Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Budżet gminy Dukla na 2024 przyjęty


Radni Rady Miejskiej w Dukli przyjęli, podczas sesji 11 grudnia 2023 roku, uchwałę budżetową nr LXXX/538/23 jednomyślnie i przy obecności 14 na 15 radnych. Uchwała zakłada dochody ogółem na kwotę 93.341.051,01 zł w tym dochody bieżące 79.150.383,00 zł i dochody majątkowe  na kwotę 14.190.668,01 zł. Wydatki zaplanowano na kwotę 98.241.051,01 zł,  z tego wydatki bieżące 76.914.264,90 zł oraz wydatki majątkowe 21.326.786,11 zł.

Wydatki zostały zaplanowane na poziomie umożliwiającym realizację zadań własnych gminy z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych.

W budżecie Gminy Dukla na 2024 rok zaplanowano:

 • budowę tłoczni ścieków wraz z infrastrukturą na dz. Nr 590/1 oraz kolektora odprowadzającego ścieki do granicy Gminy Dukla tj. dz. Nr 573 obręb Wietrzno  w 2024 roku zaplanowano 3.000.000,00 – finansowane ze środków własnych budżetu,
 • rewitalizację płyty Dukielskiego Rynku – 923.050,00 zł, finansowane ze środków własnych budżetu gminy,
 • modernizację dróg z terenu Gminy Dukla - zadanie finansowane jest ze środków Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” – 3.892.622,29 zł  oraz środków własnych budżetu gminy – 197.000,00 zł,
 • budowę drogi gminnej przy ulicy Kopernika w Dukli – zadanie finansowane jest ze środków  Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” – 1.883.863,63 zł  oraz środków własnych budżetu gminy – 140.000,00 zł,
 • przebudowę dróg gminnych Nr 114 542R i Nr 114 543 R - ul. Słowackiego w Dukli – zadanie finansowane jest ze środków Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” – 625.756,42 zł  oraz środków własnych budżetu gminy – 30.000,00 zł,
 • budowę drogi dojazdowej do JRG – zadanie finansowane jest ze środków Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” – 680.000,00 zł  oraz środków własnych budżetu gminy – 140.000,00 zł,
 • budowę kaplicy cmentarnej w Dukli wraz z budową ścian na urny z prochami zmarłych i zagospodarowaniem terenu przy kaplicy – zadanie finansowane jest ze środków Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” – 3.261.865,86 zł  oraz środków własnych budżetu gminy – 700.000,00 zł,
 • modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Dukli wraz z zagospodarowaniem terenu"– zadanie finansowane jest ze środków Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” – 1.960.000,00 zł, wkład własny – 80.000,00 zł,
 • nakłady na infrastrukturę drogową, kanalizacyjną, wodociągową i oświetleniową.

W budżecie na 2024 rok zaplanowane zostały wydatki z tytułu dopłaty do 1 m3 wody i ścieków dla mieszkańców w łącznej kwocie 115.000,00 zł.

Zaplanowano wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w łącznej kwocie 870.534,86 zł.

W projekcie uchwały budżetowej na 2024 rok zaplanowano również dotacje udzielane podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 5.622.162,46 zł., w tym m.in. dla spółek wodnych – 30.000,00 zł, na przydomowe oczyszczalnie ścieków i przyłącza wodociągowe – 30.000,00 zł, na przyłącza kanalizacyjne – 56.000,00 zł, na dofinansowanie budowy studni wierconych głębinowych – 60.000,00 zł, na zadania z zakresu ochrony zabytków – 101.000,00 zł, na zadania z zakresu ochrony zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – 1.331.838,06 zł na zadania z zakresu sportu  – 150.000,00 zł.

Finansowanie najważniejszych rodzajów działalności:

 • infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 3.477.500,00 zł,
 • leśnictwo i pomniki przyrody – 142.000,00 zł,
 • transport i łączność – 9.088.005,89 zł,
 • turystyka – 157.000,00 zł,
 • gospodarka mieszkaniowa – 297.200,00 zł,
 • plany zagospodarowania przestrzennego, geodezja i kartografia, cmentarze – 4.197.865,86 zł,
 • administracja publiczna / własne i zlecone / - 8.647.410,00 zł, w tym promocja 105.600,00 zł, ZOPO – 993.300,00 zł,
 • bezpieczeństwo publiczne / OSP, zarzadzanie kryzysowe / - 794.900,00 zł,
 • oświata, wychowanie i świetlice szkolne – 35.562.182,90 zł,
 • ochrona zdrowia – 262.400,00 zł,
 • pomoc społeczna – 16.980.218,00 zł,
 • funkcjonowanie żłobka – 2.317.000,00 zł,
 • gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5.216.000,00 zł,
 • kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 5.089.014,36 zł,
 • kultura fizyczna ( w tym funkcjonowanie MOSiR ) – 2.857.104,00 zł.

 

Jolant Bik

Skarbnik Gminy Dukla

2023-12-14

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.