Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Deklaracja Dostępności

Gmina Dukla zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminy Dukla

Data publikacji strony internetowej: 04.12.2016
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.03.2017

Istniejąca strona internetowa Urzędu Gminy Dukla jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – niezgodności i wyłączenia dotyczą:
- filmów opublikowanych przed 23 września 2020 r.
- dokumentów tekstowych i tekstowo-graficznych, dokumentów utworzonych w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.
- map,
- plików wytworzonych przez inne podmioty niż Urząd Miejski w Dukli i przekazanych do publikacji w formie papierowej lub skanów,
- treści archiwalnych, niewykorzystywanych do realizacji bieżących zadań.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:
- zmiana wielkości czcionki,
- zmiana kontrastu,
- Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych

Sporządzono dnia: 2020-09-17.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Urzędu Miejskiego w Dukli.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z informatykami Andrzejem Śliwińskim i Januszem Krowickim. Kontaktować można się także dzwoniąc na numery telefonu 13 43 29 119 lub 13 43 29 100. Można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej, oraz skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

- Urząd Miejski w Dukli znajduje się w budynku wolnostojącym, przy ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla.
- Do budynku prowadzą dwa wejścia.
- Urząd Miejskie w Dukli mieści się w budynku, który posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnością
- Główne wejście od ulicy Łąki do którego prowadzą schody. Wejście drugie jest usytuowane na bocznej ścianie budynku do którego prowadzi podjazd dla osób z niepełnosprawnością. Poruszanie się osób po budynku Urzędu odbywa się korytarzami w obrębie kondygnacji, a pomiędzy kondygnacjami poprzez klatkę schodową.
- Po wejściu do budynku po prawej stronie od wejścia głównego znajduje się informacja/kancelaria. Można w niej uzyskać niezbędne informacje jak poruszać się po budynku oraz zgłosić potrzebę uzyskania pomocy.
- Do budynku Urzędu jest zapewniony dostęp dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Budynek Urzędu jest wyposażony w windę/platformę, obsługa dla tych osób odbywa się na parterze budynku w Informacji.
- W budynku Urzędu nie występują bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się.
- Toalety wewnątrz budynku są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
- Szerokość drzwi jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.
- Przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Dukli znajduje się jedno wydzielone, oznakowane miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.