dukli do 21.12.2009 roku. Serdecznie zapraszamy.

  Tekst: kbr, zdj. Barbara Pudło

  2009-10-22

  Przygotowania do WOŚP 2010 w Krośnie

  3 listopada (środa) o godz. 18.00 w siedzibie Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie odbędzie się spotkanie organizacyjne Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na spotkaniu zostaną wybrani koordynatorzy sztabu oraz szef tegorocznego finału. Wszystkie osoby, które chcą włączyć się w organizację krośnieńskiej orkiestry są mile widziane.

  Chcesz przyczynić się do pomocy dzieciom? Włączyć się w wielkie dzieło organizacji społecznej dla całego kraju? Chcesz zostać Szefem Sztabu WOŚP 2010?

  Przed nami XVIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie się w niedzielę, 10 stycznia 2010 r.

  Zachęcam do włączenia się w tą szlachetną akcję. Potrzebujemy ludzi kreatywnych i przebojowych, którzy swoimi pomysłami sprawią, że tegoroczny finał będzie niepowtarzalny. Na spotkaniu będzie się można dowiedzieć jak wygląda organizacja sztabu oraz jak wiele pracy trzeba poświęcić, żeby zorganizować tak dużą imprezę. Będzie też okazja do poznania ludzi, którzy bezinteresownie zbierają się rok w rok i pomagają innym. Praca z nimi, to niezwykłe doświadczenie, które przydaje się na długie lata - zachęca Arkadiusz Opoń szef ostatnich dwóch finałów WOŚP w Krośnie.  Tematem XVIII Finału jest tak jak w ubiegłym roku profilaktyka w dziedzinie wczesnego rozpoznania chorób nowotworowych u dzieci. Chcemy, aby kolejny finał stał się ogromną kampanią społeczną, która uświadomi rodzicom możliwości i konieczność wczesnej diagnostyki dzieci z chorobami onkologicznymi. Chcielibyśmy także, po raz drugi w naszej historii - o ile oczywiście pozwolą na to zebrane w czasie Finału środki finansowe - wspomóc wszystkie hospicja dziecięce w Polsce.  "W Polsce jest kilkanaście centrów onkologii dziecięcej z doskonałą kadrą, które to centra nie są dostatecznie wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt potrzebny do diagnostyki i leczenia. Naszą ambicją było stworzenie kilkudziesięciu dodatkowych miejsc w Polsce (po kilka w każdym województwie), gdzie rodzice - skierowani przez pediatrę - będą mogli spotkać się ze specjalistą i wykonać badanie w ramach wczesnej diagnostyki. I na ten cel zbieraliśmy pieniądze w czasie XVII Finału, który był ogromnym sukcesem (zebraliśmy ok. 40 mln zł)." - Ogólnopolski Sztab WOŚP

  Nadal apolityczni, nadal niezależni, nadal całą mocą wspierający polską medycynę dziecięcą najnowocześniejszymi systemami mówimy, że gramy do końca świata i jeden dzień dłużej! Zapraszamy Was więc do kolejnego, XVIII Finału.

  Sie ma!!!
  Sztab WOŚP Krosno
  Foto: Przemysław Niepokój - Hepnar

  2009-10-22

  W 31. rocznicę wyboru

  Dla wspólnoty bernardyńskiej wybór Jana Pawła II 31 lat temu na papieża to była szczególna radość. Karol Wojtyła często bywał w Kalwarii Zebrzydowskiej. Siedem bernardyńskich klasztorów gościło tego zacnego człowieka, ale dwa klasztory Kalwaria Zebrzydowska i Dukla gościły go jako papieża. Chcemy dzisiaj w szczególny sposób podziękować mu za wielkie serce, które miał zawsze dla polskich Bernardynów- powiedział o gwardian i kustosz dukielskiego sanktuarium Krystian Olszewski.

  Przywitał on przybyłego z Charkowa biskupa Mariana Buczka. W swojej homilii ks. biskup podkreślał rolę Karola Wojtyły w kształtowaniu świata. Zachęcał do pogłębiania wiedzy i nauki pozostawionej po naszym wielkim rodaku. Msza święta była za rychłą beatyfikację i kanonizację Karola Wojtyły. Przed mszą świętą dzieci z klasy II b szkoły podstawowej w Dukli z wychowawczynią Józefą Winnicką-Sawczuk przygotowały montaż słowno-muzyczny ,,Niesiemy przesłanie miłości Jana Pawła II".

  Tekst: Stanisław Kalita, zdj. Stanisław Lis

  Zdjęcia z pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II w Dukli 9.06.1997 r.

  2009-10-19

  Dukla najlepsza

  Zespół z Dukli zwyciężył w Turnieju Piłki Siatkowej o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Krośnieńskiego którego finał odbył się dzisiaj w sali sportowej Gimnazjum w Zręcinie. Turniej zorganizowany został przez Powiatowe Zrzeszenie LZS w Krośnie przy współpracy Urząd Gminy w Chorkówce.

  Za pierwsze miejsce w turnieju zespół z Dukli otrzymał z rąk Przewodniczącego Rady Powiatu Krośnieńskiego Kazimierza Krężałka puchar oraz dyplom.

  Klasyfikacja końcowa:

  1. Dukla
  2. Krościenko Wyżne
  3. Chorkówka
  4. Tarnowiec
  5. Wrocanka

  Sportowej rywalizacji przyglądali się również z-ca wójta Gminy Chorkówka Dariusz Bator, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Chorkówce Bogusław Pacek oraz przewodniczący Powiatowego Zrzeszenia LZS w Krośnie Jan Ciupka.

  Wiadomość pochodzi z serwisu swierzowa-polska.pl

  2009-10-15

  Zaproszenie

  Samorząd Gminy Dukla

  Muzeum Historyczne -Pałac w Dukli

  zapraszają na

  wernisaż wystawy poplenerowej

  "Dukla - gmina na pograniczu kultur", który odbędzie się 21 października 2009 r.

  o godz. 16.00 w Muzeum Historycznym - Pałac w Dukli

  Organizatorzy

  2009-10-14

  Mimo złych warunków padł rekord trasy

  X Jubileuszowy bieg na Górę Cergową

  11 października br. w niedzielne, deszczowe popołudnie odbył się bieg na Górę Cergową. W tym roku był to bieg X Jubileuszowy. Bieg ma już swoją tradycję, odbywa się regularnie od 2000 roku. Organizatorami byli : Gmina Dukla, Ośrodek Kultury w Dukli i LUKS "Krośnianka".

  Dla biegaczy nie ma złej pogody i mimo, że zgłoszonych do biegu było drugie tyle w X Jubileuszowym biegu wzięło udział 38 zawodników. Andrzej Długosz pokonał trasę 5,5km o przewyższeniu 400 m w czasie 22:50 min. To rekord tej trasy. Najstarszym zawodnikiem biegu był 74. letni Kazimierz Granada z Lotos Jasło. W Dukli jestem od pierwszego biegu i uczestniczyłem we wszystkich dziesięciu, przyjadę tez za rok – powiedział Kazimierz Granada odbierając statuetkę , medali i dyplom z rąk wiceburmistrza Andrzeja Bytnara. Najlepszym zawodnikiem z Gminy Dukla i Powiatu Krośnieńskiego został Marcin Bik, w klasyfikacji generalnej uplasował się na 8 miejscu z czasem 26 min. Puchar dla najlepszego zawodnika z gminy Dukla ufundował Ośrodek Kultury w Dukli.

  Wyniki biegu głównego mężczyzn:

  1. Andrzej Długosz, Rytro, czas 22:40
  2. Daniel Wosik, UMKS Ostrowia, czas 23:45
  3. Marcin Świerc, WKB Meta Montrial Team, czas 24:15
  4. Tomasz Brzeski, Rytro, czas 24:59
  5. Damian Dziewiński, ZN nr 3 Sanok, czas 25:05
  6. Maciej Bierut, AZS AWF Kraków, czas 25:19

  Wyniki biegu głównego kobiet:

  1. Mariola Konowalska, CKS Budowlani Częstochowa Montrial Team, czas 28:15
  2. Ludmila Melicherova, JM-DemoleX Bardejov, czas 29:48
  3. Karolina Mierzejewska, UMKS Ostrowia, czas 33:07
  4. Gabriela Ekiert, KBGOSIR Krościenko Wyżne, czas 37:00
  5. Klaudia Szczepanik, Krosno, czas 58:14
  6. Agata Skibicka, Horyniec Zdrój, czas 58:25

  Imprezą towarzyszącą były biegi dla dzieci i młodzieży na dystansach od 200 do 800m. W biegach wzięło udział ze względu na warunki pogodowe tylko 40 dzieci.

  Nagrody zwycięzcom wręczali Andrzej Bytnar - z-ca burmistrza gminy Dukla i Zbigniew Uliasz przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli.

  kbr

  Klasyfikacja końcowa tutaj...

  Zwycięzca biegu Andrzej Długosz:


  Najlepsza wśród Pań Mariola Konowalska:


  Najstarszy uczestnik biegu Kazimierz Granada


  2009-10-12

  XLI sesja Rady Miejskiej w Dukli

  ZAWIADOMIENIE

  Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./

  zwołuję

  na dzień 16 października 2009 r. / piątek / o godz.1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dukli XLI sesję Rady Miejskiej w Dukli.

  Porządek obrad.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Miejskiej.
  3. Zapytania i wnioski radnych i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
  4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
  5. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
  6. Podjęcie uchwał w sprawach:
   • porozumienia pomiędzy Gminą Dukla, Gminą Miejsce Piastowe oraz Gminą Iwonicz Zdrój /druk nr 244/,
   • zaciągnięcia zobowiązania ponad kwotę wydatków inwestycyjnych określonych w budżecie /druk nr 245/,
   • zmian w uchwale własnej w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego /druk nr 246/,
   • zmian w uchwale własnej w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu inwestycyjnego pomostowego /druk nr 247/,
   • zmian w budżecie Gminy Dukla na rok 2009 /druk nr 248/.
  7. Oświadczenia radnych, Burmistrza i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
  8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
  9. Zamknięcie sesji.

  Proszę o wzięcie udziału w sesji.

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  Zbigniew Uliasz

  2009-10-09

  65 lat po operacji karpacko-dukielskiej

  5 i 6 października 2009 roku obchodzono 65 rocznicę jednej z najkrwawszych bitew II wojny światowej operacji karpacko-dukielskiej, zwanej również dukielsko-preszowską.

  Uroczystości rozpoczęły się 5 października w Polsce w Dukli, Nowosielcach i Zarszynie, a następnego dnia odbyły się na Słowacji w Svidniku. Wzięli w nich udział kombatanci z Polski, Czech, Słowacji, przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych, wojska i policji.

  Uroczystości rozpoczęły się na Cmentarzu Wojennym w Dukli. Przybyłych na uroczystości gości przywitał burmistrz gminy Dukla Marek Górak. Głos zabierali: Wacław Pietrzak prezes Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych Rzeczypospolitej Polskiej, Pavol Seckar - przewodniczący Slovenskeho Zvazu Protifasistickych Bojovnikov, gen. Miroslav Kovac, płk. Aleksander Per - bojownik bitwy dukielskiej. Powiedział on "Nasi przyjaciele zginęli, abyście wy mogli żyć, nie byłoby Armii Słowackiej, nie byłoby Słowacji, gdyby nie zwycięstwo tu w Dukli i gen. Ludvik Svoboda……".

  Delegacje władz państwowych, samorządowych oraz organizacji kombatanckich złożyły wieńce i kwiaty pod Pomnikiem Żołnierza na Cmentarzu Wojennym w Dukli - miejscu spoczynku poległych w 1944 roku. Pod Krzyżem Pojednania złożenie wieńców poprzedziła wspólna modlitwa pod przewodnictwem o. gwardiana Krystiana Olszewskiego z dukielskiego klasztoru OO. Bernardynów.

  tekst i zdjęcia: kbr  2009-10-07

  Dukielszczyzna w obiektywie - zdjęcie miesiąca

  Przypominamy, że cały czas czekamy na Państwa zdjęcia związane z gminą Dukla. Chcemy wspólnie z Wami tworzyć galerię zdjęć "Dukielszczyzna w obiektywie" na gminnej stronie internetowej galeria.dukla.pl. Fotografujących prosimy o przysyłanie zdjęć o tematyce historycznej, przyrodniczej etc. obejmującej obszar całej Dukielszczyzny na adres galeria@dukla.pl. Wybrane zdjęcia będą umieszczane w galerii z nazwiskiem ich autora. Co miesiąc będzie przyznawana nagroda za najładniejsze zdjęcie miesiąca. Poniżej publikujemy zdjęcie Pana Juliusza Stola, które najbardziej przypadło do gustu redakcji galerii i zostało wyróżnione jako zdjęcie miesiąca września.

  Panu Juliuszowi gratulujemy i jeszcze raz zapraszamy wszystkich miłośników fotografowania do współpracy.

  2009-10-06

  800 lecie franciszkańskiej reguły

  W tym roku obchodzimy 800 lat reguły św. Franciszka. Dla wszystkich gałęzi zakonu św. Franciszka to wielki i znaczący jubileusz. Jego centralne obchody odbywały się w Asyżu od 15 do 18 kwietnia podczas Międzynarodowej Kapituły Namiotów. Ogólnopolskie obchody jubileuszu ustnego zatwierdzenia Reguły św. Franciszka, odbywały się od 30 września do 4 października 2009 roku w Krakowie.

  W tym roku różne prowincje franciszkańskie w Polsce podejmowały rozliczne inicjatywy na szczeblu lokalnym, świętując to ważne wydarzenie. Jednakże obchody krakowskie są szczególne z wielu względów. Trwały aż 5 dni, w czasie których bracia kwestowali na rzecz ubogich w Krakowie i na ulicach miasta głosili dobrą nowinę o Jezusie, odbyło się sympozjum naukowe i kapituła namiotów (czas osobistej formacji braci), a na Rynku Głównym w Krakowie wystawione zostało oratorium o życiu i śmierci św. Franciszka.

  Szczególnym faktem jest, że cztery prowincje franciszkańskie przygotowywały te obchody razem. Przez ponad rok (od czerwca 2008 roku) grupa 12 braci z różnych odłamów franciszkańskich (franciszkanie konwentualni, bernardyni, reformaci i kapucyni) spotykała się co miesiąc, aby wspólnie przygotować obchody, razem się modlić i zacieśniać braterskie więzy.

  Również sanktuarium dukielskie wpisało się w ten Wielki Jubileusz. Do Krakowa z dukielskiego klasztoru udali się o. Tadeusz i o. Micheasz, który uczestniczył w głównej koncelebrze uroczystości. Do uroczystości św. Franciszka przygotowywano się wcześniej nowenną. Przez dziewięć dni była odprawiana uroczysta msza święta koncelebrowana, w czasie, której kazania wygłosili ks. Marek Słysz z Lubatowej, dziekan z Miejsca Piastowego, były gwardian o. Karol Adamowicz z Radecznicy - diecezja zamojsko-lubaczowska, ks. Jan Wilusz z Krosna i ks. Zdzisław Babiarz z Hłudna i na zakończenie nowenny ks. biskup Stanisław Szyrokoradiuk z diecezji żytomiersko-kijowskiej. Ksiądz biskup nawiedzał już sanktuarium kilka razy, w czasie wielkiej nowenny w 1995 roku głosząc homilie, podczas wizyty Ojca Świętego w 1997 roku, przyjmował również relikwie św. Jana z Dukli w Kijowie i wygłosił kazania w czerwcu w 2000 roku. W 2001 roku nawiedził dukielski klasztor aby podziękować św. Janowi za wizytę papieża w Kijowie, której był głównym organizatorem. W czasie tegorocznej homilii zwrócił uwagę na wciąż aktualne słowa błogosławieni czystego serca. Mówił o ciągłej potrzebie modlitwy w życiu człowieka. Po mszy świętej schola i ministranci z Zawadki Rymanowskiej i Trzciany przedstawili fragmenty sztuki dotyczące życia i śmierci św. Franciszka z Asyżu. Grupa ta jest prowadzona przez o Dobromiła Godzika. Biskup Gerard Bernacki nawiedził sanktuarium w dzień stygmatów św. Franciszka 17 września. 25 i 26 był bp Adam Szal z neoprezbiterami. Motywem przyjazdu był Wielki Jubileusz oraz zaprzyjaźnienie neoprezbiterów z patronem archidiecezji i Ojczyzny św. Janem z Dukli. W niedzielę 4 października mszę świętą odprawił kanclerz kurii przemyskiej Bartosz Rajnowski. Uroczystości te przeżywamy z myślą, jak zaznaczył o. Krystian Olszewski, że w 15 rocznicę kanonizacji św. Jana będzie przywrócony w formie prawnej patronat św. Jana nad Ojczyzną.

  Stanisław Kalita

  2009-10-05

  X Dukielski Bieg na Górę Cergową

  Dukielski Bieg Górski na górę Cergową na stałe wpisał się w kalendarz imprez organizowanych w naszej gminie. W tym roku startujemy już po raz X. Wszystkich miłośników biegania zapraszamy do wzięcia udziału w biegu, który odbędzie się w dniu 11.10.2009 r. Poniżej szczegóły biegu oraz karta zgłoszeniowa do pobrania.

  Szczegóły...

  Karta zgłoszeniowa...
  2009-10-05

  Małżeńskie złoto dla par z gminy Dukla

  W środę 23 września 2009 zostały wręczone medale 26 parom z terenu Gminy Dukla za długoletnie pożycie małżeńskie.

  Uroczystość wręczenia medali, za długoletnie pożycie małżeńskie, rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. św. Jana z Dukli. Ceremonia wręczenia medali przez burmistrza gminy Dukla Marka Góraka w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego szacownym Jubilatom, odbyła się w Muzeum Historycznym - Pałac w Dukli. Każda z par małżeńskich otrzymała również od burmistrza życzenia i prezent. Po ceremonii wręczenia medali wzniesiono toast za zdrowie, pomyślność i szczęście par małżeńskich, które przeżyły razem 50 i więcej lat i odśpiewano "Sto lat..."

  Uroczystości jubileuszowe uświetnił swoim programem artystycznym Zespół "Szarotki" z Ośrodka Kultury w Dukli, po którym szanowni Jubilaci uczestniczyli we wspólnym obiedzie przygotowanym na tę okoliczność.  Odznaczeni medalem za długoletnie pożycie małżeńskie:

  1. Anna i Stanisław Chłapowie z Jasionki.
  2. Czesława i Alfred Cyparowie z Łęk Dukielskich.
  3. Czesława i Bronisław Farbańcowie z Posady Jaśliskiej.
  4. Józefa i Władysław Fornalowie z Teodorówki.
  5. Irena i Jan Głodowie z Jasionki.
  6. Władysława i Józef Gromkowie z Dukli.
  7. Stefania i Antoni Jakiełowie z Zyndranowej.
  8. Maria i Fryderyk Krówkowie z Cergowej.
  9. Janina i Stanisław Magierowscy z Daliowej.
  10. Maria i Władysław Malczewscy ze Zboisk.
  11. Stanisława i Leonard Marczakowie z Lipowicy.
  12. Maria i Julian Nowakowie z Głojsc.
  13. Stanisława i Bronisław Patlowie z Równego .
  14. Janina i Władysław Pernalowie z Łęk Dukielskich
  15. Henryka i Władysław Ryglewiczowie ze Zboisk.
  16. Maria i Stanisław Słabczyńscy z Jaślisk.
  17. Halina i Antoni Szczurkowie z Jasionki.
  18. Maria i Piotr Szpakowie z Chyrowej.
  19. Teodora i Antoni Szyndakowie z Głojsc.
  20. Elżbieta i Henryk Szyndakowie z Dukli.
  21. Anna i Teodor Tomaszczykowie z Olchowca.
  22. Maria i Michał Toropiłowie z Olchowca.
  23. Leokadia i Edward Wierdakowie z Łęk Dukielskich
  24. Zofia i Edward Wierdakowie z Łęki Dukielskich
  25. Barbara i Eugeniusz Wołtoszowie z Jasionki.
  26. Zofia i Bronisław Wróblowie z Jasionki.

  Z okazji Złotych Godów życzymy wszystkim Jubilatom aby nadal szli przez życie razem w otoczeniu ludzi, których kochacie, radośni i zadowoleni. Życzymy Wam pociechy z dzieci i wnuków oraz wszystkiego co daje szczęście.

  Barbara Pudło

  2009-09-30

  Trzeba mieć zezwolenie  Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieleśnego może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta na wniosek posiadacza nieruchomości. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem - do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela. Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków wydaje wojewódzki konserwator zabytków.

  Posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzew lub krzewów. Opłaty nalicza i pobiera organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.

  Opłatę za usunięcie drzew ustala się na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia oraz rodzaju i gatunku drzewa. Stawkę za usunięcie krzewów określa się dla jednego metra kwadratowego powierzchni pokrytej krzewami.

  Minister właściwy do spraw środowiska określa w drodze rozporządzenia:
  - stawki dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew,
  - współczynniki różnicujące stawki w zależności od obwodu pnia.

  Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów z terenu uzdrowisk, obszaru ochrony uzdrowiskowej, terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz terenów zieleni (w granicach wsi lub miast - parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe oraz cmentarze, a także zieleń towarzysząca ulicom, placom, zabytkowym fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom oraz obiektom kolejowym i przemysłowym) są o 100% wyższe od opłat ustalonych na podstawie w/w stawek.

  Nie pobiera się opłat za usunięcie drzew:
  - na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie,
  - na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
  - jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
  - które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych,
  - które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi,
  - w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych,
  - które posadzono lub wyrosły na nieruchomości po zakwalifikowaniu jej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele budowlane,
  - z terenów zieleni komunalnej, z parków gminnych, z ogrodów działkowych i z zadrzewień, w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew i krzewów,
  - które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości,
  - topoli o obwodzie pnia powyżej 100cm, mierzonego na wysokości 130cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków,
  - jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych,
  - z grobli stawów rybnych,
  - jeżeli usunięcie było związane z wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu stosunków wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń.

  Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjną karę pieniężną za:
  - zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności,
  - usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia,
  - zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, zadrzewień (drzewa i krzewy w granicach pasa drogowego, pojedyncze drzewa lub krzewy albo ich skupiska niebędące lasem w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach), drzew lub krzewów.

  Minister właściwy do spraw środowiska określa w drodze rozporządzenia tryb nakładania w/w administracyjnych kar pieniężnych.

  Czynności o których mowa wyżej, wykonywane przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, w odniesieniu do nieruchomości będących własnością gminy wykonuje starosta.

  W/w przepisów nie stosuje się do drzew lub krzewów:
  - w lasach,
  - owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody - na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową,
  - na plantacjach drzew i krzewów,
  - których wiek nie przekracza 5 lat,
  - usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych,
  - usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału,
  - które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu,
  - stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu.

  Zasady usuwania drzew z terenów nie będących lasem reguluje ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.).

  Na podstawie ustawy o ochronie przyrody przygotował: Bartosz Szczepanik

  2009-09-29

  Wyrusz w drogę z Citroenem  W związku z uroczystymi obchodami 90-lecia istnienia Marki, 3 października b.r. odbędzie się Parada Zabytkowych CitroĂŤnów. Samochody przejadą historycznymi ulicami Warszawy, a następnie zatrzymają się na warszawskiej starówce, gdzie widzowie i sympatycy cytrynek będą mieli okazję przyjrzeć się im bliżej. Defiladzie będzie towarzyszyło wiele ciekawych atrakcji. Tego samego dnia podobne parady odbędą się w europejskich i światowych stolicach, m. in. na Polach Elizejskich w Paryżu. Całe wydarzenie będzie anonsowane i relacjonowane w mediach lokalnych i ogólnopolskich- prasie, TV, radio oraz Internecie. Zapraszamy wszystkich posiadaczy zabytkowych citroĂŤnów do wypełnienia formularzy, które jednocześnie będą potwierdzeniem zgłoszenia w imprezie oraz odesłania ich na adres mailowy: marta.turska@citroen.com. Będzie to wydarzenie na niespotykaną dotąd skalę, a także wspaniała okazja, aby pokazać całej Polsce perełki z Państwa kolekcji. Wieczorem dla uczestników kolacja. *CitroĂŤn Polska zastrzega sobie prawo do wyboru samochodów mających brać udział w paradzie.

  Marta Turska
  CitroĂŤn Polska Sp. z o.o.
  Specjalista ds. Public Relations
  Tel.: +48 22 436 25 03 / Tel. kom.: +48 518 018 217/ Fax: +48 22 436 25 50
  mail: marta.turska@citroen.com - www.citroen.pl

  Ewentualnych uczestników proszę o kontakt mailowy duklanin@gmail.com lub tel.667339943 . W przypadku akceptacji samochodów przez Citroen Polska, reprezentacja Podkarpacia mogłaby dojechać do Warszawy razem.

  Formularz zgłoszeniowy do pobrania .:FORMULARZ:.

  Bogusław Szczurek

  2009-09-21

  Zawody sportowo-pożarnicze  20.09.2009 r. o godz. 11.00 odbędą się zawody sportowo - pożarnicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Dukla oraz zaproszonych drużyn ze Słowacji. Zawody odbędą się w parku przypałacowym w Dukli i weźmie w nich udział 12 drużyn seniorów, 6 drużyn młodzieżowych

  Serdecznie zapraszamy
  Miejsko-Gminny Zarząd OSP w Dukli

  2009-09-16

  Komisarz w Gminie Jaśliska  Nowo tworzone gminy będą rozpoczynać swoją działalność z komisarzem – przewiduje projekt przygotowany w MSWiA. Jednoosobowo zajmie się on stworzeniem podstaw funkcjonowania samorządu do czasu wyboru wójta i rady.

  Nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym początkowo miała dotyczyć jedynie przepisów dotyczących przejęcia obowiązków wójta przez jego zastępcę. Resort spraw wewnętrznych i administracji chciał doprecyzować, że oprócz dotychczasowych przesłanek będzie to możliwe także w sytuacji zastosowania przez sąd środka zapobiegawczego w postaci zakazu wykonywania czynności służbowych.

  Zaproponowano także korektę do obecnych przepisów dotyczących zaświadczeń o niezdolności szefa gminy do pracy z powodu choroby trwającej powyżej 30 dni.

  W najnowszej wersji projektu znalazły się jednak również zapisy dotyczące funkcjonowania władz w przypadku utworzenia nowej gminy. Zaproponowane rozwiązanie znajdzie zastosowanie już od 1 stycznia 2010, kiedy w województwie podkarpackim powstanie kolejna jednostka – gmina Jaśliska.

  Rząd chce, by przygotowaniem podstaw działalności nowej jednostki samorządu terytorialnego zajęła się osoba „pełniąca funkcje organów”, do czasu wyboru wójta (burmistrza) i rady.

  Do ustawy o samorządzie gminnym zostanie dodany także zapis, iż osoba pełniąca funkcje rady będzie powoływana także w przypadku zmian terytorialnych, w wyniku których skład rady zmniejszył się poniżej 3/5 ustawowej liczby radnych, a sama rada jednostki zostaje z mocy prawa rozwiązana. Wszystko na czas do wyboru nowego składu organu stanowiącego.

  Projekt nowelizacji trafi teraz ponownie do zespołu administracji publicznej Komisji Wspólnej. Konsultacja z samorządowcami powinna zakończyć się do końca września.

  Informacja pochodzi z serwisu www.samorzad.pap.pl

  2009-09-11

  Pustelnia św. Jana i cerkiew w Chyrowej Perełkami w Koronie Województwa Podkarpackiego  Przez dwa miesiące internauci głosowali w 16-tu regionalnych plebiscytach portalu naszemiasto.pl na niezwykłe budowle i perły architektury .Wśród zgłoszonych do plebiscytu znalazła się m.in. Pustelnia św. Jana z Dukli, cerkiew w Chyrowej czy też Muzeum Historyczne w Dukli.

  W każdym z województw głosowano na budowle, które do 30 czerwca 2009 należało zgłosić do udziału w plebiscycie. Głosowanie trwało od 1 lipca do 31 sierpnia. W tym czasie można było nie tylko zagłosować, ale też wykorzystać wakacyjny czas do zobaczenia ciekawych miejsc. Przesłaniem zabawy była, bowiem promocja atrakcyjnych miejsc, które warto w Polsce zobaczyć. W województwie podkarpackim zostało zgłoszone do plebiscytu 44 budowle spośród, których należało wybrać tylko 10. Najwięcej głosów interanutów zdobył zamek w Baranowie Sandomierskim 7283, następnie Pustelnia św. Jana głosów 3969. Wśród perełek znalazła się także cerkiew w Chyrowej z liczbą głosów 357.

  Perły architektury w Koronie Województwa Podkarpackiego 2009

  - zamek w Baranowie Sandomierskim,
  - Pustelnia św. Jana w Dukli,
  - cerkiew w Uluczu,
  - skansen w Kolbuszowej,
  - zamek w Przemyślu,
  - cerkiew w Łopience,
  - klasztor benedyktynek w Jarosławiu,
  - Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku,
  - pałac Tyszkiewiczów w Weryni,
  - cerkiew w Chyrowej

  Więcej informacji na stronie na www.naszemiasto.pl.

  Poniżej zdjęcia "naszych" Pereł

  Pustelnia Św. Jana z Dukli  Cerkiew w Chyrowej

  2009-09-11

  Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Dukli

  ZAWIADOMIENIE


  Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./

  z w o ł u j ę


  na dzień 17 września 2009 r. / czwartek / o godz.1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dukli XL sesję Rady Miejskiej w Dukli.

  Porządek obrad.  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. Przyjęcie protokołu z XXXVI, XXXVII, XXXVIII i XXXIX sesji Rady Miejskiej.

  3. Zapytania i wnioski radnych i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.

  4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.

  5. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.

  6. Podjęcie uchwał w sprawach:

  a) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Dukla z urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli Sp. z o.o. /druk nr 230/,

  b) ustalenia dopłaty dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych /druk nr 231/,

  c) wyrażenia zgody na zabezpieczenie roszczeń Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z tytułu zwrotu równowartości dopłat do długoterminowego kredytu inwestycyjnego pomostowego w wysokości 4.398.319,17 zł na pokrycie deficytu Gminy Dukla na dofinansowanie zadania w ramach projektu nr UDA-RPPK.04.01.00-18-026/08-00 pn. Zwiększenie czystości wód gruntowych i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w północnej części Gminy Dukla /druk nr 232/,

  d) wyrażenia zgody na zabezpieczenie roszczeń Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z tytułu zwrotu równowartości dopłat do długoterminowego kredytu inwestycyjnego w wysokości 2.357.601,16 zł na pokrycie deficytu Gminy Dukla na dofinansowanie zadania w ramach projektu nr UDA-RPPK.04.01.00-18-026/08-00 pn. Zwiększenie czystości wód gruntowych i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w północnej części Gminy Dukla /druk nr 233/,

  e) wyrażenia zgody na zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy o przyznanie pomocy na operację pn." Dukielskie euroboisko - etap II, wykonanie trybun i zaplecza" /druk nr 234/,

  f) określenia wzoru deklaracji na podatek rolny /druk nr 235/,

  g) określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości /druk nr 236/,

  h) określenia wzoru formularza deklaracji na podatek leśny /druk nr 237/,

  i) zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli /druk nr 238/,

  j) nadania imienia Szkole Podstawowej i Gimnazjum wchodzących w skład Zespołu Szkół Publicznych w Głojscach, ul. Szkolna 7 /druk nr 239/,

  k) przystąpienia do stowarzyszenia Podkarpacka Sieć Szerokopasmowa z siedzibą w Rzeszowie /druk nr 240/.

  7. Oświadczenia radnych, Burmistrza i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.

  8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.

  9. Zamknięcie sesji.

  Proszę o wzięcie udziału w sesji.

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  w Dukli
  Zbigniew Uliasz

  2009-09-10

  Relacja z Dożynek Gminnych 2009  06.09.2009 w Gminie Dukla odbyły się Dożynki będące ukoronowaniem całorocznego trudu pracy rolnika. Wieńce dożynkowe przygotowane przez mieszkańców Gminy Dukla były niezwykle barwne. 11 sołectw i Ogrody Działkowe z Dukli zaprezentowały swoje plony, które wykonano z różnorodnych ziaren zbóż, różnorakich ziół, kolorowych kwiatów i lśniących kłosów.

  Wieńce dożynkowe podobnie jak w poprzednim roku zostały ocenione przez Komisje powołaną przez Burmistrza Gminy Dukla.

  Uroczystości dożynkowe rozpoczęły się na rynku. Wszystkich zebranych przywitał Zastępca Burmistrza Andrzej Bytnar, który poprowadził korowód dożynkowy. Ze śpiewem, któremu przewodniczył Zespół "Szarotki" mieszkańcy szli z przepięknymi wieńcami w kierunku kościoła pw. św. Jana z Dukli, w którym odprawiona została msza św.

  Podczas mszy św złożone zostały dary, przyniesione przez starostów poszczególnych sołectw w postaci chleba, wina i owoców. Przyniesiony przez starostów chleb, upieczony z tegorocznych zbiorów zbóż, uczestnicy uroczystości mogli posmakować tuż po mszy świętej.

  Po zakończonej mszy korowód z wieńcami ruszył w kierunku placu przy muzeum, gdzie przygotowane wieńce zostały poddane ocenie. Wybór był niełatwy. Spośród 13-tu wieńców należało wybrać tylko 3, które miały zostać uwieńczone nagrodami.

  Komisja w składzie
  Przewodniczący Komisji - Andrzej Bytnar - Z-ca Burmistrza
  Członek Komisji - Elżbieta Wróbel - Skarbnik Gminy Dukla
  Członek Komisji - Nina Szczurek - kwiaciarka
  przyznała nagrody następującym sołectwom:

  I miejsce - Głojsce- nagroda 1200 zł
  II miejsce - Teodorówka- nagroda 900 zł
  III miejsce - Nowa Wieś- nagroda 700 zł

  Wszystkim sołectwom, które przygotowały przepiękne wieńce dożynkowe należą się wyrazy uznania za trud, pomysł i pamięć o tradycji, którą mamy nadzieję będziemy jeszcze długo kultywować. Poniżej zdjęcia z imprezy

  Korowód dożynkowy

  Pierwsze miejsce  Drugie miejsce  Trzecie miejsce  Wyróznione wieńce  Bpudlo

  2009-09-09

  Nagrody za zdjęcie i relację Kwietny Bieg 2009  W dniu 29 sierpnia Komisja Konkursowa oceniająca prace konkursowe " Relacja z Kwietnego Biegu" 2009 przyznała główną nagrodę/ zestaw satelitarny /- Jakubowi i Bogusławowi Szczurkowi z Gminy Dukla. Reportaż z odcinka Kwietnego Biegu pomiędzy Ropianką a Wolą Niżną oddaje wiernie zmagania młodzieży z wysiłkiem fizycznym i klimat biegu w terenie trudnym, górskim. To wszystko dla pamięci Jana Pawła II, który odwiedził naszą gminę i kanonizował naszego Św. Jana z Dukli. W tym samym dniu Komisja Konkursowa z Krakowa rozstrzygnęła konkurs na najlepsze zdjęcie z Kwietnego Biegu i przyznała nagrodę główną / antenę satelitarną/ Beacie Szczurek również mieszkance naszej gminy. Gratulujemy z okazji zdobycia tak prestiżowej nagrody i zapraszamy na trasę Kwietnego Biegu w 2010 r. Więcej informacji na stronie www.kwietnybieg.pl

  Poniżej nagrodzone zdjęcie

  2009-09-03

  Apel

  W związku z 70. rocznicą wybuchu II wojny światowej Muzeum Historyczne – Pałac w Dukli zwraca się do społeczeństwa Dukli i okolic z prośbą o wypożyczenie na wystawę do Muzeum wszelkich pamiątek (dokumentów urzędowych i prywatnych, przepustek, dowodów osobistych, legitymacji, fotografii, pocztówek, map i planów, druków ulotnych, afiszy i plakatów, wspomnień itp.), dotyczących historii Dukli i regionu z lat 1939-1945. Otrzymane materiały zostaną uporządkowane i opracowane, a następnie wyeksponowane na wystawie organizowanej w Muzeum w ramach obchodów 70 rocznicy II wojny światowej. Jednocześnie informujemy, że udostępnione archiwalia i pamiątki po zakończeniu ekspozycji zostaną Państwu zwrócone. Bardzo dziękujemy za wsparcie.

  Kontakt:
  Muzeum Historyczne – Pałac w Dukli
  Trakt Węgierski 5
  38 – 400 Dukla

  muzeum@dukla.pl
  tel.: (013) 43 30 085

  2009-08-28

  Nowy okres zasiłkowy – Informacje  Świadczenia Rodzinne

  Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli informuje, że:
  - nowy okres zasiłkowy 2009/2010 w Dziale Świadczeń Rodzinnych rozpocznie się 1 listopada 2009r.
  - wnioski na nowy okres zasiłkowy należy składać od 1 września 2009r. do 30 listopada 2009r. w siedzibie MGOPS przy ul. Kościuszki 4, w pok. 1 od poniedziałku do piątku w godzinach od. 8.00 do 14.00
  - od 1 listopada 2009r. w przypadku ubiegania się o jednorazową zapomogę i dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, będzie wymagane zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Brak takiego dokumentu skutkować będzie decyzją odmowną.


  Fundusz alimentacyjny

  - nowy okres zasiłkowy 2009/2010 dla osób ubiegających się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego rozpocznie się z 1 października 2009r.
  - wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy należy składać od 1 sierpnia 2009r. do 31 października 2009r. w siedzibie MGOPS przy ul. Kościuszki 4, w pok. 1 od poniedziałku do piątku w godzinach od. 8.00 do 14.00

  Informujemy również, że w/w świadczenia będą przyznawane na podstawie dochodów (zaświadczenie z Urzędu Skarbowego) osiągniętych przez członków rodziny w roku 2008.
  - ponadto osoby nie posiadające gospodarstwa rolnego nie są obowiązane do dostarczenia zaświadczenia z Urzędu Gminy

  W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny: (013) 43 29 140

  Małgorzata Bielec
  Kierownik MOPS w Dukli

  2009-08-25

  Konkurs fotograficzny POLSKA JEST NIEZWYKŁA  Trwa konkurs fotograficzny serwisu www.polskaniezwykla.pl. Czas wakacji sprzyja wędrówkom z aparatem po różnych zakątkach naszego kraju - warto podzielić się tym, co nas zachwyciło, zdumiało, urzekło... Warto też pokazać innym swoją "małą ojczyznę" - własny, niepowtarzalny kawałek Polski.

  Zdjęcia można zgłaszać w czterech kategoriach: Cuda natury, Perły architektury, Niezapomniana impreza, Miejsca niezwykłe. Każdy uczestnik ma prawo zgłosić jedną lub więcej fotografii do każdej z konkursowych kategorii, przy czym łączna liczba zgłoszonych przez niego zdjęć nie może przekroczyć czterech. Jury wyłoni zdobywcę Grand Prix oraz przyzna I, II i III miejsce, a także wyróżnienia w każdej kategorii.

  Przewidziano atrakcyjne nagrody - zdobywca Grand Prix spędzi niezapomniany weekend w zabytkowym pałacu, natomiast laureaci w poszczególnych kategoriach otrzymają sprzęt turystyczny, kosmetyki oraz przewodniki z serii Polska Niezwykła. Organizatorzy czekają na wspomnienia zatrzymane w obiektywie do 30 września.

  2009-08-25

  PROGRAM ZAKOŃCZENIA WAKACJI I GMINNYCH DOŻYNEK - 06.09.2009  Dukielski rynek [06.09.2009]


  10.00 - Zbiórka delegacji z wieńcami dożynkowymi
  Powitanie delegacji przez Burmistrza Gminy Dukla
  Przejście korowodu dożynkowego do kościoła
  10.30 - Msza św. Dożynkowa - kościół OO. Bernardynów

  Ogród Przypałacowy [06.09.2009]

  12.00 - Prezentacje wieńców dożynkowych
  12.30 - Występ zespołu "Szarotka"
  12.50 - Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród

  Ogród przypałacowy [06.09.2009]

  16.00 - Występ kapeli "Kamfinioki" z Jedlicza
  17.00 - Duet cyrkowy "Kaskada"
  18.30 - Pokazy akrobacji rowerowej - "RES- TRIAL"
  19.00 - Koncert zespołu "Alterego"
  20.00 -Zabawa taneczna z towarzyszeniem ukraińskiego zespołu "Na drabinie" oraz Zespołu "TRIO BAND" z Dukli
  24.00 - Zakończenie imprezy

  2009-08-25

  O beatyfikację Jana Pawła II  Ksiądz arcybiskup Edward Nowak z Rzymu, wieloletni sekretarz Kongregacji ds. Kanonizacyjnych, przewodniczył Eucharystii w intencji beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II, która została odprawiona u Ojców Bernardynów w sanktuarium św. Jana z Dukli.

  Wzięła w niej udział młodzież z Duszpasterstwa Akademickiego wraz z ojcami dominikanami ze Szczecina oraz młodzież akademicka skupiona wokół klasztorów bernardyńskich. W koncelebrze brali udział ks. infułat Julian Pudło, ks. Piotr z Łodzi, o Mieczysław - jezuita, o. Wojciech - dominikanin Jak powiedział o. Krystian Olszewski, kustosz i gwardian klasztoru Ojców Bernardynów, Dukla to szczególne miejsce w życiu Jana Pawła II, przez które - począwszy od 1952 r. - wielokrotnie wędrował. Ojciec Święty przebywał także w kościele im. Marii Magdaleny w Dukli, gdzie obecnie znajduje się kaplica im. Jana Pawła II.

  Często nawiedzał klasztor i relikwie św. Jana, pozostawiając tu swoje serce - podkreślił ojciec Olszewski. - Potwierdził to zresztą podczas jego kanonizacji w Krośnie 10 czerwca 1997 roku. Przelatując helikopterem nad Bieszczadami, wspominał swoje ostatnie wakacje przed wyborem na Stolicę Piotrową spędzone w tych okolicach.

