Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Zawiadomienie o LXIV sesji Rady Miejskiej w Dukli

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz.559 ze zmianami)

z w o ł u j ę

na dzień 29 listopada 2022 r. (wtorek) o godz.11.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli LXIV sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad. 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
 3. Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech (druk nr 429),
  b) uchwalenia rocznego „Programu Współpracy Gminy Dukla z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023” (druk nr 430),
  c) określenia warunków i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości okresowych stypendiów sportowych, nagród za osiągnięte wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym (druk nr 431),
  d) określenia warunków i trybu wsparcia finansowego rozwoju sportu w Gminie Dukla (druk nr 432),
  e) przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego - Zagłębie Ambitnej Turystyki (druk nr 433),
  f) określenia stawki za 1km przebiegu pojazdu przyjmowanej do obliczania wysokości zwrotu kosztów przewozu dzieci i młodzieży do szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 2022/2023 (druk nr 434),
  g) zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2022 rok (druk nr 435),
  h) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dukla na lata 2022-2037 (druk nr 436),
  i) wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania ponad budżet roku 2022 (druk nr 437),
  j) określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dukla ( druk nr 438),
  k) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Dukli, stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla (druk nr 439),
  l) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Równem, stanowiącej własność mienia komunalnego Gminy Dukla (druk nr 440),
  m) przekazania organowi regulacyjnemu do zaopiniowania projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dukla (druk nr 441),
  n) w sprawie zaliczenia drogi o nr ewid. 207 i część działki 297 w obr. Zyndranowa do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu (druk nr 442),
  o) w sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanku autobusowego przy drodze krajowej Nr 19 Kuźnica - Barwinek, w obrębie Lipowica (druk nr 443).
 5. Oświadczenia i informacje.
 6. Zamknięcie sesji.

wspólne posiedzenie Komisji
29 listopada 2022 r. (wtorek) godz.8.00
sala konferencyjna nr 304

Przewodniczący Rady
Mariusz Folcik

2022-11-22
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.