Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Kontrole zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2, 3a i 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399) na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek utrzymania czystości i porządku poprzez gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiorniku bezodpływowym lub w przydomowej oczyszczalni ścieków spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych oraz pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi. Art. 6 ust. 5aa w/w ustawy zobowiązał burmistrza do prowadzenia kontroli przestrzegania przedmiotowych przepisów co najmniej raz na dwa lata. Kontrola polega na dostarczeniu celem okazania przez właściciela nieruchomości do Urzędu Miejskiego w Dukli:

  1. zawartej umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków,
  2. dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (faktury vat).

W związku z powyższym od kilku miesięcy prowadzona jest kontrola w tym zakresie. Osoby, które jeszcze nie okazały w/w dokumentów prosimy o ich dostarczenie do pokoju 104 w godzinach pracy urzędu. Każda posesja niepodłączona do sieci kanalizacyjnej zostanie skontrolowana do sierpnia 2024 r.

Właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej mają obowiązek zawarcia umowy na odbiór nieczystości ciekłych. Zgodnie z uchwałą nr LXXXV/571/24 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dukla” (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2024 r. poz. 2301) zbiorniki bezodpływowe należy opóźniać systematycznie w celu niedopuszczenia do ich przepełnienia, jednak nie rzadziej niż raz w roku, a osadniki w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, zgodnie z instrukcją eksploatacji instalacji, a w przypadku jej braku co najmniej raz na dwa lata w sposób gwarantujący sprawne działanie przydomowej oczyszczalni ścieków. Osoby, które nie mają podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie.

Usługę wywozu nieczystości ciekłych mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie wydane przez Burmistrza Dukli. Wykaz przedsiębiorców znajduje się na stronie http://bip.dukla.pl/.

Ponadto, zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399)  kto nie wykonuje w/w obowiązków podlega karze grzywny.

Niedopuszczalnie jest, by ścieki z budynków mieszkalnych były gromadzone i wywożone wspólnie z gnojówką lub gnojowicą na grunty rolne.

2024-05-15
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.