Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Podatek od nieruchomości

Podatnikami podatku od nieruchomości  są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

  1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
  3. użytkownikami wieczystymi gruntów,
  4. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
    a) wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego , z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości.  

Podstawą do określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  jest art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016, poz. 716), z tym, że stawki nie mogą przekroczyć rocznie górnych stawek ogłoszonych przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych na dany rok podatkowy.

Rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości.  Stawki podatku od nieruchomości na 2017 r. określa Uchwała Nr XXX/182/16 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dukla.

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.