Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Konkurs na realizację zadań publicznych w Gminie Dukla

ZARZADZENIE NR 8/08
BURMISTRZA GMINY DUKLA
Z DNIA 28 STYCZNIA 2008 ROKU
W SPRAWIE OGŁOSZENIA KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADAŃ
PUBLICZNYCH GMINY DUKLA


Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz.U.Nr 96,poz.873 z późn. zm./ oraz Uchwały nr XV/94/07 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008 - zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłaszam konkurs na realizację zadań Gminy Dukla w zakresie:

1) pomocy społecznej dla rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej alkoholizmem, narkomanią i innymi patologiami.
2) działalności charytatywnej.
3) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
4) krajoznawstwa, wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
5) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
6) edukacji ekologicznej, ochrony dziedzictwa przyrodniczego
7) upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
8) organizowania i uczestniczenia w zawodach i imprezach sportowych
9) planowania i organizowania pozalekcyjnego życia sportowego uczniów
10) angażowania uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej,gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych
11) wspierania szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży w zakresie sportu.

§ 2

Z budżetu Gminy Dukla na rok 2008 przeznaczyć:

1) na realizację zadań określonych w pkt. 1 - kwotę 5.000 zł,
2) na realizację zadań określonych w pkt. 2 - kwotę 10.000 zł,
3) na realizację zadań określonych w pkt. 3 - kwotę 25.000 zł,
4) na realizację zadań określonych w pkt. 4 - kwotę 15.000 zł,
5) na realizację zadań określonych w pkt. 5 - kwotę 20.000 zł,
6) na realizację zadań określonych w pkt. 6 - kwotę 5.000 zł,
7) na realizację zadań określonych w pkt. 7 - kwotę 60.000 zł,
8) na realizację zadań określonych w pkt. 8 - kwotę 60.000 zł,
9) na realizację zadań określonych w pkt. 9 - kwotę 5.000 zł,
10) na realizację zadań określonych w pkt 10 - kwotę 5.000 zł
11) na realizację zadań określonych w pkt 11 - kwotę 15.000 zł

§ 3Zasady przyznawania dotacji:

1) przyznanie dotacji na realizację zadania publicznego nastąpi na podstawie zawartej umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2003 roku, Nr. 96, poz. 873 z późn. zm.)
2) zlecenie zadania nastąpi w formie wsparcia przez udzielenie dotacji na dofinansowanie realizacji zadania.

§ 4Termin i warunki realizacji zadania:

1) termin realizacji zadania ustala się od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2008 roku,
2) zadanie nie może być realizowane przez podmiot inny niż wskazany w Umowie,
3) podmioty realizujące zadanie powinny posiadać doświadczenie w realizacji tego typuzadań i spełniać wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
4) oferta musi być złożona na formularzu określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego , ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U.Nr 264,poz.2207 )
5) oferty należy składać z zamkniętych kopertach na każde zadanie oddzielnie.

Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu z dopiskiem:

"Konkurs ofert na realizację zadania (należy podać nazwę zadania) w roku 2008".

6) do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: aktualny odpis z rejestru (ważny do 3. miesięcy od daty wystawienia), aktualny statut organizacji, sprawozdanie merytoryczne i opisowe z działalności za ostatni rok.

§ 5Termin składania ofert upływa z 30. dniem od daty ukazania się ogłoszenia w dzienniku o zasięgu lokalnym.

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Dukli, ul. Trakt Węgierski 11,pokój nr 9

§ 6Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30. dni od daty zakończenia przyjmowania ofert.
2. Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Dukla oraz na stronie internetowej: www.dukla.pl
3. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy Dukla.

§ 7Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2008-01-30

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.