Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Biblioteka Dukielska

„Biblioteka Dukielska” to seria cyklicznych wydawnictw książkowych historycznych, artystycznych i kulturalnych poświęconych Dukielszczyźnie. Pierwszy tom ukazał się w 1998 roku. Do tej pory wydanych zostało 17 tomów.

Książki można nabyć w Informacji Turystycznej w Dukli, ul. 3 Maja 1 ( w XVIII w. kamienicy na wprost dzwonnicy kościoła farnego) i w księgarni w rynku. Książki „Dolina śmierci” i „Iwla”. Miejsce i ludzie” można również nabyć w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej w Dukli, ul. Trakt Węgierski 38. Istnieje również możliwość wypożyczenia książek w Bibliotece Publicznej w Dukli.

Zapraszamy do lektury!
Tom XVII – Równe – wieś w Beskidzie Niskim

W lipcu 2022 roku ukazał się nakładem Gminy Dukla XVII tom Biblioteki Dukielskiej „Równe – wieś w Beskidzie Niskim”. Jest to praca zbiorową pod redakcją Bolesława Patli. Książka składa się ze wstępu, 12 rozdziałów, bibliografii oraz ilustracji. Współautorzy książki to: Bolesław Patla, Krzysztof Buczek, Zdzisław Zaniewicz, Katarzyna Szuba, Edyta Szczurek, Aneta Cyran, Agata Kochan, Beata Bek. Korektę językową wykonała Danuta Uliasz. Książka została wydana z okazji 670 leci wsi i Parafii Równe.

Publikacja jest opisem dziejów Równego, obok których poznajemy ciekawe fakty z historii wielu miejscowości powiatu krośnieńskiego, informacje ogólne dotyczące Beskidu Niskiego, fakty historyczne, historię okresu powojennego po czasy współczesne. Książka zawiera wiele fotografii.

Książkę można nabyć w Informacji Turystycznej w Dukli, ul. 3 Maja 1.

Format 165×235 mm, oprawa twarda, druk wielobarwny, 312 stron, skład i druk Wyd. „RUTHENUS”, Dukla 2022.

Cena w IT: 45 zł

Nakład wyczerpany!

Krystyna Boczar-Różewicz
Tom XVI – „Kalendarium zdarzeń różnych z Dukli i okolic” Jacek i Joanna Koszczanowie

Nakładem Gminy Dukla ukazał się w grudniu 2021 roku XVI tom Biblioteki Dukielskiej, cyklicznego wydawnictwa ukazującego się od przeszło 20 lat. Książka składa się z dwóch bardzo obszernych tomów. Publikacja jest autorstwa Joanny i Jacka Koszczanów z Dukli.

Książka to zbiór artykułów prasowych publikowanych w latach 1800 – 1939. Tom pierwszy dotyczy XIX wieku, natomiast tom drugi XX wieku. Zebrane przez autorów publikacji materiały, to wycinki prasowe, wszystkie, jakie w toku gruntownych poszukiwań udało im się znaleźć. Jest doskonałym źródłem wiedzy o Dukli i okolicy.

Książkę można zakupić w Informacji Turystycznej w Dukli, ul. Trakt Węgierski 26A.

Cena obu tomów 135,00 zł.

Format książki 165×235, oprawa twarda, druk czarnobiały, fotografie, ryciny i szkice czarno-białe w tekście, tom I: 688 stron, tom II: 720 strony, skład i druk: Wydawnictwo Ruthenus z Krosna, Dukla 2021.


Krystyna Boczar-Różewicz

Dla wolności ginę

XV tom Biblioteki Dukielskiej

W listopadzie br. ukazał się nakładem Gminy Dukla kolejny  XV  tom Biblioteki Dukielskiej „Dla wolności ginę – kontekst historyczny i kulturowy Konfederacji Barskiej”. Konfederacja barska zawiązana  29 lutego 1768 roku w Barze na Podolu na ratunek pohańbionej Ojczyzny, wiary, wolności praw oraz swobód narodowych zapisała ważna kartę w dziejach walki narodu i państwa polskiego o wolność i suwerenność. Było to najdłużej trwające powstanie, wymierzone przeciwko obcemu dyktatowi, tym razem rosyjskiemu, które swoim zasięgiem objęło tereny całej Rzeczpospolitej, a jednym z głównych ośrodków ruchu barskiego było karpackie pogranicze.