  Stanisław Kalita

  2009-08-25

  Budowa kanalizacji sanitarnej w Równem  12 sierpnia 2009r. podpisana została umowa na wykonanie kanalizacji sanitarnej w Równem, która będzie wykonywana w ramach realizowanego projektu: "Zwiększenie czystości wód gruntowych i uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w północnej części gminy - poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Równe". Projekt jest finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

  Wartość inwestycji: 6 780 794,37 PLN

  Wartość dotacji : 4 398 319,17 PLN

  Wartość wkładu własnego: 2 382 475,20 PLN

  Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Melioracyjnych Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 30, 38-200 Jasło.

  Planowany termin rozpoczęcie robót - wrzesień 2009r, zakończenia - wrzesień 2010 r.

  Apeluję do mieszkańców Równego o współpracę z Wykonawcą robót budowlanych, Gminą Dukla oraz inspektorem nadzoru przy realizacji niniejszej inwestycji.

  Marek Górak
  Burmistrz Gminy Dukla

  2009-08-25

  Nie mógł nie powstać... 10 lat UKS TKKF Dukla

  Uczniowski Klub Sportowy TKKF Dukla, prowadzący sekcję tenisa stołowego, świętuje w tym roku 10. lecie działalności. Jest się czym chwalić, bo sukcesów było wiele. Z okazji jubileuszu odbyło się spotkanie zawodników, działaczy, trenerów, władz miasta, sponsorów w sobotę 15 sierpnia w Muzeum Historycznym- Pałac w Dukli.

  Zenon Leńczyk pierwszy prezes przedstawił historię klubu, który powstał 14 lipca 1999 roku. - Dzieci grały w pingponga na korytarzu w szkole. Ich opiekunem był nauczyciel wychowania fizycznego Marek Nawracaj. Zainteresowanie dzieci i młodzieży było tak duże, że postanowiliśmy założyć klub, który nie mógł nie powstać - wspomina Zenon Leńczyk W skład pierwszego zarządu weszli również: Henryk Jankowski (skarbnik), Bogusław Szczurek (sekretarz) oraz Halina Kozubal i Jan Dembiczak, który jednocześnie został instruktorem. Dwie drużyny przystąpiły do rozgrywek - jedna w klasie okręgowej, druga w klasie A. Mieliśmy jeden nienajlepszy stół. Wszystkie mecze graliśmy na wyjazdach, najczęściej w Nowym Żmigrodzie - wspomina Jan Dembiczak, który swoja karierę rozpoczął od tenisa stołowego. Brał udział w finale drużynowych mistrzostw Polski juniorów w Gdańsku i grał przeciwko takim zawodnikom jak Andrzej Grubba, Leszek Kucharski, Stefan Dryszel. Obecnie pracuje w klubie z najmłodszymi - chętnych jest wielu, ale jest też duża rotacja, zostają najwytrwalsi. Teraz w klubie warunki są bez porównania lepsze aniżeli 10 lat temu. Chcemy pracować, bo widzimy, że dzieci mają zajęcie. Władze gminy nas wspierają, bez ich pomocy byłoby ciężko - mówi Stanisław Paszek, obecny prezes. Młodzież jest znakomita, ma wolę walki. Już w pierwszym sezonie drużyna awansowała do III ligi seniorów, a druga drużyna do klasy okręgowej. Awans do III ligi wywalczyli: Jan Dembiczak, Tomasz Leńczyk, Łukasz Jankowski, Tomasz Kozubal, Piotr Piróg, Piotr Barsznica i Łukasz Stasia. W III lidze UKS TKKF grał osiem sezonów (spadli sezonie 2007/2008).

  Jubileusz

  był okazją do uhonorowania zawodników, jak również osób, które swoją pracą i poparciem przyczyniły się do rozwoju klubu. Medale "za godne reprezentowanie UKS TKKF Dukla" zawodniczkom i zawodnikom wręczali prezes klubu Stanisław Paszek i Barbara Tereszkiewicz-Stach z Podkarpackiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego. Okolicznościowe statuetki w kształcie rakiety pingpongowej otrzymali: burmistrz gminy Dukla Marek Górak, prezes podokręgu krośnieńskiego PO-ZTS Franciszek Furtak, instruktor tenisa stołowego Jan Dembiczak, dyrektor Ośrodka Kultury w Dukli Wiesław Jakimczuk, prezes GKiM w Dukli Artur Wszołek, właściciel PPMD ŻwirGeo Zbigniew Trytko, . Uhonorowano także statuetkami prezesa PPM w Rzeszowie, dyrektora Podkarpackiego Banku Spółdzielczego, przedsiębiorcę Józefa Głowę, prezesa TKKF w Rzeszowie Mieczysława Doskocza(byli nieobecni). Burmistrz Marek Górak przekazał na ręce prezesa Stanisława Paszka okolicznościową statuetkę, a Barbara Tereszkiewicz-Stach okazały puchar.

  Obecnie w zajęciach

  uczestniczy około 40 osób we wszystkich kategoriach wiekowych: żak, młodzik, kadet, junior i senior. Treningi prowadzą Jan Dembiczak i Tomasz Kozubal (wychowanek klubu). Prezes Stanisław Paszek podkreśla, że klub bazuje na swoich wychowankach i w swojej dziesięcioletniej historii nie kupił żadnego zawodnika. W sezonie 2008/2009 drużyny UKS grały w IV i V oraz w lidze juniorek, ale ambicje w klubie są wyższe, mianowicie powrót do III ligi.

  kbr
  2009-08-21

  Zmiana sposóbu zamawiania kolczyków i duplikatów kolczyków z numerami identyfikacyjnymi zwierząt gospodarskich.

  Od dnia 7 sierpnia 2009 r. ulega zmianie sposób zamawiania kolczyków i duplikatów kolczyków z numerami identyfikacyjnymi zwierząt gospodarskich. Zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt rolnicy nie będą mogli zamawiać kolczyków i duplikatów kolczyków u producentów za pośrednictwem biur powiatowych ARIMR. Rolnicy powinni złożyć do Biura Powiatowego wniosek o przydzielenie puli numerów, następnie po otrzymaniu odpowiedzi na w/w wniosek sami wysyłają zamówienie do wybranego przez siebie dostawcy kolczyków, znajdującego się na liście dostawców prowadzonej przez Agencję.

  Bożena Szczepanik

  2009-08-14

  Gmina Jaśliska

  28 lipca 2009 roku Rada Ministrów wydała rozporządzenie o utworzeniu gminy Jaśliska, w województwie podkarpackim, w powiecie krośnieńskim. Siedzibą władz gminy jest miejscowość Jaśliska. Gmina Jaśliska obejmować będzie miejscowości: Czeremcha, Daliowa, Jaśliska, Lipowiec, Posada Jaśliska, Szklary, Wola Niżna, Wola Wyżna o łącznej powierzchni 9899,73 ha wyodrębnione z gminy Dukla. Nowa gmina zacznie funkcjonować od 1 stycznia 2010 roku.

  2009-08-12

  Wybierz 10 pereł regionu

  Pustelnia św. Jana, Muzeum Historyczne-Pałac w Dukli i cerkiew w Chyrowej szansą na perłę w Koronie Województwa Podkarpackiego

  Z przyjemnością informujemy, że wystartowała druga w województwie podkarpackim edycja plebiscytu Perły w Koronie. Od 29 czerwca przez całe wakacje głosować można na stronie plebiscytowej w portalu naszemiasto.pl na niezwykłe budowle regionu, m.in. na pałac w Dukli i cerkiew w Chyrowej, Pustelnie św. Jana. Czytelnicy wybierają 10 pereł, które uhonorowane zostaną certyfikatami portalu naszemiasto.pl.
  Wszystkie propozycje redakcji odnajdziecie pod zakładką:
  Głosuj: NaszeMiasto.pl - Perły w Koronie Podkarpacia 2009 - Perły w Koronie Podkarpacia 2009.

  Pod hasłem "Perły w Koronie 2009" naszemiasto.pl promuje regionalne atrakcje turystyczne w całej Polsce - akcja prowadzona jest równolegle przez 16 wojewódzkich oddziałów portalu. W tym roku głosujemy na niezwykłe budowle, zarówno te urzekające pięknem architektury, jak i te, których atrakcyjność płynie z ich głębi, historii, a także ludzi i faktów, z nimi związanych. Niektóre z nich są już symbolami, wizytówkami miast, inne cieszą się na myśl o nadchodzących odkrywcach, korzystając na co dzień z uroku oddalenia od wielkomiejskiego i medialnego szumu. Na redakcyjnej liście kandydatów do tytułów pereł dominują zabytki, te sprzed kilku wieków i młodsze - z ostatniego stulecia. Nie znaczy to, że zamykamy się przed historią najnowszą - los innych, także tych bardzo współczesnych perełek jest w Waszych rękach.

  W Waszych rękach jest los podkarpackich perełek oraz certyfikaty ze znakiem naszemiasto.pl dla dziesięciu laureatów plebiscytu. Poznamy ich 1 września.

  redakcja - NaszeMiasto.pl

  Wiecej informacji na stronie NaszeMiasto.pl

  2009-08-10

  2cv w Dukli i okolicy

  Od wtorku goszczą w Dukli i okolicy miłośnicy citroenów 2cv. 61 lat temu wyprodukowano pierwszy egzemplarz tego samochodu. Z tej to właśnie okazji 27 lipca w Pradze spotkali się miłośnicy tego modelu. Z całego świata przyjechało tu około 3 tys. aut. Członkowie francuskiego klubu citroena prowadzonego przez Christiana Komanieckiego i jego żonę Claudine z Pragi wyruszyli do Zakopanego, a potem do Dukli. Mieszkają w Jasionce, skąd pochodziła mama Christiana. W 1990 roku zaprzestano produkcji 2cv. We Francji jest 25 klubów citroena, 2cv kochamy dlatego, że nie mam automatycznie zasuwanych szyb, klimatyzacji i można go naprawić młotkiem i śrubokrętem, bez pomocy komputera - powiedział Christian Komaniecki. Przyjazd na dukielski rynek takiej ilości citroenów 2cv był nie lada atrakcją dla mieszkańców gminy Dukla. W czwartek w Muzeum Historycznym - Pałac w Dukli odbył się wernisaż wystawy fotograficznej "Tunezja 2008" z rajdu 2cv w Tunezji. Autorem zdjęć jest uczestnik rajdu Zbigniew Chłap. Program zlotu na naszej stronie.

  kbr

  2009-08-07

  W odpust Matki Bożej Anielskiej

  W uroczystości odpustu Matki Bożej Anielskiej, które odbyły się w dukielskim Sanktuarium św. Jana z Dukli 2 sierpnia mszy świętej przewodniczył ks. abp Edward Nowak. Po niej burmistrz gminy Dukla Marek Górak wręczył medal i dyplom "Zasłużony dla Dukielszczyzny", który przyznała ks. Arcybiskupowi Edwardowi Nowakowi Kapituła. Ksiądz Arcybiskup Edward jest naszym rodakiem, urodził się w Nowym Żmigrodzie i już jako dziecko pielgrzymował na Pustelnię błogosławionego wtedy jeszcze Jana. Będąc sekretarzem kongregacji ds. świętych przyczynił się do kanonizacji świętego Jana z Dukli, tym samym rozsławiając miasto i gminę. W swoich licznych przemówieniach i homiliach często wspomina dukielskiego świętego i zachęca do pielgrzymowania do sanktuarium.  kbr

  2009-08-03

  Informacja dla rolników

  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa- Podkarpacki Oddział Regionalny w Rzeszowie informuje rolników o trwającym od dnia 15 marca 2009 r. naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. O przyznanie pomocy może ubiegać się osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik. Pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie:

  • usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;
  • usług dla ludności;
  • sprzedaży hurtowej i detalicznej;
  • rzemiosła lub rękodzielnictwa;
  • robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;
  • usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;
  • usług transportowych;
  • usług komunalnych;
  • przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;
  • magazynowania lub przechowywania towarów;
  • wytwarzania produktów energetycznych biomasy;
  • rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

  Informacje na temat działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" można uzyskać w Podkarpackim Oddziale Regionalnym ARiMR Rzeszów ul. Lubelska 46 osobiście lub telefonicznie (017 875 60 00), w Biurach Powiatowych Podkarpackiego OR ARiMR oraz pod numerem bezpłatnej infolinii 0 800 38 00 84.

  2009-07-31

  Sentymentalna podróż i powrót do korzeni

  W tym roku 25-26 lipca w Zyndranowej odbyło się po raz siedemnasty po II wojnie światowej święto "Od Rusal do Jana", czyli "Od Zielonych Świątek do Świętego Jana", nawiązujące do kultury i tradycji łemkowskiej. Święto Rusala swoimi początkami sięga Chrztu Rusi. Na Dukielszczyźnie związane było z tworzeniem się pierwszych osad, stanowiło okazję do nawiązywania kontaktów między mieszkańcami rozrzuconych wśród wzgórz wsi.

  W tegorocznej imprezie uczestniczyli Łemkowie z Polski, Ukrainy, Słowacji, USA, także turyści z Polski i zagranicy oraz mieszkańcy gminy Dukla i przedstawiciele władz samorządowych. Dla większości uczestników była to sentymentalna podróż do lat dzieciństwa i młodości. Łemkowie mieszkający w Polsce jadą po kilkaset kilometrów, by pobyć przez kilka godzin na ziemi ojców, pomodlić się na cmentarzu i w cerkwi. Przywołać w pamięci wspomnienia z lat dziecinnych. Na święto przyjeżdżają dzieci i wnukowie niegdysiejszych mieszkańców wsi, wysiedlonych w ramach akcji "Wisła" na ziemie zachodnie i północne. Dla tych ostatnich to swoista pielgrzymka do miejsc uświęconych tradycją przodków, natomiast dla starszych to nostalgia i kojenie ciągle rozdartej duszy.

  Święto rozpoczęło się w sobotę złożeniem kwiatów pod pomnikami łemkowskich pisarzy, Iwana Rusenki i Wołodymira Ignatiewicza Chylaka oraz malarza prymitywisty Nikifora. Odmówiono modlitwę i złożono kwiaty pod pomnikami żołnierzy poległych podczas II wojny, w walkach o Przełęcz Dukielską i pomnikami ofiar obozów w Talerhofie i Jaworznie. Odsłonięto pomnik rodzin żydowskich ofiar Holocaustu z Zyndranowej i okolic, którego pomysłodawcą i fundatorem jest Samuel Oliner, jedyny ocalały z Holocaustu zyndranowski Żyd. Obecnie profesor na uniwersytecie Humboldta w Kalifornii. Ze względu na stan zdrowia Samuel Oliner na uroczystości nie przyjechał, a w jego imieniu odsłonięcia dokonał i odmówił żydowska modlitwę kadisz w języku aramejskim jego przyjaciel, Olaf Żylicz z Warszawy. List Samuela Olinera do mieszkańców Zyndranowej odczytał Zygmunt Gil. Pomnik znajduje się w pobliżu chaty żydowskiej-izby pamięci. Organizatorem uroczystości było jak co roku Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej, a głównym jego sponsorem Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Święto współfinansował Samorząd Gminy Dukla i Ośrodek Kultury w Dukli.

  Uroczysta liturgia św. Jana Złotoustego w prawosławnej cerkwi p.w. św. Mikołaja w Zyndranowej rozpoczęła niedzielne święto, wraz z prawosławnymi kapłanami odprawiał ją i przewodniczył jej biskup Paisi z Diecezji Gorlickiej. Ks. bp. wygłosił również homilię. Po uroczystościach w cerkwi, w niedzielne popołudnie oficjalnie otworzył święto prezes Towarzystwa Bogdan Gocz. Przywitał wszystkich przybyłych gości, przedstawicieli władz, m.in. starostę krośnieńskiego Jana Juszczaka, burmistrza gminy Dukla Marka Góraka i koncertujące zespoły. Mimo niesprzyjającej pogody, padającego co chwilę deszczu zebrało się wielu słuchaczy . Koncertowanie rozpoczął zespół dziecięcy "Terka" z Olchowca prowadzony przez Marię Gabło, potem zespół "Wilsznia" z Polan. Julia Doszna zaśpiewała kilka pieśni, następnie wystąpił zespół "Widymo" z Sanoka, grający muzykę Karpat. A więc nie tylko melodie łemkowskie, ale również bojkowskie i huculskie. Także "Rogowice" z Rogów. "Osławianie" z Sanoka, śpiewaniem i tańcami podbili zyndranowską publiczność. W przerwie między występami zespołów, dr Olena Duć-Fajfer z Akademii Pedagogicznej w Krakowie i Andrzej Kopcza, prezes Stowarzyszenia Łemków z Legnicy złożyli życzenia z okazji 80.urodzin i wręczyli dyplom i kwiaty Teodorowi Goczowi - twórcy muzeum.


  Z kolei na zyndranowskiej scenie zagościł na dłużej zespół "Makovica" ze Svidnika na Słowacji, który tańczył, śpiewał i kilkakrotnie bisował. W przerwie pomiędzy koncertami, Zenobia Gocz ogłosiła wyniki konkursu plastycznego:" Wakacje na Łemkowynie" i wręczyła nagrody zwycięzcom. W konkursie wzięło udział 14 dzieci. Komisja w składzie : Lidia Kocur, Jerzy Lewosiuk i Anna Michalak przyznała nagrody w 3. kategoriach: kat I. do 6 lat: 1. miejsce Helena Pyłka, 2. Jeremi Pyłka, 3. Ania Kolarska , kat. II. 7-10 lat: 1. Michał Cocula, 2. Marysia Kolarska, 3. Natalia Tropiła, kat. III. 11-14 lat: 1. Anna Kopcza, 2. Natalia Gocz, 3. Ewelina Tropiła. Wieczorem bawił gości zespół "Na drabini" z Ukrainy. Podczas święta czynne były stoiska z wyrobami rękodzieła ludowego, łemkowskimi pamiątkami, książkami, słodyczami i punkty gastronomiczne z jedzeniem i piciem. Wystawiono także obrazy malarzy łemkowskich. Konferansjerkę prowadził, bawiąc publiczność Wasyl Szlimba z Ukrainy.

  XVII święto kultury i tradycji łemkowskiej "Od Rusal do Jana" w Zyndranowej późnym wieczorem, oficjalnie zakończyli Wasyl Szlimba i Bogdan Gocz.

  kbr

  2009-07-27

  O Puchar Burmistrza Gminy Dukla

  12 lipca 2009 na stadionie sportowym w parku przypałacowym w Dukli Ośrodek Kultury w Dukli zorganizował Turniej Klubów Sportowych i Stowarzyszeń o Puchar Burmistrza Gminy Dukla. W Turnieju uczestniczyło 8 drużyn : KS "Przełęcz" Dukli, LKS "Iwełka" z Iwli, LKS "Jasiołka" z Jaślisk, WKS "Beskid" z Równego, LKS "Zorza" w Łękach Dukielskich, ULKS "Huragan" z Jasionki, ULKS "Grodzisko" z Wietrzna, Zespół Oldbojów z Dukli. Wszystkie drużyny zaprezentowały bardzo ambitną, pełną woli walki postawę, dzięki czemu mecze były bardzo emocjonujące i dostarczyły widzom wielu wrażeń. Turniej wygrała drużyna ULKS "Huragan" Jasionka. Drugie miejsce zajął LKS "Zorza" z Łęk Dukielskich. Trzecie miejsce wywalczyła sobie drużyna LKS "Iwełka z Iwli. Na czwartym miejscu znalazła się drużyna WKS "Beskid" Równe. Organizator turnieju przyznał nagrody rzeczowe - komplety koszulek i spodenek sportowych. Zwycięzcom gratulujemy.

  2009-07-24

  Można tu porozmawiać z Bogiem...

  "Często nawiedzajcie to miejsce jest ono skarbem tej ziemi"
  Jan Paweł II

  Blisko 200 osób uczestniczyło w uroczystościach przy "Złotej Studzience" gdzie wg tradycji rozpoczął życie eremity św. Jan z Dukli. Mszy św. przewodniczył biskup rzeszowski Edward Białogłowski.

  Pogoda w niedzielę wskazywała na znikomy udział wiernych w uroczystościach przy "Złotej Studzience". Ojcowie bernardyni liczyli na garstkę osób. Kult św. Jana na Ziemi Dukielskiej jest jednak tak silny, że nawet niesprzyjająca aura nie przeszkadza aby wspólnie modlić się w miejscu, które ściśle jest związane z postacią świętego Jana.

  Ksiądz biskup Edward Białogłowski mówił o "Złotej Studzience" jako miejscu odosobnienia, gdzie można w ciszy, pośród górskiej przyrody porozmawiać z Bogiem jak to czynił św. Jan z Dukli, będący wzorem modlitwy i żarliwej pobożności.
  Św. Jan do końca swoich dni był wierny posłudze jaką przyszło mu w życiu spełniać. Będąc niewidomym, gorliwie wypełniał obowiązki spowiednika i kaznodziei. To przykład św. Jana powinien być dla nas wzorem postępowania.

  Uroczystości zakończyły się błogosławieństwem dzieci i ucałowaniem relikwii św. Jana.

  BP

  2009-07-24

  Zachować dla przyszłych pokoleń

  19 lipca odbyły się już 5. edycja Spotkań Folklorystycznych w Łękach Dukielskich, których przesłaniem jest: "Zachować dla przyszłych pokoleń". Patronat honorowy nad impreza objął przewodniczący rady Miejskiej w Dukli Zbigniew Uliasz.

  Imprezę prowadził - z niezwykłą sprawnością Czesław Drąg z Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie. W Spotkaniach uczestniczyli miedzy innymi zaproszeni goście: wicemarszałek województwa Podkarpackiego Bogdan Rzońca, starosta krośnieński Jan Juszczak, przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Krężałek, burmistrz Gminy Dukla Marek Górak, przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli. Zbigniew Uliasz, sekretarz Gminy Mirosław Matyka , dyrektor Ośrodka Kultury w Dukli p. Wiesław Jakimczuk, radny RM w Dukli Stanisław Węgrzyn, sołys Łek Dukielskich Tomasz Wegrzyn, Emilia Wojtuń przewodnicząca Gminnej Rady Kobiet w Skołyszynie, dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w łekach Dukielskich Krystyna Delimata. Delegacja zaprzyjaźnionej Cerniny ze Słowacji na czele ze starostką p. Heleną Madzinovą Nie zabrakło komendanta OSP w łękach Dukielskich Tadeusza Wierdaka i księży : proboszcz parafii rzymsko-katolickiej ks. Alojzego Szweda i proboszcza parafii polsko-katolickiej ks. Romana Jagiełło

  Wystąpiły zespoły: "Lisznianie" Lisznej k/Sanoka, "Lisowianki" isowa, "Stryki" ze Strzyżowa, "Tyczyniacy z kapelą Wójta Tycznera" z Tyczyna oraz polonijne, dziecięce zespoły "Tatry" z Oshawa /Kanada/ i "Karolinka" z Brześcia /Białoruś/. Były one uczestnikami VII Festiwalu Dziecięcych Zespołów Polonijnych w Iwoniczu Zdroju. To wspaniałe muzykowanie na długo pozostanie w pamięci słuchaczy. A dziecięce zespoły polonijne dały wspaniały popis tańca, śpiewu, co na długo pozostanie w pamięci licznej widowni. Ja bardzo lubię tańczyć i śpiewać w zespole, bo to piękna muzyka i to kultura naszych przodków, mojej babci i mojego taty -powiedziała Kasia z Oshawy z zespołu "Tatry".
  Zespoły otrzymały pamiątkowe statuetki ufundowane przez WDK w Rzeszowie oraz dyplomy od organizatora. Dodatkowo zespoły polonijne otrzymały /dla każdego członka zespołu/ upominki od Gminy Dukla, a wręczał je przewodniczący Rady Miejskiej Zbigniew Uliasz.
  Nie zabrakło ludowych twórców, których w tym roku reprezentowali: Urszula Marchewka /rzeźba, batik, malarstwo/, Jan Jucha /rzeźba/, Janina Pieniążek /malarstwo/, p. Marek Słabczyński /rzeźba/, Krystyna Krzywda /haft, koronkarstwo/.
  A Muzeum-Izba Pamięci wsi Łęki Dukielskie było licznie odwiedzane przez uczestników Spotkań.Nie zabrakło też jadła staropolskiego, które serwowały panie z Kół Gospodyń z gminy Skołyszyn: z Lisowa, Przysiek, Święcan i Siepietnicy.
  Loteria fantowa, której główną atrakcją była losowana na końcu imprezy drukarka ufundowana przez firmę BIUROSERVICE z Krosna. Miała duże powodzenie.Za specjalne zasługi dla naszego Stowarzyszenia dyplomem i statuetką uhonorowany został p. wicemarszałek Bogdan Rzońca. Spotkania zakończyły się tradycyjnie zabawa przy muzyce zespołu Lombardino.
  Organizatorzy dziękują bardzo za wsparcie finansowe: Urzędowi Marszałkowskiemu w Rzeszowie, Starostwu Powiatowemu w Krośnie, Gminie Dukla , pp. Niekowalów - Materiały budowlane skład w Kobylanach,, p. Stanisławowi Kuźniar - Firma BIUROSERWIS w Krośnie przy ul. Składowej, pp. Zofii i Stanisławowi Jasłowskim - Hurtownia ZOSTAŃ w Krośnie przy ul. Podkarpackiej , p. Lucjanowi Waśko - prezesowi zarządu Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej SOPEX w Krośnie przy ul Składowej 2, p. Andrzejowi Krężałek- KHS w Krośnie oraz p. Janowi Skibie i Stanisława Kulasiowi - Huta szkła "FANTAZJA" z Zalesia.

  Więcej zdjęć w galerii >>>

  Henryk Kyc

  2009-07-24

  OGŁOSZENIE

  o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Dukla, wraz z Prognozą Oddziaływania Na Środowisko

  Burmistrz Gminy Dukla zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Dukli Uchwały Nr XXX/214/09 z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Dukla, uchwalonego Uchwałą Nr XVIII/185/2000 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 20 listopada 2000 r. wraz z Prognozą Oddziaływania Na Środowisko.

  Przedmiotem zmiany studium będą zagadnienia wynikające z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i innych przepisów odrębnych. Zakres przestrzenny zmiany studium będzie obejmował całą Gminę Dukla w granicach administracyjnych.

  Przedmiotem prognozy oddziaływania na środowisko będzie ocenienie skutków realizacji zmiany studium na środowisko.
  Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium oraz do prognozy. Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Gminy Dukla.
  Wnioski do zmiany studium należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Dukla; ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla.
  Wnioski do prognozy mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
  Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Uprzejmie prosimy o dołączenie do wniosku mapki, z zaznaczoną nieruchomością (lub jej częścią), której dotyczy wniosek.

  Termin składania wniosków upływa w dniu 31 lipca 2009 r.

  Informacja o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz o terminie wyłożenia projektu zmiany studium wraz prognozą do publicznego wglądu zostanie podana w odrębnym ogłoszeniu.

  2009-07-24

  Erygowanie sanktuarium w Dukli

  12 lipca w czasie tegorocznego odpustu w Dukli odbyły się uroczystości związane z erygowaniem dukielskiego kościoła przy konwencie do godności sanktuarium św. Jana z Dukli. Sanktuarium obejmuje: kościół przy konwencie, kościół "na puszczy", oraz "Złotą Studzienkę" pod góra Cergową.

  W czasie tegorocznego odpustu w dukielskim klasztorze, odbyła się uroczystość wyniesienia do godności sanktuarium dukielskiego kościoła ojców bernardynów w Dukli. Ks. abp Józef Michalik przychylił się do prośby o. prowincjała Czesława Gnieckiego i obecnego o. gwardiana Krystiana Olszewskiego i ustanowił przy dukielskim kościele sanktuarium św. Jana z Dukli, które obejmuje kościół i klasztor w Dukli, kościół "na puszczy" i "Złotą Studzienkę" pod górą Cergową. Mszę św. Odpustową koncelebrował i kazanie wygłosił ks. abp. Józef Michalik.

  Rok 2009 to jubileusz 800-lecia zakonu franciszkańskiego, a dla dukielskiej parafii św. Jana z Dukli to także obchody ćwierćwiecza jej powołania. Msza święta zgromadziła tłumy wiernych, uczestniczyły w niej pielgrzymki z bliżej i dalszej okolicy, a także pielgrzymi ze Lwowa.

  Dzień wcześniej w sobotę 11 lipca odbywały się uroczystości odpustowe "na puszczy" na wzgórzu Zaśpit w Trzcianie. W sumie odpustowej uczestniczyły również tłumy wiernych.  kbr

  2009-07-14

  Medale dla Zasłużonych

  Od 2004 roku podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej w czasie Dni Dukli wręczane są medale "Zasłużony dla Dukielszczyzny". Nadawane są za wybitne zasługi osobom, które swoją działalnością szczególnie zasłużyły się miastu lub gminie, przyczyniając się do jej rozwoju, pomnożenia dobrobytu lub popularyzowania osiągnięć. Otrzymują je osoby za wybitne osiągnięcia w następujących kategoriach:
  1) Samorządowiec
  2) Społecznik
  3) Kultura
  4) Sport
  5) Edukacja
  6) Osobowość

  Do tej pory medalami uhonorowano 38 osób. Pierwszy raz w roku 2004 medale przyznał burmistrz gminy Dukla, w latach następnych przyznawane są przez Kapitułę w skład, której wchodzą osoby wyróżnione medalem.
  W tym roku spośród pięciu zgłoszonych kandydatów Kapituła na posiedzeniu 23 czerwca 2009r. wyróżniła osoby:

  Kategoria - Osobowość
  ks. abp Edward Nowak

  Urodzony w Nowym Żmigrodzie, obecnie mieszka w Rzymie. Studiował w seminarium duchownym w Przemyślu, a następnie w Rzymie na Uniwersytecie Gregoriańskim. Był sekretarzem kardynała Rubina w czasie obrad Soboru Watykańskiego II, przez 16 lat pracował również w Kongregacji Wychowania Katolickiego. W 1990 roku przeszedł do Kongregacji do spraw Kanonizacyjnych. Sakrę biskupią otrzymał z rąk papieża Jana Pawła II. Obecnie Asesor Zakonu Grobu Świętego w Jerozolimie i kanonik Bazyliki Papieskiej św. Piotra w Watykanie. Będąc sekretarzem kongregacji ds. świętych przyczynił się do kanonizacji św. Jana z Dukli, tym samym rozsławiając miasto i gminę Dukla na cały świat. W swoich licznych przemówieniach i homiliach często wspomina dukielskiego Świętego i zachęca do pielgrzymowania do Jego sanktuarium.

  Kategoria - Kultura
  ks. Zbigniew Kaszuba

  Urodzony w Rzeszowie. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w zakresie teologii moralnej. Od dnia 15 sierpnia 1998r. proboszcz parafii w Jasionce. Inicjator wielu prac związanych z remontem zabytkowego, barokowego kościoła w Jasionce, a w szczególności wymianą posadzki, dachu, instalacji oraz konserwacji polichromii. Z jego pomysłu powstała nowa plebania i trwa budowa nowego cmentarza i kaplicy cmentarnej. Ksiądz współpracuje z klubem sportowym Huragan, któremu przekazał działkę pod boisko. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi miedzy innymi w kwestii budowy wieży widokowej na Górze Cergowej. Skupia wokół siebie młodzież w różnych grupach parafialnych organizując dla nich różne wyjazdy letnie i zimowe. Dba o zachowanie wartości zabytkowej kościoła w Jasionce, można o nim powiedzieć społeczny opiekun zabytków.

  Kategoria - Sport
  Zenon Leńczyk

  Urodzony i zamieszkały w Dukli. Absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Zawodowo związany z Zakładem Obsługi Przejść Granicznych w Barwinku obecnie na stanowisku zastępcy kierownika zakładu. Jednen z założycieli i od 1999 roku prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej "Dukla". Związany z dukielskim sportem dziecięcym i młodzieżowym. To dzięki niemu rozwinął się tenis stołowy na Dukielszczyźnie, a udział w zawodach różnej rangi zawsze kończył się sukcesem młodych sportowców. Posiada wiele osiągnięć, ale na szczególną uwagę zasługują udział w półfinałach drużynowych mistrzostw Polski w tenisie stołowym i awans do III ligi tenisa stołowego. Jego drugą sportową pasją jest siatkówka. Współzałożyciel siatkarskiej drużyny męskiej i doskonały zawodnik. Od wielu lat współpracuje z miesięcznikiem Dukla.pl relacjonując wydarzenia sportowe. Dzięki takim osobom jak on o Dukli słychać w gminie, powiecie, województwie i kraju.

  Mirosław Matyka

  2009-07-13

  Dukla – gmina na pograniczu kultur

  II. Międzynarodowy Plener Malarski w Dukli pt. "Dukla - gmina na pograniczu kultur" odbywać się będzie w gminie Dukla w dniach 12-18 lipca 2009 roku. 12 artystów malarzy, w tym 3 z Ukrainy i 2 ze Słowacji. Celem organizatorów jest:

  • wypromowanie gminy Dukla, jako miejsca przyjaznego sztuce i spopularyzowanie jej jako miejsca przyjaznego dla artystów nie tylko z Polski, ale również z zagranicy, wypromowanie gminy Dukla na mapie turystycznej i artystycznej,
  • przybliżenie sztuki oraz szeroko pojętych koncepcji estetyki mieszkańcom naszych okolic,
  • wyrównanie różnic w dostępie do kultury,
  • stwarzanie na poziomie lokalnym warunków do rozwoju twórczości,
  • pobudzanie kulturalnych inicjatyw lokalnych w gminie Dukla

  W ramach pleneru zostanie wydany katalog poplenerowy i zostanie zorganizowana w Muzeum Historycznym - Pałac w Dukli wystawa. Wernisaż wystawy planowany jest na 19 września 2009 roku

  kbr

  2009-07-13

  Rezerwaty na antenie TVP Rzeszów

  Obok parków narodowych i krajobrazowych ważnym elementem systemu ochrony środowiska naturalnego są rezerwaty przyrody. Na Podkarpaciu utworzono ich już 94, w tym: florystyczne, faunistyczne, geologiczne, krajobrazowe, leśne, torfowiskowe, a nawet kulturowe. W niektórych występują rośliny i zwierzęta jakich nie spotkamy nigdzie indziej w Polsce. Na wędrówkę po 14 z nich zaprasza Stowarzyszenie "Pro Carpathia" i TVP Rzeszów. Emisja cyklu filmów na antenie TVP Rzeszów od 10 lipca 2009 r. w każdy piątek o godzinie 18:15.

  Najciekawsze rezerwaty przyrody województwa podkarpackiego zostały przedstawione w programach telewizyjnych w ramach - realizowanego dzięki dotacji z tzw. Funduszu Norweskiego od ponad roku przez Stowarzyszenie "Pro Carpathia" - projektu "Zielone Podkarpacie".

  Powstało 14 odcinków przygotowanych przez Telewizje Rzeszów przy współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Krośnie. Po wybranych rezerwatach widzów oprowadza Edward Marszałek, leśnik i autor książek przyrodniczych. Autorem programu jest Jacek Szarek.

  Lista prezentowanych filmów wg kolejności emisji w TVP Rzeszów:

  1. Sine Wiry
  2. Zwięzło (Jeziorka Duszatyńskie)
  3. Przełom Osławy pod Duszatyniem
  4. Góra Sobień
  5. Przełom Jasiołki
  6. Ĺšródliska Jasiołki
  7. Kamień nad Jaśliskami
  8. Rezerwat Tysiąclecia na górze Cergowej
  9. Góra Chełm
  10. Prządki
  11. Krępak
  12. Kalwaria Pacławska
  13. Ĺšródla Tanwi
  14. rezerwaty Puszczy Sandomierskiej

  źródło: Pro Carpathia

  2009-07-13

  Apel o pomoc dla powodzian

  S.O.S - ROPCZYCE - POWÓDĹš

  Konwent Powiatów Województwa Podkarpackiego

  apeluje o pomoc dla poszkodowanych w powodzi
  w powiecie ropczycko - sędziszowskim.


  Prosimy o przekazywanie nowych lub używanych, ale wciąż wartościowych i sprawnych rzeczy, które mogą służyć rodzinom poszkodowanym podczas powodzi. Najbardziej potrzebne są artykuły niezbędne w gospodarstwach domowych:

  - meble
  - środki czystości
  - narzędzia do porządkowania terenu
  - sprzęt AGD i RTV
  - pościel, koce, ręczniki itp.
  - materiały budowlane i wykończeniowe
  - inne

  Przyłączając się do akcji pomocy wspomagają Państwo rodziny i osoby najbardziej poszkodowane, a wsparcie materialne, którego udzielicie pomoże uwierzyć, że w tak trudnej sytuacji, w której się znaleźli, nie pozostali sami i mogą liczyć na pomoc Mieszkańców Podkarpacia.

  Wszelkich informacji udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce, tel. 017 22 10 048, 017 22 28 913.

  Ponadto we współpracy ze Stowarzyszeniem "Jesteśmy Razem" w Ropczycach utworzone zostało specjalne konto z przeznaczeniem na pomoc dla powodzian:

  59 8642 1139 2013 3906 7508 0004.
  W tytule przelewu proszę wpisać "SOS Ropczyce - powódź".

  Prosimy również firmy i instytucje posiadające urządzenia oraz pojazdy do oczyszczania terenu a także producentów pasz o pomoc. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają:

  Pan Alfred Kułak - Dyrektor Wydz. Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Ropczycach, tel. 500 215 812 oraz 017 222 89 34.

  Pan Wojciech Róg - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Miasta w Ropczycach, tel. 609 916 100 oraz 017 221 05 10.


  Przewodniczący Konwentu Powiatów
  Województwa Podkarpackiego
  Starosta Łańcucki
  Adam Krzysztoń

  2009-07-03

  Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej w Dukli

  ZAWIADOMIENIE


  Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn.zm./

  z w o ł u j ę


  na dzień 4 lipca 2009 r. /sobota/ o godz.14.00 w sali konferencyjnej Muzeum Historycznego - Pałac w Dukli XXXVII uroczystą sesję Rady Miejskiej w Dukli.

  Porządek obrad.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Prezentacja multimedialna pt. "Opowieść o Operacji Karpacko-Dukielskiej w 65 rocznicę bitwy".
  3. Wręczenie medali " Zasłużony dla Dukielszczyzny".
  4. Wystąpienia uczestników sesji.
  5. Zamknięcie sesji.

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  w Dukli
  Zbigniew Uliasz

  2009-07-02

  Program tegorocznego Odpustu ku czci św. Jana z Dukli

  Sobota: 11 lipca 2009 r. - Pustelnia św. Jana z Dukli
  • godz.9.00 - msza św. z kazaniem o. dr Prowincjał Czesław Gniecki
  • godz. 11.00 - msza św. /suma odpustowa/ - ks. dr Józef Bar
  Niedziela: 12lipca 2009 r. - klasztor dukielski
  • godz. 11.00 - msza św./suma odpustowa/ - ks.Abp Józef Michalik
  Niedziela: 19 lipca 2009 r. - Złota Studzienka
  • godz. 15.00 - msza św. - ks. bp Edward Białogłowski
  2009-06-30

  Lekcje biblioteczne dla przyszłych czytelników

  W ostatnim czasie w Bibliotece Publicznej w Dukli odbywały się lekcje biblioteczne, w których uczestniczyli uczniowie ze szkół naszej gminy.
  Uczestniczyły w nich m.in. dzieci z klasy III Szkoły Podstawowej w Jasionce wraz z opiekunkami: P. Bogumiłą Stojak i P. Dorotą Lenkiewicz. Uczniowie dowiedzieli się, jakie są zadania biblioteki, na czym polega jej praca, jakie zbiory gromadzi oraz kto może z tych zbiorów korzystać.
  Uczniowie zapoznali się z budową książki, jej elementami takimi jak obwoluta, wyklejka, errata itd. Aby utrwalić poznane wiadomości dzieci wykonały tzw. "żywą książkę", czyli ustawiły się tak, aby utożsamić się z poszczególnymi elementami książki i tym samym zagrać rolę okładki, wyklejki, karty tytułowej, spisu treści czy też kart książki.

  Na koniec spotkania dzieci otrzymały karty zobowiązań, dzięki którym będą mogły zapisać się do biblioteki.
  Mamy nadzieję, że uczniowie klasy III mile wspominają swoją wycieczkę do dukielskiej biblioteki i że będą naszymi częstymi gośćmi już jako czytelnicy.

  Joanna Szczurek

  2009-06-30

  Sesja Rady Miejskiej w Dukli

  Z A W I A D O M I E N I E


  Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./

  z w o ł u j ę

  na dzień 29 czerwca 2009 r. /poniedziałek/ o godz.1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dukli XXXVI sesję Rady Miejskiej w Dukli.

  Porządek obrad.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Miejskiej.
  3. Zapytania i wnioski radnych i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
  4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
  5. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
  6. Podjęcie uchwał w sprawach:
   • a) zatwierdzenia "Planu Odnowy miejscowości Dukla" /druk nr 218/,
   • b) zmiany uchwały własnej nr XXXIII/198/09 z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych /druk nr 219/,
   • c) zatwierdzenia cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków z urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dukli Sp.z o.o w miejscowościach: Mszana i Zawadka Rymanowska /druk nr 220/,
   • d) ustalenia dopłaty dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług kanalizacyjnych /druk nr 221/,
   • e) zmian w budżecie Gminy Dukla na rok 2009 /druk nr 222/.
  7. Oświadczenia radnych, Burmistrza i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
  8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
  9. Zamknięcie sesji.
  Proszę o wzięcie udziału w sesji.

