Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Wybory uzupełniające ławników do Sądu Rejonowego w Krośnie i Sądu Okręgowego w Krośnie na lata 2024-2027

W związku ze stwierdzoną niewystarczającą liczbą ławników na liście ławników sądowych Sądu Rejonowego w Krośnie w kadencji 2024-2027 i wnioskiem Prezesa Sądu Okręgowego w Krośnie informuję, że zgodnie z art.168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz.217 j.t.)  Rada Miejska w Dukli  przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników.

W celu uzupełnienia listy ławników Rada Miejska w Dukli będzie wybierać 2 ławników do Sądu Rejonowego w Krośnie i 2 ławników do Sądu Okręgowego w Krośnie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Miejskiej w Dukli prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 8 lutego 2024 r.

Przy zgłaszaniu kandydatów na ławników sądowych Sądu Rejonowego w Krośnie obowiązują takie same reguły jak i przy naborze kandydatów na ławników Sądu Okręgowego w Krośnie.

W załączeniu wzór karty zgłoszenia kandydata.

W związku z powyższym proszę o zgłaszanie kandydatur z uwzględnieniem kryteriów wymienionych w wyżej wymienionej ustawie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lutego 2024 roku do Urzędu Miejskiego w Dukli pok. Nr 303 do godz.15-tej.

Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze Rady Miejskiej w Dukli – tel.13 43 29 123

 

Burmistrz

Andrzej Bytnar

2024-01-25

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.