Książka zawiera 10 referatów, które są pełnym zapisem międzynarodowej konferencji zorganizowanej w ramach Ogólnopolskich Obchodów 250. Rocznicy Konfederacji Barskiej w Beskidzie Niskim, które odbywały się w dniach 12-13 maja 2018 roku, a których  organizatorem było Towarzystwo Miłośników Nowego Żmigrodu, Muzeum im. Leona Karcińskiego w Nowym Żmigrodzie oraz Muzeum Historyczne – Pałac w Dukli. Obchody te Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda objął Narodowym Patronatem w Stulecie Odzyskania Niepodległości, również przypadające  w 2018 roku. Redakcji książki podjęło się Muzeum Historyczne – Pałac w Dukli. Dziesięć opracowań  ujętych jest  w dwóch częściach. W pierwszej - Dla wolności ginę – nawiązuje w tytule do deklaracji zamieszczonej w Pieśni Konfederatów Barskich  i obejmuje kluczowe aspekty ruchu barskiego. W drugiej – zatytułowanej Gniazda oporu konfederatów barskich – przedstawione zostały bardzo interesujące wyniki badań nad fortyfikacjami i  szańcami konfederackimi, głównie w Beskidzie Niskim. Autorzy tekstów wnieśli nowe ustalenia do obecnego stanu badań nad konfederacją barską, przyczyniając się do lepszego poznania i zrozumienia tego powstania.

Pięć spośród dziesięciu opracowań jest boga ilustrowana,  zdjęciami archiwalnymi,  rycinami i szkicami. Format książki 165x235, oprawa twarda, druk czarnobiały, fotografie, ryciny i szkice czarno-białe w tekście, 222 strony, skład Wydawnictwo Ruthenus z Krosna, Dukla 2020.

Książkę można kupić w Informacji Turystycznej w Dukli, ul. Trakt Węgierski 26a (I piętro budynku na dworcu autobusowym).

Cena 40,00 zł.

Krystyna Boczar-Różewicz
XIV tom

Ukazał się kolejny tom Biblioteki Dukielskiej


W lipcu br. ukazał się nakładem Gminy Dukla kolejny tom, XIV  Biblioteki Dukielskiej „Dukielskie historie” autorstwa Janusza Kubita. To zbiór 38 artykułów, publikowanych głównie w drugiej dekadzie XXI wieku w Dukli.pl/DPS, a także w innych czasopismach i periodykach, uzupełnionych i uaktualnionych o zdobytą do tej pory wiedzę przez Autora. Artykuły zawarte w niniejszym zbiorze dotyczą głównie historii Dukli i okolic i  nie wyczerpują kompleksowo tematów w nich poruszanych. Tematy artykułów dotyczą  czasów staropolskich, okresu zaboru austriackiego, drugiej Rzeczypospolitej oraz najnowszej historii. Artykuły są bogato ilustrowane, głównie zdjęciami archiwalnymi. Format książki 165x235, oprawa twarda, druk czarnobiały z wkładką wielobarwną, 384 strony, skład Graffia, Dukla 2020.

Książkę można kupić w Informacji Turystycznej w Dukli, ul. Trakt Węgierski 26a (I piętro budynku na dworcu autobusowym).

Cena 36,00 zł.