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli
  Zbigniew Uliasz

  2009-06-25

  Odbyły się już dwa szkolenia

  W ramach realizowanego projektu "Czas na aktywność w Gminie Dukla" przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminę Dukla finansowanego ze środków EFS PO Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII odbyły się już dwa szkolenia.
  Pierwsze szkolenie "Doradztwo zawodowe" odbyło się od 28 do 30 kwietnia podczas 15 godzinnych zajęć dziesięć kobiet, oraz pięciu mężczyzn wzięło udział w szkoleniu przeprowadzonym przez Panią Dagmarę Szajna. Tematyka spotkań obejmowała: cele i wartości pracy, analizę predyspozycji i zainteresowań zawodowych, metody szukania pracy, przygotowanie i opracowanie dokumentów aplikacyjnych oraz autoprezentacje i przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej. "Trening kompetencji społecznych" to drugie szkolenie, które odbyło się od 25 do 27 maja. Wzięło w nim udział 15 osób. Podczas 40 godzin szkolenia słuchacze zapoznali się z tematami: rozwijanie postaw sprzyjających lepszemu funkcjonowaniu społecznemu, powiększenie wiedzy na temat samego siebie: swoich cech, typowych zachowań, emocji, w kontakcie z innymi osobami, lepsze zrozumienie swojej osoby w zakresie kontaktów interpersonalnych, polepszenie komunikacji z innymi ludźmi, diagnoza indywidualnych (osobistych) przyczyn trudności w kontaktach z innymi, zrozumienie funkcjonowania małych zespołów ludzkich oraz praca nad własnym rozwojem osobistym. Szkolenie zostało przeprowadzone przez psychologa z firmy B-Consulting.
  Podczas szkoleń zapewniony był catering (kawa, ciastko, obiad), a uczestnicy na koniec otrzymali upominki, oraz zaświadczenia o ukończonych szkoleniach. Projekt jest współfinansowany w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 oraz w 15% przez Gminę Dukla. Mamy nadzieję, że odbyte szkolenia pomogą uczestnika odnaleźć się na współczesnym rynku pracy.

  Kolejne szkolenia obejmować będą:
  "Catering i organizacja przyjęć okolicznościowych" - uczestnikami tego szkolenia będzie 10 kobiet, planowany termin szkolenia sierpień 2009r.
  "Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym w tym zasilanych gazem" - uczestnikami tego szkolenia będzie 5 mężczyzn, planowany termin szkolenia październik 2009 r.

  Błażej Szczurek

  2009-06-24

  Kamień z Lipowicy w Wadowicach

  Rok 2009 został ustanowiony przez Radę Miejską w Wadowicach "Rokiem Jana Pawła II Wielkiego". Honorowy patronat nad obchodami objął Kardynał Stanisław Dziwisz.

  14 czerwca br. odbyło się uroczyste spotkanie prezydentów, burmistrzów, wójtów papieskich miast i miejscowości w Wadowicach. Każdy gospodarz papieskiej miejscowości przywiózł ze sobą kamień symbolizujący pobyt Papieża Jana Pawła II, na którym widniała nazwa miejscowości oraz data wizyty. Pamiątkowe kamienie zostaną ułożone w rodzinnym mieście Papieża w formie Pielgrzymiej Drogi Jana Pawła II po Ojczystej Ziemi. Granitowe kopie kamieni zostaną przekazane do Łagiewnickiego Centrum Jana Pawła II oraz Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie.
  Nasze miasto reprezentował burmistrz Gminy Dukla Marek Górak, który przekazał kamień z kamieniołomu w Lipowicy z datą wizyty Ojca Świętego w Dukli.

  Aneta Fornal, Błażej Szczurek

  2009-06-24

  Poprawa obsługi klienta i sprawności urzędników

  Gmina Dukla wdraża system zarządzania jakością wg norm ISO 9001:2008. System wdrażany jest w ramach projektu: Dobre zarządzanie w sektorze publicznym j- wdrażanie zarządzania jakością i badanie satysfakcji usług w gminach województwa podkarpackiego. Celem projektu jest poprawa funkcjonowania Jednostek Samorządu Terytorialnego województwa podkarpackiego poprzez wdrożenie usprawnień zarządczych, oraz poprzez objecie ich pracowników wsparciem szkoleniowo-doradczym w zakresie wdrażania i funkcjonowania Systemów Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001. Realizacja projektu przyczyni się do wdrożenia usprawnień związanych z poprawą jakości usług i zarządzania, wzrostem kompetencji urzędników, poprawa obsługi klienta i sprawności urzędu.

  2009-06-24

  Lekcje biblioteczne w Bibliotece Publicznej w Dukli

  W ostatnim czasie w Bibliotece Publicznej w Dukli odbywały się lekcje biblioteczne, w których uczestniczyli uczniowie z okolicznych szkół.

  Z lekcji bibliotecznych skorzystały m.in. dzieci z klasy III ze Szkoły Podstawowej w Jasionce wraz z opiekunkami: P. Bogumiłą Stojak i P. Dorotą Lenkiewicz. Uczniowie dowiedzieli się, jakie są zadania biblioteki, na czym polega jej praca, jakie zbiory gromadzi oraz kto może z tych zbiorów korzystać.

  W dalszej części spotkania omówiona została budowa książki, jej elementy takie jak obwoluta, wyklejka, errata itd. Aby utrwalić poznane wiadomości dzieci wykonały tzw. "żywą książkę", czyli ustawiły się tak aby utożsamić się z poszczególnymi elementami książki i tym samym zagrać rolę okładki, wyklejki, karty tytułowej, spisu treści czy też kart książki.  Na koniec spotkania dzieci otrzymały karty zobowiązań, dzięki którym będą mogły zapisać się do biblioteki.

  Mamy nadzieję, że uczniowie klasy III mile wspominają swoją wycieczkę do dukielskiej biblioteki i że będą naszymi częstymi gośćmi już jako czytelnicy.


  Joanna Szczurek

  2009-06-24

  Ogłoszenie Burmistrza Gminy Dukla

  OGŁOSZENIE

  o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Dukla, wraz z Prognozą Oddziaływania Na Środowisko  Na podstawie art. 11, pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2007 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 39, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Gminy Dukla zawiadamia o podjęciu przez Radę Miejską w Dukli Uchwały Nr XXX/214/09 z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Dukla, uchwalonego Uchwałą Nr XVIII/185/2000 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 20 listopada 2000 r. wraz z Prognozą Oddziaływania Na Środowisko.

  Przedmiotem zmiany studium będą zagadnienia wynikające z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i innych przepisów odrębnych. Zakres przestrzenny zmiany studium będzie obejmował całą Gminę Dukla w granicach administracyjnych.

  Przedmiotem prognozy oddziaływania na środowisko będzie ocenienie skutków realizacji zmiany studium na środowisko.

  Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium oraz do prognozy. Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Gminy Dukla.

  Wnioski do zmiany studium należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Dukla; ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla.

  Wnioski do prognozy mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

  Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Uprzejmie prosimy o dołączenie do wniosku mapki, z zaznaczoną nieruchomością (lub jej częścią), której dotyczy wniosek.

  Termin składania wniosków upływa w dniu 31 lipca 2009 r.

  Informacja o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz o terminie wyłożenia projektu zmiany studium wraz prognozą do publicznego wglądu zostanie podana w odrębnym ogłoszeniu.

  Burmistrz
  mgr inż. Marek Górak

  2009-06-24

  Energia z wiatru

  Od przeszło miesiąca wiatraki z farmy w Łękach Dukielskich produkują energię elektryczną. To najnowocześniejszy park wiatrowy na Podkarpaciu. Pięć wiatraków o wysokości 100 m i mocy ok. 2 MW każdy, może wyprodukować 20 000MWh rocznie . Farma wraz z terenem ochronnym zajmuje obszar 600 ha. Skrzydła maja długość 46 m, aby wprawić ich w ruch wiatr musi mieć szybkość 3 m/s. Inwestycja trwała prawie 5 lat, jej koszt to 10 mln EURO. Szacuje się, że inwestycja zwróci się w ciągu 7 lat, przy założeniu, że generatory będą pracować 2 700 godzin rocznie - powiedział Piotr Kłosok - menager projektu wiatraki.

  Na uroczystość

  otwarcia przybyli Jorge Martins wiceprezes Zarządu Grupy Martifer, , przedstawiciele firmy w Polsce, władze samorządowe Dukli z przewodniczącym Rady Miejskiej Zbigniewem Uliaszem, Marek Górak burmistrz Gminy Dukla, Jan Juszczak Starosta Krośnieński, przedstawiciel wojewody Podkarpackiego, Tomasz Węgrzyn sołtys Łęk Dukielskich, Józef Pernal sołtys Myszkowskiego. Całą imprezę prowadził Tomasz Zubilewicz z TVN Meteo. Oprawę muzyczna zabezpieczył Zespół "Łęczanie". Księża obu parafii poświecili inwestycję. Wszystkich, którzy przybyli na otwarcie inwestor zaprosił na okolicznościowy tort zrobiony w kształcie wiatraka i poczęstunek.

  Wcześniej


  odbyła się uroczystość wkopania kamienia węgielnego pod budowę placu zabaw i boiska do siatkówki w Łękach Dukielskich, którego dokonali w strugach deszczu Jorge Martins wiceprezes Martifer Group i Marek Górak burmistrz Gminy Dukla. Te nowa inwestycje w łękach Dukielskich, która służyć będzie przede wszystkim dzieci i młodzieży sfinansuje Firma Martifer .

  Krystyna Boczar-Różewicz

  2009-06-18

  4:2 dla księży

  11 czerwca o godzinie 16.00 rozpoczął się mecz towarzyski księża - samorządowcy. Rozegrany został na nowym stadionie ze sztuczną murawą przy ulicy ks. Typrowicza. Pierwsze 5 minut zdecydowanie należało do drużyny samorządowców, dowodem czego była strzelona bramka. W pierwszej połowie doszło do zmian zawodników w drużynie samorządowców - wydawało się, że na boisku jest ich jakby więcej co i tak nie dawało im przewagi. Aura nie sprzyjała zawodnikom, przez cały mecz padał deszcz, co z pewnością przesądziło o frekwencji kibiców i ostatecznie o wyniku meczu. Drużyna księży grała ze zdecydowaną przewagą techniczną, a mecz był coraz bardziej emocjonujący, gdyż księża strzelali kolejne bramki. Mecz zakończył się wynikiem 4:2 dla drużyny księży (jednak wynik nie był tu najważniejszy). Sędzią głównym meczu był Jan Dembiczak. Po wręczeniu pucharów i wykonaniu pamiątkowych fotografii Ośrodek Kultury, który był organizatorem imprezy zaprosił wszystkich na kiełbaskę z grila i "napój chłodzący". Impreza przebiegała w miłej sportowej atmosferze.

  Dziękujemy gościom za przybycie i zapraszamy w przyszłym roku.

  Norbert Uliasz

  2009-06-15

  W Łękach Dukielskich na sztucznej trawie

  Boisko ze sztuczną trawą w Łękach Dukielskich po wielu miesiącach żmudnej pracy zostało w czerwcu oddane do użytku. Obiekt realizowany był w ramach projektu "Blisko boisko" - finansowanego przez PZU i Ministerstwo Sportu i Turystyki. Wśród zaproszonych na tę uroczystość gości byli m.in. posłanka Elżbieta Łukacijewska, wicewojewoda województwa podkarpackiego Małgorzata Chomycz, przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Krężałek, dyrektor Inspektoratu PZU SA w Krośnie Jan Materniak, dyrektor ds. sprzedazy agencyjnej PZU "Życie" SA Michał Sołtysik, burmistrz Gminy Dukla Marek Górak, radni Rady Miejskiej z przewodniczącym Zbigniewem Uliaszem, księża z naszych parafii Alojzy Szwed i Roman Jagiełło, przedstawiciele Rady Rodziców ZSP z przewodniczącą Danutą Zimą, nauczyciele i pracownicy szkoły.
  Dyrektor Krystyna Delimata w swoim wystąpieniu powiedziała m.in.. "Główną ideą, jaka przyświecała nam podczas realizacji tego projektu, było zapewnienie wszechstronnego rozwoju naszej młodzieży. By rozwijała swoje zdolności nie tylko umysłowe, artystyczne, ale i sportowe. Posiadamy już salę widowiskowo - sportową , umożliwiającą rozegranie zawodów w większości dyscyplin sportowych. Jest ona również miejscem spotkań, uroczystości szkolnych i środowiskowych. Dzięki oddaniu nowoczesnego boiska sportowego będziemy mogli rozszerzyć wachlarz zajęć sportowych dla uczniów, młodzieży i dorosłych". Wiele pracy w powstanie nowego obiektu wniósł Uczniowski Klubowy Sportowy, a głównie Wojciech Węgrzyn, który w pełni jest oddany dzieciom i młodzieży. Ten Klub powstał z inicjatywy grupy rodziców, na czele właśnie z obecnym przewodniczącym Wojciechem Węgrzynem.
  Podziękowania płynęły także dla wszystkich dobroczyńców, bez których funduszy, materiałów, maszyn, pomocy w projekcie nie byłoby tego sukcesu. I tak słowa podziękowania - wraz z wiązankami kwiatów - kierowano do posłanki Elżbiety Łukacijewskiej, firm PZU SA i PZU "Życie "Są na ręce dyrektorów Jana Materniaka i Michała Sołtysika, radnych i pracowników gminy na ręce przewodniczącego Rady Zbigniewa Uliasza, burmistrza Marka Góraka, dla członków i sympatyków UKS.
  W wystąpieniach zaproszonych gości przewijał się jeden wątek: podziw dla trudu i zaangażowania łęczan. Dla ogromu pracy własnej i upartego dążenia do celu.
  Część artystyczna w wykonaniu uczniów szkoły była zwieńczeniem uroczystości. Potem był przemarsz na boisko, przecięcie wstęgi i poświęcenie obiektu przez naszych księży. Po pamiątkowych fotografiach zaproszeni goście zostali podjęci obiadem.

  2009-06-11

  Być matematykiem, być humanistą...

  18 maja br. w szkole w Łękach Dukielskich odbył się VIII Gminny Konkurs Matematyczny i Humanistyczny dla klas trzecich Szkoły Podstawowej. Konkurs od dwóch lat organizowany pod patronatem Burmistrza Gminy Dukla. Organizatorami konkursu były nauczycielki: Marta Pabis i Barbara Wierdak. W konkursie wzięło udział sześć szkół podstawowych z terenu gminy Dukla: Równe, Jaśliska, Iwla, Jasionka, Głojsce i Łęki Dukielskie. Każdą szkołę reprezentowała delegacja uczniów wraz opiekunem.
  Konkurs przebiegł zgodnie z regulaminem. Największą liczbę punktów w konkursach matematycznym i humanistycznym zdobyli następujący uczniowie:
  Konkurs Matematyczny: Dawid Hryniak (SP Jaśliska) - 1. miejsce, Tomasz Lorec (SP Jasionka) - 2., Kinga Wróbel (SP Jasionka) - 3.
  Konkurs Humanistyczny: Marta Bożętka (SP Iwla) - 1. miejsce, Veronika Panasowiec (SP Głojsce) - 2., Weronika Mazurek (SP Jasionka) - 3.

  Zwycięzcom zostały wręczone nagrody książkowe oraz dyplomy przez zastępcę Burmistrza Gminy Dukla Andrzeja Bytnara. Zwycięzcom gratulujemy.

  Marta Pabis, Barbara Wierdak

  2009-06-10

  Wspólne świętowanie

  6 czerwca 2009 r. odbyło się w Środowiskowym Domu Samopomocy w Cergowej uroczyste spotkanie z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca. W uroczystości wzięli udział: Przewodniczący Rady Gminy - Zbigniew Uliasz, rodzice uczestników ŚDS oraz inni członkowie rodzin.
  Kierownik Ośrodka - Bogumiła Dymek- Urynowicz przywitała mamy i ojców uczestników oraz innych zaproszonych gości. Uczestnicy ŚDS, pod opieką Pani Anny Masternak, przygotowali przedstawienie pt. "Dziurawy płot"., które zaprezentowali przybyłym gościom. Złożyli rodzicom życzenia i wręczyli drobne upominki, samodzielnie wykonane - korale, kwiaty i laurki okolicznościowe. Spotkanie zakończyła rodzinna sesja zdjęciowa i skromny poczęstunek. To spotkanie, które odbyło się w miłej i rodzinnej atmosferze dostarczyło wiele wzruszeń zarówno uczestnikom, rodzicom, jak i pracownikom Środowiskowego Domu Samopomocy.

  2009-06-10

  Mniej niż średnio w kraju

  W niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego uczestniczyło 15,67% uprawionych do głosowania w naszej gminie. W poszczególnych sołectwach frekwencje podaje poniższa tabela:
  Najwyższa frekwencja była w obwodach Dukla - 21,7% i Wietrzno - 21%, najniższa w obwodach Iwla - 9,7% i Trzciana 7,5%.

  Tabela z wynikami wyborów w formacie PDF

  2009-06-08

  Ćwiczebna akcja ewakuacyjna szkoły w Wietrznie

  Personel i uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Wietrznie uczestniczyli 2 czerwca 2009 roku w ćwiczeniach ewakuacyjnych. Organizatorami akcji byli: dyrektor ZSP w Wietrznie - Arkadiusz Twardzik, pedagog szkolny- Radosław Zięba i szkolny koordynator do spraw bezpieczeństwa- Agnieszka Szyndak. Szczegóły ćwiczeń uzgodniono z naczelnikiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Dukli Zenonem Kostyrą, który w czasie ćwiczebnej akcji ratowniczo - gaśniczej pełnił funkcję dowódcy. Natomiast obserwatorami byli następujący goście: Burmistrz Gminy Dukla Marek Górak, brygadier w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie- Jerzy Krupa, nadkomisarz Rajmund Guzik- komendant Komisariatu Policji w Dukli.
  Bezpośrednimi uczestnikami akcji ratowniczej byli strażacy OSP w Dukli i OSP w Wietrznie oraz pielęgniarka z Ośrodka Zdrowia w Łękach Dukielskich pani Nina Madej.
  Celem podjętych ćwiczeń było między innymi doskonalenie alarmowania, współdziałania i dowodzenia służbami ratowniczymi, sprawdzenie możliwości podjęcia przez personel szkoły działań związanych z ewakuacją osób z obiektu w przypadku powstania pożaru w pomieszczeniach dydaktycznych, praktyczne zapoznanie uczniów z zasadami postępowania w czasie ewakuacji z budynku szkolnego oraz doskonalenie opieki medycznej w szkole.
  Cała akcja trwała od godziny 10.00 do 10.30. Rozpoczął ją długi, ciągły, trzyminutowy sygnał alarmowy oraz polecenie słowne "Ewakuacja" wydane przez konserwatora. W założeniu akcji ćwiczebnej był wybuch pożaru w pracowni komputerowej, która znajduje się na piętrze. Dyrektor powiadomił odpowiednie służby ratownicze. Natomiast nauczyciele wydali uczniom polecenie ewakuacji. Zwrócili uwagę, by wszyscy zostawili w klasach swoje rzeczy - zabrano jedynie dzienniki szkolne - wyszli z klasy i udali się odpowiednią drogą na miejsce ewakuacji. Sprawdzono listę obecności i przekazano informację o stanie uczniów dyrektorowi. Na miejsce zdarzenia przybyły jednostki straży pożarnej, które skrupulatnie wypełniały swoje zadania. Nie zabrakło ewakuacji jednej osoby nieprzytomnej na noszach oraz poszukiwań dwóch nieobecnych uczniów. Następnie poszkodowanymi zajęła się pielęgniarka. Po zakończeniu ćwiczeń uczniowie mogli obejrzeć sprzęt gaśniczy i wozy strażackie, zadać pytania. Brygadier Jerzy Krupa z KMPSP w Krośnie przekazał swoje spostrzeżenia dotyczące przebiegu ewakuacji oraz działań ratowniczo-gaśniczych dowódcy strażaków oraz dyrektorowi. Wszyscy uczniowie poważnie potraktowali ćwiczenia.
  Po zakończonych ćwiczeniach dyrektor szkoł zaprosił wszystkich gości do sali gimnastycznej, gdzie odbył się pokaz multimedialny dotyczący OSP w Wietrznie oraz przegląd piosenki znanej i lubianej. Poczęstunek był skromną próbą wdzięczności dla wszystkich przybyłych gości.

  Elżbieta Giemza  2009-06-08

  KOMUNIKAT

  Przypominamy właścicielom nieruchomości, przez które przebiegają napowietrzne linie elektroenergetyczne o obowiązku wycinki gałęzi drzew i krzewów porastających nieruchomości na odległość bezpieczną od przewodów linii. Minimalne odległości wymagane przy bezwietrznej pogodzie:

  • dla linii 110kV: 3,23m + pięcioletni przyrost dla danego gatunku drzewa
  • dla linii 30kV: 2,7m + pięcioletni przyrost dla danego gatunku drzewa
  • dla linii 15kV: 2,6m + pięcioletni przyrost dla danego gatunku drzewa
  • dla linii nN: 1m + pięcioletni przyrost dla danego gatunku drzewa, 2m + pięcioletni przyrost dla drzew owocowych i drzew ozdobnych

  Utrzymanie mniejszych odległości niż wymagane, stanowi zagrożenie dla życia ludzi i środowiska. Rejon Dystrybucji Energii Krosno przeprowadzi planowe roboty konserwacyjne na liniach niskiego napięcia. W tym czasie istnieje możliwość bezpiecznego wykonania podcięcia gałęzi oraz wycięcia drzew i podrostów w pobliżu linii elektroenergetycznych.
  Dokładne terminy i czas wyłączenia dla wykonania planowanych zabiegów eksploatacyjnych na liniach niskiego napięcia podane będą na plakatach z 5-cio dniowym wyprzedzeniem.
  Informacje o zakresie prowadzonych zabiegów można uzyskać pod następującymi numerami telefonów: 013 43 75 140 oraz 013 43 750 44

  Z-ca Dyrektora Rejonu Dystrybucji Energii ds. Utrzymania Majątku Sieciowego
  Dariusz Garbacik

  2009-06-06

  JERZYK – ptak chroniony

  W związku ze zbliżającym się gniazdowaniem osobników jerzyka (Apus apus) oraz sezonem do prowadzenia prac termomodernizacyjnych na budynkach zasiedlanych przez ten gatunek informujemy że:
  Zgodnie z art. 52 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody, uszczegółowionym § 7 pkt 2 ww. rozporządzenia, zezwala się na usuwanie od dnia 16 października do końca lutego następnego roku gniazd ptasich z obiektów budowlanych i terenów zieleni, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub sanitarne, bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek zezwoleń. Jeżeli nie zachodzi taka okoliczność, realizacja w okresie całego roku wszelkich prac modernizacyjno-remontowych ograniczających dostęp jerzyków do miejsc ich regularnego występowania i rozrodu, jest czynnością traktowaną jako niszczenie miejsc lęgowych i schronień tego gatunku. W sytuacji, gdy zniszczenie schronienia jerzyka czy innych ptaków chronionych jest nieuniknione, i brak jest rozwiązań alternatywnych, zarządca budynku powinien zwrócić się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o wydanie stosownego zezwolenia na realizację tego typu czynności. Natomiast na czynności powodujące bezpośrednie płoszenie w sezonie lęgowym jerzyków wymagane jest uzyskanie stosownego zezwolenia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.
  W trakcie prac remontowych termomodernizacyjnych, należy zawieszać budki lęgowe dla tych ptaków w miejscach, gdzie dotychczas miały swoje lęgi.
  Kto umyślnie narusza zakazy obowiązujące w stosunku do zwierząt objętych ochroną gatunkową podlega karze aresztu lub grzywny!

  2009-06-05

  Edukacja ekologiczna przynosi efekty…

  29 maja 2009r. w Zespole Szkół Publicznych w Wietrznie odbył się już po raz szósty uroczysty Finał Szkolnego Konkursu Ekologicznego. Finał jest podsumowaniem rywalizacji klas, uczestniczących w różnorodnych działaniach i konkurencjach ekologicznych odbywających się w tym roku szkolnym w naszej szkole. Uczniowie wraz z opiekunami przygotowali ciekawy program finału, na który złożyły się prezentacja multimedialna, będąca wspomnieniem działań ekologicznych prowadzonych przez szkołę w ostatnich kilku latach, inscenizacja o tematyce zanieczyszczeń środowiska, pokaz mody ekologicznej i piosenki ekologiczne. Nastąpiło również wręczenie dyplomów i nagród przez dyrektora Arkadiusza Twardzika dla poszczególnych klas.

  Szczególną atmosferę spotkania zapewniła dekoracja złożona przede wszystkim z plakatów i haseł ekologicznych, które zostały wykonane przez uczniów wcześniej na etapie rywalizacji konkursowej. Działania edukacyjne o tematyce ekologicznej są już tradycją w ZSP w Wietrznie i przynoszą zauważalne efekty. Oprócz dużej świadomości ekologicznej naszych uczniów, wspomnieć należy sukces uczennicy Beaty Jastrząb, która zdobyła I miejsce w tegorocznym Gminnym Konkursie Ekologicznym w kategorii Gimnazjów. Uroczysty finał konkursu odbył się dzięki zaangażowaniu nauczycieli z naszej szkoły, a w szczególności nauczycielek: Agnieszki Szyndak, Jolanty Leń, Marty Marszał, Katarzyny Dziadowicz i Wenanty Mermon.

  Agnieszka Szyndak  2009-06-05

  Najpiękniejsze zakątki Polski w obiektywie Twojego aparatu

  Polska Organizacja Turystyczna i Polska Agencja Prasowa organizują pod patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Sportu i Turystyki konkurs fotograficzny Polska Travel Foto. Konkurs stanowi zaproszenie do turystycznych wojaży po Polsce, chwytania w obiektywie aparatu piękna ojczystego kraju i przesyłania najbardziej udanych ujęć pod ocenę jury. Na autorów najlepszych zdjęć czekają cenne nagrody. Pierwszą jest aparat fotograficzny Leica Digilux 3, drugą - 5 tys. zł. Trzecia to niewiele niższa nagroda pieniężna. W puli znajduje się też między innymi fundowany bilet lotniczy. Organizatorzy oczekują na prace fotograficzne do 21 września. Nadsyłane przez autorów zdjęcia klasyfikowane będą w sześciu kategoriach: kultura i tradycja (miasta, sztuka, festiwale, koncerty, wystawy, folklor, architektura zabytkowa) o natura (pejzaż) o aktywny wypoczynek o smaki Polski (tradycyjna kuchnia polska, produkty dania i trunki regionalne oraz inne "smaczki") o seria zdjęć o spójnej fabule (fotoreportaż ) o Polacy - turystycznie ciekawe tematy.

  Życzymy bystrości oka, szczęścia i intuicji niezbędnych w polowaniu na wymarzone kadry. Za najlepsze kapituła przyzna nagrody z listy poniżej.

 • I nagroda - aparat fotograficzny marki Leica Digilux 3 wraz z obiektywem standardowym
 • II nagroda - 5.000 PLN
 • III nagroda - 5.000 PLN brutto
 • IV nagroda - statyw fotograficzny z włókna bazaltowego Gitzo GT2941LVL
 • V nagroda - bilet lotniczy dla jednej osoby na dowolnej trasie europejskiej obsługiwanej przez LOT do wykorzystania w terminie do 31 marca 2010
 • VI nagroda - sprzęt sportowy (plecak Traveller 60 oraz Kurtka sofshellowa Beaufort rozm. L)
 • VII nagroda - umieszczenie zdjęć w bazie Agencji Fotograficznej PAP- FOTO

  Wyróżnienia:

 • Dyplom Ministra Spraw Zagranicznych dla laureata I nagrody
 • 5 rocznych prenumerat magazynu fotograficznego FOTO-KURIER
 • 2 roczne prenumeraty magazynu "Świat - Podróże, Kultura"
 • Przelot balonem

  Pełny regulamin znajduje się pod adresem www.pot.gov.pl

  Polska Organizacja Turystyczna i Polska Agencja Prasowa
  Ĺšródło: http://aktualnosciturystyczne.pl

  2009-06-05
 • Sobótkowe Spotkania z Folklorem

  Dukla 20 czerwca 2009 rok

  Program:

  • 18.00 - Zespół Obrzędowy "RÓWNIANIE"
  • 19.00 - 20.30 - Zespół Pieśni i Tańca "SANOK" oraz zespół śpiewaczy "ŁĘCZANIE"
  • 20.30 - obrzęd sobótkowy w wykonaniu zespołu ludowego "KOMBORNIA"
  • 21.30 - Puszczanie wianków na wodę
  • 22.00 - Zabawa taneczna
  • 24.00 - Poszukiwanie "Kwiatu Paproci"

  2009-06-04

  Wysoki poziom przeglądu

  W tym roku odbył się już VII Gminny Przegląd Dorobku Kulturalnego Szkół Podstawowych i Gimnazjów. Wzięło w nim udział 5 zespołów szkół. Każda szkoła przedstawiła wybraną przez siebie prezentację z dorobku kulturalnego z bieżącego roku szkolnego lub montaż różnych kulturalnych wydarzeń szkolnych czym spełniły wymogi regulaminowe.
  Komisja w składzie:
  Małgorzata Walaszczyk Faryj, Norbert Uliasz i Mirosław Matyka miała trudne zadanie, bowiem w tym roku poziom poszczególnych występów, ich walory artystyczne i profesjonalizm wykonania był bardzo wysoki. Młodzi wykonawcy porażają swoim zaangażowaniem, odwagą sceniczną, talentem i ciężką pracą i należą się wielkie brawa. Również opiekunom i nauczycielom należą się wyrazy podziękowania za dotychczasową pracę. Nie pozostaje nic innego tylko życzyć im takiego zapału na przyszłe lata.
  Komisja postanowiła przyznać następujące wyróżnienia i miejsca w tegorocznym przeglądzie:

  • ZSP w Jaśliskach - wyróżnienie,
  • ZSP w Łęki Dukielskie - wyróżnienie,
  • ZSP w Jasionce - 3. miejsce
  • ZSP w Iwli - 2. miejsce
  • ZSP w Wietrznie - 1. miejsce
  Szkole z Wietrzna gratulujemy!

  Dodatkowo komisja postanowiła nagrodzić wyróżnieniem za indywidualność sceniczną trzy osoby spośród uczestników przeglądu: Magdalenę Bożętkę i Aleksandrę Bożętkę z ZSP w Iwli i Kamilę Kulę z ZSP w Jasionce. Nagrodzonym i uczestnikom gratulujemy!

  Więcej zdjęć na stronie Ośrodka Kultury

  MM

  2009-06-04

  Grand Prix dla Diany Dereniowskiej i Dawida Khana

  28 maja 2009r. w Ośrodku Kultury w Dukli odbył się XIII Przegląd Piosenki Znanej i Lubianej. W konkursie wzięło udział 40 uczestników. Komisja w składzie Dorota Świstak, Małgorzata Walaszczyk-Faryj, Norbert Uliasz po wysłuchaniu wszystkich utworów przyznała w poszczególnych kategoriach nagrody:

  Nagroda Główna:
  Kat II
  Paulina Sudoł
  Dominika Sikora
  Nina Kogut
  Kat III
  Karolina Jastrząb
  Elisabet Nasri
  Adrianna Stepek
  Paulina Bossekota
  Klaudia Dereniowska
  Kat IV
  Barbara Szczurek
  Mateusz Głód
  Gabriela Matyka
  Małgorzata Bossekota
  Beata Jastrząb
  Monika Kusz
  Justyna Stanosz
  Kat V
  Wioletta Madej
  Anna Magdziak
  Małgorzata Jastrzębska
  Anna Witek
  Teresa Szczurek
  Monika Jakieła

  Ponad to komisja postanowiła przyznać dwie nagrody GRAND PRIX.
  Otrzymali je:
  Dawid Khan i Diana Dereniowska

  Więcej zdjęć na stronie Ośrodka Kultury

  Małgorzata Walaszczyk-Faryj

  2009-06-04

  Zaproszenie na XXXV Sesję Rady Miejskiej w Dukli

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  w Dukli

  Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./
  zwołuję
  na dzień 9 czerwca 2009r. /wtorek/ o godz.1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dukli XXXV sesję Rady Miejskiej w Dukli.

  Porządek obrad.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z XXXIII i XXXIV sesji Rady Miejskiej.
  3. Zapytania i wnioski radnych i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
  4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
  5. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
  6. Podjęcie uchwał w sprawach:
   • oceny aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Dukla /druk nr 212/,
   • oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Dukla /druk nr 213/,
   • przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Dukla /druk nr 214/,
   • zaopiniowania proponowanych specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 na terenie Gminy Dukla /druk nr 215/,
   • zaopiniowania proponowanych specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 na terenie Gminy Dukla /druk nr 216/,
   • wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2010 środków stanowiących fundusz sołecki /druk nr 217/.
  7. Oświadczenia radnych, Burmistrza i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
  8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
  9. Zamknięcie sesji.

  Proszę o wzięcie udziału w sesji.

  2009-06-03

  Piknik w Iwli

  W sobotę 30 maja na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Iwli oraz stadionie piłkarskim Iwełki- Iwla odbył się I piknik rodzinny. W pikniku wzięli udział rodzice, dzieci, nauczyciele. Zaproszony Oddział Straży Granicznej zaprezentował dwa psy w pracy, polegającej na szukaniu narkotyków. Przedstawił zagrożenie ze strony niebezpiecznych psów oraz niewypałów i niewybuchów. Można było pojeździć wojskowym quadem. Posłuchać zespołów: dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca BOBRZANIE oraz zespołu Szarotki z Ośrodka Kultury w Dukli. Obejrzeć część artystyczna przygotowaną przez uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. O ciało zadbała polowa kuchnia, serwująca kiełbasę, żur wiejski, bigos, swojskie słodkie wypieki. Rodzice mieli możliwość obejrzenia szkoły od „kuchni” i zapoznania się z jej problemami. Odbył sie mecz piłki nożnej RODZICE-MŁODZIEŻ (8-7).

  Celem pikniku było utrwalenie więzi i poszerzenie współpracy miedzy młodzieżą i rodzicami, a nauczycielami i wychowawcami z Iwli. Wszyscy mają nadzieję że włożony trud w pracę , w wychowanie i naukę młodzieży będzie procentował. Uczestnicy i organizatorzy obiecali się spotkać w przyszłym roku z nadzieją na większy udział społeczności wiejskiej. Nad całością imprezy czuwał Jerzy Gunia, dyrektor szkoły.

  tekst i foto Bogusław Szczurek

  2009-06-02

  Kino "Promień"

  Niedziela 31 maja
  Poranek bajek godz. 11.00 wstęp wolny  godz. 18.00 film pt
  "WYSPA NIM"
  CENA BILETU 6 zł

  2009-05-29

  Zgodnie z Naturą 2000…

  W najbliższym czasie w kościółku na Puszczy zostaną odnowione polichromie związane z życiem św. Jana z Dukli. Renowacja rozpocznie się w czerwcu i lipcu. Prace będą prowadzić konserwatorzy z Rzeszowa. Ojciec Dobromił Godzik powiedział: " Zgodnie z Naturą 2000 staramy się zabezpieczyć nietoperze, które mieszkają na poddaszu kościoła. Jeżeli uda się nam wspólnie uporać z tym problemem to być może wymienimy jeszcze więźbę dachową na kościołku". Trwa także trzeci etap prac związanych z odwodnieniem klasztoru w Dukli.

  Stanisław Kalita

  2009-05-28

  Prezentacje były na wysokim poziomie

  14 maja 2009 r. w sali kina "Promień" Ośrodek Kultury w Dukli zorganizował II. Gminny Konkurs "Mini Playback show". W konkursie wzięło udział 40 dzieci w 14 prezentacjach konkursowych. Wszystkie prezentacje były na wysokim poziomie co oznacza duże zaangażowanie dzieci i ich nauczycieli.
  Komisja w składzie : Elżbieta Ocias, Norbert Uliasz, Piotr Jakieła postanowiła przyznać następujące miejsca

  Kategoria II (kl.I-III)
  Marta Bożętka, Grzegorz Moskal, Diana Nowak, Tomasz Szwast- ZSP w Iwli - 1. miejsca

  Kategoria III (kl.IV-VI)
  Patryk Gniady -ZSP w Równem - 1. miejsce

  Kategoria IV (gimnazjum)
  Karolina Kasińska, Angelika Pyter ,Michał Szymko - ZSP w Iwli- 1. miejsce

  Agnieszka Palcar, Ewelina Kusz , Barbara Fornal, Magdalena Kuczała, Natalia Nowak, Klaudia Olszyk, Ilona Czup - ZSP w Głojscach - 2. miejsce

  A. Józefczyk, A Matyka, A Chłap, I. Majer - ZSP w Dukli - 3. miejsce

  Więcej zdjęć na stronie Ośrodka Kultury.

  Norbert Uliasz

  2009-05-28

  Niech każdy (…) miłość własną – kraju miłości poświeci!

  J.V. Niemcewicz

  Pod takim mottem zorganizowano uroczystą akademię w zespole Szkół Publicznych w Głojscach, w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja.
  Akademię rozpoczął recytator wierszem "Tu wszędzie Polska" T. Kubiaka na tle znanej melodii "Tu wszędzie jest moja ojczyzna". Następnie przenieśliśmy się na kilka minut w wiek XVIII, gdzie w karczmie szlachta polska bogato ubrana grała w karty i rozprawiała o wszystkim tylko nie o najważniejszych sprawach państwa. Wystrojone szlachcianki zachwycała obca mowa i kultura.
  Zebrał się w końcu sejm. Wśród szlachty znalazła się grupa posłów rozumiejąca powagę sytuacji, to właśnie zwolennicy reform uchwalili ustawę - Konstytucji 3 maja, która w kraju i za granica wywołała wiele przychylnych ocen. Entuzjastycznie wypowiadali się o niej politycy i ludzie nauki. Była pierwsza w Europie, a druga na świecie ustawą regulującą stosunki w państwie.
  Dzień 3 maja nie tylko ma historyczne znaczenie, ale niesie ze sobą aktualne przesłanie wyrażane w w/w motcie.

  nauczyciel historii  2009-05-28

  Ksiądz abp Ignacy Tokarczuk z wizytą w Dukli

  13 maja 2009 roku dukielskie sanktuarium św. Jana z Dukli nawiedził ks. abp Ignacy Tokarczuk senior. Wizyta była podziękowania patronowi parafii św. Janowi z Dukli. Modlił się za siebie, za to, że przeżył 92 lata, za czas posługi kapłańskiej oraz biskupiej w archidiecezji przemyskiej. Modlił się również za sługę bożego Jana Pawła II, który 28 lat temu 13 maja 1981 roku został cudownie uratowany dzięki wstawiennictwu Maryi. Dziękował również, za pielgrzymki na Podkarpacie Jana Pawła II między innymi za pielgrzymkę do Dukli w 1997 roku. Za OO. Bernardynów, z którymi jest związany od rodzinnego Zbaraża i pobytu we Lwowie w czasie II wojny światowej, za nową prowincję bernardyńską na Ukrainie i ojca Martyniaka Wojciecha Darzyckiego, który po 1945 roku pozostał na tamtych terenach i wychował wielu zakonników, a wśród nich trzech biskupów: Leona Dubrawskiego, Stanisława Szyrokoradiuka, Herkulana Malczuka.
  Przypomnijmy, że to Ignacy Tokarczuk 25 lat temu powołał parafię św. Jana z Dukli oraz parafię Trzciana oraz Zawadka Rymanowska. Na zakończenie swojej nieoficjalnej wizyty ks. abp Ignacy Tokarczuk prosił o rozwój kultu naszego patrona św. Jana z Dukli we Lwowie i lwowskim kościele oraz liczny udział w odpuście u tamtejszych Bernardynów.
  Księdzu arcybiskupowi towarzyszyli: ks. Franciszek Rząsa i Franciszek Marczak z Rzeszowa.
  Ks. abp. Ignacy Tokarczuk w latach 1965-92 biskup, potem arcybiskup przemyski - zasłynął jako budowniczy świątyń. Mimo braku zezwoleń władz PRL, za jego rządów w diecezji zbudowano 430 kościołów. Od 1993r. jest Honorowym Obywatelem miasta Przemyśla, a 3 maja 2006 został odznaczony Orderem Orła Białego - najwyższym odznaczeniem w Polsce - przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

  Stanisław Kalita

  2009-05-27

  Szkolna Liga Piłki Nożnej – sezon 2009

  Tegoroczne rozgrywki Szkolnej Ligi Piłki Nożnej przeprowadzone zostały na nowoczesnym gminnym stadionie ze sztuczną murawą przy ul. ks. Antoniego Typrowicza w Dukli. W meczach eliminacyjnych, które odbyły się 15 maja wzięły udział reprezentacje Zespołów Szkół Publicznych: Iwli, Dukli, Wietrzna, Jasionki, Łęk Dukielskich, Tylawy i Jaślisk. Rozgrywki prowadzone były w dwóch grupach eliminacyjnych. Z pierwszej grupy do finału zakwalifikowały się drużyny Iwli i Dukli, natomiast z drugiej Jasionki i Tylawy. Wyniki finału:

  Dukla – Tylawa 6:2
  Jasionka – Iwla 2:0
  Tylawa - Jasionka 2:2 rzuty karne 4:2
  Dukla - Jasionka 6:0

  Finaliści rozgrywek
  I miejsce ZSP Dukla
  II miejsce ZSP Jasionka
  III miejsce ZSP Tylawa
  IV miejsce ZSP Iwla

  Ufundowane przez organizatora ligi dukielski ośrodek kultury nagrody puchary i piłki wręczył zwycięzcom sędzia główny zawodów Jan Dembiczak.

  wij

  2009-05-27

  Najlepsi z informatyki pośród gimnazjalistów

  8 maja 2009 r. w pracowni informatycznej Zespołu Szkół Publicznych w Dukli odbył się etap gminny Konkursu Informatycznego. Wzięli w nim udział uczniowie z gimnazjów w: Dukli 5 uczniów, Jaśliskach 4 uczniów, Równem 5 uczniów, Tylawie 3 uczniów, Wietrznie 2 uczniów.
  Konkurs składał się z części praktycznej (wykonanie prezentacji multimedialnej na temat związany z bezpieczeństwem komputera w sieci Internet) oraz części teoretycznej (test złożony z 40 pytań). Test został wykonany i przeprowadzony przy pomocy Szkolnej Platformy Zarządzania Testami. Pytania testowe oraz zadanie praktyczne były konsultowane z ekspertami Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli.
  Celem konkursu jest:

  • rozwijanie zainteresowania uczniów informatyką;
  • zwrócenie uwagi na rangę przedmiotu oraz możliwość wykorzystania umiejętności z zakresu informatyki w praktyce;
  • rozwijanie korelacji międzyprzedmiotowych;
  • poszukiwanie utalentowanej młodzieży i zapewnienie możliwości rywalizacji w wybranej dziedzinie wiedzy.

