Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Zawiadomienie o LXVI sesji Rady Miejskiej w Dukli

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

/Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zmianami)

z w o ł u j ę

na dzień 10 lutego 2023 r. (piątek) o godz.11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli LXVI sesję Rady Miejskiej w Dukli.

Porządek obrad.

 

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej.
3.    Informacja z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Dukli.
4.    Informacja z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Cergowej za 2022 rok.
5.    Informacja na temat planowanych i realizowanych inwestycji z podziałem na inwestycje realizowane ze środków zewnętrznych.
6.    Podjęcie uchwał w sprawach:
a)    przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Dukla (druk nr 462),
b)    uchwalenia  Gminnego  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2023 (druk nr 463),
c)    zmiany uchwały własnej dotyczącej określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych przez Gminę Dukla na pomoc w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023” (druk nr 464),
d)    wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania ponad budżet Gminy Dukla 2023 roku, na
       zadanie  przebudowy nawierzchni placu rynkowego i ciągów komunikacyjnych w jego
       obrębie, przebudowę dojazdów do placu od strony ulicy 3-go Maja i ulicy Cergowskiej,
       przebudowę skwerów zielonych przy ulicy Trakt Węgierski i ulicy Cergowskiej oraz
       wymianie oświetlenia ulicznego na działkach 69, 89/2, 90, 91, 154, 159, 164/1, 164/2, i 165  
       w Dukli , w ramach programu Rewitalizacji Rynku w Dukli  w 2023 i 2024 roku ( druk nr 465),
e)    zaciągnięcia zobowiązania ponad budżet roku 2023 na realizację zadań pn. "Udostępnienie urządzeń oświetlenia drogowego usytuowanego na terenie gminy Dukla w ilości do 490 sztuk słupów oświetleniowych wraz z łączącymi ich przewodami i oprawami" oraz „Udostępnienie infrastruktury elektroenergetycznej w celu zabudowy urządzeń oświetlenia drogowego na terenie gminy Dukla w ilości  do 380 sztuk słupów (druk nr 466),
f)    zmian w uchwale budżetowej Gminy Dukla na 2023 rok (druk nr 467).
7.    Oświadczenia i informacje.
8.    Zamknięcie sesji.

 

wspólne posiedzenie Komisji

10 lutego 2023 r. (piątek) godz.8.00

sala konferencyjna nr 304

Przewodniczący Rady

Mariusz Folcik

2023-02-03
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.