Krystyna Boczar-Różewicz
 
 
XIII tom

Dukla – historia rozwoju przestrzennego do końca XIV wieku


Książka autorstwa dr inż. arch. Joanny Figurskiej- Dudek, wydana w grudniu 2019 roku

Ta publikacja o średniowiecznej Dukli jest pracą doktorską Autorki. Joanna Figurska Dudek przedstawia historię Dukli od czasów przedlokacyjnych do końca XVI wieku w oparciu o dokumenty źródłowe, literaturę przedmiotu, materiały kartograficzne, ikonograficzne i historyczne, jak również wielowątkowe analizy porównawcze i badania. Autorka podkreśla w pracy, że geneza lokacji Dukli wiązała się z urbanizacją terenów przygranicznych. Po objęciu władzy przez Kazimierza Wielkiego, stworzenie systemu obronnego poprzez zakładanie miast obronnych i warowni, miało na celu ochronę granic państwa polskiego. Według jej opinii założenie Dukli, przy ważnym szlaku handlowym, z którym wiązało się powstanie komory celnej i nadanie miastu przywileju składu wina, w dużej mierze zdecydowało o rozwoju Dukli jako znaczącego ośrodka handlowego. Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz Joanna Figurska Dudek omówiła problematykę średniowiecznej architektury Dukli, tj.: kościołów św. Marcina i św. Marii Magdaleny, ratusza, urządzeń handlowych, zabudowy przyrynkowej, zabudowań dworskich, komory celnej, młynów, łaźni, szkoły parafialnej i szpitala. Przybliżyła także kwestie umocnień obronnych i bram prowadzących do miasta, wskazała również lokalizację nieistniejących już obiektów miasta z przedmiotowego okresu historycznego. Na podstawie analizy porównawczej Dukli i miast powiatu bieckiego Autorka stwierdziła, że układ urbanistyczny miasta, jak i jego zabudowa okazały się typowe dla ówczesnych małych miast Ziemi Krakowskiej.

Autorka zwróciła uwagę na potencjał dziedzictwa kulturowego średniowiecznego miasta Dukla, uwypukliła wartości materialne i niematerialne omawianych obiektów oraz potrzebę ich ochrony, dokumentowania i udostępniania.

Format 165x235 mm, oprawa twarda, druk wielobarwny, 192 strony, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Dukla 2019

Cena w IT w Dukli: 55,00 zł
XII tom

“Moje Łęki Dukielskie na przestrzeni dziejów” autorstwa Henryka Kyca.


Książka składa się z wstępu, XIV rozdziałów, zakończenia i indeksu nazwisk, zawiera także liczne fotografie umieszczone w tekście książki. Wydawcą książki jest Gmina Dukla, składem i drukiem książki zajęło się Wydawnictwo Ruthenus Rafał Barski z Krosna. Książka została wydana z okazji 650 lecia Łęk Dukielskich. Ma formę monografii z bogatą literaturą i pracą własną Autora, którą są wywiady z 130 osobami, umieszczone w książce jako cytaty dopełniające całościowe opracowanie danego tematu.

Format 165×235 mm, oprawa twarda, druk jednobarwny,  655 stron,

Wyd. „RUTHENUS”, Dukla 2016.

Cena w IT w Dukli:  80 zł
 
 
XI tom

Św. Jan z Dukli. Cudotwórca wciąż aktualny.


Książka została napisana przez O. Dobromiła Maria Godzika OFM i wydana w 602 rocznicę urodzin św. Jana z Dukli.

Publikacja  poświęcona osobie św. Jana z Dukli, a ściślej rozwojowi kultu, który zrodził się zaraz po jego śmierci. Oddawanie czci Janowi z Dukli przejawiało się w modlitewnych prośbach, kierowanych do Boga za przyczyną Pustelnika. Owocami tych modlitw były liczne łaski i cuda, w tym świadectwo cudu kanonizacyjnego, przedstawione w tej książce. Osobny rozdział poświęcony został różnego rodzaju modlitwom i ich formom, jakie kierowane są do Świętego. Publikacja zawiera także liczne ilustracje oraz wkładkę z reprodukcją malowideł pochodzących z kościoła św. Andrzeja we Lwowie: Cuda św. Jana z Dukli oraz Apoteoza św. Jana z Dukli (warsztat Jana Dziani alias Grosevalle’a).