  Zwyciężyli uczniowie:
  Marcin Bogacz (Gimnazjum w Równem) - 1. miejsce,
  Maciej Pikuła ( Gimnazjum w Dukli ) - 1. miejsce,
  Rafał Kurdyła (Gimnazjum w Dukli) - 3. miejsce,
  Robert Leńczyk (Gimnazjum w Dukli) - 4. miejsce,
  Daniel Sadowski (Gimnazjum w Jaśliskach ) - 5. miejsce,
  Sebastian Kosior ( gimnazjum w Tylawie ) - 6. miejsce.


  Na potrzeby konkursu została wykonana strona internetowa zawierająca regulamin konkursu, pomoce, przykładowe pytania wraz z odpowiedziami, zestawy pytań z konkursów kuratoryjnych. Strona jest udostępniona pod adresem http://dukla.no-ip.info/inf/. W przyszłym roku organizatorzy planują poszerzyć formułę konkursu.

  Jarosław Drobiniak
  Stanisław Kalita

  2009-05-23

  Program XIX Kermeszu

  Olchowiec 23-24 maja 2009 roku

  Sobota 23 maja
  • 17.00 Weczirnia w cerkwi
  Niedziela 24 maja
  • 10.15 - służba Boża z procesją
  • 13.00 - oficjalne otwarcie Kermeszu
  • 13.30 - otwarcie wystawy fotograficznej "Cerkwie i kermesze olchowieckie", ogłoszenie konkursu na piosenke łemkowską.
  • 14.00 -16.00 - występy zespołów: Równianie, Terka, Osławianie z Mokrego
  • 16.15 - konkurs na piosenke łemkowską
  • 17.00 - 19.45 - występt zespołów: Svidnicanki ze Słowacji, kapeli "Piasty" z Miejsca Piastowego i zespołu "Żukowianie z Ustrzyk Dolnych.
  • 20.00 - oficjalne zakończenie Kermeszu


  Pełny program kermeszu w dwóch językach dostępny jest pod adresem http://www.lemkounion.republika.pl/Dokumenty/program_olchowie_09.pdf
  2009-05-22

  Szkolny turniej szachowy w ZSP w Wietrznie

  Zarząd Samorządu Uczniowskiego działającego w ZSP w Wietrznie zorganizował Szkolny Turniej Szachowy.
  W turnieju mogli wziąć udział wszyscy chętni uczniowie ze szkoły podstawowej oraz gimnazjum.
  W rozgrywkach szachowych wzięło udział 13 uczniów z klas gimnazjalnych oraz jeden uczeń ze szkoły podstawowej.
  Do partii finałowej po dwóch turach turnieju zakwalifikowali się Dariusz Jakubik z klasy I gimnazjum oraz Damian Mazur z klasy szóstej szkoły podstawowej. Zwycięzcą turnieju okazał się najmłodszy uczestnik rozgrywek Damian Mazur. W nagrodę otrzymał dyplom i pamiątkowy puchar ufundowany przez Samorząd Uczniowski.
  Bardzo cieszy nas fakt, iż w tak nielicznej społeczności szkolnej znalazło się sporo uczniów umiejących grać w szachy - szlachetną grę, która wspaniale rozwija logiczne myślenie, uczy cierpliwości oraz szacunku do przeciwnika.

  Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego
  Joanna Braja
  Maria Grzegorczyk  2009-05-22

  II GMINNY KONKURS „MINI PLAYBACK SHOW”

  14 maja 2009 r. w sali kina "Promień" Ośrodek Kultury w Dukli zorganizował II Gminny Konkurs "Mini Playback show". W konkursie wzięło udział 40 dzieci w 14 prezentacjach konkursowych. Wszystkie prezentacje były na wysokim poziomie co oznacza duże zaangażowanie dzieci i ich nauczycieli.

  Komisja w składzie : Elżbieta Ocias, Norbert Uliasz, Piotr Jakieła postanowiła przyznać następujące miejsca

  Kategoria II (kl.I-III)

  I miejsce: Marta Bożętka, Grzegorz Moskal, Diana Nowak, Tomasz Szwast- ZSP w Iwli

  Kategoria III (kl.IV-VI)

  I miejsce: Patryk Gniady -ZSP w Równem

  Kategoria IV (gimnazjum)

  I miejsce - Karolina Kasińska, Angelika Pyter ,Michał Szymko - ZSP w Iwli
  II miejsce - Agnieszka Palcar, Ewelina Kusz , Barbara Fornal, Magdalena Kuczała, Natalia Nowak, Klaudia Olszyk, Ilona Czup - ZSP w Głojscach
  III miejsce - A. Józefczyk, A Matyka, A Chłap, I. Majer - ZSP w Dukli

  2009-05-18

  Szkolna Liga Tenisa Stołowego sezon 2008/09

  8 maja br. zakończyła rozgrywki Szkolna Liga Tenisa Stołowego sezon 2008/09. Wzięło w niej udział 8 z 9 gminnych zespołów szkół. Dwie pierwsze edycje rozegrano jesienią ubiegłego roku, dwie kolejne 6 marca i 8 maja br.

  Ostateczna klasyfikacja:
  • I miejsce Zespołu Szkół w Łękach Dukielskich 185 pkt.
  • II miejsce Reprezentanci Dukli 178 pkt.
  • III miejsce Reprezentanci Iwli 139 pkt.
  • IV miejsce Reprezentanci Tylawy 138 pkt.
  • V miejsce Reprezentanci Równego 126 pkt.

  Organizator za zajęcie miejsc od I – III ufundował puchary, dyplomy oraz pulę nagród w/w 1.000,00 zł. na zakup sprzętu sportowego. Nagrody finansowe rozdzielono w następujący sposób : I m 500 zł., II m 300 zł., III m 200 zł. Całą imprezę sędziował i prowadził Jan Dembiczak instruktor Ośrodka Kultury w Dukli.

  2009-05-11

  Piękne strofy o świętych w Dukli

  3 maja w sali kina "Promień" odbył się uroczysty Koncert Laureatów XVII Gminnego Przeglądu Piosenki Religijnej oraz Konkursu Recytatorskiego Poezji i Prozy zatytułowanego "Piękne Strofy o Świętych". Podczas koncertu wręczono nagrody za udział w konkursach: Pisanka, kraszanka, malowanka zorganizowanym przez Ośrodek Kultury w Dukli oraz z IV Gminnym Konkursie Wiedzy Ekologicznej zorganizowanym przez Gminę Dukla.

  Wyniki XVII Przeglądu Piosenki Religijnej, Poezji i Plastyki

  KATEGORIA I
  Piosenka
  Brekiesz Wiktoria - Głojsce - 1. Miejsce, Pasterczyk Julia - Dukla - 2., Buczek Karina, Sztrumf Julia - Dukla - 3.
  Wiersz
  Szczepanik Izabela - Równe - 1. miejsce

  KATEGORIA II
  Piosenka
  Murdzek Katarzyna - Jasionka - 1. Miejsce, Justyna Długosz, Aleksandra Knap - Równe - 2., Bogaczyk Aleksandra - Równe - 3.
  Wiersz Mazurek Weronika - Jasionka- 1. Miejsce, Cabaj Weronika - Łęki Dukielskie - 2., Wróbel Kinga - Jasionka - 3.

  KATEGORIA III
  Piosenka
  Wiśniewska Klaudia - Równe - 1. miejsce, Nasrii Elizabet - Jasionka, Dereniowska Klaudia - Dukla - 2., Jastrząb Karolina - Wietrzno - 3.
  Wyróżnienie: Lorenc Katarzyna - Jaśliska, Lorenc Małgorzata - Jaśliska, Dziadowicz Weronika - Wietrzno
  Kat. zespół
  Amira Nasrii ,Elizabet Nastrii, Barbara Głód - Jasionka - 1. miejsce
  Wiersz
  Trzebunia Anna - Tylawa - 1. miejsce, Ryczak Aleksandra - Łęki Dukielskie- 2.

  KATEGORIA IV
  Piosenka
  Mermon Jagoda - Wietrzno - 1. miejsce, Fydryk Natalia - Iwla - 2., Kogut Anna - Iwla, Stanosz Justyna - Głojsce - 3.
  Wyróżnienie: Szczurek Barbara - Jasionka Matyka Gabriela - Dukla Pyter Angelika - Iwla
  Kat. zespół
  Bossekota Małgorzata, Mermon Jagoda , Jastrząb Beata - Wietrzno - 1. miejsce, Szczurek Barbara, Jakieła Sylwia - Jasionka - 2.
  Wiersz
  Blok Arleta - Tylawa - 1. miejsce, Jadach Joanna - Tylawa - 2., Leśniak Angelika - Głojsce- 3.
  Wyróżnienie: Głód Izabela - Jasionka, Jakieła Izabela - Jasionka

  KATEGORIA V
  Piosenka
  Madej Wioletta - Dukla, Dereniowska Diana - Dukla, Magdziak Anna - ŚDS - Cergowa - 1. miejsce
  Wiersz
  Goresz Halina - ŚDS Cergowa, Książkiewicz Wiesław - ŚDS Cergowa, Pelczar Maciej - ŚDS Cergowa - 1. miejsce

  Więcej zdjęć w Galerii OK

  Małgorzata Walaszczyk-Faryj

  2009-05-11

  System Informacji Prawnej LEX w Bibliotece Publicznej w Dukli

  W kwietniu br. w Bibliotece Publicznej w Dukli został zainstalowany System Informacji Prawnej LEX. Zapraszamy wszystkich poszukujących informacji z dziedziny prawa do bezpłatnego korzystania z tego programu.
  System Informacji Prawnej LEX jest profesjonalnym narzędziem przygotowanym z myślą o wszystkich, którzy potrzebują aktualnej i kompleksowej informacji prawnej. Zakupiona przez nas wersja LEX GAMMA to obszerne zestawienie metryk i tekstów aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. LEX GAMMA oferuje również komplet orzeczeń opublikowanych w zbiorach urzędowych sądów oraz pozostałych zbiorach orzecznictwa, jak również orzeczenia niepublikowane, dla których System Informacji Prawnej LEX jest pierwszym źródłem publikacji. Ważnym elementem programu jest jego zawartość praktyczna - wzory umów i pism procesowych, akty korporacyjne czy kalkulatory.
  Zakupiono również moduł Komentarze, czyli zbiór komentarzy i monografii autorstwa wybitnych autorytetów środowiska prawniczego.
  Zawartość programu sukcesywnie powiększa się o nowe publikacje renomowanych wydawnictw. Dzięki Komentarzom użytkownik zyskuje dostęp do publikacji bieżących, pisanych na zamówienie Wolters Kluwer Polska, obejmujących swoim zakresem nowelizacje ustaw ze wszystkich dziedzin prawa.
  Należy także zaznaczyć, że program ten jest co miesiąc aktualizowany. Zakup programu LEX to dość kosztowna inwestycja, jednak mamy nadzieję, że system ten będzie dobrze służyć naszym Czytelnikom. Zatem zapraszamy do biblioteki!

  Joanna Szczurek
  Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dukli

  2009-05-06

  Pamiętaj! Wywieś flagę!

  Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej obchodzony jest 2 maja między innymi świętami: 1 maja – Świętem Pracy i 3 maja - Świętem Konstytucji 3 Maja. W latach Polski Ludowej właśnie w tym dniu zdejmowano po 1 maja flagi państwowe, aby nie były eksponowane w dniu zniesionego przez władze komunistyczne Święta Konstytucji 3 Maja. W tym dniu w 1945 żołnierze polscy zawiesili biało-czerwony sztandar na kolumnie Siegessäule w Berlinie w trakcie zdobywania tego miasta.

  Senat RP w uchwale z dnia 12 lutego 2004 r. ustanowił dzień 2 maja Świętem Orła Białego. W wyniku decyzji Sejmu święto zmieniono na Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie 2 maja jest obchodzony jako Dzień Polonii i Polaków za Granicą.

  Mimo że Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej jest świętem państwowym, 2 maja nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy.

  Oprócz Polski, święto własnej flagi obchodzi się również w Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Argentynie, Finlandii, Ukrainie, na Litwie i w Chinach.

  Ĺšródło: Wikipedia

  2009-05-01

  Jesteśmy częścią przyrody

  Konkurs wiedzy ekologicznej


  Żyjemy w świecie, który jest coraz bardziej zmechanizowany i zurbanizowany. Zanieczyszczenia, nowoczesne technologie, przemysł- to wszystko sprawia, że natura z każdym rokiem staje się uboższa.
  Dopóki, idąc na spacer, możemy podziwiać zawilce, pierwiosnki czy przylaszczki na skraju leśnego zagajnika, cieszyć się obecnością bazi na wierzbach i wsłuchiwać w wieczorne kumkanie żab, dopóty możemy czuć się częścią przyrody, małym ogniwem w jej wiekowych trybach. Ale by tak było musimy dbać o otaczające nas środowisko, o to miejsce na ziemi, które zostało nam dane, a my jesteśmy zobowiązani pozostawić go w dobrym stanie dla potomnych. A zatem od naszej postawy szacunku do tego, co stworzyła przyroda, zależy, jak będzie wyglądała nasza planeta w przyszłości.
  Wszyscy z niecierpliwością czekamy na wiosnę, a ona jak zwykle pojawia się zaklęta w zieleni liści, tęczy kwiatów, świeżości trawy.... Ale wiosna to również okazja do przypomnienia w różnej formie, o pięknie przyrody i zasadach jej ochrony.
  Jak co roku w miesiącu obchodów Dnia Ziemi organizowane są różnego rodzaju imprezy tematyczne. W naszej Gminie po raz IV został zorganizowany Gminny konkurs wiedzy ekologicznej w dwóch kategoriach: dla uczniów szkół podstawowych i uczniów gimnazjów.
  W tegorocznym konkursie wzięło udział: 17 uczniów szkół podstawowych i 20 gimnazjalistów.
  Konkurs odbywał się w dwóch etapach tj. etap szkolny z którego wyłonieni byli laureaci do konkursu gminnego. Prawie wszystkie szkoły (oprócz Iwli i Głojsc) bardzo angażują się w przygotowania uczniów do tego konkursu za co serdecznie dziękuję prowadzącym pedagogom jak i dyrektorom szkół biorącym udział w konkursie.
  Komisja w składzie: Halina Cycak - przewodnicząca, Maria Walczak, Bartosz Szczepanik, Artur Paczkowski dokonała oceny prac konkursowych i postanowiła przyznać następujące miejsca:

  Szkoły Podstawowe:
  Paulina Mrówka - SP Tylawa - 1. miejsce, Anna Kordyś - SP Tylawa - 2., Paweł Milan- SP Jaśliska - 3.

  Gimnazja:
  Beata Jastrząb - Gimnazjum Wietrzo - 1. miejsce, Klaudia Bukowczyk - Gimnazjum Równe i Dominika Winnicka - Gimnazjum Jaśliska - 2., Monika Michalak - Gimnazjum Jaśliska - 3.

  Wszystkim laureatom serdecznie gratuluję i zapraszam na wręczenie nagród, które odbędzie się w dniu 3 maja br. w dukielskim kinie.

  Halina Cycak

  2009-04-30

  Adopcja na odległość – pomoc dzieciom z Kamerunu

  Zespół Szkół Publicznych w Jasionce od 2003 roku zaangażowany jest w akcję charytatywną pod hasłem "Pomóżmy misjom", która zainicjowana została przez Zgromadzenie Sióstr Św. Michała Archanioła w Miejscu Piastowym. Jej adresatem są dzieci w wieku szkolnym i może dlatego uczniowie tak chętnie podjęli pomysł udziału w tej akcji. Jest to tzw. adopcja na odległość, która polega na tym, że jedna klasa obejmuje pomocą finansową (100 zł) jedno afrykańskie dziecko na okres jednego roku szkolnego. Przekazane pieniądze przeznaczone są na koszty nauki dla sierot, półsierot i dzieci z rodzin bardzo licznych lub skrajnie ubogich z Nguelemendouka w Kamerunie, gdzie znajduje się polska misja.
  W ubiegłym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły sfinansowali edukację pięciorga kameruńskich dzieci. Każda klasa zaangażowana w akcję "Pomóżmy misjom" otrzymuje korespondencję od "adoptowanego" dziecka, a także jego fotografię. Do korespondencji dołączają się zawsze, wdzięczne za współpracę, siostry Michalitki. Nasza szkoła otrzymała także podziękowanie, za wsparcie finansowe misji, od biskupa diecezjalnego z Kamerunu J. Ozgi. Dużym wydarzeniem dla wszystkich biorących udział w akcji była wizyta jednej z sióstr misjonarek pracujących w Kamerunie, która w imieniu swoich afrykańskich podopiecznych wyraziła wdzięczność za dar "adopcji na odległość". Podczas spotkania zaprezentowała przedmioty codziennego użytku przywiezione z misji. Bardzo ciekawie opowiadała o życiu w Kamerunie budząc wielkie zainteresowanie wśród uczniów.
  Akcje charytatywne wspomagają potrzebujących materialnej pomocy, ale też ubogacają ofiarodawców i mają wychowawcze znaczenie. Budzą bowiem wrażliwość i solidarność ludźmi dotkniętymi nieszczęściem czy niedostatkiem - postawy bardzo pożądane tak w wymiarze indywidualnym jak i społecznym.

  Bogumiła Stojak

  2009-04-29

  Kwietny bieg

  Od 26 maja do 10 czerwca 2009 r. przez wszystkie nadgraniczne polskie gminy, dla upamiętnienia 30 rocznicy Pierwszej Pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny, będzie przeprowadzony bieg sztafetowy tzw. Kwietny Bieg, którego organizatorem jest Stowarzyszenie 10 czerwca w Krakowie.

  Zasadniczym celem Kwietnych biegów jest podkreślenie dzieła Karola Wojtyły dla wzmocnienia wspólnoty Polaków, jako jednego z narodów zjednoczonej Europy, opartej na fundamentach kultury chrześcijańskiej i przypomnienie pracy Jana Pawła II nad odzyskaniem przez Polaków Trzeciej Niepodległości. Gmina Dukla jest gminą przygraniczną, a miasto Dukla jest Miastem Papieskim, które gościło Ojca Świętego w dniu 9 czerwca 1997 roku z uwagi na ten fakt w dniu 27 maja br. w godzinach od 9:30 do godziny 12;10 przebiegnie sztafeta biegaczy przez miejscowości: Polany, Mszanę, Tylawa, Daliowa, Wolę Niżną i Wolę Wyżną. Trasę, jak wyżej przebiegną uczniowe z ZSP w Jaśliskach , ZSP w Tylawie, ZSP w Dukli oraz zawodnicy ULKS w Jasionce.. W Kwietnym Biegu może brać udział każdy, kto czuje potrzebę uczestnictwa- włączając się do biegów na trasie, udział w biegu nie pociąga za sobą żadnych opłat.
  Ponieważ sztafeta pobiegnie drogami: gminnymi, powiatową i krajową nastąpią pewne utrudnienia w ruchu o czym powiadamiamy wszystkich uczestników tych tras.
  Więcej informacji na temat Kwietnego Biegu można uzyskać na stronie internetowej: www.kwietnybieg.pl.

  Marek Górak
  Burmistrz Gminy Dukla

  2009-04-29

  Pomoc finansowa na zbiór i transport padłych zwierząt gospodarskich

  Od dnia 1 kwietnia 2009 r. pomoc finansowa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zbiór, transport i unieszkodliwienie padłych zwierząt gospodarskich jest udzielana pod warunkiem dokonania zgłoszenia padnięcia zwierzęcia gospodarskiego i jego unieszkodliwienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 kwietnia 2004r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz.U. Nr 91 poz.872 z późn. zm.):

  • bydło należy zgłosić - w terminie do 7 dni
  • owce, kozy – w terminie do 7 dni
  • świnie – w terminie do 30 dni
  • konie – należy zgłosić do Okręgowego Związku Hodowców Koni.

  Oznacza to, że producent rolny, który nie zgłosi do ARiMR w terminie padnięcia swojego zwierzęcia nie będzie mógł skorzystać z pomocy finansowej Agencji.

  2009-04-28

  ŚNIADANIE WIELKANOCNE w Środowiskowym Domu Samopomocy w Cergowej  W dniu 10 kwietnia br. odbyło się w Środowiskowym Domu Samopomocy w Cergowej śniadanie wielkanocne zorganizowane dla Uczestników tejże Placówki.

  W spotkaniu uczestniczyli Burmistrz Gminy Dukla - Marek Górak i jego Zastępca Andrzej Bytnar, ks. Dziekan Stanisław Siara, Przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli - Zbigniew Uliasz, Małgorzata Bielec- Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli, Elżbieta Wróbel- Skarbnik Gminy Dukla oraz uczestnicy i pracownicy Ośrodka.

  Na wstępie spotkania Kierownik Ośrodka przywitała zebranych, następnie ks. Dziekan dokonał poświęcenia pokarmów. W dalszej części "Śniadania" wszyscy podzielili się jajkiem, złożyli sobie życzenia oraz wspólnie spożyli świąteczny posiłek.

  Bogumiła Dymek-Urynowicz

  2009-04-22

  Czas na aktywność w gminie Dukla  Gmina Dukla, Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli realizują projekt pt. "Czas na aktywność w gminie Dukla". Zadanie w 85% finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Priorytet VII - Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 - Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji., Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej oraz w 15 % przez Gminę Dukla.

  Celem projektu jest uaktywnienie zawodowe i społeczne 15 osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, będących w wieku aktywności zawodowej tj. 18 - 64 lat, zamieszkałych na terenie Gminy Dukla. W ramach działań projektowych uczestnicy zdobędą nowe kompetencje zawodowe - "Catering - organizacja przyjęć okolicznościowych" (10 kobiet) oraz "Kierowców wózków z napędem silnikowym, w tym zasilanym gazem" (5 mężczyzn). Dodatkowo dla wszystkich uczestników projektu zorganizowany zostanie trening kompetencji społecznych, mający na celu przygotowanie uczestniczące osoby do radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych oraz warsztaty i konsultacje z doradcą zawodowym. Te ostatnie zajęcia prowadzi osoba, która, na co dzień udziela rad, jak skutecznie poszukiwać pracy. Uczestnictwo w zajęciach pozwoli kursantom nabyć praktyczne umiejętności przydatne szczególnie w trudnym okresie poszukiwania pracy. Tematyka zajęć obejmie przygotowanie dokumentów: CV, listu motywacyjnego, określenie predyspozycji zawodowych oraz praktyczne wskazania, jak skutecznie zaprezentować siebie oraz swoje umiejętności podczas rozmowy z pracodawcą. Uczestnicy projektu nie ponoszą żadnych kosztów finansowych.

  Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt z biurem projektu tj. Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dukli w godz. 7,00 - 15,00.

  Małgorzata Bielec
  Kierownik M-GOPS

  2009-04-22

  Światowa akcja „Pola Nadziei” w Łękach Dukielskich

  W celu uwrażliwienia dzieci i młodzieży na miłość i szacunek do drugiego człowieka w naszej szkole zostało zorganizowane spotkanie z panią Wirą Jankowską - wolontariuszką hospicjum w Krośnie. Pani Wira przybliżyła szkolnej społeczności zagadnienia związane z wolontariatem. Naszą żywą reakcją na konieczność niesienia pomocy potrzebującym było przyłączenie się do akcji "Pola Nadziei", która została przeprowadzona w Niedzielę Palmową. Na naszym terenie akcja objęła Krosno, Rymanów i Łęki Dukielskie. Byliśmy pierwszą szkołą w gminie, która kwestowała na rzecz krośnieńskiego hospicjum. Przed akcją uczniowie i nauczyciele przygotowali symboliczne żonkile, którymi obdarowywano wszystkich ofiarodawców. Łącznie zebrano 734,34 zł. Podczas kwesty panowała miła atmosfera. Wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji serdecznie dziękujemy!

  Cieszymy się, że jako społeczność reprezentująca Pokolenie Jana Pawła II możemy czynnie realizować przesłanie naszego Patrona - zauważać potrzebujących i nie zostawiać ich bez pomocy.

  U. Spiech

  2009-04-17

  „Nauczył nas, jak trzeba kochać, (...), by człowiek dla człowieka był bratem”

  2 kwietnia społeczność ZSP im. Jana Pawła II w Łękach Dukielskich uczciła kolejną rocznicę śmierci Patrona. W tym celu spotkaliśmy się o godzinie 18.00 w kościele, gdzie najpierw młodzież wystawiła montaż słowno - muzyczny, a potem została odprawiona Msza Święta, podczas której modliliśmy się o kanonizację naszego rodaka.

  W programie artystycznym mogliśmy usłyszeć wiele pięknych, wzruszających tekstów poetyckich, przybliżających pontyfikat wielkiego Papieża.

  "Przyszedł do nas od Boga,
  przyniósł nadzieję, miłość i wiarę,
  rozbudził w nas to, co najszlachetniejsze,
  dodawał sił w trwaniu niezłomnym.
  Łagodził niepokoje,
  Uciszał rozterki,
  Wskazywał drogę,
  Przypominał dzieje,
  Tłumaczył zdarzenia,
  Wspierał w zwątpieniu.
  Uczył nas grzech odróżniać od dobra (...)
  Był drogowskazem wśród krętych dróg.
  Nauczył nas , jak trzeba kochać,
  A wszystko po to, by człowiek dla człowieka mógł być bratem."


  Obchody rocznicy śmierci Patrona poprzedził udział uczniów ZSP w szkolnym i powiatowym konkursie wiedzy o Janie Pawle II oraz przeprowadzenie akcji zbierania plastikowych nakrętek w celu niesienia pomocy chorej dziewczynce z Humnisk.

  U. Spiech

  2009-04-17

  Zaproszenie na mszę świętą pod przewodnictwem bp Wiesława Lechowicza

  O.O Bernardyni zapraszają wszystkich czcicieli Bożego Miłosierdzia i świętego Jana z Dukli na wspólną modlitwę w najbliższą niedzielę o godzinie 15:00 do dukileksiego sanktuarium.

  Mszę świętą odprawi bp Wiesław Lechowicz z Tarnowa.

  2009-04-17

  Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej w Dukli

  Przewodniczący Rady Miejskiej
  w Dukli

  Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./
  zwołuję
  na dzień 22 kwietnia 2009r. /środa/ o godz.1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dukli XXXIII sesję Rady Miejskiej w Dukli.

  Porządek obrad.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej.
  3. Zapytania i wnioski radnych i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
  4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
  5. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
  6. Podjęcie uchwał w sprawach:
   • przyjęcia sprawozdania Burmistrza Gminy Dukla z wykonania budżetu Gminy Dukla za 2008 rok /druk nr 195/,
   • udzielenia Burmistrzowi Gminy Dukla absolutorium z wykonania budżetu Gminy Dukla za 2008 rok /druk nr 196/,
   • zmian w budżecie Gminy Dukla za 2008 rok /druk nr 197/,
   • ustalenia kryteriów i trybu przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych /druk nr 198/,
   • określenia regulaminu przyznawania dodatków funkcyjnych dla nauczycieli /druk nr 199/,
   • określenia sposobu obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli /druk nr 200/,
   • określenia wysokości i szczegółowych zasad przyznawania dodatków za trudne i uciążliwe warunki pracy dla nauczycieli /druk nr 201/,
   • szczegółowych warunków obliczania i wypłacania dodatku za wysługę lat dla nauczycieli /druk nr 202/,
   • określenia wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli /druk nr 203/,
   • ustalenia wysokości, kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, sposobu podziału środków na nagrody oraz trybu zgłaszania kandydatów do nagród /druk nr 204/,
   • określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć logopedów, psychologów i pedagogów szkolnych /druk nr 205/,
   • określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez dyrektorów szkół i innych placówek oświatowych /druk nr 206/,
   • regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym /druk nr 207/,
   • ustalenia sieci publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i punktów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Dukla oraz organizacji punktów przedszkolnych /druk nr 208/,
  7. Oświadczenia radnych, Burmistrza i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
  8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
  9. Zamknięcie sesji.

  Proszę o wzięcie udziału w sesji.

  2009-04-15

  Zajęcia edukacyjne w Przedszkolu współfinansowane ze środków unijnych

  W ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską systematycznie co sobotę w Przedszkolu Gminnym w Dukli odbywają się zajęcia dla dzieci z terenów wiejskich, 3-5 letnich nie objętych żadną formą edukacji przedszkolnej.

  Zajęcie te umożliwiają dzieciom przebywanie wśród rówieśników, rozwijają, kształtują umiejętność współpracy w grupie. Pobyt w grupie dziecięcej niewątpliwie wyrabia nawyki przydatne w późniejszej, bardziej odpowiedzialnej edukacji.

  Poprzez uczestnictwo we wspólnych zabawach dzieci potrafią podporządkować się ogólnym celom, przez co z kolei łatwiej nawiązują poprawne kontakty z grupą. Zabawy plastyczne i rytmiczne kształtują poprawną sprawność ruchową oraz sprawność ręki. Uczestnicząc w różnego rodzaju zajęciach, przyzwyczajają się do dłuższej koncentracji uwagi na jednym przedmiocie bądź czynności. I co ważniejsze, dzieci te są przyzwyczajane do dłuższej rozłąki z matką. W przyszłości będąc prawdziwymi przedszkolakami czy uczniami w szkole nie będą czuć się zagrożone i onieśmielone towarzystwem innych osób.

  W okresie przedszkolnym istotną rolę odgrywa poznanie poprzez działanie, a podstawową formą działalności dziecka w tym okresie jest zabawa. Ważne jest, żeby była ona dobrze zorganizowana.

  Sprawienie, aby każdego roku wszyscy przekraczający próg szkoły uczniowie nie odczuwali lęku, przerażenia i niechęci do czekających je obowiązków, nie jest możliwe. Jest jednak możliwe i warto o to zabiegać, aby to właśnie dzieci z korzystające z zajęć przedszkola były tymi wybrańcami.

  L.Głód

  2009-04-15

  Człowieku XXI wieku, czy wierzysz, że Chrystus Zmartwychwstał

  Premiera sztuki pt.: "Człowieku XXI wieku, czy wierzysz, że Chrystus Zmartwychwstał"

  CHRYSTUSOWI
  był potrzebny
  Ogród Oliwny,
  Judasz,
  Kajfasz i Piłat,
  Szymon i Weronika,
  Krzyż,
  Upadek i Powstanie,
  Golgota,
  Śmierć i Grób
  by mógł powiedzieć o swojej Miłości
  do każdego człowieka, do każdego z nas,
  by dać nam nadzieję, która staje się pewnością,
  że jest ZMARTWYCHWSTANIE.


  Mamy zaszczyt zaprosić na premierę sztuki pt.: "Człowieku XXI wieku, czy wierzysz, że Chrystus Zmartwychwstał", która zostanie wystawiona:

  19 IV 2009 r. o godz. 15 00 w Domu Ludowym w Trzcianie.
  26 IV 2009 r. w Zawadce Rymanowskiej o godz. 15.00 w Domu Ludowym
  10 V 2009 r. w Ośrodku Kultury w Dukli o godz. 15.00

  o. Dobromił Marek Godzik OFM Proboszcz Parafii Trzcina-Zawadka Rymanowska pod wezwaniem Chrystusa Króla-Matki Bożej Częstochowskiej wraz z parafianami

  2009-04-14

  Dukielszczyzna w obiektywie

  Szanowni Państwo!

  Chcemy wspólnie z Wami tworzyć galerię zdjęć "Dukielszczyzna w obiektywie" na gminnej stronie internetowej. Fotografujących prosimy o przysyłanie zdjęć o tematyce historycznej, przyrodniczej etc. obejmującej obszar całej gminy na adres galeria@dukla.pl
  Wybrane zdjęcia będą umieszczane w galerii z nazwiskiem ich autora.
  Co miesiąc będzie przyznawana nagroda za najładniejsze zdjęcie miesiąca.

  ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY


  2009-04-09

  Eliminacje Gminne Podkarpackiej Olimpiady Tenisa Stołowego

  4 kwietnia 2009r na hali ZSP w Łękach Dukielskich odbyły sie eliminacje na szczeblu gminnym do Podkarpackiej Olimpiady Tenisa Stołowego. Wyniki przedstawia niżej zamieszczona tabela.

  2009-04-08

  Pisanka, Kraszanka, Malowanka

  W Ośrodku Kultury w Dukli, tradycyjnie przed świętami Wielkiej Nocy ogłoszono konkurs na najpiękniejszą Pisankę, Palmę Wielkanocną, Stroik Świąteczny. Napłynęło 150 prac konkursowych. 7 kwietnia 2009 komisja po obejrzeniu wszystkich prac postanowiła przyznać następujące miejsca i wyróżnienia.


  Kategoria: Pisanka, kraszanka, malowanka

  Miejsce I Przemysław Kowalski – ZSP w Tylawie
  Miejsce II Anna Kordyś – ZSP w Tylawie
  Miejsce III ZSP w Jasionce –kl.I
  Miejsce III Miron Marchewka –ZSP w Łękach Dukielskich
  Wyróżnienie:
  Aleksandra Pyczak - ZSP w Łękach Dukielskich
  Klaudia Łajdanowicz – ZSP w Łękach Dukielskich
  Wioletta Grelińska - ZSP w Dukli
  Agnieszka Szmyd – ZSP w Łękach Dukielskich

  Kategoria: Palma Wielkanocna
  Miejsce I Ilona Markuszka – ZSP w Dukli
  Wyróżnienie:
  Paulina Mrówka – ZSP w Tylawie

  Kategoria: Stroik Wielkanocny

  Miejsce I ŚDS Cergowa
  Miejsce II Bartosz Jasiński – ZSP w Dukli
  Miejsce III Piotr Wolan – ZSP w Dukli
  Miejsce III Jędrzej Szczurek – LO Dukla
  Wyróżnienie:
  Kółko plastyczne – ZSP w Równem

  Kategoria: Inne

  Miejsce I Świetlica ZSP w Jaśliskach
  Miejsce I Karol Król – ZSP w Wietrznie
  Miejsce II Roman Krok, Tadeusz Zając – ŚDS w Cergowej
  Miejsce III Klaudia Zawada – ZSP w Jaśliskach
  Wyróżnienie:
  Karolina Wajs – ZSP w Dukli
  Kacper Głód – ZSP w Dukli
  Dominika Zawada – ZSP w Dukli
  Biblioteka ZSP w Jaśliskach
  Sylwia Klimkiewicz – ZSP w Dukli
  Urszula Marchewka – Łęki Dukielskie

   UWAGA!!!
  Rozdanie nagród 3 maja podczas uroczystego koncertu
   laureatów Konkursu Poezji i Piosenki Religijnej 2009
  .
  W przypadku nie zgłoszenia się po nagrodę w dniu ogłoszenia wyników 
   
  (3 maja - niedziela)  nagroda przepada.
  Prace należy odebrać do dnia 9 kwietnia 2009.

  Więcej zdjęć na stronie Ośrodka Kultury

  2009-04-08

  Informacja o programie PEAD 2009

  Realizując program PEAD - dostarczanie żywności dla najuboższej ludności - od miesiąca marca 2009 r. rozpoczyna się wydawanie żywności przeznaczonej na rok bieżący. Żywność pozyskiwana jest z Zarządu Okręgowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Krośnie. Rozprowadzaniem żywności w Dukli zajmuje się Zarząd Miejsko-Gminny Polski Komitet Pomocy Społecznej. Na rok 2009 r. pomocą żywnościową zaplanowano objąć 2000 osób z gminy, zakwalifikowanych wg obowiązujących kryteriów przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dukli. Do rozprowadzenia przewidziane jest około 80 ton żywności w szerokim asortymencie, takim jak: mąka, makaron świderki, makaron krajanka, kasza, płatki, musli, dania gotowe, ser żółty, ser topiony, cukier, dżem, mleko, mleko w proszku, masło, zupa krupnik, herbatniki, kawa.

  Wydawanie żywności odbywa się w magazynie po Spółdzielni Inwalidów. W miesiącu marcu wydawanie odbyło się w dniach 30-31. Terminy wydawania będą ogłaszane w zależności od wpływu towaru w poszczególnych miesiącach. Magazyn czynny jest również w każdy czwartek. Zasady wydawania ilości danego artykułu przypadającego na 1 osobę zależne są od tego, ile danego artykułu jest przeznaczone do rozprowadzenia.

  2009-04-06

  Przygotowywali się od ubiegłego roku

  Po raz kolejny uczniowie klas drugich Szkoły Podstawowej w Dukli uczestniczyli w Turnieju Wiedzy o Dukli. Konkurs poprzedzony był cyklem zajęć i wycieczek po mieście, które odbywały się w ramach lekcji wiedzy o regionie. 18 marca 2009 roku odbyły się eliminacje pisemne, w których wzięli udział wszyscy uczniowie klas drugich. 15.uczniów uczniów z największą ilością punktów przeszło do etapu finału. Odbył się on 30 marca 2009 roku. Jury w składzie:
  Stanisław Fornal - z-ca dyrektora ZSP w Dukli
  Bogumiła Ganczarska - nauczycielka SP w Dukli
  Elżbieta Lega - nauczycielka SP w Dukli
  Krystyna Jaracz - nauczycielka SP w Dukli
  Krystyna Boczar-Różewicz - sp.ds. promocji gminy Dukla
  przyznało w poszczególnych klasach miejsca:

  kl.II a:
  Kornel Sanocki - 1.
  Dominika Gosztyła - 2.
  Maja Pernal - 3.
  Kinga Brulińska - wyróżnienie
  Damian Szuba - wyróżnienie

  kl.IIb
  Kinga Jakieła - 1.
  Daniel Patla - 2.
  Krystian Głód - 3.
  Natalia Bal - wyróżnienie

  kl. IIc
  Natalia Bendas - 1.
  Karolina Szczurek- 2.
  Kacper Krowicki - 3.
  Natalia Ciura - wyróżnienie
  Kinga Kuc - wyróżnienie

  - W teście wzięło udział 68 uczniów, a przygotowywali się oni do turnieju już od ubiegłego roku - powiedziała Bogumiłą Ganczarska, wychowawczyni klasy IIa.
  Laureatom i wychowawczyniom gratulujemy.

  kbr

  2009-04-02

  Rocznica

  4 lata temu, 2 kwietnia 2005 roku, świat obiegła wiadomość: Ojciec Święty, Jan Paweł II, nie żyje. Po 27 latach pontyfikatu odszedł Papież, którego już za życia zwano Wielkim.
  W tym roku w parafii pw. św. Jana z Dukli, pragniemy po raz kolejny upamiętnić rocznicę śmierci Papieża.

  Uroczyste obchody rozpoczną się o godzinie 20.00, 2 kwietnia 2009r. (czwartek) Mszą Świętą pod przewodnictwem J.E. ks. bpa Mariana Rojka z Przemyśla.

  Po Mszy św. odbędzie się wspólne czuwanie pod Krzyżem Pojednania i pomnikami Jana Pawła II i św. Jana z Dukli. o godz. 21.37 zostanie odśpiewana "Barka"

  Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy w tym szczególnym dniu pragną włączyć się w modlitwę o rychłą beatyfikacje Ojca Świętego Jana Pawła II.

  o. Krystian Zdzisław Olszewski
  gwardian
  kustosz sanktuarium św. Jana z Dukli

  2009-03-31

  Rozpoczęcie sezonu na Pustelni św. Jana z Dukli

  29 marca 2009 w kaplicy na Pustelni św. Jana z Dukli odbyła się msza św. inaugurująca sezon motocyklowy. Wzięło w niej udział około 60 motocyklistów i ich miłośników. Mszę św. odprawiał ks. Rafał Krejmas. Motocykliści planują w tym roku spotkanie na Pustelni w maju i na zakończenie sezonu.

  Organizatorem spotkania był Tomasz Czajkowski.

  kbr

  2009-03-30

  SZKOLNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ W JAŚLISKACH

  W piątek 20 marca 2009 r. w Jaśliskach odbył się Gminny Towarzyski Turniej Piłki Halowej. Impreza odbywała się w nowej (śmiało można powiedzieć, że pierwszej z prawdziwego zdarzenia w naszej gminie) hali sportowej Zespołu Szkół Publicznych w Jaśliskach. W zawodach, których sędzią głównym i organizatorem był nauczyciel wychowania fizycznego ZSP w Jaśliskach p. R. Chowaniec, mogli wziąć udział uczniowie gimnazjów z terenu gminy Dukla.
  W turnieju wzięły udział reprezentacje szkół w: Dukli, Głojscach, Iwli, Jaśliskach Tylawie i Wietrznie. Drużyny rozlosowano do dwóch grup. W pierwszej znalazły się: Tylawa, Wietrzno i Iwla, a do drugiej trafiły: Jaśliska, Głosce i Dukla. Rozgrywki w grupach prowadzone były systemem "każdy z każdym". Zwycięscy grupy I-szej i II-giej grali półfinały z drużynami, które zajęły drugie miejsca, w grupach przeciwnych. Zwycięscy tych meczów grali o miejsca pierwsze i drugie, a przegrani o miejsca trzecie i czwarte w klasyfikacji końcowej. Zespoły, które po fazie grupowej turnieju zajęły miejsca trzecie, rozegrały pomiędzy sobą mecz o lokaty piątą i szóstą.

  Mecze w grupach

  Grupa I
  Tylawa 3 : 3 Wietrzno
  Wietrzno 0 : 3 Iwla
  Iwla 1 : 1 Tylawa

  Grupa II
  Głosce 1 : 3 Jaśliska
  Dukla 5 : 3 Głojsce
  Jaśliska 0 : 0 Dukla

  Kolejność w grupach:
  Grupa I
  1. Iwla 4 pkt
  2. Tylawa 2 pkt
  3.Wietrzno 1 pkt

  Grupa II
  1. Dukla 4 pkt
  2. Jaśliska 4 pkt
  3.Głojsce 0 pkt

  Mecz o miejsca 5 i 6:
  Głojsce 1 : 3 Wietrzno

  Półfinały:
  Dukla 0 : 1 Tylawa
  Jaśliska 3 : 5 Iwla

  Mecz o miejsca 3 i 4:
  Dukla 3 : 2 Jaśliska

  Finał:
  Iwla 2 : 0 Tylawa

  Klasyfikacja końcowa turnieju:
  I m. Gim. Iwla
  II m. Gim. Tylawa
  III m. Gim. Dukla
  IV m. Gim. Jaśliska
  V m. Gim. Wietrzno
  VI m. Gim. Głosce

  Krzysztof Belczyk

  2009-03-29

  Rozpoczęcie sezonu motocyklowego na terenie Beskidu Dukielskiego

  W dniu 29 marca 2009 na Pustelni św. Jana na " Puszczy" w miejscowości Trzciania odbędzie się spotkanie motocyklistów z terenu Beskidu Dukielskiego rozpoczynające sezon. Serdecznie zapraszamy motocyklistów i miłośników motocykli do wzięcia udziału we mszy św. która rozpocznie się o godzinie 13.30. w kaplicy.
  W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych spotkanie odbędzie się 4 kwietnia 2009(sobota).

  2009-03-24

  XI GMINNYM KONKURSIE TAŃCA DUKLA 2009

  Ośrodek Kultury w Dukli zaprasza

  Wszystkie dzieci i młodzież z terenu gminy Dukla do wzięcia udziału

  XI GMINNYM KONKURSIE TAŃCA DUKLA 2009

  Wszyscy chętni mogą wystąpić w trzech kategoriach:

  - solista
  - para taneczna
  - zespół(3-8 osób)

  Każdy uczestnik przygotowuje jeden układ taneczny

  Zgłoszenia należy przesyłać na kartach zgłoszenia do dnia 15 kwietnia 2009

  Konkurs odbędzie się w sali kina "Promień" w dniu 16 kwietnia 2009 o godz 1000

  2009-03-23

  Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Dukli

  Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./ zwołuję na dzień 26 marca 2009 r. /czwartek/ o godz.900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dukli XXXII sesję Rady Miejskiej w Dukli.

  Porządek obrad.
  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Miejskiej.
  3. Przedstawienie idei Akcji "Pola Nadziei"- prezentacja multimedialna.
  4. Zapytania i wnioski radnych i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
  5. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
  6. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
  7. Podjęcie uchwał w sprawach:
   • a)   wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego o podział Gminy Dukla i utworzenie Gminy Jaśliska /druk nr 184/,
   • b)   wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego o zmianę nazwy urzędowej przysiółka /druk nr 185/,
   • c)   zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Dukli za 2008 r. /druk nr 186/,
   • d)   zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Dukli za 2008 r. /druk nr 187/,
   • e)   uchylenia uchwały własnej dotyczącej udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego z przeznaczeniem na realizację zadania: "zakup samochodu gaśniczego" dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie /druk nr 188/,
   • f)   zaopiniowania projektu Porozumienia Nr 2/BUD/20009 pomiędzy Gminą Dukla a Oddziałem w Rzeszowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie robót budowlanych związanych z dostosowaniem ciągu pieszego/rowerowego do obowiązujących przepisów przy drodze krajowej nr 9 E-371 Radom - Barwinek w miejscowości barwinek /druk nr 189/,
   • g)   przystąpienia do realizacji projektu "Czas na aktywność w gminie Dukla" złożonego w ramach Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki /druk nr 190/,
   • h)   uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Dukla /druk nr 191/,
   • i)   zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wietrzno w gminie Dukla /druk nr 192/,
   • j)   uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Jaśliska /druk nr 193/.
   • k)   zmian w budżecie Gminy Dukla na 2009 r./druk nr 194/.
  8. 8. Oświadczenia radnych, Burmistrza i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
  9. 9. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
  10. 10. Zamknięcie sesji.
  Proszę o wzięcie udziału w sesji.

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli
  Zbigniew Uliasz

  2009-03-18

  Fundusze strukturalne - szkolenie dla przedsiębiorców

  Krosno - szkolenie "Fundusze strukturalne dla przedsiębiorców w nowym okresie programowania 2007-2013"

  25 marca 2009 r. o godzinie 10.00 w Hotelu Krosno Nafta w Krośnie odbędzie się szkolenie dla przedsiębiorców w ramach projektu "Mapa przedsiębiorcy 2007-2013. Fundusze europejskie dla przedsiębiorców".

  W czasie szkolenia zostaną przedstawione informacje o możliwościach otrzymania środków na tworzenie i rozwój przedsiębiorstw. Podczas szkolenia będzie można poznać praktyczne aspekty ubiegania się o dofinansowanie UE oraz dowiedzieć się o specyfice procedury konkursowej w ramach Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego.

  Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o wypełnienie i przesłanie do 20 marca 2009r. formularza zgłoszeniowego (do pobrania na stronie głównej serwisu www.mapaprzedsiebiorcy.pl).

  Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

  Szczegółowych informacji nt. konferencji i szkoleń udziela:
  Grażyna Mazurek - tel.: 022 845-95-57, 022 565 20 89
  e-mail: gmazurek@pkpplewiatan.pl

  Krosno, Hotel Krosno Nafta, ul. Lwowska 21, godz. 10.00-16.00

  2009-03-12

  Dwóch rolników z gminy Dukla odznaczonych medalami „Zasłużony dla rolnictwa”

  9. marca 2009 roku na spotkaniu w siedzibie Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale dotyczącym "Możliwości wsparcia podkarpackiej wsi i rolnictwa w ramach środków unijnych" Sekretarz Stanu Kazimierz Florian Plocie, z-ca Ministra Rolnictwa wręczył honorowe odznaczenie "Zasłużony dla rolnictwa" rolnikom z województwa podkarpackiego. Organizatorem spotkania był Podkarpacki Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z gminy Dukla odznaczeni to honorowe odznaczenie otrzymali: Stanisław Kwaśniewski i Henry Baraniecki z Barwinka. W spotkaniu z rolnikami uczestniczyli: Marek Ordyczyński - dyrektor POR ARiMR, posłanka na Sejm RP Elżbieta Łukacijewska. Odznaczonym gratulujemy.

  kbr

  2009-03-12

  INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA

  KOMISARIAT POLICJI W DUKLI       

  INFORMACJA
  O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO
  NA TERENIE GMIN DUKLA i CHORKÓWKA
  W 2008 ROKU

  Raport o stanie bezpieczeństawa do pobrania w formacie PDF.

  2009-03-09

  Podziękowania dla Burmistrza Gminy Dukla

  Szanowny Pan
  Marek Górak
  Burmistrz Gminy Dukla


  Pragnę podziękować za osobiste zaangażowanie w inicjatywę wyposażenia dzieci klas 1-szych z terenu gminy Dukla w elementy odblaskowe.

  Ufundowane przez Pana Burmistrza odblaski będę dla dzieci elementem, który znacznie poprawi ich bezpieczeństwo, a niejednokrotnie uchroni ich przed staniem się ofiarą wypadku.

  Przeprowadzona na terenie gminy Dukla akcja spotkała się z dużym poparciem lokalnej społeczności, a także wszystkich osób, którym zależy na poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

  Wyrażam nadzieję, że ta szczytna idea będzie kontynuowana w kolejnych latach na terenie gminy Dukla oraz będzie przykładem i zachętą dla innych jednostek samorządowych do działań na rzecz bezpieczeństwa naszych najmłodszych.

  Życzę sukcesów w pracy zawodowej, dobrego zdrowia, spełnienia wszelkich marzeń i samych pogodnych dni.

  KOMENDANT MIEJSKI POLICJI W KROŚNIE
  mł. insp. Krzysztof! Guzik

  2009-03-09

  Bez szkoły ani rusz :-)

  Ferie - to czas odpoczynku od nauki i szkoły. Uczniowie i absolwenci naszej szkoły chętnie i bardzo licznie uczestniczyli w organizowanych zajęciach, zabawach i konkursach właśnie podczas ferii. Nauczyciele przygotowali bardzo bogaty program, aby uczniowie mogli mile i bezpiecznie spędzić wolny czas. W ZSP w Głojscach było więc gwarno i wesoło.
  Najwięcej uciechy dostarczył naszym Wychowankom kurs tańca towarzyskiego prowadzony gościnnie przez panią Małgorzatę Walaszczyk - Faryj. Dzieci mogły rozwijać swe zainteresowania i uzdolnienia w nieco innej (swobodniejszej) atmosferze i szerszym gronie. Do najatrakcyjniejszych (poza tańcem) nasi uczniowie zaliczyli: papierowe szaleństwo (origami, kirigami); zajęcia sportowo - rekreacyjne; internet jako źródło wiedzy i rozrywki; Język angielski - gry i zabawy; zajęcia językowe dla gimnazjalistów; cytaty filmowe "Deja Vu" J. Machulskiego -projekcja filmu połączona z dyskusją.. Smutno było wracać niektórym do szkoły. Ale wszystko dobre, co się dobrze kończy. Teraz pozostało tylko czekac na wakacje.

  K.Piróg

  2009-03-09

  Duże brawa dla laureatów „SEZAMU”!

  Sukcesem zakończył się debiut uczniów Szkoły Podstawowej w Iwli w Ogólnopolskich Konkursach Przedmiotowych "SEZAM" organizowanych przez Szkolną Akademię Wiedzy. Konkursy te cieszą się wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych popularnością na terenie całej Polski. W tegorocznym konkursie humanistycznym uczestniczyło 430 trzecioklasistów. W konkursie z języka angielskiego brało udział 3021 uczniów. Łamigłówki matematyczne rozwiązywało 3291 uczestników, natomiast zadania z przyrody - 962 uczniów z klasy piątej i szóstej.
  Tytuły laureatów konkursu humanistycznego zdobyli: Marta Bożętka i Tomasz Szwast, zajmując ex aequo III miejsce w kraju na poziomie klas III.
  Na liście wyróżnionych w tej samej kategorii znalazły się: Justyna Dubiel (9 miejsce) i Diana Nowak (11 miejsce) w kraju na poziomie klas III
  Wyróżnienia w konkursie anglistycznym uzyskali: Konrad Torbik (8 miejsce) na poziomie I-szym, Izabela Szwast (14 miejsce), Aleksandra Janas (15 miejsce) na poziomie II-gim w kraju.
  Wyróżnienie przypadło też w udziale Hubertowi Szwastowi, który zajął 15 miejsce w konkursie matematycznym na poziomie klas IV w kraju.

  Małgorzata Migacz
  Eliza Pańko

  2009-03-06

  „Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał”

  Walentynki w ZSP w Iwli

  "Walentynkowa wyprawa do krainy zakochanych"- to impreza, która odbyła się ZSP w Iwli w piątek 20 lutego. Montaż słowno-muzyczny przygotowali uczniowie kl. II i III gimnazjum oraz kl. III szkoły podstawowej. Śpiewano piosenki takie jak: " To twoja wina" oraz "Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał". Młodsi artyści wcielili się w rolę członków zespołów The Beatles, śpiewając piosenkę "Love me do" oraz ABBA, interpretując znany przebój tej grupy pt. " SOS". Imprezę uświetnił także występ Natalii Fydryk, która wykonała piosenkę z repertuaru Whitney Houston pt. "I have nothing". Piosenka ta w jej wykonaniu zdobyła pierwsze miejsce w tegorocznym Powiatowym Konkursie Piosenki Obcojęzycznej. Swoje interpretacje piosenek przedstawiły także Magdalena Rąpała śpiewając "Zawsze tam gdzie ty" oraz Anna Kogut wykonując utwór "Takie tango". Wyznaniom miłosnym służyły również wiersze znanych poetów m.in. Wisławy Szymborskiej "Nic dwa razy się nie zdarza", Adama Asnyka "Między nami nic nie było", Adama Mickiewicza "Niepewność" czy Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego "Rozmowa liryczna". Niektóre z nich były ciekawie inscenizowane oraz interpretowane w humorystyczny sposób dając okazję do fantastycznej zabawy, która wciągnęła wszystkich widzów.
  Podczas imprezy ogłoszone zostały wyniki konkursu "Sezam" oraz Konkursu na Kartkę Walentynkową z Życzeniami w Języku Obcym. Dyrektor wręczył laureatom dyplomy. Niezwykle oczekiwaną częścią imprezy, na którą czekali wszyscy uczniowie było ogłoszenie wyników głosowania na "najmilszą koleżankę"i "najmilszego kolegę" w szkole. I tak koronowani zostali:

  SZKOŁA PODSTAWOWA
  • Aleksandra Bożętka
  • Marcin Szymański
  GIMNAZJUM
  • Aleksandra Jarema
  • Krystian Pietruś

  Podsumowaniem całej imprezy była dyskoteka, podczas której rozdana została poczta walentynkowa.  2009-03-06

  Wyniki konsultacji dotyczące podziału Gminy Dukla i utworzenia Gminy Jaśliska

  Protokół zbiorowych wyników konsultacji
  przeprowadzonych z mieszkańcami Gminy Dukla w okresie od 7.01.2009 do 28.02.2009,
  dotyczących podziału Gminy Dukla i utworzenia Gminy Jaśliska

  28 lutego br. zakończyły się konsultacje z mieszkańcami Gminy Dukla, które dotyczyły utworzenia Gminy Jaśliska. Wyniki konsultacji przedstawia tabela powyżej. Następnym etapem w procedurze tworzenia nowej gminy będzie podjęcie przez Radę Miejską w Dukli uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego o utworzenie Gminy Jaśliska. Do 31 marca 2009r. niniejszy wniosek wraz z załącznikami zostanie przekazany do Wojewody Podkarpackiego, który nie później niż w ciągu 30 dni przekaże wniosek wraz ze swoją opinią do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo rozpatruje wniosek w ciągu roku od dnia złożenia wniosku, nie później niż do 31 lipca roku poprzedzającego rok budżetowy, w którym ma nastąpić zmiana. Tworzenie nowej gminy następuje w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, które wchodzi w życie zawsze od 1 stycznia.

  Tabela z wynikami głosowania
  2009-03-04

  Wyniki konsultacji dotyczące zmiany urzędowej nazwy przysiółka Myszkowskie

  Protokół zbiorowych wyników konsultacji
  przeprowadzonych 11 stycznia 2009r. z mieszkańcami sołectw Łęki Dukielskie i Myszkowskie
  dotyczących zmiany urzędowej nazwy przysiółka Myszkowskie.

  11stycznia br. odbyły się konsultacje z mieszkańcami sołectw Łęki Dukielskie i Myszkowskie w sprawie urzędowej nazwy przysiółka Myszkowskie, która w wykazie nazw urzędowych w Polsce brzmi Wyszkowskie. Mieszkańcy jednogłośnie opowiedzieli się za nazwą Myszkowskie. Wyniki konsultacji stanowić będą załącznik do wniosku - uchwały Rady Miejskiej w Dukli w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego o zmianę urzędowej nazwy przysiółka. Wojewoda Podkarpacki przekaże wniosek wraz ze swoją opinią do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zmiana nazwy urzędowej miejscowości następuje z dniem 1 stycznia.

  Tabela z wynikami głosowania
  2009-03-04

  Niech się toczy przez kolejne lata

  Trochę historii
  25 lutego 2009 roku minęło dokładnie 70 lat od dnia kiedy Komitet Organizacyjny pod przewodnictwem p. Marii Krukierek, z inicjatywy instruktorki Powiatowego Zarządu Kół Gospodyń Wiejskich Heleny Szubra, zorganizował walne zebranie organizacyjne działającego do dzisiaj w Równem Koła Gospodyń Wiejskich. W zebraniu uczestniczyło 55 kobiet, a przewodniczącą Koła została p. Zofia Bogacz i była nią przez kolejne 50 lat. W skład pierwszego zarządu weszły: Rozalia Rybowa, Anna Olbrychtówna, Zofia Aszklarowa, Maria Bogaczykowa. Uczestniczki zebrania organizacyjnego ustaliły wpisowe i składki miesięczne(20 gr. wpisowe 5 gr. składka miesięczna) i ostro zabrały się do pracy. Organizowały kursy i uroczystości wiejskie, zaopatrywały wieś w nasiona sprowadzane z krakowskiej firmy Freege, założyły sklep spółdzielczy, prowadziły działania zmierzające do podniesienia oświaty wśród kobiet np. Koło prenumerowało "Głos Gospodyń Wiejskich", zakupiło książkę dr Kasprzaka "Zdrowie w chacie wiejskiej". Na zebraniach czytały artykuły i omawiały je. Utworzyły zespół teatralny, który wystawił sztukę "Genowefa" na kilku scenach naszej gminy. Działania kobiet przerwała wojna i okupacja, formalnie Koło przestało istnieć, ale zarząd drobnymi akcjami przypominał o swoim istnieniu.
  Po wojnie od czerwca 1946 roku wznowiono działalność Koła i w dalszym ciągu prezesowała mu p. Zofia Bogacz. W latach powojennych Koło pracuje przy remoncie szkoły, organizuje dziecińce dla dzieci, a wypracowane pieniądze przeznacza na zakup zeszytów i pomocy naukowych. Organizuje też kursy szycia, gotowania, pieczenia, haftu, szydełkowania, jak również szkolenia na temat uprawy roślin ozdobnych, odchowu piskląt i inne. Lata 60-te to lata czynów społecznych przy gazyfikacji, remoncie szkoły, remoncie domu ludowego.
  Koło organizuje zabawy taneczne, a uzyskany dochód przeznacza na budowę nowego domu ludowego, zakup naczyń, chłodziarki. Co roku organizuje dożynki wiejskie, współpracuje ze szkołą i wszystkimi wiejskimi organizacjami. 8 marca 1988 roku Wojewódzka Rada KGW nadaje Zofii Bogacz tytuł Honorowej Przewodniczącej, w ten sposób dziękuje za 50 lat pracy, nową przewodniczącą zostaje p. Grażyna Kłap i tę funkcję pełni do dnia dzisiejszego.
  W 2000 roku z inicjatywy Koła powstaje zespół obrzędowy "Równianie", który ma już ogromny dorobek artystyczny. Lista zasług Koła Gospodyń Wiejskich w Równem jest tak długa, że trudno to nawet w bardzo długim artykule opisać. Prawdą jest, ze trudno byłoby wyobrazić sobie życia w Równem bez niego. Dzisiaj Koło liczy 35 członkiń, ale był czas kiedy było ich ponad 200.

  Na uroczystości 70-lecia
  W sobotnie popołudnie 21 lutego br. sala domu ludowego w Równem wypełniona była po brzegi. Na niej zaproszeni goście, członkinie Koła, mieszkańcy Równego, a na scenie pani Grażyna Kłap przewodnicząca Koła witająca wszystkich, a szczególnie: Burmistrza Gminy Dukla Marka Góraka wraz z małżonką, Wicestarostę Krośnieńskiego Andrzeja Guzika, p. Grażyne Ostrowską, pana Romana Piłata prezesa Rejonowego Związku Kółek Rolniczych, p. Irene Soboń przewodniczącą Regionalnej Rady KGW, Elżbietę Wróbel Skarbnika Gminy Dukla wraz z mężem, Radnego Rady Miejskiej w Dukli Jana Marszała wraz z małżonką, ks. proboszcza Mariana Szumigraja, panią Katarzynę Reczkowską-Buryło dyrektora ZSP w Równem, p. Zofię Skrzęta z Zespołu Doradców w Krośnie, p. Irenę Bogaczyk sołtysa wsi, przedstawicieli OSP , zespół "Łęczanie" , "Folk Kapelę" z Wietrzna i zespół "Równianie" i wierszem opowiedziała historię Jubilatki. Cytuję skrót:

  "Dziś w Równem od rana wielkie poruszenie
  tyle kobiet się zebrało na swe posiedzenie,
  uroczystość wielka ich tu sprowadziła
  70 urodziny Jubilatka będzie obchodziła

  Kto jest Jubilatka, czy już wszyscy wiecie?
  No bo przecież ona jest znana i u nas i na świecie
  No, więc od początku trza sprawę przedstawić

  I trochę życiorysu Jubilatki przedstawić…….

  …….Trzeba wysnuć puentę z tego to gadania
  i życzyć Jubilatce 1000 lat doczekania
  niech rozwija się w zdrowiu, kobiety gromadzi
  a która z nich najmądrzejsza na Urząd posadzi

  Niech razem znów pracują nad wioski oświatą
  Niech ich pełno będzie wszedzie
  Nie tylko tam gdzie płacą.
  Zawsze tam niech idą, gdzie jest ich potrzeba
  I by nigdy nie straciły drogi, co wiedzie do nieba.


  Po tym pięknym wierszowanym sprawozdaniu przyszedł czas występ dzieci z ZSP w Równem i na oficjalne wyróżnienia i gratulacje dla Jubilatki, które odbierała przewodnicząca Grażyna Kłap od Marka Góraka, Wicestarosty Krośnieńskiego Andrzeja Guzika i Grażyny Ostrowskiej z Starostwa Powiatowego w Krośnie, Katarzyny Reczkowskiej-Buryło dyrektora ZSP w Równem, radnego RM w Dukli Jana Marszała. Odznaczenie i dyplom Order Serca -Matkom Wsi otrzymała p. Janina Szczepanik, dyplom za 20 lat pracy w KGW p. Grażyna Kłap, , dyplomy dla honorowych członkiń koła : Anieli Bogaczyk z Równego(dzisiaj z Dukli) i Janiny Ryby z Równego. Dyplomy uznania za wieloletni wkład pracy na rzecz Koła otrzymały: Bożena Szczepanik, Danuta Dróbek, Zofia Bogaczyk, Wanda Patla, Bernadetta Łacek, Krystyna Gadzała, Marzena Brzana, Wanda Dązbasz, MariaHelena Kluk, Katarzyna Rąpała. Po oficjalnych uroczystościach wystpiły zaproszone zespoły "Łęczanie" z Łęk Dukielskich, "Folk Kapela" z Wietrzna, scenki rodzajowe dotyczące prowadzonych przez Koło kursów szycia zaprezentowały członkinie Jubilatki. Wszyscy bawili się prawie do białego rana przy muzyce "Folk Kapeli" z Wietrzna.
  Życzę Jubilatce kolejnych lat działania, a Członkiniom wszelkiej pomyślności i i niech historia Koła Gospodyń Wiejskich w Równem toczy się przez kolejne lata.

  Tekst: kbr
  Zdjecia: Józef Bek i kbr
  +dyplom p. Grażyny Kłap

  2009-03-02

  Laureaci wyłonieni

  II. etap rozstrzygnięty

  26 lutego 2009 roku w Urzędzie Gminy w Dukli odbył się II etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom". Wzięło w nim udział 25 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów z: Równego, Wietrzna, Jasionki, Głojsc, Iwli, Tylawy, Jaslisk i Dukli. Komisja konkursowa w składzie: Jerzy Krupa - mł. Brygadier z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie - przewodniczący, Ireneusz Długosz - st. kapitan z KM PSP w Krośnie, Andrzej Bytnar - z-ca Burmistrza Gminy Dukla, Wiktor Madej - Komendant Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego OSP RP w Dukli, Andrzej Ukleja - prezes Miejsko-Gminnego Zarządu OSPRP w Dukli i v-ce prezes MG Z OSPRP Wacław Sporniak mieli nie lada zadanie gdyż, uczniowie prezentowali wysoki poziom wiedzy.

  Laureaci szkół podstawowych:
  Marek Drozd - I miejsce - SP w Jasionce
  Mateusz Mrówka - II miejsce - SP w Tylawie
  Tobiasz Szwast - III miejsce - SP w Iwli

  Laureaci gimnazjów:
  Dawid Kolanko - I miejsce - Gimnazjum w Wietrznie
  Alicja Jakieła z Jasionki i Tomasz Syak z Tylawy - II miejsce

  Gminę Dukla w eliminacjach powiatowych reprezentować będą laureaci pierwszych miejsc: Marek Drozd z Jasionki i Dawid Kolanko z Wietrzna.
  Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki. Zwycięzcom gratulujemy i trzymamy kciuki.

  Tekst i zdjęcia: kbr

  2009-03-02

  Dopłaty obszarowe dla rolników

  Od 15 marca do 15 maja 2009 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski na dopłaty obszarowe bezpośrednie i ONW dla rolników. Wnioski można składać również po tym terminie jeszcze przez 25 dni roboczych tj. do 9 czerwca, z tym, że należna płatność zostanie pomniejszona o 1% za każdy dzień spóźnienia. Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale Zespół Doradców w Krośnie pomaga rolnikom wypełniać wnioski.


  Marek Górak
  Burmistrz Gminy Dukla

  2009-02-27

  Warto przeczytać

  Propozycje książkowe Biblioteki Publicznej w Dukli

  Andrew Tarnowski: Ostatni mazur

  Jak blisko jest Andrew Tarnowskiemu do Mickiewicza? Ostatni mazur, jak Ostatni zajazd na Litwie, przedstawia zmierzch pewnego świata. Tarnowski opowiada o polskiej przedwojennej arystokracji, opisując XX-wieczne dzieje swojego rodu i rodzin z nim skoligaconych. Na historię życia tych niedostępnych ludzi składają się nostalgiczne wspomnienia autora z dzieciństwa, zapamiętane opowieści jeszcze dalej sięgające w przeszłość rodu czy korespondencja rodzinna. Wizerunek, jaki się wyłania, daleki jest od ideału: pod pozorami miłości i rodzinnej lojalności kryje się zdrada i rozpad więzi rodzinnych. Autor nikogo nie wybiela ani nie usprawiedliwia. Dąży do przedstawienia prawdy, czasem gorzkiej i niewygodnej. Opisuje rodzinne dramaty i zawirowania na tle wydarzeń, które wstrząsnęły światem.

  W czasie II wojny światowej członkowie rodziny rozpierzchli się po całym świecie: jedni uciekali przez bezdroża Rumunii i Jugosławii, inni czekali na koniec wojny we Francji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Tylko rozległe koneksje pomogły im przetrwać czas wojennej zawieruchy. Wspaniała książka!- tak twierdzą ci którzy mieli okazję ją już przeczytać.

  To najlepsza droga poznawania historii, również tej naszej historii lokalnej, bo jak wiemy w przeszłości Dukla znajdowała się w posiadaniu m.in. rodu Tarnowskich. I to chyba dlatego wciąż żywe zainteresowanie tą książką. Mimo kilku egzemplarzy będących w posiadaniu naszej biblioteki pozycja ta ciągle jest wypożyczana i czytelnicy czekają na nią w kolejce.


  Stephenie Meyer: Zmierzch

  Porywająca opowieść, która trzyma czytelnika w napięciu do samego końca. Jej bohaterka, siedemnastoletnia Isabella Swan, przeprowadza się do ponurego miasteczka

  w deszczowym stanie Washington i poznaje tajemniczego, przystojnego Edwarda Cullena. Chłopak ma nadludzkie zdolności - nie można mu się oprzeć, ale i nie można go rozgryźć. Dziewczyna usiłuje poznać jego mroczne sekrety, nie zdaje sobie jednak sprawy, że naraża tym siebie i swoich najbliższych na niebezpieczeństwo. Okazuje się, bowiem, że zakochała się w... ale o tym w książce.

  Historia ma swoją kontynuację w kolejnych dwóch tomach: "Księżyc w nowiu" i "Zaćmienie".

  Warto tutaj dodać, że "Zmierzch" to kolejny przykład wzrostu popularności książki dzięki przeniesieniu jej na kinowy ekran.

  2009-02-25

  Konkurs na najleprzą samorządową stronę internetową

  Zapraszamy do oddania głosu na stronę internetową www.dukla.pl

  Chcesz zagłosować kliknij na poniższy link


  http://www.grafin.home.pl/ranking//glosuj.php?kod=26&kategoria=MIASTO

  Dziękujemy

  2009-02-20

  Jeden z najpopularniejszych sportowców Powiatu Krośnieńskiego

  VIII Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca, Trenera i Działacza oraz Najlepszego Sportowca Powiatu Krośnieńskiego został rozstrzygniety. Na trzecim miejscu wśród najpopularniejszych sportowców znalazł się Adam Koś - biegacz, maratończyk, radny Rady Miejskiej w Dukli. Dyplomy nominacyjne dla każdego zawodnika, trenera i działacza oraz statuetki dla najlepszych najlepszych najpopularniejszych wręczali: przewodniczący Rady Powiatu Kazimierz Krężałek, starosta Jan Juszczyk, Jan Pelczar- etatowy członek Zarządu Powiatu krośnieńskiego, wójtowie i burmistrzowie 9 gmin powiatu krośnieńskiego i prezes Nowego Podkarpacia Tadeusz Więcek Gośćmi finałowej gali byli: radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego: Tadeusz Majchrowicz i Józef Szajna, Komendant Miejski Policji w Krośnie Krzysztof Guzik.
  Najpopularniejsi sportowcy:

  1. Tomasz Łach (piłka nożna - "Wisłok" Krościenko Wyżne)
  2. Krzysztof Paradysz (strzelectwo sportowe - MUKS "Podkarpacie" Jedlicze
  3. Adam Koś (biegi - mieszkaniec Gminy Dukla)
  4. Marcin Żywiec (piłka nożna -LKS Orzeł KONTA Pustyny)
  5. Ewelina Marcisz (biegi narciarskie - mieszkanka Gminy Korczyna)
  Najpopularniejszy trener:
  Katarzyna Albrycht -Czubska - (trenerka biegaczy LUKS Krościenko Wyzne)

  Najpopularniejszy działacz:
  Wojciech Żurkiewicz (prezes LKS "Tęcza "Zręcin)

  Najlepsi sportowcy:
  1. Łukasz Szczurek (biathlon - mieszkaniec gminy Iwonicz-Zdrój)
  2. Filip Muszyński (biegi górskie - LUKS Burza Rogi)
  3. Marcela Marcisz - (narciarstwo biegowe - mieszkanka gminy Korczyna)
  4. Grzegorz Jakubowicz (biathlon - mieszkaniec gminy Romanów)
  5. Łukasz Orzechowicz (siatkówka - mieszkaniec gminy Jedlicze).
  Najpopularniejszym i najlepszym gratulujemy.

  kbr

  2009-02-19

  FOTOGRAFICZNE PODRÓŻE KARPACKIE

  Muzeum Historyczne - Pałac
  w Dukli

  zaprasza na otwarcie wystawy

  FOTOGRAFICZNE
  PODRÓŻE KARPACKIE
  24 lutego 2009 roku (wtorek) o godz. 17.00
  Mansarda Pałacu w Dukli

  Autorzy fotografii:
  Roman Frodyma
  Witold Grodzki
  Bartłomiej Kielski-Bardanaszwili
  Robert Kubit
  Bartłomiej Machowski

  Po otwarciu wystawy zapraszamy na
  prelekcję pt.
  Pokłosie I wojny światowej w Karpatach - cmentarze wojenne w gawędzie przewodnickiej
  Romana Frodymy

  Prelekcja połączona z prezentacją multimedialną dokumentującą architekturę cmentarzy wojennych
  Wystawa prezentuje fotografie z terenów Polski, Słowacji, Ukrainy i Rumunii  Muzeum Historyczne - Pałac w Dukli
  Trakt Węgierski 5
  38-450 Dukla
  tel.: (13) 433 00 85
  fax: (13) 433 02 36
  e-mail: muzeum@dukla.pl
  www.muzeum.dukla.com.pl
  2009-02-18

  Kolejnych 100 lat w zdrowiu

  W lutym br. dwie mieszkanki gminy Dukla obchodziły dość rzadko spotykane, setne urodziny. Cały wiek przeżyły: pani Katarzyna Moroń ze Zboisk (obchodziła urodziny 12 lutego) i pani Aniela Belczyk z Równego ( urodziny obchodziła 17 lutego). Na tak nieczęste uroczystości urodzinowe oprócz rodzin przybył również Burmistrz Gminy Dukla Marek Górak, który w imieniu władz samorządowych gminy przekazał jubilatom życzenia, dołączając kwiaty i okolicznościowe upominki, była także przedstawicielka Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego p. Grażyna Wilk i pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego w Dukli. Obydwie Jubilatki dochowały się dzieci, wnuków i prawnuków.

  Pani Katarzyna Moroń pochodzi z Iwli , całe życie pracowała na roli, nie stosowała żadnych diet i nigdy nie chorowała. Do tej pory jest samodzielna, mieszka u wnuczki w Zboiskach, świetny kontakt ma z prawnuczką Pauliną. Jej recepta na długowieczność to pogoda ducha i śpiew.

  Pani Aniela Belczyk pochodzi z Teodorówki, od 1979 roku mieszka u córki w Równem. Całe życie pracowała na roli, nigdy nie zastanawiała się nad recepta na długowieczność.

  Szacownym Jubilatkom życzymy kolejnych 100 lat w zdrowiu.  2009-02-18

  Inwestycje w Gminie Dukla

  Schetynówka dla Dukli

  21 listopada 2008r. Gmina Dukla złożyła do Wojewody Podkarpackiego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2007-2011 wniosek pn: „Usprawnienie ruchu i poprawa bezpieczeństwa w gminie Dukla poprzez remont ul. Jana Pawła II i Polnej”. Wniosek przeszedł pomyślnie ocenę formalną i merytoryczną i w grudniu 2008 roku po akceptacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji znalazł się na liście rankingowej na pozycji 9 w kategorii dróg gminnych, zatwierdzonej przez Ministra do realizacji w roku 2009. Gmina Dukla otrzyma zatem na realizację ww. projektu dofinansowanie w wysokości 327 tys. zł., wkład własny wyniesie 328 tys. zł. Zakres robót przewidziany we wniosku obejmuje remont nawierzchni na ul. Jana Pawła II i ul. Polnej na odcinku od Traktu Węgierskiego do skrzyżowania z ul. J Pawła II oraz remont chodnika. Planowany termin realizacji tego zadania to III kwartał 2009 roku.

  Piotr Świer

  2009-02-12

  Informacja dotycząca drogi ekspresowej S-19

  Burmistrz Gminy Dukla informuje, że raport z przeprowadzonej akcji informacyjnej dotyczącej drogi ekspresowej S-19 na odcinku Lutoryż-Barwinek przesłany został do Urzędu Gminy Dukla 29 stycznia 2009r. i udostępniony jest do wglądu w Urzędzie Gminy codziennie w godzinach od godz. 700 do 1500 w pokoju nr 6.
  Raport obejmuje zestawiania i kopie złożonych wniosków, odpowiedzi na nie oraz podsumowanie i część rysunkową dwóch wariantów wynikowych WA i WB przebiegu trasy drogi S-19 z alternatywnymi odcinkami. Z treścią raportu można się również zapoznać na stronie internetowej - www.rzeszow.gddkia.gov.pl- raporty z konsultacji społecznych.

  2009-02-11

  Pełnowymiarowe boisko sportowe w Dukli.

  Decyzją z dnia 21.01.2009r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krośnie zostało oddane do użytku publicznego - boisko do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 114 x 74 m. Jest to pierwsze takie boisko w województwie podkarpackim w kompleksie sportowym, przy budowanym Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym w Dukli. Wcześniej zostało oddane do użytku boisko ze sztuczną nawierzchnią poliuretanową o wymiarach 40x20m. W kompleksie boisk mają być oddane jeszcze boiska do siatkówki i koszykówki oraz korty tenisowe.

  Administrator ustala:
  Regulamin zasad korzystania z obiektów sportowych, harmonogram imprez oraz rozkład treningów i rozgrywek sportowych na terenie obiektów sportowych.

  Wszelkie sprawy związane z użytkowaniem należy kierować do Administratora.

  Administratorem boiska sportowego jest
  Ośrodek Kultury
  ul. Kościuszki 4 38-450 Dukla
  tel. 0 13/ 433 00 25
  e-mail: osrodek_kultury@dukla.pl

  Wszystkich chętnych do korzystania z boiska sportowego zapraszamy do współpracy.

  2009-02-11

  Pod patronatem Świętego Jana z Dukli

  Rozstrzygniecie II. Ogólnopolskiego Konkursu im. św. Jana z Dukli

  W grudniu ubi rozstrzygnięty został II. Ogólnopolski Konkurs im. św. Jana z Dukli. Tematyka konkursu dotyczyła życia i działalności św. Jana z Dukli i Ojca Świętego Jana Pawła II. Celem konkursu jest propagowanie wartości, których świadectwem jest życie św. Jana z Dukli i papieża Jana Pawła II.

  Po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami w poszczególnych kategoriach konkursowych Komisja konkursowa w składzie:
  Olga Lalic-Krowicka - przewodnicząca
  Halina Cycak - członek
  Krystyna Boczar-Różewicz - członek
  przyznała w poszczególnych kategoriach następujące nagrody książkowe i dyplomy:

  w kat. ogólnopolskiej:
  -dorośli

  • I miejsce- Piotr Zemanek z Bielska-Białej za wiersze: Pielgrzym, Quo vadis i April secondo
  • II miejsce - Krzysztof Kokot z Nowego Targu za wiersz: Napij się ze źródła
  • III miejsce - Arkadiusz Stosur z Krakowa za wiersz: Medytacje nad Słowem
  • Wyróżnienie dla Reginy Nachacz z Rzeszowa za wiersz: Kremówka papieska
  W kat. regionalnej:
  - dzieci do 12 roku :
  • I miejsce - Norbert Faliszek z Posady Jaśliskiej za wiersz: Santo Subito
  • II miejsce - Małgorzata Lorens z Jaślisk za wiersz: Święty Janie z Dukli
  • III miejsce - Jarosław Madej z Jaślisk za wiersz: Karol Wojtyła
  - młodzież od 12-18 lat:
  • I miejsce - Beata Jastrząb z Wietrzna za wiersz: Święty Janie
  • II miejsce - Klaudia Dziadowicz z Wietrzna za wiersze: Modlitwa do Jana Pawłami, Telefon do Jana Pawłami, "bez tytułu"
  • III miejsce - Damian Grodzieński z Jaślisk za wiersz: Pozwólcie mi iść do domu Ojca.
  - dorośli:
  • I miejsce - Katarzyna Zając z Dukli za wiersz: Spotkanie z Janem Duklanem

  Nagrody książkowe i dyplomy wręczał laureatom konkursu Marek Górak Burmistrz Gminy Dukla w czasie uroczystości w dukielskim muzeum 28. stycznia o godz. 1700. Laureatom gratulujemy.

  kbr

  2009-02-10

  To pierwsza książka ukazująca kompleksowo historię naszego miasta …..

  28. stycznia w dukielskim muzeum odbyło się spotkanie autorskie Jadwigi Morawskiej i promocja nowo wydanej książki: "Dukla miasto na rubieżach Rzeczypospolitej. Zarys dziejów Dukli do 1939 roku". W czasie spotkania autorka zaprezentowała swoją książkę. Później odbyła się dyskusja.
  Jest to praca magisterska Jadwigi Morawskiej, nauczyciela historii w dukielskim liceum. Wydana jako II tom Biblioteki Dukielskiej. To obszerna monografia Dukli od początku kiedy zaczęto spisywać jej dzieje, aż do wybuchu II. wojny światowej. Mamy tu informacje o klimacie, faunie, florze, zwyczajach zwyczajach, fakty historyczne, podane jest to w bardzo przystępnej formie. Książka ma bardzo bogata bibliografię. To pierwsza książka ukazująca kompleksowo historię naszego miasta. Książka wydane jest przez Gminę Dukla.
  Na spotkanie przybyło ponad 100 osób, burmistrz Marek Górak, wiceburmistrz Andrzej Bytnar, poseł na Sem RP Piotr Babinetz, dyrektorzy szkół z Gminy Dukla, nauczyciele historii i wiele, duklanie i wiele innych osób spoza Gminy Dukla. Oprawa muzyczna spotkania to wykonanie utworów muzycznych F.Chopina, i Grazyny Bacewicz przez uczniów Społecznej Szkoły Muzycznej z Krosna. Spotkanie uświetniły również uczennice dukielskiego liceum, czytając fragmenty książki.
  W tym dniu nastąpiło również podsumowanie II. Ogólnopolskiego Konkursu Poezji im. Św. Jana z Dukli.

  kbr

  2009-02-10

  „Różne bywają babcie i różni są dziadkowie”

  24. stycznia 2009 w Zespole Szkół Publicznych w Wietrznie odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka. Wzięli w nim udział babcie i dziadkowie wraz ze swoimi wnuczętami. Dzieci z klas 0-III oraz młodzież gimnazjum przygotowały program artystyczny. Kolędowanie, deklamacja wierszy i wykonane przez najmłodszych piosenki ludowe były oklaskiwane przez przybyłych na spotkanie.

  Spotkanie zakończyło się skromnym poczęstunkiem i podziękowaniami za mile spędzone popołudnie.
  Dyrektor szkoły Arkadiusz Twardzi podziękował nauczycielkom i dzieciom zaangażowanych w tę uroczystość. Organizatorami święta były panie Jolanta Leń, Wenanta Mermon, Marta Marszał i Kamila Paszek-Czupińska.

  Radosny nastrój udzielił się wszystkim zebranym.

  kbr

  2009-02-10

  Czy powstanie Gmina Jaśliska?

  Od 2001 roku czynione są starania przez mieszkańców Jaślisk o przywrócenie gminy(zlikwidowanej w 1976 roku). Na nowo rozpoczęta procedura tworzenia gminy Jaśliska ma przychylność władz Gminy Dukla, województwa, a także Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W styczniu odbyły się już spotkania z mieszkańcami: Cergowej, Daniowej, Głojsc, Iwli, Jasionki, Jaślisk, Lipowicy, Łęk Dukielskich, Myszkowskiego, Nowej Wsi, Olchowca, Posady Jaśliskiej, Równego, Szklar, Teodorówki, Tylawy, Wietrzna i Woli Nizanej. Celem spotkań jest opowiedzenie się mieszkańców czy są za podziałem Gminy Dukla , czy tworzyć Gminę Jaśliska? W pozostałych miejscowościach spotkania odbywać się będą do końca lutego zgodnie z podanym harmonogramem.

  Harmonogram spotkań w sprawie konsultacji z mieszkańcami w celu utworzenia Gminy Jaśliska:
  • Barwinek - 28.02.2009 r
  • Chyrowa - 6.02.2009 r.
  • Mszana - 14.02.2009 r.
  • Nadole - 8.02.2009 r.
  • Trzciana - 30.01.2009 r.
  • Zawadka Rymanowska - 5.02.2009 r.
  • Zboiska - 8.02.2009 r.
  • Zyndranowa - 28.02.2009 r.
  • Dukla - 4.02.2009 r.
  2009-01-28

  Przygotowywali się ponad miesiąc

  Młodzież z klasy III c Gimnazjum SP w Dukli wraz z panią Józefą Winnicką - Sawczuk i panią Grażyną Sajdak odwiedziła w okresie przedświątecznym dzieci niepełnosprawne ze Szkolnego Ośrodka Wychowawczego Jarosławiu.
  Do akcji tej przygotowywała się ponad miesiąc, włożyła w to wiele serca.. Gimnazjaliści własnoręcznie wykonali ozdoby choinkowe oraz stroiki świąteczne. Pomagali w zorganizowaniu prezentów świątecznych oraz rzeczy codziennego użytku dla wszystkich wychowanków ośrodka. Akcja została zakończona sukcesem, a jej najlepszą oceną była ogromna radość i łzy szczęścia dzieci.
  Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które bezinteresownie ofiarowały dzieciom swoje prezenty oraz swoim działaniem sprawiły, że dzieci w tym dniu mogły poczuć prawdziwą rodzinna atmosferę.