Format 165×235 mm, oprawa twarda, druk wielobarwny, 228 stron,

Wyd. „RUTHENUS”, Dukla 2016.

Cena w IT w Dukli:  35 zł
 
 
X tom

Tom X – „Iwla – miejsce i ludzie” ks. Ryszard Szwast


Książka napisana przez księdza, który pochodzi z Iwli i który chętnie powraca do swojej miejscowości. Opracowanie dotyczy przede wszystkim mieszkańców Iwli z lat 1782-1931 i jest przygotowane w oparciu o księgi metrykalne oraz historię Gminy Iwla w latach 1926-1934. Opracowanie jest kopalnia wiedzy na temat mieszkańców Iwli i analizowanego okresu. Autor omawia również działalność gminy Iwla i Rady Gminy na podstawie protokołów z posiedzeń Rady Gminy, historię szkoły w Iwli i Domu Gminnego pełniącego funkcje obecnego domu ludowego. Książka składa się z: słowa wstępnego, wstępu, recenzji, pięciu rozdziałów, aneksu i zakończenia, a także ilustracji.  Autor zaprezentował wiele aspektów życia mieszkańców wsi, samej miejscowości oraz jej zabudowy.

Format 165×235 mm, oprawa twarda, 807 + 24 strony wkładki ilustracyjnej, druk jednobarwny,

Wyd. „RUTHENUS”, Dukla 2015

Cena w IT 80 zł w
 
 
IX tom

„Dolina Śmierci” Konrad Sikora


To poemat, który przedstawia nam autor, jako próbę rozliczenia się z wydarzeniem sprzed siedemdziesięciu lat, brzemiennym w skutki dla ziemi dukielskiej i preszowskiej. Okazją do wydania utworu była 70 rocznica Operacji Karpacko-Dukielskiej. „Dolina Śmierci” stawia nas na styku historii i filozofii, w swoisty sposób wyciągając wnioski z lekcji, której udzielają dzieje.

Format 165×235 mm, oprawa twarda, 328 stron, druk jednobarwny,

Wyd. „RUTHENUS”, Dukla 2014.

Cena w IT w Dukli: 30 zł
 

 

 
VIII tom

„Głojsce dawniej i dziś” Rafał Fornal


Książka jest zarysem historii wsi – tej dawnej i najnowszej. Autor, pochodzący z Głojsc, opisuje zwyczaje i obrzędy, które powoli odchodzą w niepamięć. Publikacja jest więc próbą ocalenia “okruchów pamięci” z przeszłości. Ma dużą wartość etnograficzną. W książce umieszczono wiele zdjęć archiwalnych oraz fotografii współczesnych w większości wykonanych przez autora, które przeniosą Czytelnika w opisywane miejsca, w tamten czas.

Format 165×235 mm, oprawa twarda,

136 stron, druk wielobarwny, ilustracje, Wyd. „RUTHENUS”, Krosno 2013.

Cena w IT w Dukli: 21 zł

 
 
VII tom

Tom VII – „Przełęcz dukielska we wrześniu 1939 roku” Janusz Kubit


Książka ta przybliża m.in. dzieje formowania się granicy państwowej w rejonie Przełęczy Dukielskiej po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. i jej ochronę w okresie międzywojennym. Opracowanie historyczne “Przełęcz Dukielska we wrześniu 1939 roku” przybliża dzieje formowania się granicy państwowej po odzyskaniu niepodległości w 1918roku i jej ochronę w okresie międzywojennym. Ponadto można się zapoznać z historią dwóch batalionów Wojska Polskiego, sformowanych dla tworzonej naprędce Armii “Karpaty”, dla obrony południowej granicy ze Słowacją i Węgrami. Dowiadujemy się także o obronie Dukielszczyzny z udziałem II batalionu 2 pp KOP “Karpaty” i Batalionu Obrony Narodowej “Krosno” i dalszych losach obrońców przesmyku dukielskiego; tak podczas kampanii wrześniowej; jak i po jej zakończeniu.