  DZIĘKUJĘ:

  • Panu Markowi Góralowi - Burmistrzowi Gminy Dukla
  • Panu Piotrowi Witkowskiemu
  • Bratu Maksymowi z Klasztoru O.O Bernardynów w Dukli
  • Panu Andrzejowi Feliks, właścicielowi firmy Handlowo - Usługowej FELIKS
  • Nadleśnictwu Gminy Dukla
  • Pani Alicji Zajkowskiej
  • Panu Zbigniewowi Szczurek
  • Pani Barbarze Kucharskiej i Marii Sysak
  • Panu Zbigniewowi Winiarskiemu
  • Nauczycielom i uczniom SP i Gimnazjum w Dukli.
  • Pani Katarzynie Zgrych z Wietrzna

  Józefa Winnicka - Sawczuk
  nauczycielka SP Dukla.

  2009-01-27

  Opieka stomatologiczna w nocy i święta

  Od 1 stycznia 2009 r. w Krośnie rusza pogotowie stomatologiczne, które będzie działało na zasadzie kontraktu z NFZ w dziedzinie doraźna pomoc stomatologiczna. Placówka funkcjonować będzie w ramach Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie przy ul. Grodzkiej. Przez ostatnie cztery lata mieszkańcy Krosna i sąsiednich powiatów byli pozbawieni bezpłatnej opieki stomatologicznej w nocy i dni świąteczne. W efekcie chorzy z bólem lub urazem zęba mieli dwa wyjścia: albo skorzystać z usług gabinetu prywatnego albo jechać do Rzeszowa gdzie do tej pory funkcjonowało najbliższe pogotowie stomatologiczne. Województwa Radni Sejmiku Wojewódzkiego przyznali dotację w wysokości 100 000 zł na wyposażenie gabinetu stomatologicznego w Krośnie.

  "Pogotowie Stomatologiczne - Pomoc Doraźna" - jak sama nazwa wskazuje ma służyć pacjentom w nagłej potrzebie (ból lub uraz zęba). W gabinecie stomatologii doraźnej lekarze dyżurni nie będą prowadzić leczenia przewlekłych schorzeń stomatologicznych, a jedynie fachowo zaopatrzą pacjenta.

  Pomoc udzielana będzie wszystkim ubezpieczonym, którzy przedstawią aktualny dokument potwierdzający ubezpieczenie pacjenta (będzie to rygorystycznie przestrzegane), osoby nie posiadające ubezpieczenia zostaną przyjęte za pełną odpłatnością.

  Gabinet wyposażony jest w nowoczesny sprzęt stomatologiczny, aparat RTG i kompletny zestaw innych specjalistycznych urządzeń. Lekarze stomatolodzy dyżurować będą w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) od godziny 19.00 do 7.00, a w dni wolne od pracy i święta całodobowo od godziny 7.00 do 7.00. Telefon do pogotowia stomatologicznego w Krośnie - 013 43 202 22.

  2009-01-26

  Cieszmy się każdą godziną i każdym dniem

  18 stycznia o godzinie 15 w dukielskim sanktuarium św. Jana z Dukli mszę świętą odprawił i homilię wygłosił arcybiskup Edward Nowak. W Nowym Roku życzył wszystkim opieki Bożej i wszelkiej pomyślności. Powiedział min., Przybywam ze stolicy chrześcijaństwa i błogosławię Was. Jestem w Rzymie już ponad 40 lat i to co teraz obserwuję to swoisty fenomen Jana Pawła II. Do grobu Ojca Świętego ustawiają się kolejki. Pielgrzymi z całego świata zostawiają u grobu karteczki z prośbami o wstawiennictwo albo z podziękowaniami za wyproszone łaski. Jesteśmy na początku Nowego Roku, niejako stoi przed nami nie zapisany. To w dużej mierze od nas zależy jak ten czas wypełnimy. Dziękujmy Bogu, że mamy to szczęście wypełniać ten czas, bo inni go nie mają i cieszmy się każdą godziną i każdym dniem.
  Arcybiskupa Edwarda Nowaka powitał gwardian Krystian Olszewski. Mszę świętą sprawował ksiądz arcybiskup za wszystkich dobrodziei dukielskiego klasztoru i czcicieli świętego Jana z Dukli.
  Wszystkim turystom przypominamy, że msze święte obecnie są w dukielskim sanktuarium odprawiane w niedzielę 7.40, 9.00 10.30 (suma), 15.00, 16.30.W dni powszednie: 7.00, 7.30, 16.30.
  Stanisław Kalita, rzecznik prasowy Towarzystwa świętego Jana z Dukli.

  2009-01-26

  To była znakomita impreza narciarska

  19. stycznia odbyły się zawody w narciarstwie alpejskim organizowane przez Gminę Dukla. Była to kolejna edycja spartakiady EURO - SKI - Karpaty. W tym roku zawody odbyły się na terenie naszej gminy w Stacji Narciarskiej CHYROWA -SKI. Współorganizatorami zawodów był Ośrodek Kultury w Dukli i Stacja Narciarska CHYROWA-SKI.

  W tym roku w spartakiadzie wzięły udział dzieci ze wszystkich szkół publicznych z terenu Gminy Dukla. Celem zawodów jest popularyzacja aktywnego wypoczynku, sportów zimowych w tym narciarstwa alpejskiego, a także promocja stacji narciarskiej CHYROWA- SKI. W zawodach wzięło udział 170 zawodników. Nad ich bezpieczeństwem czuwali lekarz Stanisław Zieliński i ratownicy z Bieszczadzkiej Grupy GOPR za co organizatorzy serdecznie dziękują. Sponsorami nagród byli: Gmina Dukla i Stacja Narciarska CHYROWA -SKI. Sędzią głównym zawodów był Stanisław Jarząbek ze Stacji Narciarskiej CHYROWA-SKI. To była znakomita impreza narciarska, stok świetnie przygotowany - powiedział Jerzy Pęcak dyrektor ZSP w Dukli. Nagrody: puchary, medale i dyplomy, a także karnety dla zdobywców pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach wręczał Marek Górak Burmistrz Gminy Dukla. Puchary i dyplomy dla najmłodszej zawodniczki i najmłodszego zawodnika spartakiady, a także dla najszybszej zawodniczki i najszybszego zawodnika wręczał w imieniu Spółki CHYROWA - SKI p. Janusz Rygiel.
  Wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania spartakiady bardzo serdecznie dziękuję, szczególnie spółce CHYROWA -SKI, Stanisławowi Jarząbkowi głównemu sędziemu zawodów, a także nauczycielom ze wszystkich szkół, bez ich zaangażowania trudno byłoby taką imprezę zorganizować.

  Wyniki w poszczególnych kategoriach wiekowych ( od 1-6 miejsca ):

  Kat. dzieci młodsze - 2000-2001 dziewczyny:
  1. Zima Klaudia SP Tylawa - czas 01:04.44 - I m

  Kat. Dzieci starsze 1999 - 2000 dziewczyny:
  1. Gosztyła Dominika - Dukla - cz. 0.48.27 Im
  2. Wróbel Kinga - Jasionka- cz. 0.54.66 II m
  3. Szczurek Aleksandra - Dukla- cz. 0.58. 31. III m
  4. Pernal Maja - Dukla - cz. 0.58.85 IV m
  5. Wróbel Natalia - Jasionka- cz. 01.14.40 V m

  Dzieci starsze 1999 - 2000 - chłopcy
  1. Tłuściak Maciej - Jasionka - cz. 0.40.83 I m
  2. Chryniak Dominik - Jaśliska - cz. 0.51.48 II m
  3. Zima Konrad - Tylwa - cz. 0.53.13 III m
  3. Szuba Damian - Dukla - cz. 0.55.56 III m
  5. Pasterkiewicz Maciej - Dukla - cz. 0.55.61 V m
  6. Krężałek Tomasz - Łęki Dukielskie -cz. 01.09.30 VI

  Kat. Junior Młodszy 1997 - 1998 - dziewczęta
  1. Krajmas Karolina - Dukla - cz. 0.43.72 Im
  2. Klaudia Pikor - Równe - cz. 0.47.92 II m
  3. Stojak Małgorzata - Dukla - cz. 0.52.22 IIIm
  4. Aleksandra Ryczak - Łęki Dukielskie - cz. 0.57.86 IV m

  Kat. Junior Młodszy 1997 - 1998 - chłopcy
  1. Krajmas Jakub - Dukla cz. 0.37.36 I m
  2. Gosztyła Krystian - Dukla cz. 0.41.21 II m
  3. Paweł Patla - Równe cz. 0.42.71. III m
  4. Wróbel Daniel - Jasionka cz. 0.45.86 IV m
  5. Madej Jarosław - Jaśliska cz. 0.47.47 V m
  6. Jakub Gołąbek - Dukla cz. 0.48. 64 VI m

  Kat. Junior 1995 - 1996 - dziewczęta
  1. Bąk Barbara - Dukla cz. 0.39.82 I m
  2. Stepek Adrianna - Dukla cz.0.42.83 II m
  3. Gocz Natalia - Tylawa. cz.0.43.58 III m
  4. Wróbel Patrycja - Jasionka cz. 0.45.32 IV m
  5. Fruga Aleksandra - Łęki Dukielskie cz. 0.45.41 V m
  6. Barbara Lorenc - Jaśliska cz.0.46.76 VI m

  Kat. Junior 1995 - 1996 - chłopcy
  1. Wróbel Damian - Jasionka cz. 0.35.73 I m
  2. Szymon Kochan - Równe cz.0.38.61. II m
  3. Kamil Kłap - Równe cz.0.40.72 III m
  4. Rafał Kijowski - Jaśliska cz.0.41.31 - IV m
  5. Szymon Piotruś - Łęki Dukielskie cz.0.42.47 V m
  6. Szyszlak Dariusz - Dukla cz.0.42.49. VI m

  Kat. Kategoria Junior Starszy - dziewczęta
  1. Miśkowiec Weronika - Jasionka cz. 0.40.82 Im
  2. Klaudia Bogaczyk - Równe cz. 0.40.87 II m
  3. Karolina Szymańska - Iwla cz.0.44.01 III m
  4. Zajac Paulina - Dukla cz. 0.44.02 IV m
  5. Gołąbek Ewelina - Dukla cz. 0.44.06 V m
  6. Marlena Pikor - Równe cz.0.44.29 VI m

  Kat. Junior Starszy - chłopcy
  1. Adrian Gniady - Równe cz. 0.36.39 I m
  2. Kurzawa Michał - Głosce cz. 0.37.91 II m
  3. Tomasz Brzana - Dukla cz.0.39.23 III m
  4. Woźniak Mateusz- Iwla cz.0.39.30 IV m
  5. Jakub Staroń - Tylawa cz.0.39.84 V m
  6. Mikołaj Gocz Tylawa cz.0.40.69 VI m  Do zobaczenia za rok!

  kbr

  2009-01-22

  Po raz pierwszy w Dukli

  Po raz pierwszy 11 stycznia 2009 w Dukli wolontariusze zbierali datki na WOŚP. Sztab Orkiestry miał siedzibę przy Liceum Ogólnokształcącym., a wolontariuszami byli uczniowie szkoły.

  Dwadzieścia jeden osób z ogromnym zapałem zbierało pieniądze na nowoczesny sprzęt do wczesnego wykrywania nowotworów u dzieci. Oprócz niedzielnej zbiórki pieniędzy, w szkole została zorganizowana aukcja gadżetów WOŚP oraz innych darów rzeczowych zgromadzonych przez uczniów. Pieniądze uzyskane z licytacji zasiliły także konto Orkiestry. Uczestnictwo w zbiórce XVII Finału dało młodzieży dużo zadowolenia i poczucie uczestnictwa w wielkiej idei, która pociąga przede wszystkim ludzi młodych. Ogółem zebrano około 5.300 zł zarówno w walucie polskiej jak i zagranicznej.

  Szef Sztabu XVII Finału WOŚP- Bogusława Michalik- Trojan

  2009-01-22

  Po raz kolejny w Równem

  11 stycznia 2009 r. w Zespole Szkół Publicznych im. Marii i Michała Krukierków w Równem po raz kolejny odbył się finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W akcji udział brali uczniowie i nauczyciele z tutejszej szkoły.
  Koordynatorem XVII Finału WOŚP była Marzena Rygiel wspierana przez Panie Krystynę Patla i Beatę Bek. Podczas niedzielnej imprezy została zorganizowana dyskoteka szkolna, na której o ład i porządek dbały Panie Jolanta Pasterkiewicz, Anna Słyś i Agata Kochan.. Na rzecz orkiestry kwestowało na terenie Równego 14 gimnazjalistów, uzyskując ze zbiórki kwotę 1600 zł. Kwota ta później wzrosła do 2100 zł, dzięki zacnym gościom, którzy wzięli udział w przeprowadzonej licytacji gadżetów. Byli to: dyrektor szkoły Pani Katarzyna Reczkowska Buryła, przewodniczący Rady Miejskiej Pan Zbigniew Uliasz z małżonką, Pani sołtys Irena Bogaczyk, Państwo Grażyna i Jan Aszklarowie, Pani Beata Sporniak, a także Pan Andrzej Gniady.
  Wszystkim mieszkańcom naszej miejscowości składamy gorące podziękowania za wyrozumiałość i wsparcie w tej słusznej sprawie.

  M. Rygiel

  2009-01-22

  Apel do mieszkańców

  Okres zimowy jest dla bezdomnych i osób przebywających w bardzo trudnych warunkach mieszkaniowych najtrudniejszym okresem w roku. W związku z powyższym Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej apeluje o zgłaszanie takich przypadków do naszej instytucji, gdzie zostanie udzielona natychmiastowa pomoc i wsparcie. Pomoże to uniknąć utraty zdrowia lub życia przez najbardziej potrzebujących. Poniżej przedstawiamy placówki, gdzie osoby bezdomne, nie mające tymczasowo z różnych powodów mieszkania, przebywające na terenie gminy Dukla, mogą skorzystać z różnych form pomocy.


  Najbliższe jednostki świadczące pomoc bezdomnym:

  Krosno

  Schronisko im. św. Brata Alberta
  Rodzaj: schronisko
  Adres: 38-400 Krosno ul. Wojska Polskiego 26
  Prowadzący: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
  Miejsc: 10
  Telefon: 013 436-83-90

  Rodzaj: Kuchnia im. św. Brata Alberta
  Adres: 38-400 Krosno ul. Wojska Polskiego 26
  Prowadzący: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
  Posiłków: 100
  Telefon: 013 436-83-90


  Sanok

  Dom Bezdomnego Inwalidy im. św. Brata Alberta
  Rodzaj: dom
  Adres: 38-500 Sanok ul. Przemyska 24
  Prowadzący: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
  Miejsc: 58
  Telefon: 013 463-72-87

  Schronisko dla Starszych Kobiet i Mężczyzn im. św. Brata Alberta
  Rodzaj: dom
  Adres: 38-500 Sanok ul. Rymanowska 88
  Prowadzący: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
  Miejsc: 16
  Telefon: 013 463-10-41


  Jasło

  Rodzaj: Jadłodajnia
  Adres: 38-200 Jasło ul. PCK 2a
  Prowadzący: Caritas Diecezji Rzeszowskiej
  Posiłków: 250
  Telefon: 013 446-75-34

  Rodzaj: Schronisko dla bezdomnych mężczyzn
  Adres: 38-200 Jasło ul. Konopnickiej 86
  Prowadzący: Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta
  Telefon: 013 448-02-40

  2009-01-15

  Ogólnopolski turniej wiedzy pożarniczej

  Dyrektorzy Zespołów Szkół Publicznych
  Gminy Dukla


  Urząd Gminy wraz z Zarządem Miejsko Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Dukli informuje, że organizuje Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pod hasłem " Młodzież Zapobiega Pożarom".

  Eliminacje gminne odbędą się w sali narad Urzędu Gminy /pokój 22/ w dniu 26.02.2009 roku o godz. 930 . W związku z powyższym prosi się o przeprowadzenie w szkołach eliminacji szkolnych w dwóch grupach. I grupa uczniów Szkoły Podstawowej i II grupa Szkoły Gimnazjalnej. Wyłonieni z nich uczniowie będą uczestniczyć w eliminacjach gminnych. Jednocześnie proszę o potwierdzenie faktu wzięcia udziału w turnieju z podziałem na grupy oraz zgłosić swoich reprezentantów, którzy zwyciężyli w eliminacjach szkolnych w obu grupach w terminie do 30.01.2009 r.. Skład reprezentantów w grupach może być zwiększony po uzgodnieniu z organizatorami turnieju .

  Będzie to zależało od liczby szkół zgłoszonych do turnieju z terenu gminy. Dodatkowych informacji o turnieju można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój 23 lub pod tel. 013 432 91 19

  2009-01-14

  Wyniki konkursu na realizacje zadań własnych Gminy Dukla

  Znane są już wyniki konkursu na realizacje zadań własnych Gminy Dukla realizowanych przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku.

  Wyniki znajdują się w pliku pdf do pobrania

  Wyniki konkursu na realizacje zadań własnych Gminy Dukla

  2009-01-11

  Śpiewali kolędy i pastorałki

  17 grudnia w Ośrodku Kultury w Dukli, w sali kina "Promień" odbył się II Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek. W konkursie wzięło udział 135 uczestników w 100 prezentacjach konkursowych! Pod względem ilości uczestników jest to rekord tego konkursu. Sala była wypełniona po brzegi. Komisja konkursowa miała nie lada orzech do zgryzienia, tym bardziej że prezentacje były na wysokim poziomie artystycznym.

  Każdy z uczestników otrzymał dyplom, a laureaci atrakcyjne nagrody: wartościowe książki ufundowane przez Bibliotekę Publiczną w Dukli oraz statuetki "Aniołki" które ufundował Ośrodek Kultury w Dukli. Organizatorzy gratulują wszystkim laureatom zdobytych miejsc, a pani Joannie Szczurek dyrektorowi Biblioteki Publicznej w Dukli dziękują za cenne nagrody oraz pracę w komisji artystycznej.
  Komisja w składzie: Krystyna Stańkowska (przew), Joanna Szczurek(dyr. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dukli) ,Małgorzata Walaszczyk-Faryj(instr. Ośrodka Kultury) po wysłuchaniu i obejrzeniu 100 prezentacji konkursowych, postanowiła przyznać w poszczególnych kategoriach miejsca i wyróżnienia.

  Kat I
  I m Aleksandra Krowicka - Dukla
  II m Julia Pasterczyk - Dukla
  III m Maria Puz - Dukla
  III m Wiktoria Brekiesz - Głojsce

  Wyróżnienie otrzymali: Julia Hadała (Dukla), Aleksandra Belczyk (Dukla), Gabriela Szczurek (Dukla), Przemysław Ciura(Dukla), Dariusz Patlewicz (Dukla), Jakieła Weronika (Dukla)

  Kat.II
  I m Nina Kogut - Dukla
  II m Kamil Nabagło - Dukla
  II m Łukasz Pilarski - Dukla
  III m Laura Woźniak, Julia Woźniak - Głojsce

  Wyróżnienia otrymały: Jakieła Kinga (Dukla) Julia Dereniowska (Dukla), Karolina Nowak (Dukla), Monika Piróg (Dukla), Maja Perkal (Dukla), Dominika Król (Wietrzno),Weronika Mazurek i Kinga Wróbel (Jasionka).

  Kat. III
  I m Klaudia Wiśniewska - Równe
  I m Klaudia Dereniowska - Dukla
  II m Amira i Elizabet Nasri - Jasionka
  III m Wioletta Fydryk - Iwla
  IIIm Elizabet Nasri - Jasionka

  Wyróżnienie otrzymali: Karolina Tropiła (Dukla), Małgorzata Stojak (Dukla), Wojciech Paszek (Dukla), Sylwia Landa (Głojsce), Barbara Głód (Jasionka)

  Kat.IV
  I m Angelika Pyter - Iwla
  II m Natalia Fydryk - Iwla
  II m Joanna Buryła - Łęki Dukielskie
  III m Gabriela Matyka - Dukla

  Wyróżnienie: Małgorzata Bossekota i Jagoda Mormon (Wietrzno), Justyna Stanosz (Głojsce), Monika Kusz (Głojsce),Ewelina Ubiel (Głojsce)

  Kat.V
  I m Diana Dereniowska (Dukla)
  I m Anna Witek (Dukla)
  Wyróżnienie otrzymały:Teresa Szczurek(Dukla), Monika Jakieła(Dukla), Anna Magdziak (Dukla)

  Zespoły:
  I m Aleksandra Fruga, Monika Jastrzębska, Joanna Buryła - Łęki Dukielskie
  II m "Kwartet Anielski" - Iwla
  III m Krystian Piątek, Hubert Kopczyk, Mateusz Markuszka - Dukla

  MWF

  2009-01-08

  Sesja z fizyki

  W dniu 17. grudnia w auli dukielskiego Liceum odbyła się sesja popularnonaukowa z fizyki w ramach dukielskich fascynacji fizyką. Gośćmi sesji byli światowej klasy fizycy i popularyzatorzy nauk przyrodniczych z Instytutu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie:

  • Doc. dr hab. Bogdan Fornal - specjalista od struktury egzotycznych jąder atomowych, wykładowca AGH, eksperymentator. Jest autorem i współautorem ok. 100 publikacji naukowych w renomowanych międzynarodowych czasopismach, m. in. w takich jak Physical Review Letters, czy Physics Letters. Jest bardzo często zapraszany do wygłaszania wykładów na międzynarodowych konferencjach w Europie i Stanach Zjednoczonych. Jest laureatem Nagrody imienia Zdzisława Szamańskiego za osiągnięcia naukowe w dziedzinie badań w fizyce struktury jądra atomowego. Doc. Fornal jest absolwentem Liceum w Dukli, gdzie uczęszczał w latach 1972-1976 r. W czasie nauki w tutejszej szkole dwukrotnie zdobył tytuł laureata Ogólnopolskiej Olimpiady Astronomicznej.
  • Jerzy Grębosz w pracowni struktura Jądra Atomowego zajmuje się tworzeniem programów do analizy "online" eksperymentów spektroskopowych. Jest autorem książek o programowaniu w języku C++, bestsellerem od wielu lat jest jego książka pt. "Symfonia C++ Standard". Jest także twórcą filmów popularnonaukowych. Jego pierwszy film "Tajemniczy Świat Jąder Atomowych" zdobył Grand Prix na Krakowskim Przeglądzie Filmów Popularnonaukowych. Prezentowany podczas sesji film "Tajemnice DNA" jest zdobywcą Nagrody Specjalnej podczas ubiegłorocznego Festiwalu Filmów Popularnonaukowych Sopot 2007. Jednym z jego licznych hobby są dalekie podróże. Zwiedził świat od Indii i Nepalu po Ziemię Ognistą. Od Dżungli Amazońskiej po Australię i Nową Zelandię. Śladami Karola Darwina zwiedzał Archipelag Galapagos, a Śladami Kapitana Cooka - Polinezje, ktora jest jego najbardziej ulubionym miejscem i gdzie podrózował wiele razy. Tajemnicza Wyspa Wielkanocna, Tahiti, Bora-Bora, Archipelag Fidżi, Archipelag Samoa, Wyspy Cooka też Mu są znane. Na jego stronie www można obejrzeć wiele fotografii z tych podroży.

  Naukowcy, wespół z zebranymi uczniami, nauczycielami i zaproszonymi gośćmi, rozważali na ile nasz umysł pozwala nam rozumieć Przyrodę. Poprzez wspólne eksperymenty i teoretyczne wywody uczestnicy spotkania mogli poznać różnicę pomiędzy klasycznym poznaniem Przyrody a Jej poznawaniem w wymiarze świata atomu i struktur subatomowych.

  Wszystkim uczestnikom sesji: Prelegentom, Samorządowcom, Dyrektorom Szkół, Nauczycielom i Uczniom serdecznie dziękuję za udział i życzę szerokich horyzontów poznawczych w Nowym Roku 2009.

  Jan Drajewicz

  2009-01-08

  To piękna tradycja

  Młodzież zrzeszona w Szkolnym Kole "Caritas" przy ZSP w Wietrznie wzorem lat ubiegłych, rozprowadzała kartki świąteczne. Członkowie koła odwiedzili mieszkańców Wietrzna w ich domach na początku Adwentu. Akcja sprzedaży kartek bożonarodzeniowych była bardzo udana. Mieszkańcy Wietrzna zakupili 450 kartek.
  Szczególne kupnem kartek zainteresowani byli ludzie starsi i chorzy, dla których często samo wyjście z domu stanowi poważny problem. Starsze pokolenie przywiązane jest do tradycyjnych form składania życzeń świątecznych swoim bliskim i znajomym poprzez wysłanie kartki pocztą. Warto ten piękny zwyczaj zachowywać i przekazywać młodemu pokoleniu, które obecnie preferuje głównie "elektroniczne życzenia" wysyłane przez Internet lub SMS.
  Tradycją Szkolnego Koła "Caritas" stało się odwiedzanie osób starszych, niepełnosprawnych i samotnych, mieszkających w Wietrznie, przekazanie życzeń świątecznych i noworocznych oraz dzielenie się z nimi opłatkiem w imieniu całej społeczności szkolnej.

  2009-01-07

  Laureaci konkursu plastycznego

  12 grudnia 2008 ogłoszono wyniki Powiatowego Konkursu Plastycznego "O Laur Św. Jana z Dukli". Na konkurs wpłynęło 409 prac plastycznych. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubatowej. Wśród nagrodzonych znalazła się grupka uczniów z ZSP w Wietrznie.

  Kategoria klasy I-III Szkoły Podstawowej:
  I miejsce: Kamila Knap i Beata Turczyńska kl. III ZSP w Wietrznie,
  Wyróżnienie: Wojciech Jastrzębski kl. III ZSP w Wietrznie

  Kategoria gimnazjum:
  III miejsce: Klaudia Mazur kl. I gimnazjum ZSP w Wietrznie
  III miejsce: Katarzyna Mazur kl. III gimnazjum ZSP w Wietrznie

  Marta Marszał

  2009-01-07

  "Czas oczekiwania i czas nadziei"

  19 grudnia br. w Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Łękach Dukielskich odbyła się szkolna Wigilia, która w tym roku nawiązywała do staropolskich tradycji i obyczajów. By lepiej odczuć klimat i zrozumieć sens Bożego Narodzenia zadbano o scenerię, której ważnym elementem była chłopska izba, wyścielona słomą, ze starodawnym piecem i tradycyjnymi potrawami.
  W chacie centralne miejsce zajmował stół przyozdobiony sianem, nad którym wisiał wykonany ze słomek, dekoracyjny pająk. Przy stole zgromadziły się postacie, które swym wyglądem ukazywały żywotność narodowych tradycji w różnych regionach Polski, co podkreślały ich ludowe stroje. Dopełnieniem scenografii była stajenka ze żłóbkiem. Mocą wyobraźni mogliśmy te odwiedziny odnieść do Polski, do naszej wioski, do naszej szkoły.
  Przygotowany przez młodzież z kółka teatralnego i chóru spektakl słowno - muzyczny wykorzystywał motywy staropolskiej obrzędowości, poczynając od Adwentu po radosne i gwarne Gody. "Czas oczekiwania i czas nadziei" został tak przemyślany, by oddawał prawdę o tym, jak dawniej świętowano, tym "którym są już obce kolędy grane na klarnecie i Bóstwo w lichej szopce".
  Jeszcze na świętego Andrzeja młodzi się bawili, dziewczęta wróżyły, wylewając na wodę roztopiony wosk, ale zaraz potem cichły skoczne melodie, kończyły się śmiechy, śpiewy i swawole. Powiadano, że:
  "Święta Katarzyna klucze pogubiła,
  Święty Jędrzej znalazł
  Zamknął skrzypki zaraz."

  Przygotowany spektakl miał przypomnieć zebranym, że nasi przodkowie żyli podporządkowani rytmowi przyrody, a upływ czasu mierzono ważniejszymi świętami. Najważniejsze z nich Gody - święta rodziny i sąsiedztwa, święta dzieci i służby. Wielkie, godne święta rozpoczynały się Wigilią. W tym dniu wszystkich ogarniało radosne podniecenie, w domach panował duży ruch, bo każdy, by zapewnić sobie pomyślność w przyszłym roku, chciał być przydatnym. Kobiety i dziewczęta szykowały w kuchni "delicyję za delicyją", a mężczyźni udawali się na polowanie lub szli na ryby. Dzieci stroiły podłaźniczki, a trzeba wam wiedzieć, że dzisiejszą choinkę wcześniej zwano jutką, jeglijką, wiechą lub właśnie podłaźniczką.
  W dalszej części występu młodzież przypomniała, jakie czynności poprzedzały wigilijną wieczerzę i jakie znaczenie przypisywano poszczególnym potrawom.
  Potrawy przygotowywane na wieczerzę wigilijną musiały być postne, a ich liczba nieparzysta. Przyrządzano je ze wszystkiego, co rosło w polu, sadzie, ogrodzie, lesie i żyło w wodzie.
  Opłatek symbolizował zgodę i jedność, a chleb - dobrobyt i początek nowego życia.
  Ziarno zbóż , wypieki z mąki, a także lepione na tę okazję pierogi, miały zapewnić pomyślność w nadchodzącym roku. Samo zboże uznawano za źródło życiodajnej mocy i plenności.
  Rybie przypisywano przede wszystkim znaczenie religijne; przypominała o chrzcie, zmartwychwstaniu i nieśmiertelności. Była też symbolem płodności i odradzania się życia.
  Kapustę w wieczerzy wigilijnej wiązano z życiodajną siłą sprawiającą, że po zimowym uśpieniu cała przyroda ponownie odrodzi się na wiosnę.
  Groch chronił przed chorobami, a zwłaszcza świerzbem. W połączeniu z kapustą gwarantował urodzaj.
  Grzyby według wierzeń ludowych ułatwiały nawiązywanie kontaktów ze światem zmarłych.
  Mak był symbolem płodności.
  Potrawy z miodem miały zapewnić biesiadnikom przychylność sił nadprzyrodzonych.
  Jabłko spożyte podczas wieczerzy wigilijnej chroniło przed bólem gardła, a orzechy eliminowały ból zębów.


  Ze staropolską obrzędowością wigilijną wiązało się także podtrzymywanie ognia w piecach przez całą noc, gdyż wierzono, że domostwa odwiedzają zziębnięte dusze. Starym zwyczajem, praktykowanym w chrześcijańskich domach były czynności wykonywane przez gospodarza, ukazane w przytoczonym wierszu:
  "Stary zwyczaj w tym mają chrześcijańskie domy
  Na Boże Narodzenie po izbie słać słomę
  Ze w stajni Święta Panna leżała połogiem.

  I po kątach snopy stawi
  I coś z cicha błogosławi.

  A trzy krzesła polskim strojem
  Koło stołu stoją próżne
  I z opłatkiem każdy swoim
  Idzie do nich spłacać dłużne
  I pokłada na talerzu
  Anielskiego chleba kruchy...
  Bo w tych krzesłach siedzą duchy..."

  A gdy stół zasłano sianem, nakryto białym obrusem, półmiski z potrawami czekały, wypatrywano pierwszej gwiazdki. Zgromadzeni przy stole wysłuchali biblijnego czytania "Narodzenie Pana Jezusa", a gospodarz podniósł opłatek i wypowiedział słowa: "Bodaj byśmy i na przyszły rok łamali go ze sobą".
  "Ludzie gniazda spólnego łamią chleb biblijny,
  Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie
  Zbierając w krąg domowych, na ten rozkaz niemy
  Wszyscy się obręczamy i wszyscy płaczemy."

  Żadna polska Wigilia nie obyła się bez kolędowania.
  "Kolędo polska
  Zamknięta w najprostszych nutach i słowach
  Królujesz w domach we święta
  By ludzi wzruszać od nowa."

  Kiedy dopełniono wszystkich obrzędów, można było wyjść na Pasterkę, zwaną też Północką. Z Bożym Narodzeniem nieodłącznie wiąże się historia narodzenia Pana Jezusa odtwarzana w jasełkach. Tego elementu również nie zabrakło na naszej szkolnej Wigilii. Scenka z pastuszkami i góralami zwróciła uwagę, że w tych najbardziej rodzinnych świętach wszystko było wypełnione Tajemnicą, Tajemnicą niepojętą, że niemożliwe stało się realne, a Bóg stał się człowiekiem.
  "To właśnie tego wieczoru
  Od bardzo wielu wieków
  Pod dachem tkliwej kolędy
  Bóg się rodzi w człowieku."

  Dawne Gody od wieków spełniają tę samą rolę, bo wiemy, że Jezus Chrystus rodzi się wszędzie tam, gdziekolwiek oczekuje się Jego przyjścia.
  "Noc ze wszystkich nocy najważniejsza
  Noc ze wszystkich nocy najbogatsza
  Cały świat w stajence się zmieścił
  Najubożsi o Bogu świadczą
  Umilknęli aniołowie święci
  Usnął Mały, już chłód go nie zbudzi
  Od tej chwili - proszę, pamiętaj -
  Bóg najbardziej potrzebuje ludzi."

  Ważnym elementem szkolnej Wigilii było podkreślenie rodzinnego charakteru tej uroczystości poprzez wyróżnienie klasowych domostw i usadowienie ich przy wspólnym stole. Przy każdym z nich rolę gospodyni - matki sprawowała wychowawczyni. W ten sposób cała społeczność szkolna oraz zaproszeni goście: pan wizytator Witold Wyskiel, pan burmistrz Marek Górak, pan Henryk Kyc - przedstawiciel lokalnej prasy oraz emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły, zostali włączeni do współtworzenia uroczystości. Kiedy wszyscy połamali się opłatkiem i złożyli sobie życzenia, spróbowali przygotowanych symbolicznie potraw i rozeszli się do domów.
  Troska o szczególną oprawę tych świąt towarzyszy nam od kilku lat, ponieważ wszyscy wiemy, że:
  "Zawsze święta te prześliczne
  Duszę odradzają
  Struny czułe, romantyczne
  W sercach poruszają…"

  Nauczycielki ZSP im. Jana Pawła II
  w Łękach Dukielskich
  Urszula Szpiech
  Barbara Wierdak

  2008-12-31

  "Moje Boże Narodzenie"

  Eliminacje gminne powiatowego Konkursu Plastyki dla Dzieci eliminacjach Młodzieży

  W eliminacjach gminnych Powiatowego Konkursu Plastyki dla Dzieci i Młodzieży "Moje Boże Narodzenie" prace oceniała Komisja Artystyczna powołana przez organizatora gminnego etapu Ośrodek Kultury w Dukli w składzie:
  Norbert Uliasz
  Wiesław Jakimczuk
  Jan Dembiczak
  Piotr Jakieła
  Wyróżniono prace:

  1. Karolina Woźniak - Zespół Szkół Publicznych w Iwli
   Gimnazjum 14 lat, opiekun Ewa Staroń
  2. Wioletta Głód - Zespół Szkół Publicznych w Jasionce
   Gimnazjum 14 lat, opiekun Danuta Patlewicz
  3. Madej Danuta - Zespół Szkół Publicznych w Jaśliskach
   II Gimnazjum, opiekun Jadwiga Jaskółka
  4. Patrycja Woźniak - Zespół Szkół Publicznych w Iwli
   Gimnazjum 14 lat, opiekun Ewa Staroń
  5. Agata Rysz - Zespół Szkół Publicznych w Jaśliskach
   Kl. VI, opiekun Jadwiga Jaskółka
  6. Paweł Milan - Zespół Szkół Publicznych w Jaśliskach
   Kl. VI, opiekun Jadwiga Jaskółka
  7. Hanna Kacprzyk - Zespół Szkół Publicznych w Jaśliskach
   kl. IV, opiekun Jadwiga Jaskółka
  8. Kamil Barsznica - Zespół Szkół Publicznych w Jasionce
   Gimnazjum 14 lat, opiekun Danuta Patlewicz
  9. Sabina Przybyła - Zespół Szkół Publicznych w Jasionce
   Gimnazjum 14 lat, opiekun Danuta Patlewicz
  10. Jolanta Drozd - Zespół Szkół Publicznych w Jasionce
   Gimnazjum 14 lat, opiekun Danuta Patlewicz
  11. Karolina Majdosz - Zespół Szkół Publicznych w Jaśliskach
   Kl. VI, opiekun Jadwiga Jaskółka
  Wyróżnione prace wezmą udział w powiatowym etapie konkursu. Wyróżnionym życzymy powodzenia.

  kbr

  2008-12-31

  Życzenia świąteczne


  Wszystkim Mieszkańcom Gminy Dukla

  życzymy

  radosnych, rodzinnych, pełnych szczęścia i spokoju

  Świąt Bożego Narodzenia

  Zbigniew Uliasz
  Przewodniczący Rady Miejskiej
  w Dukli
  Marek Górak
  Burmistrz Gminy
  Dukla

  2008-12-23

  Biblioteka Publiczna w Dukli

  Zapraszamy serdecznie do korzystania ze zbiorów Biblioteki Publicznej w Dukli, która jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-17 oraz w soboty od 8-13.

  Działalność biblioteki sprowadza się nie tylko do wypożyczania książek ale również udzielania informacji potrzebnych do pisania referatów, prac licencjackich czy też magisterskich. W miesiącu listopadzie udzielono 160 informacji bibliotecznych i bibliograficznych oraz udostępniono 718 książek z księgozbioru podręcznego. Zapytania dotyczyły przede wszystkim Dukli i okolic, a także filozofii, psychologii i pedagogiki.
  W miesiącu listopadzie z biblioteki skorzystało 1036 osób, które wypożyczyły w sumie 2100 książek. Największym zainteresowaniem cieszyła się kolejno literatura piękna dla dorosłych (1270 woluminów), literatura dla dzieci i młodzieży (533 książki) i literatura popularno-naukowa (297 pozycji).

  W roku 2008 biblioteka zakwalifikowała się do udziału w projekcie "Ikonk@", którego istotą było uruchomienie punktów dostępu do Internetu w gminnych bibliotekach publicznych. Jest to projekt realizowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Programu Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Jego głównym celem jest zapewnienie, jak najszerszej grupie społeczności łatwego, powszechnego i bezpłatnego dostępu do szerokopasmowego Internetu. Od stycznia do końca listopada br. z naszej bibliotecznej czytelni internetowej skorzystało już 1583 osoby. Oprócz bezpłatnego korzystania z internetu istnieje możliwość wydrukowania czy też skserowanie potrzebnych materiałów.

  Joanna Szczurek

  2008-12-19

  Sesja Rady Miejskiej w Dukli

  Z A W I A D O M I E N I E

  Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z późn. zm./

  zwołuję


  na dzień 30 grudnia 2008 r. /wtorek/ o godz.900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dukli XXX sesję Rady Miejskiej w Dukli.

  Porządek obrad.

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Miejskiej.
  3. Zapytania i wnioski radnych i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
  4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
  5. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej.
  6. Podjęcie uchwał w sprawach:
   • przyjęcia Statutu Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania "Kraina Nafty",
   • zmian w budżecie Gminy Dukla na 2008 rok ,
   • zabezpieczenia w budżecie Gminy Dukla na rok 2009 środków finansowych na opracowanie dokumentacji technicznej dla budowy oczyszczalni ścieków w m. Sulistrowa,
   • budżetu Gminy Dukla na 2009 rok.
  7. Oświadczenia radnych, Burmistrza i przedstawicieli wspólnoty samorządowej.
  8. Odpowiedzi na zapytania i wnioski.
  9. Zamknięcie sesji.
  Proszę o wzięcie udziału w sesji.

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli
  Zbigniew Uliasz

  2008-12-18

  Most po remoncie

  W listopadzie br. zakończono remont drewnianego mostu w Mszanie, zamocowanego na dźwigarach stalowych na potoku Mszanka. Wymieniono całą jezdnie drewnianą z podwójnym podkładem bali. Wykonawcą remontu był Zakład Usług Handlowych "Trans - Had" z Orzechówki. Środki na ten cel zostały przeznaczone z budżetu Gminy Dukla. Całkowity koszt inwestycji to 55 413,00 zł.[kbr]

  2008-12-18

  W trosce o czystą gminę

  W grudnia tego roku zostały zakończone prace związane z I-etapem rekultywacji starego wysypiska śmieci w Dukli.
  Realizacja przebiegała zgodnie z projektem rekultywacji oraz ustalonym przez Starostę Powiatowego w Krośnie kierunkiem rekultywacji nieczynnego składowiska odpadów w Dukli.
  I - etap obejmował m. inn.: częściowe karczowanie samosiejek, niwelację terenu, pokrycie nieprzepuszczalnymi gruntami gliniastymi, uformowanie zewnętrznych skarp oraz rowów.
  Wykonawcą prac była Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa w Dukli sp. z o.o. Ogólny koszt realizacji I- go etapu rekultywacji wyniósł: 25.014,55 złotych.W przyszłym roku prace przy rekultywacji starego wysypiska śmieci będą kontynuowane. [kbr]

  2008-12-18

  W całej gminie dobry odbiór 1 i 2 programu TVP

  W Gminie Dukla powstała na przełomie października i listopada br. kolejna stacja retransmisyjna 1 i 2 programu Telewizji Polskiej zlokalizowana na wieży telekomunikacyjnej Rzeszowskiego Zakładu Energetycznego w miejscowości Teodorówka (Wzgórze 534).
  Mieszkańcy Dukli, Teodorówki, Nadola, Głojsc, Cergowej i Jasionki wielokrotnie interweniowali w sprawie złej jakości odbioru 1 i 2 programu Telewizji Polskiej, emitowanych ze stacji przekaźnikowej w Suchej Górze. Po uzyskaniu wyników pomiarów sygnałów telewizyjnych w wybranej lokalizacji na Wzgórzu 534, otrzymaniu rezerwacji kanału TV i wielu innych uzgodnień, inwestycja zostać zrealizowana. Całkowity koszt inwestycji to 73 500,00 zł.Wykonawcy to: p. Zbigniew Mleczko - TV.COM Duczki /Wołomin, Firma Handlowo-Usługowa A&L Anna Węgrocka z Rzeszowa.
  Mieszkańcy miejscowości: Głojsce, Iwla, Teodorówka, Nadole, Dukla, Cergowa, Jasionka powinni uzyskać lepszy sygnał, po skierowaniu swoich anten na przekaźnik na Wzgórzu 534 w Teodorówce i ustawieniu w swoich odbiornikach telewizyjnych odpowiednio
  - dla programu 1 TVP - kanał 31
  - dla programu 2 TVP - kanał 39.
  Oprócz nowopowstałej stacji na terenie Gminy Dukla działa dwie stacje retransmisyjne - przekaźniki telewizyjne zlokalizowane w miejscowościach Posada Jaśliska i Tylawa. [kbr]

  2008-12-18

  Nocą widniej

  W grudniu br. zostało wykonane oświetlenie uliczne na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Jana Pawła II, J. Bema i M. Konopnickiej.
  Wykonawca: Instalatorstwo Elektryczne i Usługi Ogólnobudowlane Andrzej Głód, Teodorówka 54b.
  Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych, a koszt inwestycji : 66 855,00 zł .

  2008-12-18

  Na spotkaniu Dyskusyjnego Klubu Książki

  Gościem Dyskusyjnego Klubu Książki działającym przy Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lesku 18 listopada była Olga Lalic-Krowicka. Poetka i pisarka chorwackiego pochodzenia mieszka obecnie w Dukli. Do Polski p. Olga przyjechała jako 11 letnia dziewczynka, po okrutnych przeżyciach wojennych. Na spotkaniu obecny był także Robert Czop poeta z Soliny. Na spotkanie przybyło bardzo liczne grono czytelników. Więcej informacji i zdjęcia na stronie www.powiat-leski.pl
  [kbr]

  2008-12-10

  II Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek

  Ośrodek Kultury w Dukli
  zaprasza do wzięcia udziału w

  II Gminnym Konkursie Kolęd i Pastorałek
  2008

  W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież z terenu Gminy Dukla.
  Każdy z uczestników zobowiązany jest do wykonania z dowolnym akompaniamentem jedną kolędę lub pastorałkę.

  Termin i miejsce: 17 grudnia, godz. 10.00 sala kina "Promień"

  Cel konkursu: Podtrzymywanie i popularyzacja bogatych tradycji narodowych oraz zachowanie od zapomnienia starych pastorałek, kolęd i obrzędów związanych z Bożym Narodzeniem

  Kryteria oceny: Komisja artystyczna powołana przez organizatora oceniać będzie autentyczność utworów, poziom wykonania, dobór repertuaru oraz ogólny wyraz artystyczny prezentacji

  Kategorie:
  a) soliści
  KAT. I - do klasy "O" włącznie
  KAT. II - Kl. I, II, III,
  KAT. III - Kl. IV, V, VI
  KAT. IV - GIMNAZJUM
  KAT. V - Dorośli (tylko etap gminny)

  b) zespoły( więcej niż 2 osoby)
  KAT. II - Kl. I, II, III,
  KAT. III - Kl. IV, V, VI
  KAT. IV - GIMNAZJUM
  KAT. V - Dorośli (tylko etap gminny)

  Wypełnione karty zgłoszenia należy przesłać na adres organizatora lub zgłosić telefonicznie do dnia 15 grudnia 2008

  Ośrodek Kultury w Dukli
  ul. Kościuszki 4
  38-450 Dukla
  tel.13 43 30 025

  NAGRODY: Laureaci otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
  Z pośród wszystkich laureatów, komisja artystyczna wytypuje reprezentantów gminy na DZIECIĘCY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie.
  Konkurs odbędzie się w styczniu w 2009.

  2008-12-09

  OBIETNICA ZUCHOWA

  27 listopada 2008 roku w Zespole Szkół Publicznych w Jaśliskach, 21 zuchów z 13 GZ "Jaśliskie Skrzaty" w obecności zaproszonych gości: dyr. Adama Dańczaka, namiestniczki ZHP hm. Kamili Frydrych, harcerzy z 21 drużyny "Bieszczadzka Brać", rodziców złożyło "Obietnicę Zuchową".
  Uroczystą zbiórkę zuchy rozpoczęły piosenką ,,Maszerują zuchy lasem". Następnie kandydaci na zuchów przeszli kilka prób, w których pokazali gościom i udowodnili sobie, że dobrze znają Prawo Zucha i będą prawdziwymi zuchami. Potem nastąpiła najważniejsza część zbiórki, obrzęd złożenia obietnicy. Dzieci powtórzyły słowa przysięgi, a namiestniczka ZHP hm Kamila Frydrych pasowała ich na zuchów. Na zakończenie dyr. A Dańczak wręczył zuchom Znaczki Zucha i legitymacje. Rodzice zaprosili zuchy na słodki poczęstunek. Zuchy wspaniale się bawiły i na pewno będą tę zbiórkę długo pamiętały. Tym bardziej, że była ona pierwszą ważną uroczystością w harcerskim życiu zuchów z 13 GZ ,,Jaśliskie Skrzaty". Obietnicę złożyli i przystąpili do 13 GZ ,,Jaśliskich Skrzatów": Biłas Julita, Chałupnik Anna, Dmytryszyn Aleksandra, Farbaniec Fabian, Farbaniec Marlena, Golański Rafał, Hryniak Dominik, Huta Damian, Koperstyński Fabian, Koperstyńska Gabriela, Kosior Edyta, Kostycz Sebastian, Kotarba Patricia, Krzyżak Michał, Kuchta Jakub, Łątka Arkadiusz, Madej Marcelina, Majdosz Natalia, Rokita Jarosław, Winnicki Michał, Janiszewska Justyna. Gratulujemy.

  Drużynowa 13 GZ ,,Jaśliskie Skrzaty"
  Grodzińska Agnieszka

  2008-12-08

  MOJE ZDROWIE W MOICH RĘKACH

  18 listopada 2008 roku w Zespole Szkół Publicznych w Wietrznie p. Agnieszka Szyndak oraz p.Urszula Nowakowska przygotowały i zorganizowały akcję prozdrowotną, w której uczestniczyli : dyrektor Arkadiusz Twardzik, nauczyciele, uczniowie.
  Młodzież na stoiskach tematycznych propagowała zdrowy styl życia. Można było obejrzeć m.in. stoisko z różnymi wodami mineralnymi, połączone z możliwością degustacji; stoisko "Jedz warzywa i owoce, bo serce ci załomoce" pokazujące zdrową żywność.
  W szkole zorganizowano punkty: pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, badania wzroku. Podczas obliczania prawidłowej wagi pomocą służył p. Radosław Zięba. Uczniowie rozdawali ulotki przygotowane na tę okoliczność oraz częstowali uczestników imprezy owocami i wodą mineralną. Zorganizowano również wystawę czasopism o tematyce zdrowotnej i wystawę plakatów o tejże tematyce wykonanych przez uczniów.
  Impreza była ciekawą formą pokazania młodzieży pozytywnych zachowań służących rozwojowi fizycznemu i psychicznemu każdego człowieka, uczyła zasad prawidłowego odżywiania.

  Agnieszka Szyndak

  2008-12-06

  Mały Człowiek Wielki Potencjał

  18 listopada br. w Przedszkolu Gminnym w Dukli odbyło się spotkanie rodziców w związku z rozpoczęciem realizacji przez Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów PROGRES projektu "Mały Człowiek Wielki Potencjał".
  Na spotkaniu zostały przedstawione informacje dotyczące projektu, odbyły się także wystąpienia specjalistów w zakresie: potrzeb edukacyjnych i rozwojowych małych dzieci, możliwości pozyskiwania środków na edukację przedszkolną oraz sytuacji edukacji elementarnej w Polsce i jej wpływu na przyszły rozwój dzieci. Ponadto podczas spotkania informacyjnego prowadzona była rekrutacja osób do kolejnych działań projektu. 15 grudnia br. odbędą się warsztaty pedagogizacyjne dla rodziców, które dotyczyć będą umiejętności wychowawczych i komunikacyjnych rodziców z dziećmi.[kbr]

  2008-12-06

  Potyczki warcabowe w ZSP w Iwli

  W listopadzie bieżącego roku w Zespole Szkół Publicznych w Iwli odbył się finał Szkolnego Turnieju Warcabowego. W zawodach brali udział uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum podzieleni na kategorie wiekowe. Turniej poprzedziły intensywne treningi pod okiem nauczycieli, w towarzystwie kolegów oraz w gronie rodzinnym. Rozgrywki najmłodszych prowadzone były systemem kołowym (każdy z każdym), w związku z czym rywalizacja odbywała się w kilku etapach. Potyczki w starszej grupie wiekowej przebiegały zgodnie z regułami systemu pucharowego. Podczas kolejnych partii zawodnicy uważnie analizowali ruchy przeciwników i wytrwale walczyli o zwycięskie laury. Już po pierwszym etapie wyłoniło się kilku faworytów, których dzieliły niewielkie różnicę punktowe. Dopiero ostatnie pojedynki przyniosły definitywne rozstrzygnięcie. Wśród najmłodszych tytuł Mistrza Warcabów zdobył Tomasz Szwast. Na drugim miejscu uplasowała się Diana Nowak, a trzecia lokata przypadła Damianowi Torbikowi. Wszyscy laureaci są uczniami klasy trzeciej. Mistrzostwo szkoły w starszej grupie wiekowej wywalczył Sebastian Płonka (kl. III Gimnazjum). Drugie miejsce zajęła Aleksandra Bożętka (kl. VI). Trzecią pozycję uzyskał Krystian Pietruś (kl. II Gimnazjum). Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe

  Organizatorzy:
  Jerzy Gunia
  Małgorzata Migacz
  Eliza Pańko

  2008-12-05

  Sztuka układania jesiennych bukietów

  "Jesienny bukiet - kompozycja przestrzenna" to konkurs, w którym wzięły udział dzieci i młodzież ze szkół w gminie Dukla (ZSP w Dukli, ZSP w Wietrznie i ZSP w Iwli). Konkurs został zorganizowany przez Nadleśnictwo Dukla i ZSP w Iwli.
  Uczestnicy konkursu wykonali 51 prac. Jury oceniało je w 3 kategoriach wiekowych (klasy I - III szkoły i klasy IV - VI szkoły podstawowej oraz I - III gimnazjum). Przy ocenie jesiennych bukietów zastosowano kryteria zawarte w regulaminie konkursu. Jurorzy brali pod uwagę: zgodność kompozycji z zasadami sztuki ikebany (harmonię linearnych konstrukcji, rytmu i koloru, symbolizujących niebo, ziemię i ludzkość), wykorzystanie w niej roślin i owoców leśnych, oryginalność i estetykę pracy. Rozstrzygniecie konkursu nastąpiło 18 listopada. Nagrodzono 20 jesiennych kompozycji. Zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy i książki ufundowane przez Nadleśnictwo Dukla.
  Po rozdaniu nagród uczestnicy konkursu, ich opiekunowie i zaproszeni goście obejrzeli prezentację multimedialną o sztuce japońskiej oraz wysłuchali piosenek w wykonaniu najmłodszych uczniów naszej szkoły.

  Wyniki konkursu:

  Klasy I - III szkoły podstawowej

  I miejsce
  ex aequo: Katarzyna Słabczyńska (SP w Dukli) i Natalia Woźniak (SP w Iwli)
  II miejsce
  ex aequo: Julia Baran (SP w Dukli) i Kinga Brulińska (SP w Dukli)
  III miejsce
  ex aequo: Kinga Kuc (SP w Dukli) i Filip Jackowski (SP w Iwli)
  wyróżnienia:
  Wiktor Rajchel (SP w Dukli)
  Kornel Sanocki (SP w Dukli)
  Bartosz Jasiński (SP w Dukli)
  Justyna Dubiel (SP w Iwli)
  Natalia Woźniak (SP w Iwli)
  Aleksandra Dragan (SP w Iwli)

  Klasy IV - VI szkoły podstawowej
  I miejsce:
  Mateusz Markuszka (SP w Dukli)
  II miejsce
  ex aequo: Marta Szczurek (SP w Dukli) i Julia Jackowska (SP w Iwli)
  III miejsce
  ex aequo: Aleksandra Bożętka (SP w Iwli) i Dominik Ganczarski (SP w Dukli)

  Klasy I - III gimnazjum
  I miejsce:
  Anna Bogacz, Klaudia Mazur (Gimnazjum w Wietrznie)
  II miejsce:
  Anita Buriak (Gimnazjum w Dukli)
  III miejsce:
  Beata Jastrząb (Gimnazjum w Wietrznie)

  Organizatorzy:
  Małgorzata Migacz
  Eliza Pańko
  Małgorzata Szczurek
  Irena Trebunia

  2008-12-05

  Pierwsze na Podkarpaciu.

  W listopadzie br. zakończona została w Dukli budowa boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią. Wykonano ogrodzenie i oświetlenie boiska, a także podbudowę betonową pod bieżnię i zamontowano kamery monitorujące. Powstałe boisko do piłki nożnej o wymiarach 114x74 m ( w tym płyta boiska 106x70 m) jest pierwszym tego typu w województwie podkarpackim. Koszt wykonanych prac wyniósł do tej pory 1 722 483,58 zł. Inwestycja w całości została sfinansowana ze środków własnych Gminy Dukla (mimo dwukrotnego starania się o fundusze z Ministerstwa Sportu).
  Boisko powstało w kompleksie sportowym przy budowanym gimnazjum i liceum ogólnokształcącym w Dukli. Znajduje się tam już boisko ze sztuczna nawierzchnią poliuretanową o wym. 40x20 m. W roku następnym powstaną korty i boiska do siatkówki i koszykówki

  2008-12-01

  Śpiewali w językach obcych

  27 listopada 2008 w sali kina "Promień" w Dukli odbył się I Powiatowy Przegląd Piosenki Obcojęzycznej. Prezentacje konkursowe oceniała komisja w składzie: Zbigniew Mazur(przew), Grażyna Ostrowska, Beata Zajdel, Cecylia Ganczarska , Krystyna Boczar-Różewicz.
  W konkursie wzięło udział 120 uczestników w 67 prezentacjach konkursowych.
  Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji, komisja postanowiła przyznać następujące miejsca i wyróżnienia. Sponsorami nagród byli: Starostwo Powiatowe w Krośnie, Gmina Dukla, Ośrodek Kultury w Dukli. Nagrody zwycięzcom wręczali: Andrzej Guzik Wicestarosta Powiatu Krośnieńskiego i Marek Górak Burmistrz Gminy Dukla.

  Kat. I (kl.I-III)

  Miejsce I - Katarzyna Such - ZSP w Korczynie
  Miejsce II - Tomasz Szwast - ZSP w Iwli
  Miejsce III - Natalia Woźniak, Waldemar Czupiński - ZSP w Iwli

  Wyróżnienie: Jakub Pitrus - ZSP w Króliku Polskim, Winnicka Angelika - ZSP w Iwli

  Kat. II (kl.IV- VI)

  Miejsce I - Klaudia Dereniowska - Dukla
  Miejsce II - Elizabet Nasri - ZSP w Jasionce
  Miejsce III - Karolina Zając - ZSP w Korczynie

  Wyróżnienie: Karina Ozimina - ZSP w Króliku Polskim, Anna Trzebunia - ZSP w Tylawie

  Kat III (gimnazjum)

  Miejsce I - Agata Śliwka - ZSP w Posadzie Górnej
  Miejsce II - Natalia Fydryk - ZSP w Iwli
  Miejsce III - Klaudia Szeliga - Gimnazjum w Zręcinie
  Miejsce III - Angelika Pyter - ZSP w Iwli

  Wyróżnienie:
  Joanna Buryła - ZSP w Łękach Dukielskich
  Paulina Jakieła - GOK Iwonicz Zdrój
  Kinga Półchłopek
  Kinga Muzyczka - GP w Iwoniczu
  Julia Śliwka - ZSP w Posadzie Górnej

  Kat IV (szkoły średnie)

  Miejsce I - Diana Dereniowska - LO w Dukli
  Miejsce II - Paulina Folcik i Mateusz Folcik - GOK w Iwoniczu Zdroju

  Wyróżnienie: Marta Woźniak - LO w Jedliczu

  Kat V (zespoły)

  Miejsce I - Folklorystyczny Zespół Śpiewaczy "Łęczanie" - Łęki Dukielskie
  Miejsce II - Weronika Dziadowicz, Paulina Bossekota , Karolina Jastrząb - ZSP Wietrzno
  Miejsce III - Khan Dawid , Monika Łątka , Marzena Janiszewska, Karina Biłas, Katarzyna Skrzyńska - ZSP w Jaśliskach

  Nagrody Specjalne Starosty Powiatu Krośnieńskiego otrzymali:
  Żaneta Wais (ZSP Posada Górna) i Monika Nowotyńska (ZSP Jedlicze)

  2008-12-01

  Inwestycje w Gminie Dukla

  "Zabezpieczenie przed osuwiskami ziemnymi wodociągu dla miasta Dukla, w miejscowości Lipowica, dotyczy zbocza góry Zaśpit"

  W miesiącach sierpień - wrzesień 2008 roku zostało wykonane zabezpieczenie przed osuwiskami ziemnymi wodociągu dla miasta Dukla. W ramach zabezpieczenia wykonano: 12 studni z odprowadzeniem wody do istniejącego ujęcia wody na potoku Chyrowskim. Koszt zadania: 250 tys. zł, z tego 165. tys. zł - dotacja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Biuro Do Spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych. Wykonawcą była firma : WOD-BUD Śleziak Sp.j.38-430 Biecz Korczyna 230/2

  Budowa kanalizacji sanitarnej Równe - Popardy

  W listopadzie 2008r został zakończony III etap budowy, tym samym zakończono całe zadanie.
  Wykonawcą I i II etapu było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych Spółka Akcyjna 38-400 Krosno ul. Grodzka 26, zaś III etapu Spółdzielnią Usług Wodno-Kanalizacyjnych Produkcji Rolnej i Handlu "ROLWOD" Skołyszyn 11, 38-242 Skołyszyn.
  Łączny koszt zadania 211 tys. zł.
  W ramach zadania wybudowano kanalizacje sanitarna o długości 1,2 km wraz z przepompownia ścieków.
  Budowa kanalizacji pozwala na podłączenie 16 budynków.

  Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Jasionka

  W listopadzie zakończono III etap budowy kanalizacji.
  Wykonawcą I i II etapu było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Drogowych Spółka Akcyjna 38-400 Krosno ul. Grodzka 26, zaś III etapu Spółdzielnią Usług Wodno- Kanalizacyjnych Produkcji.
  Dotychczasowy koszt inwestycji 88 tys. zł.

  Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla byłego osiedla Igloopol w Zawadce Rymanowskiej

  W listopadzie przystąpiono do realizacji inwestycji. Zadanie realizowane jest ze środków Agencji Nieruchomości Rolnej w Rzeszowie.
  Wykonawca: BIO ENERGIA Sp. z o.o. 18-400 Łomża Al. Legionów 12.
  Łączny koszt zadania: 70 tys. zł

  Budowa hali wodowisko-sportowej oraz łącznika przy Gimnazjum w Dukli - stan surowy, otwarty

  W dniu 6 listopada 2008r. z półtoramiesięcznym opóźnieniem ze względu na protesty i odwołania wniesione przez jedną z firm uczestniczących w przetargu rozpoczęto prace budowlane przy hali widowiskowo-sportowej przy Gimnazjum Dukli. Etap ten obejmuje wykonanie stanu surowego otwartego tj. ściany, stropy i dach budynku hali sportowej oraz łącznika z budynkiem szkoły. Przewidywany termin zakończenia prac 30 września 2009r., koszt wykonania: 1 880 tys. zł.
  Wykonawca : firma Usługi Remontowo Budowlane DOMPER Cergowa 169, 38-450 Dukla,

  "Ograniczanie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery poprzez wymianę kotów węglowych na gazowe w obiektach użyteczności publicznej".

  Celem tego przedsięwzięcia była modernizacja trzech kotłowni węglowych w: Zespole Szkół Publicznych w Dukli, Zespole Szkół Publicznych w Głojscach i Urzędzie Gminy w Dukli. Przestarzałe kotły węglowe zostały zastąpione nowoczesnymi kotłami kondensacyjnymi gazowymi - przez co została ograniczona emisja szkodliwych gazów i pyłów w do atmosfery, a także zmniejszeniu uległa wysokości opłat za korzystanie ze środowiska. Całkowity koszt realizacji tego zadania wyniósł 577 332 zł, z czego dotacja z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie wyniosła 62 610 zł. Realizacja zadania została zakończona i rozliczona we wrześniu 2008r.

  Ogrodzenie szkoły w Tylawie

  We wrześniu i październiku br. i wykonano ogrodzenie Zespołu Szkół Publicznych w Tylawie. Inwestycja ta kosztowała 29 789zł.

  Wydział Gospodarczy
  Urzędu Gminy Dukla

  2008-11-28

  „PIELĘGNOWAĆ PRZESZŁOŚĆ JAK KWIATY”

  15 listopada 2008 r. w Zespole Szkół Publicznych w Równem odbyło się Święto Patronów Szkoły połączone z obchodami 90. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz spotkaniem pokoleń.
  Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą o godz. 10.00 w Kościele Parafialnym w Równem, którą odprawił były proboszcz - ksiądz Kazimierz Rojek.
  Druga część imprezy odbyła się w Domu Ludowym w Równem. Wzięło w niej udział wielu zaproszonych gości, m.in. wicestarosta - Andrzej Guzik, inspektor Wydziału Sportu i Kultury Starostwa Powiatowego - Grażyna Ostrowska, przewodniczący Rady Miejskiej w Dukli - Zbigniew Uliasz z żoną, radny wsi Równe - Jan Marszał z żoną, wizytator - Witold Wyskiel, przedstawiciele rodziny państwa Krukierków - Krystyna Marek z córkami i Tadeusz Konieczko.
  Nie zabrakło również ks. Kazimierza Rojka i byłego dyrektora szkoły w Równem - Zbigniewa Kowalika. To właśnie dzięki ich staraniom i wysiłkom szkoła w Równem ma swoich patronów.
  Na uroczystość przybyli również emerytowani pracownicy kuratorium - Lucyna Staroń, Katarzyna Bocheńska, Stefania Kluk, państwo Jan i Grażyna Aszklar, przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej, zespół "Równianie" oraz absolwenci szkoły w Równem.
  Wszystkich zgromadzonych powitała pani dyrektor - Katarzyna Reczkowska-Buryła. W swoim przemówieniu przedstawiła ona postać Marii i Michała Krukierków, którzy swoim życiem, pracą i zaangażowaniem zapisali się w sercach i pamięci młodych pokoleń.
  Ich rolę w krzewieniu oświaty, patriotyzmu i wielkiej miłości do dzieci podkreślają słowa wiersza:

  "MICHAŁ I MARIA KRUKIERKOWIE"

  Kim byli? Kto wie?
  Nie wiesz? - To ja Ci powiem.
  Oni jako pierwsi
  wiedzę szerzyli we wsi.
  Szkołę u nas założyli,
  bardzo dobrymi ludźmi byli.
  Uczniów jak swoje dzieci kochali
  by głodne nie były, dbali.
  Byli ludźmi serca niezwykłego,
  wiele o nich można powiedzieć dobrego.
  Dużą mieli rodzinę, w sobie wiele miłości
  dobroć, wiara, nadzieja - ich największe wartości.
  Hołd i dzięki szczerze za to Im składamy
  o to, by o nich nie zapomniano zadbamy!

  Pani dyrektor zaprezentowała również, w jaki sposób szkoła kontynuuje dzieło patronów, realizując wychowanie patriotyczne, ucząc miłości do historii i ludzi, którzy ją tworzyli. Następnie zaprosiła wszystkich do obejrzenia widowiska słowno- muzyczno- tanecznego w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Równem. Motywem przewodnim uroczystości były słowa A. Mickiewicza "Płomień rozgryzie malowane dzieje, skarby mieczowi spustoszą złodzieje, pieśń ujdzie cało..."
  Autorzy scenariusza chcieli pokazać, jak doniosłą rolę w ważnych momentach dziejowych odegrała pieśń patriotyczna oraz taniec. To właśnie pieśni dodawały otuchy do walki, jednoczyły, uczyły wielkiej miłości do ojczyzny, dawały wiarę wzwycięstwo, towarzyszyły żołnierzom w marszu, były obecne w doli i niedoli żołnierskiego życia. Mogliśmy wysłuchać pięknego wykonania wspaniałych pieśni, począwszy od najstarszej "Bogurodzicy", którą śpiewali rycerze przed bitwą pod Grunwaldem, aż do pieśni z okresu II wojny światowej i powojennych ("Pytasz mnie", "Powrócisz tu"). Wielkie wzruszenie na twarzach zgromadzonych wzbudziło odśpiewanie "Roty" Marii Konopnickiej. Bardzo podobały się również piękne aranżacje pieśni "Maki" oraz "Idzie żołnierz borem, lasem".
  Oprócz umiejętności wokalnych uczniowie zaprezentowali najbardziej znane tańce polskie, m.in. poloneza, mazura, krakowiaka, lasowiaka, welewetkę, walcerka.
  Widowisko wzbogaciły piękne stroje, w których występowali uczniowie, niezwykłe rekwizyty (tarcze, miecze, koń, symboliczny krzyż) oraz dekoracje przygotowane przez pana Zdzisława Zaniewicza.
  W trakcie widowiska mogliśmy usłyszeć wiele pieśni patriotycznych w wykonaniu zespołu "Równianie". Część artystyczną uświetnili również swoim występem absolwenci szkoły - Anna Rygiel, Tomasz Szczepanik oraz Małgorzata Bałon.
  Wielką pomoc w przygotowania zaoferowali także rodzice, którzy czynnie zaangażowali się w przygotowanie całej uroczystości.
  Dzięki wysiłkowi i ogromnej pracy nauczycieli: Beaty Bek, Krystyny Patli, Katarzyny Reczkowskiej - Buryła, Marzeny Rygiel, Krystyny Wdowiarz i Zdzisława Zaniewicza byliśmy świadkami wspaniałego, wzruszającego widowiska, pokazującego narodziny niepodległego państwa oraz poświęcenie wielu ludzi dla dobra ojczyzny. Przedstawienie było hołdem złożonym patronom szkoły, dla których słowa: ojczyzna, patriotyzm, niepodległość miały ogromne znaczenie.
  Zespół Szkół Publicznych w Równem po raz kolejny udowodnił, że wartości, jakie próbowali zaszczepić swoim wychowankom Maria i Michał Krukierkowie nadal są obecne w sercach i ważne dla dzieci, młodzieży i mieszkańców Równego. Wszyscy, którzy przyczynili się do przygotowania całej uroczystości, pokazali, że potrafią "pielęgnować przeszłość jak kwiaty".

  2008-11-28

  Nowy nabytek strażaków

  Ochotnicza Straż Pożarna w Dukli w listopadzie 2008 r wzbogaciła się o nowoczesny lekki samochód gaśniczo - ratowniczy Fiat Ducato. Całkowity Koszt samochodu wynosi 222.560 zł . W kosztach zakupu wymienionego samochodu partycypowali w formie dotacji : - Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Warszawie w wysokości 50.000 zł
  - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w wysokości 20.000 zł
  - Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. oddział w Lublinie w wysokości 5.000 zł /w ramach środków funduszu prewencyjnego/
  Pozostałe środki 147.560 zł zabezpieczono z budżetu Gminy Dukla.
  Zakup nowoczesnego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego znacząco poprawi bezpieczeństwo w zakresie ratownictwa drogowego oraz bezpieczeństwa przeciw pożarowe na terenie gminy. OSP w Dukli jest wyposażona w nowoczesny średni wóż strażacki Mercedes Benz wraz z wyposażeniem zakupiony w 2006 roku.

  2008-11-27

  W trosce o zdrowie mieszkanek gminy

  13-14 listopada 2008 r. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Diagnostyczny Chorób Nowotworowych Fundacji SOS Życie z Mielca zorganizował w Dukli pobyt cytomammobusu, w którym wykonywane były bezpłatne badania profilaktyczne dla kobiet. Badaniami były objęte kobiety w wieku 50-69 lat, aby wykryć wczesne stadia nowotworu piersi oraz kobiety w wieku 25-59 lat w celu wykrycia wczesnego raka szyjki macicy.
  Burmistrz Gminy Dukla wspierał akcję poprzez doręczenie 1 246 imiennych zaproszeń. Na badania cytologiczne i mamograficzne zaproszonych zostało 710 kobiet, na mamograficzne 536 kobiet. Z badań mamograficznych skorzystało 209, a z cytologicznych 81 kobiet Transport cytomamobusu zapewniła nieodpłatnie Firma TRANSBIESZCZADY, natomiast zainstalowanie oraz odinstalowanie cytomammobusu wykonał p. Andrzej Głód z Teodorówki.

  Współwłaścicielom Firmy TRANSBIESZCZADY:
  Janowi Staniszowi, Krzysztofowi Szepiczakowi i Józefowi Chrunikowi, a także Panu Andrzejowi Głodowi za okazaną bezinteresowną pomoc serdecznie dziękuję

  Marek Górak
  Burmistrz Gminy Dukla

  2008-11-27

  "ŚWIADECTWO" w kinie "PROMIEŃ"

  Seanse wieczorne:
  28.XI.piątek godz. 1900
  29.XI.sobota godz. 1900
  30.XI.niedziela godz. 1600 i 1800
  1.XII.poniedziałek godz.1900
  2.XII.wtorek godz. 1900
  3.XII.środa godz. 1900

  Przedsprzedaż biletów wstępu, od 24 listopada w kasie kina.
  Cena biletu na seanse wieczorne 12zł

  Seanse organizowane:
  28.XI.piątek
  1.XII.poniedziałek
  2.XII.wtorek
  3.XII.środa

  Cena biletu na seanse organizowane dla szkół 10zł
  Zapraszamy

  2008-11-21

  ABY ZOSTAĆ PEŁNOPRAWNYM MIESZKAŃCEM SIEDZIBY ZWANEJ „GIMNAZJUM”, NATRUDZIĆ TRZEBA BYŁO SIĘ NIEMAŁO …

  ...przyznać to mogą uczniowie klas pierwszych, którzy pragnęli wstąpić w szeregi gimnazjalistów, a potwierdzą to z całą pewnością wszyscy ci, którzy byli świadkami OTRZĘSIN. Uroczystość, o której mowa, odbyła się w czwartek 23 października 2008 roku, a jej organizatorem był Samorząd Szkolny z opiekunem p. Elżbietą Knap. Na górze OLIMP, u boku Zeusa zasiadła p. Dyrektor Marta Szczurek, która przywdziała szaty Hery i z największą powagą śledziła iście boską ucztę. Bogowie Olimpu przygotowali dla pierwszaków przeróżne konkurencje i zadania. Młodzież musiała wykazać się odwagą, kosztując przeróżnych smakołyków - pikantnych surówek, kwaśnych napojów, owoców morza. Siłę i sprawność fizyczną sprawdzał najzwinniejszy z bogów - Hermes. Okazało się, że tężyzna fizyczna uczniów nie budziła niczyich zastrzeżeń. Aby pierwszoklasiści mogli zamieszkać na Olimpie, musieli pod względem urody i elegancji dorównać Afrodycie - bogini piękności oraz jej największej rywalce - boskiej Herze. Boginie zadbały o to, aby fryzury i makijaż pierwszaków były wyzywające. Po wyjściu z salonu piękności stanęli do kolejnej konkurencji. Tym razem Amor chciał wiedzieć, czy znają oni pojęcie miłości. W tym celu uczniowie musieli strzelić z magicznego łuku Amora i trafić prosto w…kartonowe serce. Po pomyślnie zdanych egzaminach Hefajstos mógł każdemu pierwszakowi "wypalić" na dłoni napis "gimnazjalista".
  Ceremonia pasowania na Olimpie zakończyła się uroczystym ślubowaniem. Uczniowie powtarzali za Herą tekst przysięgi. Młodzież uznana przez wszystkich świadków obrzędu otrzęsin za pełnoprawnych mieszkańców siedziby zwanej Gimnazjum w Głojscach mogła wspaniale bawić się w blasku dyskotekowych świateł.  2008-11-21

  „Profilaktyka narkomanii w domu i w szkole.
  Jak skutecznie uchronić dziecko przed narkotykami?”

  12 listopada br. w Zespole Szkól Publicznych im. Jana Pawła II w Łękach Dukielskich odbyło się szkolenie dla rodziców przeprowadzone przez ekspertów ze Studia Profilaktyki Społecznej NPDN. Prelegenci - policjant i psycholog - posiadający duże doświadczenie w pracy z młodzieżą, w swoich wypowiedziach zwracali uwagę na sytuacje sprzyjające uzależnieniom, powszechną dostępność środków uzależniających, konsekwencje ich przyjmowania (fizyczne i psychiczne) oraz sposoby bagatelizowania problemu "brania" przez stosowanie niebezpiecznego podziału narkotyków. Ponadto przywołane zostały akty prawne, których nieznajomość nie zwalnia ludzi młodych od odpowiedzialności za przyjmowanie, posiadanie czy udostępnianie innym narkotyków. Doskonałym uzupełnieniem prelekcji były scenki profilaktyczne; aktorzy Teatru im. Marka Kotańskiego umożliwili rodzicom "wejście" w świat współczesnej młodzieży, pełen problemów, zagrożeń, konieczności podejmowania trudnych decyzji, często dodatkowo komplikowany przez samych rodziców.
  Celem szkolenia było uzmysłowienie dorosłym, jak wiele zależy od nich samych. Im gorsze są relacje rodzic - dziecko, tym bardziej wzrasta prawdopodobieństwo, że w chwili słabości młody człowiek sięgnie po narkotyki. W spotkaniu uczestniczyli wszyscy nauczyciele, wychowawcy oraz liczna grupa rodziców. Tego typu szkolenie, przygotowane w sposób profesjonalny, z pewnością przyczyniło się do podniesienia wśród zebranych ogólnej wiedzy na temat uzależnień oraz zmusiło wszystkich do refleksji nad tym, jak potrzebna jest nieustanna obserwacja własnego dziecka (a także znajomość ludzi i miejsc, w których przebywa) w celu uchronienia go przed narkotykami.

  2008-11-21

  Konkurs recytatorski

  "WITAM PIĘKNĄ,
  WITAM ZŁOTĄ,
  WITAM NASZĄ
  POLSKĄ JESIEŃ"


  "Las i jesień w poezji dziecięcej"
  to tytuł konkursu recytatorskiego, który odbył się 17 listopada 2008 r. w klasach I-III nauczania zintegrowanego w Szkole Podstawowej w Dukli.


  Po eliminacjach klasowych do konkursu szkolnego zakwalifikowało się 45 uczniów, którzy zaprezentowali utwory w sposób prawdziwie sceniczny.
  Wyrażało się to nie tylko w słowie, lecz także w geście mimice oraz stroju i użytych rekwizytach.
  Jury w składzie: Maria Stankiewicz- pracownik Nadleśnictwa w Dukli, Wanda Gunia- polonistka, Anna Zborowska- Kołacz- bibliotekarka oraz dyrektor Stanisław Fornal wyłonili laureatów:

  I miejsce
           Klimkiewicz Daria kl. I a
           Jakieła Kinga kl. II b
           Staroń Izabela kl. III a

  II miejsce
           Żołobowicz Patrycja kl. I c
           Pernal Maja kl. II a
           Mamczarz Monika kl. III b
           Julia Krówka kl. III c

  III miejsce          Olbrycht Magdalena kl. I b
           Patla Daniel kl. II b
           Sudoł Paulina kl. II c
           Sikora Dominika kl. III b
           Wajs Karolina kl. III c

  Wyróżnienia          Rymarczyk Eryka kl. I a
           Rędowicz Emanuela kl. I b
           Belcik Tobiasz kl. I c
           Toropiła Natalia kl. I c
           Kogut Nina kl. II a
           Kuc Kinga kl. II c
           Smolak Sylwia kl. III a
           Słabczyńska Katarzyna kl. III b

  Sponsorem nagród było Nadleśnictwo Dukla. Konkurs odbył się w atmosferze złotej polskiej jesieni, przy muzyce "Czterech pór roku" Antonio Vivaldiego. Przybyli na rozstrzygniecie konkursu rodzice nagradzali dzieci gromkimi brawami.

  Organizatorzy:

  Agata Madzej
  Cecylia Ganczarska
  Halina Jurczyk

  2008-11-21

  Lekcja patriotyzmu w Jaśliskach

  11 listopada 2008r. w Domu Ludowym w Jaśliskach odbyła się uroczysta akademia z okazji 90-tej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości przygotowana przez uczniów z Zespołu Szkół w Jaśliskach.
  Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego. Uczniowie zaprezentowali program artystyczny przygotowany na tę okazję. Przybliżyli w nim najważniejsze fakty z historii naszego kraju, które pozwoliły po 123 latach niewoli wrócić Polsce na mapę Europy. Część słowna przeplatana była pieśniami patriotycznymi wykonanymi przez chór szkolny. Zebrani ze wzruszeniem słuchali utworów muzycznych, które oddawały ducha tamtych dni i przypominały tak bolesne wydarzenia. Uroczystość zakończyło odśpiewanie przez ucznia gimnazjum, Dawida Khana, utworu pt. "Miejcie nadzieję".Cały program przygotowali nauczyciele tutejszego Gimnazjum: J. Szczurek, M. Zawada, M. Kuchta.
  Po akademii głos zabrał pan dyrektor, która podziękował wykonawcom, ich opiekunom a także wszystkim przybyłym gościom za tak wielkie zaangażowanie.

  2008-11-21

  Czytanie rozwija rozum

  17 listopada w Zespole Szkół Publicznych w Głojscach uczniowie klasy pierwszej w obecności Pani Dyrektor Marty Szczurek i rodziców, zostali uroczyście przyjęci do grona czytelników szkolnej biblioteki.
  Dzieci pod kierunkiem wychowawczyni Katarzyny Piróg przygotowały część artystyczną, w której zapewniły o swojej gotowości do bycia prawdziwymi czytelnikami.
  Przyszli czytelnicy musieli wykazać się wiedzą i poradzić sobie z takimi zadaniami jak:

  • układanie puzzli
  • rozwiązywanie zagadek
  • wykazanie się znajomością lektur i zasadami prawidłowego obchodzenia się z książkami.

  Poprawność wykonania zadań sprawdzały bajkowe postacie: Wróżka, Krasnale i Królowa Książek.Pierwszoklasiści złożyli uroczyste przyrzeczenie i zostali pasowani na czytelnika przez bibliotekarkę Panią Martę Dural. Wszyscy otrzymali pamiątkowe zakładki.
  Dzieci zostały zachęcone do czytania i częstego wypożyczania książek. Zapewne biblioteka utożsamiana będzie z miejscem ciekawym , radosnym, bogatym w niesamowite przygody, jakich mogą doświadczyć młodzi czytelnicy z bohaterami książek. Życzymy młodym adeptom satysfakcji w odkrywaniu fascynującego świata książek, bo jak powiedział starożytny filozof rzymski Marcus Tullius Cicero:

  "Czytanie rozwija rozum młodzieży, odmładza charakter starca, uszlachetnia w chwilach pomyślności, daje pomoc i pocieszenie w przeciwnościach."

  2008-11-21

  Wyśpiewała II miejsce

  Laureatki Etapu Gminnego z Zespołu Szkół Publicznych w Wietrznie: Weronika Dziadowicz, Paulina Bossekota, Karolina Jastrząb (kategoria szkoła podstawowa) oraz Małgorzata Bossekota i Beata Jastrząb (kategoria gimnazjum) reprezentowały Gminę Dukla II Powiatowym Konkursie Polskiej Pieśni Patriotycznej, który odbył się w Miejscu Piastowym 5 listopada 2008.
  W etapie powiatowym Małgorzata Bossekota zajęła II miejsce, a Beata Jastrząb została wyróżniona.

  2008-11-21

  DZIEWIĘĆDZIESIĄTA ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

  11 listopada, o godz. 15:00 w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Maksymiliana Kolbe w Głojscach odbyło się przedstawienie upamiętniające DZIEWIĘĆDZIESIĄTĄ ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI.
  Na program, przygotowany przez uczniów i nauczycieli miejscowego Gimnazjum, składały się popularne pieśni patriotyczne, utwory takich artystów współczesnych, jak J. Kaczmarski i J. Wójcicki oraz wiersze. Spektakl wzbogacono projekcją fragmentów filmu Andrzeja Wajdy "Popioły" oraz pokazem slajdów nawiązujących do malarstwa polskiego XIX wieku.

  2008-11-21

  Program upowszechniania edukacji przedszkolnej

  Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów PROGRES

  zaprasza

  Rodziców i dzieci w wieku 3-5 lat do udziału w projekcie:
  "Mały Człowiek
  Wielki Potencjał"

  Program upowszechniania edukacji przedszkolnej wśród rodziców dzieci w wieku 3-5 lat z podkarpackich obszarów wiejskich z terenu 6 powiatów regionu krosnieńskiego"

  Projekt obejmuje:
  • Spotkania informacyjne promujące ideę edukacji przedszkolnej
  • Warsztaty pedagogizujące dla rodziców
  • Grupy zabawowe dla dzieci wwieku 3-5 lat i ich rodziców
  • Tworzenie i wsparcie doradcze lokalnych rodzicielskich grup inicjatywnych

  ZAPRASZAMY

  18 listopada 2008r. tj. wtorek godz. 1515

  Miejsce spotkania:
  Przedszkole Gminne w Dukli ul.Żwirki i Wigury 1

  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  2008-11-12

  Bezpłatne badania mammograficzne i cytologiczne

  Burmistrz Gminy Dukla oraz Fundacja SOS Życie zapraszają

  na badania mammograficzne:
  Panie w wieku 50 - 69 lat (bezptatne badanie raz na 2 lata)

  na badania cytologiczne:
  Panie w wieku 25 - 59 lat (bezptatne badanie raz na 3 lata)

  Obowiązuje rejestracja telefoniczna: 0 801 08 09 10

  Ośrodek Diagnostyczny Chorób Nowotworowych Fundacji "SOS ŻYCIE" z Mielca przeprowadzi badania profilaktyczne w mammobusie w dniach 13-14 listopada 2008r.