Format 165×235 mm, oprawa twarda, szyta, druk jednobarwny,

160 stron + 32 strony wkładki ilustracyjnej, Wyd. „RUTHENUS”, Dukla 2012.

Cena w IT w Dukli: 27 zł
 
 
 VI tom

„Mecenat kulturalny Jerzego Augusta Wandalina Mniszcha w Dukli” Aleksandra Żółkoś


Autorką jest kustosz muzeum Historycznego-Pałac w Dukli. Publikacja przybliża działalność mecenasowską magnackiego rodu Mniszów w Dukli. O znaczeniu i roli historycznej, a także architekturze miasta, w dużej mierze zdecydował ostatni sukcesor linii dukielskiej Mniszchów – Jerzy Augustyn Wandalin, marszałek nadworny koronny, generalny starosta wielkopolski, kasztelan krakowski, znacząca osobistość epoki saskiej i części czasów stanisławowskich. To za jego sprawą i jego żony Marii Amalii z Bruhlów (córki Henryka Bruhla, ministra skarbu na dworze Augusta III) Dukla w II połowie XVIII w. przeżyła swój okres świetności. Ich rezydencja pełniła rolę ważnego ośrodka kulturalnego w ówczesnej Polsce. Mniszchowie wpisali Duklę na karty historii sztuki, architektury, ogrodnictwa, teatru, bibliotek polskich. W kręgu mecenatu kulturalnego Mniszchów powstawały wspaniałe fundacje sakralne w Dukli: m.in. obiekty związane z kultem św. Jana z Dukli oraz rokokowy kościół pw. Św. Marii Magdaleny, nazywany perłą rokoko.

Książka oparta została na obszernej bazie źródłowej i opracowaniach historycznych. Podstawę stanowiły rękopisy z archiwum Mniszchów, a także literatura pamiętnikarska i historyczna. Książka ukazuje czytelnikowi wiele do tej pory nieznanych lub mało znanych faktów z okresu największej świetności Dukli w XVIII wieku.

Format 165×235 mm, oprawa twarda, druk jednobarwny, 232 strony + wkładka ilustracyjna, Wyd. „RUTHENUS”, Dukla 2011.

Cena w IT w Dukli: 30 zł
 
 
V tom

„Pamiętniki pustelnika” br. January Wilk


Brat January Wilk był najdłużej przebywającym zakonnikiem w klasztorze oo. Bernarynów w Dukli, spędzając na dukielskiej ziemi 34 lata. Puszczą opiekował się 10 lat. Był fotografem – należał do Warszawskiego Towarzystwa Fotograficznego, pisał artykuły i publikował swoje zdjęcia w przedwojennym miesięczniku „Wiadomości fotograficzne”. Zostawił po sobie wiele zdjęć klasztoru i Pustelni Św. Jana. Opisał swoje wspomnienia, które opublikowano w 2010 roku wydając V tom Biblioteki Dukielskiej – „Pamiętniki Pustelnika”
Autor tego dzieła – pustelnik z „puszczy” świętego Jana z Dukli, opowiada w swoim pamiętniku przede wszystkim o sprawach życia duchowego. Przedstawia swoje dzieciństwo i początkowy okres życia zakonnego, opowiada o doświadczeniu związanym z przebywaniem na Pustelni św. Jana z Dukli. Czyni to w sposób ujmujący czytelnika mieszanką prostoty, pogody, wiary i humoru. Lektura ta niesie radość i zachęca do pogodniejszego patrzenia na

Format 165×235 mm, oprawa twarda, druk jednobarwny,

Format 165×235 mm, oprawa twarda, druk jednobarwny, 124 strony, 25 ilustracji, Wyd. „RUTHENUS”, Dukla 2010.Nakład wyczerpany!
 