  MAMMOBUS stanie w miejscowości DUKLA obok Urzędu Gminy.
  Mammobus czynny w godz. 900-1700

  2008-11-06

  Małe formy teatralne

  Protokół komisji III GMINNEGO KONKURSU MAŁYCH FORM TEATRALNYCH 29 października 2008

  Komisja w składzie :Dorota Sysak(przew) , Małgorzata Walaszczyk-Faryj , Norbert Uliasz

  Po obejrzeniu 7 spektakli konkursowych postanowiła przyznać następujące miejsca:

  W kat.I - kl. I - III

  Miejsce I - ZSP w Jasionce za spektakl "Śpiąca Królewna"

  W kat. II kl. IV-VI

  Miejsce I ZSP w Łękach Dukielskich za spektakl "Mały książę jest wśród nas"
  Miejsce II ZSP w Jasionce za spektakl "Nowe szaty cesarza"
  Miejsce III ZSP w Równem za spektakl "Jednooczka, Dwuoczka, Trójoczka"

  W kat.III - Gimnazjum

  Miejsce I ZSP w Jasionce za spektakl "Balladyna"
  Miejsce II ZSP w Jaśliskach za spektakl "Chodź człowieku coś ci powiem"
  Miejsce III ZSP w Jasionce za spektakl "Ferdydurke"

  Za indywidualność sceniczną nagrodę otrzymali:

  Alicja Jakieła ZSP Jasionka
  Greta Zima ZSP Jasionka
  Kamil Kopciuch ZSP Jasionka


  2008-10-31

  Informacja ARiMR dotycząca Działania 312

  Uprzejmie informuję, że kolejnym działaniem objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 przygotowanym do wdrożenia jest Działanie 312 "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw".

  Szczegółowe informacje dotyczące wdrożenia Działania 312 znajdują się w pliku do pobrania POBIERZ .

  2008-09-24

  Kompleksowe przygotowanie do realizacji budowy drogi ekspresowej S-19 Kuźnica Białostocka - Barwinek, na odcinku Lutoryż - Barwinek (Granica Państwa)

  Opis przebiegów

  Gmina Dukla

  Na obszarze Gminy Dukla przebiega wszystkie siedem zaproponowanych wariantów, których lokalizacja jest bardzo zróżnicowana.

  Do miejscowości Dukla sześć z siedmiu wariantów (oprócz W5 - granatowy) biegnie wzdłuż korytarza istniejącej drogi krajowej nr 9 przecinając ją w kilku miejscach oraz omijając zabudowania po różnych stronach w zależności od wariantu.

  Wariant W5 - niebieski biegnie wzdłuż wschodniej granicy gminy od wsi Równe do okolic Jasionki.

  W mieście Dukla przewidziano węzeł oraz Miejsce Obsługi Podróżnych dla wszystkich wariantów oprócz W5.

  Wariant W6 - szary przed miejscowością Dukla skręca przebiegiem na zachód i biegnie dalej korytarzem wzdłuż rzeki i miejscowości Mszana, aby wrócić w korytarz drogi krajowej nr 9 w okolicach wsi Tylawa, którym biegnie aż do samej granicy.

  Korytarzem wzdłuż drogi nr 9 biegną warianty: W1 - niebieski, W2 - żółty, W3 - zielony i W4 - czerwony. W okolicach wsi Trzciana ich przebiegi są przystosowane do planowanego zbiornika retencyjnego. Dalej od wsi Tylawa do przejścia granicznego w Barwinku dalej biegną wzdłuż istniejącej drogi omijając zabudowania po wschodniej i zachodniej stronie zabudowań w zależności od wariantu.

  Wariant W7 - fioletowy za miastem Dukla odbiega na wschód gdzie w okolicach wsi Lubatowa łączy się z wariantem W5 - granatowy. Omijają górę Cergowa po wschodniej stronie i biegną w stronę góry Piotruś i Krzemieniec, które przebiegają w tunelach i za nimi w okolicach miejscowości Tylawa łączą się przebiegami z pozostałymi wariantami i biegną tak aż do przejścia granicznego.

  W okolicach miejscowości Tylawa przewidziano węzły dla wszystkich wariantów i podobnie w okolicach miejscowości Barwinek.

  Mapy obrazujące warianty przebiegu drogi S19 wywieszone są do wglądu w Urzędzie Gminy Dukla w pokoju numer 22 [sala konferencyjna].


  Wnioski, uwagi i zastrzeżenia dotyczące przedsięwzięcia, tj. Przebiegu wariantów trasy można będzie składać w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty dzisiejszego [26.09.2008] spotkania informacyjnego, pocztą na adres:

  Arcadis Profil Sp. z o.o.
  Biuro Infrastruktury Warszawa
  02-670 Warszawa, ul. Puławska 182

  przesłać faxem na nr: (022) 203-20-05 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: s19@arcadis.pl

  Odpowiedzi na wszelkie wnioski i pytania będą zawarte w raporcie, który zostanie złożony do wglądu w siedzibie gminy oraz na stronie internetowej GDDKiA w Rzeszowie www.gddkia.gov.pl

  2008-09-24

  Spotkania informacyjne, dotyczące wariantów przebiegu
  drogi ekspresowej S-19

  O G Ł O S Z E N I E

  Inwestor budowy drogi ekspresowej S-19 - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, ul. Żelazna 59, 00-848 Warszawa, Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów, informuje, że Konsorcjum Firm reprezentowane przez Lidera - Arcadis Profil Warszawa Sp. z o.o., ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa, Wykonawca projektu pn.: "Kompleksowe przygotowanie do realizacji budowy drogi ekspresowej S-19 Kuźnica Białostocka - Barwinek, na odcinku Lutoryż - Barwinek (Granica Państwa), w ramach opracowywanego Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego Etap I, organizuje w dniach:

  • 25.09.2008 o godz. 9:00 - dla Gmina Dukla, - w Urzędzie Gminy w Dukli, Ul. Trakt Węgierski 11, Sala 22,

  • 26.09.2008 o godz. 17:00 - dla Gmina Dukla, - w Urzędzie Gminy w Dukli, Ul. Trakt Węgierski 11, Sala 22,

  spotkania informacyjne, dotyczące wariantów przebiegu drogi ekspresowej S-19 na terenach wymienionych Gmin.
  Informacji udzielał będzie Projektant. W spotkaniach uczestniczyć będzie również przedstawiciel Inwestora - Oddziału GDDKiA w Rzeszowie. W terminie 5 dni przed planowanym terminem spotkań dostępne będą w siedzibach Urzędów Gmin materiały informacyjne dotyczące rozpatrywanych wariantów trasy.
  Zwracamy się z uprzejmą prośbą o składanie do Wykonawcy dokumentacji projektowej - Arcadis Profil Warszawa Sp. z o.o., na adres: ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa lub za pośrednictwem Urzędów Gmin, pisemnych wniosków, postulatów i uwag dotyczących prezentowanych wariantów przebiegu planowanej drogi ekspresowej S-19, w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni od daty spotkania informacyjnego w każdej Gminie.
  Postulaty złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

  Inwestor budowy drogi ekspresowej S-19:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie,
  ul. Żelazna 59, 00-848 Warszawa,
  Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów

  2008-08-28

  Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta d/s księgowości budżetowej

  Burmistrz Gminy Dukla

  Informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została rekomendowana Pani Renata Wąsik zamieszkała w miejscowości Równe.

  Uzasadnienie dokonanego wyboru:
  W wyniku przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych Komisja wskazała do zatrudnienia na stanowisko referenta ds. księgowości budżetowej Panią Renatę Wąsik, która to wykazała się najlepszą wiedzą przepisów prawnych i zagadnień związanych z rachunkowością budżetową jak i zakresem, wykonywanych zadań występujących na stanowisku na które ogłoszono nabór.

  Dukla, dnia 22 sierpnia 2008 roku.

  Burmistrz
  Marek Górak


  LISTA KANDYDATÓW
  SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE


  Na stanowisko - referenta d/s księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Dukla


  Informujemy, że w związku z rozpoczętą procedurą naboru otwartego na wyżej wymienione stanowisko pracy w dniu 21 sierpnia 2008 roku Komisja Rekrutacyjna dokonała wstępnej selekcji dokumentów kandydatów spełniających wymagania formalne i do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowała;


  Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkana
  1. Wąsik Renata Równe
  2. Kubit Katarzyna Teodorówka
  3. Akslar Iwona Rogi
  4. Bogaczyk Agnieszka Równe
  5. Bąk Małgorzata Zboiska
  6. Wierdak Agnieszka Sulistrowa
  7. Kiełtyka Dorota Równe
  8. Kaszuba Dorota Dukla
  9. Kolanko Edyta Wietrzno


  Dukla, dnia 21 sierpnia 2008 r.

  Mirosław Matyka
  Przewodniczący Komisji

  2008-08-21

  Ogłoszenie o przetargu

  OGŁOSZENIE

  Burmistrz Gminy Dukla działając na podstawie art.38 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2000 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm. / , § 3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości / Dz. U. Nr 207, poz.2108 / o g ł a s z a

  przetarg ustny nieograniczony

  na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Dukla :

  - wyodrębniony lokal użytkowy Nr 28 wraz z piwnicą o pow. użytkowej 114,25 m2 zlokalizowany na parterze budynku usługowo-mieszkaniowego w Dukli przy ul.Kościuszki 2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i udziałem 524/10000 części w prawie własności gruntu oznaczonego działką nr 177/5 o pow. 16 a 78 m2, objęta Księgą Wieczystą nr KW 58949 urządzoną na rzecz Gminy Dukla.

  Cena wywoławcza wynosi 178 250,00 złotych

  wadium na w/w nieruchomość wynosi -17 825,00 zł.

  Przetarg odbędzie się dnia 23 września 2008 r. o godz. 1000 w sali nr 22 znajdującej się w siedzibie Urzędu Gminy Dukla. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w określonej wyżej wysokości .

  Wadium należy wpłacić do dnia 17 września 2008 r. w kasie Urzędu Gminy Dukla w godz. od 800 do 1430 lub na konto Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Sanoku O/Dukla 58 8642 1096 2010 9600 1833 0002 . Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na konto.

  Przy wpłacaniu wadium należy podać numer i położenie nieruchomości.


  Wpłacone wadium zostanie:

  zaliczone na poczet ceny nabycia , jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg ,
  zwrócone , jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu w terminie 3 dni po zamknięciu przetargu.

  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest okazanie komisji przetargowej :

  oryginału dowodu wpłaty wadium,
  w przypadku osób fizycznych - dowód tożsamości
  w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z rejestru właściwy dla danego podmiotu, pełnomocnictwo, dowody tożsamości osób reprezentujących dany podmiot.

  Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

  W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( tekst jednolity Dz.U. z 2004 r.Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy.

  Jednocześnie informuję, że nie przystąpienie do zawarcia umowy notarialnej w ustalonym terminie powoduje przepadek wpłaconego wadium.

  Burmistrz Gminy Dukla zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.

  Szczegółowe informacje odnośnie w/w nieruchomości można uzyskać w pok. Nr 12 Urzędu Gminy Dukla lub pod nr telefonu (0-13) 432 91 30 .


  Dukla, dnia 19 sierpnia 2008 r.

  2008-08-20

  Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2008/2009
  w Jaśliskach  Wojewoda Podkarpacki
  Podkarpacki Kurator Oświaty
  Burmistrz Gminy Dukla

  mają zaszczyt zaprosić
  na

  Wojewódzką Inaugurację Roku Szkolnego 2008/2009,

  która odbędzie się 1 września 2008 r.
  w Zespole Szkół Publicznych w Jaśliskach gm. Dukla.
  Program uroczystości:

  10:00 - Msza Święta w Kościele Parafialnym pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Jaśliskach,

  11:00 - Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego 2008/2009 -otwarcie nowego obiektu oświatowego.

  2008-08-19

  Zakaz wstępu na plac zabaw - WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW

  Uprzejmie informujemy mieszkańców, że rozpoczęto prace budowlane związane z utworzeniem placu zabaw dla dzieci zlokalizowanego przy Zespole Szkół Publicznych w Dukli, ul. Kościuszki 13. Do czasu ich zakończenia -tj. montażu wszystkich przewidzianych elementów oraz wykonania ogrodzenia obowiązuje bezwzględny zakaz wstępu na teren budowy. Po zakończeniu inwestycji zostanie ona udostępniona dzieciom i młodzieży do bezpiecznego korzystania.

  Zastępca Burmistrza
  Andrzej Bytnar

  2008-08-18

  Koncert w kinie "Promień"

  OŚRODEK KULTURY W DUKLI ZAPRASZA NA KONCERT ZESPOŁU

  CHUDOBA
  FOLK ZIEM SŁOWIAŃSKICH
  z Wrocławia  GRAMY FOLK

  Folk jest dla nas czerpaniem radości z ludowej muzyki. Radość muzykowania daje nam dzielenie się żywiołem i liryzmem zachowanymi w tradycyjnych pieśniach i melodiach. Gramy tylko na instrumentach akustycznych, również ludowych - bo wydobywają z tej muzyki jej pierwotną witalność, która prowokuje tak do tańca jak i najprostszych wzruszeń.

  Gramy i śpiewamy nasze własne aranżacje melodii i zapisów wokalnych tradycyjnych pieśni Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej: polskich (z Kurpiów, Rzeszowszczyzny, Beskidów, Podhala, Orawy, Spiszu, Śląska, Wielkopolski, Lubelszczyzny, Biłgoraja, Zamojszczyzny, Podlasia, Krakowskiego i Kieleckiego), a także słowackich, morawskich, ukraińskich, łemkowskich, huculskich, cygańskich, bułgarskich, macedońskich, serbskich, rumuńskich, żydowskich i węgierskich.

  W ramach działalności w założonym przez nas, w okresie studiów, Ośrodku Poszukiwań Folkowych "Chudoba" przy Uniwersytecie Wrocławskim prowadziliśmy własne badania terenowe i gromadziliśmy nagrania muzyków ludowych. Organizowaliśmy warsztaty muzyczne (w OPF), prowadziliśmy też warsztaty taneczne na festiwalach w Aalst i Lipsku.


  KILKA SŁÓW O NAS

  Zespół został założony w 1993 roku przez grupę studentów Uniwersytetu Wrocławskiego. Od początku istnienia brał udział w wielu festiwalach i wydarzeniach kulturalnych, zdobywając nagrody i wyróżnienia. Poza Polską "Chudoba" koncertowała w Austrii, Belgii, Czechach, Niemczech, Norwegii, USA, we Włoszech i na Węgrzech. Występowała m.in. w TVP i TV Polonia, austriackiej telewizji 3SAT, Polskim Radio i belgijskim Radio 1.

  W 1998 roku zespół zdobył Grand Prix pierwszej polskiej edycji Konkursu Muzyki Folkowej "Nowa Tradycja" zorganizowanego przez Polskie Radio w ramach współpracy z Europejską Unią Radiową. Rok później "Chudoba" reprezentowała Polskę na The New Tradition EBU Folk Festival w Dranouter (Belgia). W roku 2000 jako jedyny polski wykonawca wystąpiła na prestiżowych targach muzycznych The Worldwide Music Expo WOMEX w Berlinie.

  W latach 1995-96 "Chudoba" nagrała dwie kasety - "Graj muzyka" i "Nasza polka" (FolkTime). Wybór z tego materiału złożył się na płytę CD "Nasza muzyka", wydaną w roku 1999 przez Pomaton EMI (nominacja do Folkowego Fonogramu Roku 1999). W Niemczech płytę "Chudoba - Polkas, Lullabies & Wedding Songs" wydała wytwórnia WeltWunder (2000). Muzyka zespołu znalazła się również na kilku innych wydawnictwach w Polsce, Niemczech i Austrii.


  SKŁAD ZESPOŁU:

  Małgorzata Otrocka - skrzypce, śpiew
  Katarzyna Ryszewska - śpiew, przeszkadzajki Sylwia Świsłocka-Karwot - śpiew, przeszkadzajki
  Mirosław Mały - kontrabas, śpiew
  Robert Ruszczak - śpiew, akordeon, mandolina, sopiłki
  Jacek Ryszewski - gitara klasyczna, śpiew
  Janusz Wawrzała - inst. perk., śpiew

  Kontakt z zespołem:
  Karol Lekostaj 693 227 222

  Poniżej kilka utworów:

  Posłuchaj:

  Alihajdżome


  Pobierz:

  Czardasz łemkowski
  Utwór

  Ajde, Jano
  Utwór

  Maryna
  Utwór

  2008-08-13

  Ogłaszenie naboru na stanowisko referenta d/s księgowości budżetowej.

  OGŁOSZENIE O NABORZE NR 4/08
  opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej
  Urzędu Gminy Dukla (www.bip.dukla.pl) w dniu 6 sierpnia 2008 r.

  Na podstawie art.3a ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2001 r., Nr 142 , poz.1593 z późn. zm.)  Burmistrz Gminy Dukla
  ogłasza nabór na stanowisko
  referenta d/s księgowości budżetowej

  Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy Dukla ul. Trakt Węgierski 11
  Wymiar: pełny etat
  Umowa: okres próbny 3 miesiące

  Kandydatem na stanowisko referenta d/s księgowości budżetowej może być osoba, która posiada:

  1.Wymagania niezbędne:

  1) wykształcenie wyższe ekonomiczne: magisterskie lub uzupełniające magisterskie lub podyplomowe,
  2) co najmniej 2 letni staż pracy,
  3) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
  4) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne,
  5) znajomość ustaw: o finansach publicznych, rachunkowości, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym,
  6) znajomość programów WORD, EXEL.

  2. Wymagania dodatkowe:

  1) prawo jazdy kat. B,
  2) dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

  3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1) dekretowanie dowodów księgowych dotyczących dochodów i wydatków budżetowych,
  2) księgowanie dochodów i wydatków budżetowych,
  3) przyjmowanie sprawozdań budżetowych od podległych jednostek i ich kontrola formalna i rachunkowa,
  4) sporządzanie sprawozdań z dochodów i wydatków budżetowych, należności i zobowiązań jednostki,
  5) monitorowanie należności zaległych, wysyłanie upomnień, naliczanie odsetek od zaległości,
  6) prowadzenie kont analitycznych do wszystkich rozrachunków.

  4. Wymagane dokumenty:

  1) życiorys (CV),
  2) list motywacyjny,
  3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
  4) kserokopie świadectw pracy,
  5) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk kwestionariusza można pobrać w Urzędzie Gminy w Dukli - Biuro Obsługi Klienta pokój nr 9 ),
  6) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
  7) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności,
  8) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku,
  9) kserokopia dowodu osobistego.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 20 sierpnia 2008 roku do godziny 14:00 z dopiskiem na kopercie: "Nabór na stanowisko referenta d/s księgowości budżetowej" osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Dukla pokój nr 9 - Biuro Obsługi Klienta lub pocztą na adres - Urząd Gminy, 38-450 Dukla ul. Trakt Węgierski 11.

  Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Nabór przeprowadzi komisja powołana przez Burmistrza Gminy Dukla.

  Dla osób spełniających wymagania formalne rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2008r. (piątek) od godz. 800.

  Dodatkowych informacji udziela Sekretarz Gminy Mirosław Matyka pod numerem telefonu (013) 432 91 04.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.dukla.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Dukla przy ul. Trakt Węgierski 11.  Prosimy o dopisanie w CV klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)".

  Burmistrz
  Marek Górak

  2008-08-06

  Pomóż mu wrócić do domu

  Już miesiąc trwa poszukiwanie 26-letniego Lesława Nycza z Zagórza. Rodzina i przyjaciele są przekonani, że mężczyzna żyje, ale być może stracił pamięć. Widywany był w okolicach Krosna, a ostatnio w Polance.

  Lesław Nycz ma 26 lat, kończy studia na warszawskiej SGGW. 3 czerwca miał wrócić z uczelni do domu, do Zagórza. Widziany był w autobusie na trasie Rzeszów-Sanok, jednak do domu nie dotarł. Od tego czasu rodzina i bliscy nie ustają w poszukiwaniach. Leszek nie dał znaku życia, ale wszyscy wierzą, że żyje. Mama jest pewna, że musiało stać się coś złego. Leszek był odpowiedzialnym człowiekiem i gdyby gdzieś wyjechał, na pewno dałby znać rodzinie. - Zawsze mówił gdzie szedł. Wiedziałam o każdym jego kroku – mówi.

  - Gdy wracał z Warszawy autobusem, napisał mi SMS-a „Wyjechałem z Warszawy, będę rano”. I był na dworcu w Sanoku, bo kierowca go widział – opowiada Zofia Nycz. Wiadomo, że w Rzeszowie dosiadł się do niego jakiś mężczyzna. Obaj wysiedli w Sanoku. - Na tego pana czkał samochód. Mógł powiedzieć, że podwiezie Leszka – zastanawia się matka, chociaż wątpi w to, że syn wsiadłby do samochodu z obcymi ludźmi. - Mnie nawet zawsze mówił: mamuś, żebyś nie wsiadała do kogoś obcego – wspomina. - Mogło się coś w tym samochodzie wydarzyć. Tam siedziało trzech młodych mężczyzn. Nie wiadomo kto to był. Jak go gdzieś zabrali, wywieźli, pobili? Wygląda na to, jakby stracił pamięć – mówi zrozpaczona.

  Rodzina i bliscy wierzą, że Leszek się odnajdzie. Nadzieja ciągle jest, bo podobno błąka się po okolicznych miejscowościach. Ostatnio był widziany w okolicy Krosna. Pojawiał się w różnych miejscach, m.in. w Kobylanach, Chorkówce, Sulistrowej, Zręcinie, Jaśle, Krośnie - w Polance, a nawet w Leżajsku.

  Według relacji osób, które go widziały wynika, że jest zagubiony, bardzo przestraszony, zmęczony i niewyraźnie mówi. Prosi o chleb. Porusza się po mało uczęszczanych drogach. Często pojawia się w tych samych miejscach. Osoby, które mu pomogły, dopiero po jakimś czasie domyślają się, że to był poszukiwany 26-latek. Rodzina sprawdza jednak każdy sygnał. - Jak tylko słyszymy coś nowego, bierzemy 3-4 samochody, jedziemy i szukamy, ale zawsze już jest za późno – mówi Zofia Nycz.

  - Rozmawiałam z jednym panem. Kiedy dał Leszkowi chleb, on nawet nie wiedział jak go ma jeść. Zjadł, a potem w milczeniu siedzieli 15 minut. Na pytania „skąd jesteś”, „co ci się stało” – nic nie odpowiedział. Wstał i poszedł – relacjonuje matka. - Inna pani opowiadała, że jak wszedł do domu po chleb, to się cały trząsł. Cały był skulony, bał się, rozglądał. Kiedy wychodził z domu, ta pani powiedziała mu, żeby zaczekał, bo przygotowywała mu jeszcze kiełbasę i pomidory, ale on jakby nie słyszał. Pobiegła za nim. On się tak strasznie ucieszył, złapał to, co mu dała i szybko poszedł. Rozglądał się tylko czy nikogo nie ma - opowiada.

  Rodzina i przyjaciele rozwiesili plakaty ze zdjęciem Leszka. Informacja o nim pojawiła się również na portalu zaginieni.pl. W imieniu bliskich o pomoc apelowali księża na niedzielnych mszach.

  Oto rysopis zaginionego: wzrost 176 cm , oczy piwne, znaki szczególne - znamię na lewym policzku. Może mieć zarost. Osoby, które rozpoznają mężczyzną proszone są o kontakt z policją pod numerem tel. 997 lub bezpośrednio z rodziną. Oto numer tel. Zofii Nycz: 0-880 734 370.

  źródło: krosno24.pl

  2008-07-02

  DNI DUKLI 2008

  PROGRAM DNI DUKLI 2008

  Sobota 5 lipca

  12.00 - Uroczysta sesja Rady Miejskiej, wręczenie medali “ZASŁUŻONY DLA DUKIELSZCZYZNY”-Muzeum Historyczne Pałac w Dukli

  15.00 - Mecz piłki nożnej o Puchar Dni Dukli 2008 Dukla - Opayi

  16.00 - Interaktywny program dla dzieci “ALFIKI” wybory “MAŁEJ MISS I MISTERA DNI DUKLI”, JB Jumper Boys

  18.00 - Koncert kapeli ludowej “RYMANOWIANIE”

  19.00 - Uroczyste otwarcie DNI DUKLI 2008 oraz IX EUROREGIONALNYCH TARGÓW RZEMIOSŁA I RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO

  19.10 - Zespół Pieśni i Tańca “BOBRZANIE” z Bóbrki

  20.00 - Koncert zespołu “KALEDONIA” - muzyka celtycka

  21.30 - Gwiazda wieczoru “ETNA” - reggae

  22.30 - DJ SANCHES - dyskoteka pod gwiazdami wybory MISS DNI DUKLI 2008 , “Gabi” 1,2,3

  03.00 - zakończenie pierwszego dnia

  Niedziela

  15.00 - “RUSYCZI” - młodzieżowy zespół folkowy z Ukrainy

  16.00 - “SZAROTKI” - zespół obrzędowo-śpiewaczy z OK w Dukli

  17.00 - TURNIEJ SOŁECTW -Nagroda Burmistrza dla najlepszych szkół gminy Dukla w Dziedzinie Kultury, “Gabi” 1,2,3,

  19.00 - “BAWARSKA KAPELA STEFANA” - koncert

  21.30 - GWIAZDA DNI DUKLI 2008 “GANG MARCELA”

  22.30 - KONCERT ZESPOŁU “VIR”

  Imprezy towarzyszące: jadło regionalne, konkursy, promocje, loteria fantowa OSP Dukla

  Organizatorzy:
  Urząd Gminy Dukla


  Ośrodek Kultury w Dukli


  Współorganizator: Muzeum Historyczne Pałac w Dukli


  Miejsce imprezy:
  Ogród Przypałacowy Muzeum Historycznego “Pałac” w Dukli

  2008-06-25

  Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Dukli i Zespołu Szkół Publicznych w Równem

  Burmistrz Gminy Dukla informuje, że w wyniku konkursu przeprowadzonego w dniu 6.06.2008 wyłoniono Pana Jerzego Pęcaka na dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Dukli.
  W wyniku konkursu nie wyłoniono kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Równem.

  Działając na podstawie art. 36a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 z póżn. zm.) i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej przy Zespole Szkół Publicznych w Równem, Burmistrz zaproponował na dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Równem Panią Katarzynę Reczkowską - Buryła.
  Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w pliku INFORMACJE O KONKURSIE

  Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Iwli

  Burmistrz Gminy Dukla ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Iwli. Szczegółowe informacje znajdują się w pliku OGŁOSZENIE.
  2008-06-24

  Sobótki 21 czerwca

  SOBÓTKOWE
  SPOTKANIA Z FOLKLOREM
  21 CZERWCA 2008

  • 17.00 Kapela "PIASTY" GOK - Miejsce Piastowe
  • 18.00 Kapela "PRZEPIÓRECZKA" - GOK Dydnia
  • 19.00 Obrzęd sobótkowy zespół obrzędowy - GOK Rymanów Zdrój
  • 19.30 Zespół pieśni i tańca "URPIN" z Bańskiej Bystrzycy
  • 20.10 Obrzęd sobótkowy - zespół "SZAROTKA" - Ośrodek Kultury w Dukli - puszczanie wianków na wodę
  • 21.00 Zespół Pieśni i Tańca "GÓRALE" - Słowacja
  • 22.30 Zabawa pod gwiazdami - zespół "TRIO BAND"
  • 24.00 Poszukiwanie "
  • Kwiatu Paproci"
  • 2. 00 Zakończenie imprezy

  Miejsce imprezy: PLAC PRZYPAŁACOWY W DUKLI

  2008-06-20

  Wybory uzupełniające do Senatu

  INFORMACJA BURMISTRZA GMINY DUKLA
  z dnia 15 maja 2008 roku

  w sprawie podania do publicznej wiadomości danych o granicach i numerach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Gminy Dukla.

  Na podstawie art.32 ust.1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej /Dz.U. Nr 46, poz.499 z późn.zm./ oraz Uchwały Nr 14/28/98 Zarządu Miasta i Gminy w Dukli z dnia 2 września 1998 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie Miasta i Gminy Dukla Burmistrz Gminy Dukla informuje, że w wyborach uzupełniających do Senatu RP zarządzonych na 22 czerwca 2008 r. ustalono na terenie Gminy Dukla następujące numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych:

  Nr obwodu
  głosowania
  Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej
  - nr telefonu
  1 miasto Dukla, sołectwa: Lipowica, Zboiska Ratusz w Dukli tel.(013) 43 30 977
  lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
  2 sołectwo Równe Zespół Szkół Publicznych w Równem
  tel.(013) 43 33 008
  3 sołectwa: Łęki Dukielskie, Myszkowskie Zespół Szkół Publicznych w Łękach Dukielskich
  tel.(013) 43 17 504
  4 sołectwa: Nadole, Teodorówka Dom Ludowy w Nadolu
  5 sołectwo Cergowa Dom Ludowy w Cergowej
  6 sołectwo Jasionka Zespół Szkół Publicznych w Jasionce
  tel.(013) 43 30 095
  7 sołectwa: Daliowa, Jaśliska, Posada Jaśliska, Szklary, Wola Niżna Sala gimnastyczna Zespołu Szkół Publicznych w Jaśliskach
  8 sołectwa: Barwinek, Tylawa, Mszana, Zyndranowa, Olchowiec Zespół Szkół Publicznych w Tylawie
  tel. (013) 43 30 709
  9 sołectwa: Chyrowa, Iwla Zespół Szkół Publicznych w Iwli
  tel.(013) 43 30 003
  10 sołectwo Głojsce Zespół Szkół Publicznych w Głojscach
  tel. (013) 43 30 005
  11 sołectwo Wietrzno Zespół Szkół Publicznych w Wietrznie
  tel. (013) 43 33 004
  12 sołectwa: Nowa Wieś, Trzciana, Zawadka Rymanowska Dom Ludowy w Trzcianie

  Burmistrz Gminy Dukla
  Marek Górak

  Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 22 czerwca 2008r.
  w godzinach od 600 - 2000.

  2008-06-12

  Nabór na stanowisko KIEROWNIKA Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli

  INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
  na stanowisko
  Kierownika
  Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli

  Burmistrz Gminy Dukla

  informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Małgorzata Bielec zamieszkała Równe.

  Uzasadnienie dokonanego wyboru:
  Koncepcja działania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli przedstawiona przez kandydatkę i przeprowadzona rozmowa znalazły poparcie Komisji Rekrutacyjnej. Kandydatka posiada odpowiednie kwalifikacje i spełnia wszystkie wymogi do zajmowania stanowiska kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli.

  Dukla, dnia 27 czerwca 2008r.

  Burmistrz
  Marek Górak


  LISTA KANDYDATÓW
  SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
  Na stanowisko - Kierownika Miejsko-Gminnego
  Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli

  W związku z rozpoczętą procedurą naboru otwartego na wyżej wymienione stanowisko pracy w dniu 25 czerwca 2008 r. Komisja Rekrutacyjna dokonała wstępnej selekcji kandydatów tj. poddano analizie dokumenty aplikacyjne pod względem ich zgodności z wymogami formalnymi określonymi w ogłoszeniu o naborze i do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowała:

  Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkana
  1. Małgorzata Bielec Równe

  Mirosław Matyka
  Przewodniczący Komisji

  Dukla, dnia 25 czerwca 2008 r.


  OGŁOSZENIE O NABORZE NR 3 /08
  opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej
  Urzędu Gminy Dukla (bip.dukla.pl) w dniu 11 czerwca 2008 r.

  Na podstawie art.3a ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2001 r., Nr 142 , poz.1593 z późn. zm.)  Burmistrz Gminy Dukla
  ogłasza nabór na stanowisko
  KIEROWNIKA
  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli  1.Wymagania niezbędne.

  Kandydatem może być osoba spełniająca następujące kryteria:

  1) jest obywatelem polskim ,
  2) ukończyła 18 rok życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  3) ukończyła studia wyższe,
  4) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
  5) posiada pięcioletni staż pracy , w tym co najmniej 3 lata w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej ,
  6) cieszy się nieposzlakowaną opinią .

  2. Wymagania dodatkowe.

  1) Znajomość przepisów prawa m.in. dotyczących organizacji funkcjonowania pomocy społecznej, samorządu gminnego , finansów publicznych , zamówień publicznych , sprawozdawczości,
  2) umiejętność nawiązywania kontaktów międzyludzkich , organizowania i zarządzania pracą zespołową ,
  3) umiejętność podstaw obsługi komputera i programu "Helios" i "Amazis".

  3. Zakres wykonywanych zadań i odpowiedzialność na stanowisku:

  1) zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej,
  2) kierowanie pracą ośrodka i reprezentowanie go na zewnątrz,
  3) opracowywanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, w części dotyczącej programów pomocy społecznej,
  4) sporządzanie okresowych analiz, informacji oraz sprawozdań ,
  5) wykonywanie zadań związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych służących rozwijaniu form pomocy społecznej, w tym środków z funduszy europejskich,
  6) współpraca i współdziałanie z instytucjami oraz specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii oraz skutków negatywnych zjawisk społecznych,
  7) współdziałanie z organami samorządowymi i organami administracji rządowej ,
  8) zatrudnianie, zwalnianie pracowników w ośrodku pomocy społecznej oraz nadzorowanie wypełniania obowiązków służbowych przez tych pracowników.

  4. Wymagane dokumenty:

  1) życiorys (CV),
  2) list motywacyjny,
  3) koncepcja funkcjonowania Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli
  4) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie , kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
  5) kserokopie dokumentu tożsamości ( dowodu osobistego)
  6) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie [[pobierz...]],
  7) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych na stanowisku ,
  8) oświadczenie , że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz , że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne ( od osoby zatrudnionej na stanowisku wymagane będzie dostarczenie zapytania o karalności ) ,
  9) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach w terminie do dnia 25 czerwca 2008 roku do godziny 14:00 : z dopiskiem na kopercie: " Nabór Nr 3/08 na stanowisko Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dukli " " osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Dukla pokój nr 9 ( Biuro Obsługi Klienta) " lub pocztą na adres - Urząd Gminy, 38-450 Dukla ul. Trakt Węgierski 11

  Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

  Lista kandydatów spełniających wymagania formalne i dopuszczonych do II etapu naboru zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz osoby te zostaną powiadomione telefonicznie .

  II etap naboru na wolne stanowisko urzędnicze - rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 27 czerwca 2008 r.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.dukla.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Dukla przy ul. Trakt Węgierski 11.

  Złożonych dokumentów Urząd gminy nie zwraca .

  Prosimy o dopisanie w CV klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1990 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)".

  Burmistrz
  Marek Górak

  2008-05-27

  Spotkanie Lokalnej Grupy Działania

  W związku z przygotowywaniem Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania „Kraina Nafty” zapraszamy członków Stowarzyszenia oraz zainteresowanych mieszkańców na spotkanie, które odbędzie się 16 maja 2008 roku o godz.16.00 w sali nr 22 w budynku Urzędu Gminy Dukla, ul. Trakt Węgierski 11.
  2008-04-28

  Program XVIII Kermeszu Olchowiec 24-25 maja 2008 roku

     

  SOBOTA
  • 17:00 Weczirnia w Cerkwi
  • 18.00 Rozpoczęcie, powitanie gości, słowo wstępne oraz otwarcie wystaw:
  • - wystawa malarstwa - Roman Raczek z Gorlic - malarstwo
  • - wystawa Jadwigi Bartoszewskiej - malarstwo
  • 18.15 Występ Zespołu Terka (dzieci z Olchowca pod opieką Pani Marii Gabło)
  • 18.45 Łemkowskie zwyczaje weselne - wystąpienie Bolesława Bawolaka
  • 19.15 Występ zespołu Żukowianie (30 min)
  • 20.25 Pokaz filmu
  • 21.00 Biesiada i zabawa taneczna przy akompaniamencie kapeli zespołu Studenka (od 21.00-1.00 po północy)
  Zakończenie około godz. 1.00

  NIEDZIELA - 25 maj 2008
  • 10.30 Służba Boża z procesją
  • 13.00 Oficjalne powitanie gości i otwarcie wystawy ikon
  • 13.00 Występ Zespołu Terka (30 min)
  • 13.30 Występ zespołu Studenka z Kałusza (I cz. 30 min)
  • 14.00 Ogłoszenie konkursu na łemkowską piosenkę
  • 14.00 Referat o życiu Łemków na Ukrainie Wołodymyr Ardan (15 min)
  • 14.15 Występ zespołu Tisovec ze Słowacji (45 min)
  • 15.00 Występ zespołu Chudoba (60 min)
  • 16.00 Występ zespołu Studenka z Kałusza (II cz. 30 min)
  • 16.30 Rozpoczęcie konkursu na łemkowską piosenkę (45 min)
  • 17.15 Występ zespołu Szarotka (30 min)
  • 17.45 Ogłoszenie wyników konkursu (przewodniczący Jury)
  • 17.50 Występ zespołu Żukowianie (30 min)
  • 18.20 Występ zespołu Rozmaryja z Koszyc (60 min)
  • 19.20 Rymanowianie z Rymanowa (40 min)
  • Występ zespołu Drewutnia (60 min)
  Zakończenie

  Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie.

  Program zrealizowano dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Urzędu Gmina Dukla, Zarządu Głównego Zjednoczenia Łemków.
  2008-04-25

  III PŁOMIEŃ PAMIĘCI na górze Cergowej z okazji rocznicy śmierci Jana Pawła II

  III P Ł O M I E Ń    P A M I Ę C I
  02.04.2008

  Krośnieński Oddział PTTK organizuje w dniu 2 kwietnia 2008 wyjście na górę Cergową k.Dukli, gdzie o godz.21.37 zapalone zostanie ognisko, "Płomień Pamięci", dla uczczenia trzeciej rocznicy śmierci Papieża Jana Pawła II, Wielkiego Polaka i Człowieka, Honorowego Członka PTTK.

  Rozpalenie ogniska - Płomienia Pamięci poprzedzi Msza Święta

  Chętnym do wzięcia udziału w tym spotkaniu zapewniamy transport, opiekę przewodnicką, ubezpieczenie NNW.
  Zapisy w Biurze w PTTK ul. Krakowska 9 w godz.10.00 - 14.00 (tel.0-13-43 212 58) do dnia 28 marca 2008. Ilość miejsc ograniczona.
  WPISOWE:
  - 12 zł członkowie PTTK (nr leg.członkowskiej, PESEL)
  - 15 zł pozostali (PESEL)

  Osoby niepełnoletnie biorą udział w spotkaniu z opiekunami. Prosimy o zabranie ze sobą latarek, lampionów, przypominamy o konieczności posiadania odpowiedniego stroju turystycznego, zwłaszcza obuwia i zachowania zasad bezpieczeństwa.

  Organizatorzy nie odpowiadają za szkody wyrządzone przez uczestników - każdy uczestnik odpowiada karnie i materialnie za wyrządzone przez siebie szkody.

  POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO KRAJOZNAWCZE
  ODDZIAŁ W KROŚNIE
  38-400 KROSNO, UL. KRAKOWSKA 9, TEL.: (013)43-211-75, FAX./TEL: (013)43-212-58
  NIP: 684-001-12-85, REGON 000706964, KRS 0000110753, zezwolenie Organizatora Turystyki 052/04 e-mail: pttkkrosno@neostrada.pl

  2008-03-26

  Jan Paweł II – nasze wspomnienia

  Biuro Organizacyjne- Biuro Prasowe Projektu „ Jan Paweł II – nasze wspomnienia” ogłasza nabór do albumu stworzonego dla upamiętnienia 30 rocznicy pontyfikatu Ojca Świętego.

  Na stronie internetowej www. mojpapiez.pl gromadzone są fotografie i wspomnienia związane z polskim Papieżem. Album tworzony jest na oczach wszystkich i każdy może się stać jego autorem, wystarczy wejść na stronę, zarejestrować się i umieścić własną fotografię utrwalającą wydarzenie, miejsce, osobę czy symbol, który dla danej osoby stanowi najcenniejsze wspomnienie o Janie Pawle II. Chodzi nie tylko o zdjęcia, na których utrwalona jest Jego Postać, ale przede wszystkim o te, które dokumentują nasze emocje i przeżycia związane z ojcem Świętym

  Każda fotografia powinna być opatrzona opisem- wspomnieniem, tak abyśmy zgromadzili nie tylko obrazy, ale także świadectwa naszych spotkań z osobą i przesłaniem polskiego Papieża.

  Zdjęcia będą gromadzone do 16 października 2008 r. W 30 rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, podczas koncertu „ Wieczór wspomnień :” w Krakowie zebrany materiał zostanie przekazany Centrum Jana Pawła II „ Nie lękajcie się „


  Biuro Organizacyjne- Biuro Prasowe Projektu „ Jan Paweł II – nasze wspomnienia „

  Ul. Kanonicza 18, 31-002 Kraków
  Tel. 500 112 301, 500 112 302
  biuro_organizacyjne@mojpapiez.pl, rzecznik@mojpapiez.pl

  2008-03-17

  Program Ochrony i Rozwoju Zasobów Wodnych Województwa Podkarpackiego w Zakresie Przywrócenia Możliwości Migracji oraz Restytucji Ryb Dwuśrodowiskowych

  Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego , Departament Rolnictwa i Środowiska informuje, że został zamieszczony na stronie www.wrota.podkarpackie.pl w Biuletynie Informacji Publicznej „Program Ochrony i Rozwoju Zasobów Wodnych Województwa Podkarpackiego w Zakresie Przywrócenia Możliwości Migracji oraz Restytucji Ryb Dwuśrodowiskowych” realizowany przez Województwo Podkarpackie.

  2008-03-10

  Informacja dla podatników

  BURMISTRZ GMINY DUKLA

  Dukla, 2007-12-31  Informacja przeznaczona dla podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości będących: osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi oraz spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, jednostkami organizacyjnymi Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa a także jednostkami organizacyjnymi Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

  W związku z obowiązkiem wynikającym z niżej w