 
 IV tom

„Zarys dziejów dukielskiej poczty” Janusz Kubit


Z książki możemy dowiedzieć się o historii poczty, historii poczty polskiej i szczegółowo
 o historii dukielskiej poczty. Poczta w Dukli została otwarta 1 kwietnia 1773 roku przez władze austriackie. Była to początkowo poczta zmilitaryzowana. Wcześniej na Podkarpaciu oficjalna, rządowa poczta nie istniała. Korespondencja była przekazywana przez kupców prowadzących liczne interesy na Węgrzech. Dukielska poczta mimo wielu zakrętów historii przetrwała. Książka zawiera wzory pieczęci historycznych używanych w dukielskim Urzędzie Pocztowym i unikatowe fotografie.

Format 165×235 mm, oprawa twarda, druk jednobarwny,

164 strony, Wyd. „RUTHENUS”, Dukla 2010.

Cena w IT w Dukli: 21 zł
 
 
III tom

„Błogosławiony Jan z Dukli. Wspomnienia z jego życia i czci pośmiertnej” o. Czesław Bogdański

O. Czesław Bogdański był gwardianem Klasztoru Błogosławionego Jana z Dukli. Kończąc swoje dzieło w grudniu 1902 r. napisał: „A teraz idź książeczko moja w świat szeroki! Do pańskich pałaców, w domy obywatelskie, w koła inteligencyj, w sfery robotnicze i pod strzechy wieśniacze, wznoś znajomość cnót i życia tego błogosławionego Rodaka. Rozszerzaj cześć Jego, stań się tą drobniutką iskierką, z której za wolą Bożą może rozbłyśnie kiedyś wielka chwała kanonizacyi!”

Reprint wydania z 1903 r., format 165×235 mm, oprawa twarda, druk jednobarwny,

80+XXI stron, 20 ilustracji, Wyd. „RUTHENUS”, Krosno–Dukla 2009.

Cena w IT w Dukli: 21 zł
 
 
II tom

Dukla miasto na rubieżach Rzeczypospolitej. Zarys dziejów Dukli do 1939 roku” Jadwiga Morawska

To praca magisterska Jadwigi Morawskiej, nauczyciela historii w dukielskim liceum, wydana jako II tom Biblioteki Dukielskiej. To pierwsze tego typu obszerne opracowanie historyczne o ponad 650-letnij historii Dukli tej odległej i tej bliższej, czyli od pierwszej znanej wzmianki historycznej, aż do wybuchu II wojny światowej.

Format 165×235 mm, oprawa twarda, druk jednobarwny,

152 strony, 44 ilustracje, Wyd. „RUTHENUS”, Dukla 2008.

Cena w Informacji Turystycznej w Dukli: 21 zł
 
 
I tom

Monografia Dukli” autorstwa Emmanuela Swieykowskiego „Studya do historyi sztuki i kultury wieku XVIII w Polsce. T. 1, Monografia Dukli : z trzema tablicami w heliograwurze i 38 illustracyami w tekście wedle oryginalnych zdjęć autora”

Reedycja „Monografii Dukli” Emmanuela Swieykowskiego (1874-1909) jest pierwszym tomem „Biblioteki Dukielskiej”, wydanym z zachowaniem oryginalnej pisowni i warsztatu naukowego autora. Dzieło to przynależy do kanonu opracowania szczegółowego z zakresu historii, sztuki i kultury. Jest to pierwsze większe opracowanie poświęcone sztuce rokoka w Polsce i pierwsza polska książka historyczno-artystyczna ilustrowana obficie zdjęciami fotograficznymi wykonanymi przez autora. Książka przedstawia zespół zabytków w Dukli: kościół parafialny, kościół Bernardynów i pałac Mniszchów. Monografia Dukli zasługuje na szczególną uwagę nie tylko ze względu na miejsce w dziejach polskiej historiografii artystycznej. Choć została wydana przed wiekiem, zwiera wciąż aktualne i ważne informacje szczegółowe na temat dukielskich zabytków.

Format 156 x 230 mm, oprawa miękka, druk jednobarwny

209 stron, Wyd. Mitel, Dukla 1997.

Cena w Informacji Turystycznej w Dukli: 21 zł


 

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.