Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Informacja dla mieszkańców

Burmistrz Dukli zawiadamia, że na terenie gminy Dukla będą sukcesywnie prowadzone kontrole planowe lub interwencyjne palenisk przez upoważnionych pracowników Urzędu Miejskiego w Dukli dotyczące nielegalnego spalania odpadów, jakości stosowanych paliw, rodzaju źródła ciepła oraz przestrzegania zapisów Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej.

 

Obowiązek przeprowadzenia kontroli został nałożony na gminy przez ustawodawcę na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
  2. Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
  3. Uchwały Nr LII/869/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa podkarpackiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
  4. Uchwały Nr XXVII/463/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 września 2020 r. w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej – z uwagi na stwierdzone przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM 10, poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM 2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z Planem Działań Krótkoterminowych”
2023-10-26

Centrum Nauki Kopernik w Jasionce

Szkołę Podstawową w Jasionce, 11 października 2023r., odwiedziła mobilna wystawa Centrum Nauki Kopernik z Warszawy.

„O matmo!” to projekt, który realizowany był w ramach programu Nauka dla Ciebie. Składał się on z 19 interaktywnych eksponatów, które pokazały, jak fascynującą przygodą jest matematyka, zachęcały do jej dalszego samodzielnego poznawania oraz skłaniały do refleksji nad tym, gdzie w otaczającym świecie możemy ją odnaleźć. Przygodę z królową nauk mieli okazję przeżyć nie tylko uczniowie, ale również mieszkańcy, którzy mieli możliwość odwiedzić wystawę.

Justyna Jabłecka-Mrozek

2023-10-25

Przedstawiciele Austriackiego Czarnego Krzyża z wizytą w Dukli

20 października 2023 roku Duklę odwiedziła delegacja Austriackiego Czarnego Krzyża, w której skład weszli płk Dieter Allesch – Przewodniczący Austriackiego Czarnego Krzyża – Oddział w Styrii oraz  p. Helfried Grandl – kurator tej organizacji. Towarzyszyli im p. Rafał Majchrzak Konsul Honorowy Austrii w Lublinie, p. Rafał Dudek z Konsulatu Austrii w Lublinie oraz p.  Bogdan Jezierski, społecznik i wieloletni współpracownik tej organizacji z Krosna. Delegacja spotkała się z burmistrzem Dukli Andrzejem Bytnarem, po czym wspólnie złożyli kwiaty i zapalili znicz na cmentarzu wojennym z I wojny światowej w Dukli.

Krystyna Boczar-Różewicz

2023-10-25

Budowa S19 Miejsce Piastowe - Dukla

W związku z rozpoczęciem budowy drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Miejsce Piastowe (bez węzła) do węzła Dukla (z węzłem) dł. ok. 10,1 km informuję, że Kierownikiem Projektu na wskazanej inwestycji jest Pani Kinga Wyszyńska, w sprawach związanych z realizacją tego zadania informację można uzyskać pod numerem tel. 17 229 15 20 wew. 52 lub 24.

Piotr Świder
Sekretarz

2023-10-25

Zawiadomienie o LXXVIII sesji Rady Miejskiej w Dukli

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2023 r. poz.40 ze zmianami)

z w o ł u j ę

na dzień 30 października 2023 r. (poniedziałek) o godz 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli LXXVIII sesję Rady Miejskiej w Dukli.

2023-10-23

Nowe pomieszczenia przedszkolne

Od początku września przedszkolacy z gminy Dukla mają zajęcia w nowej siedzibie.  W ramach zadania: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń Szkoły Podstawowej przy ul. Kościuszki 13 w Dukli na Przedszkole Gminne, na działkach nr 192 i 240/1 w Dukli” z tak zwanej „przewiązki” wykonano: 7 sal do prowadzenia zajęć, 2 toalety dla dzieci, zmywalnię naczyń z wyposażeniem, rozdzielnię posiłków, pokój nauczycielski, zaplecze i pomieszczenia pomocnicze. Wykonawca DROZDBUD Zakład Remontowo-Budowlany Tadeusz Drozd został wyłoniony po rozstrzygnięciu przetargu. Umowa z wykonawcą została podpisana 24 marca 2023 roku. Całkowity koszt za wykonanie zadania wyniósł : 956 429,65 zł brutto.

Krystyna Boczar-Różewicz

2023-10-18

Wyniki wyborów do Sejmu i Senatu w gminie Dukla

Podajemy wyniki wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023. Są to dane z 15 na 15 Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Dukla.

2023-10-18

Rozpoczęcie budowy drogi ekspresowej S-19 Miejsce Piastowe – Dukla

Via Carpatia- Rozpoczęcie budowy drogi ekspresowej S-19 Miejsce Piastowe – Dukla

Rozpoczyna się budowa ponad 10-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 między węzłami Miejsce Piastowe i Dukla. Inwestycja realizowana jest w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r.

Dzisiaj, 10 października w Równem spotkali się samorządowcy, posłowie i wykonawcy z firmy Starbag na oficjalnym otwarciu budowy odcinka Miejsce Piastowe – Dukla drogi ekspresowej S-19odcinka. Spotkanie rozpoczął wiceminister infrastruktury Rafał Weber, który powiedział : Kolejny odcinek szlaku Via Carpatia jest już w budowie. Dla Podkarpacia to droga do nowoczesności, dla Polski do rozwoju, a dla Europy Środkowej do bezpieczeństwa i stabilności. To bezsprzecznie największa inwestycja na Podkarpaciu.

Nastąpiło również wbicie tzw. pierwszej łopaty przez uczestniczących w spotkaniu. Wziął w nim udział burmistrz Dukli Andrzej Bytnar.

Krystyna Boczar-Różewicz

2023-10-17
Krystyna Boczar-Różewicz

Informacja o uzyskanym dofinansowaniu

W bieżącym roku na podstawie zawartej umowy z Firmą Handlowo-Usługową „AZ-best” Ewa Zoń odebrano od mieszkańców Gminy Dukla 236,86 ton zdemontowanych płyt azbestowo-cementowych za łączną kwotę 97 207,34 zł.


Gmina Dukla uzyskała dofinansowanie na zadanie pn.: „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest Część 1) Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest” z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowisk I Gospodarki Wodnej w Rzeszowie zgodnie z umową dotacyjną 7788/2023/OZ/R/DA z dnia 26 lipca 2023 r. kwotę 82 626,23 zł.

2023-10-09

Konsultacje Programu Współpracy Gminy Dukla z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok

Na podstawie uchwały nr XXXVII/241/17 z dnia 24 marca 2017 w sprawie określenia szczegółowego konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego w Dukli lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Burmistrz Dukli zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Dukla, do konsultacji projektu PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY DUKLA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE, NA ROK 2024”.

Termin konsultacji:  10-24 października 2023 roku

2023-10-09

79. rocznica Operacji karpacko-dukielskiej

5 października br. odbyły się  na cmentarzu wojennym w Dukli  uroczystości 79.rocznicy, jednej z najkrwawszych górskich bitew II wojny światowej, zwanej operacją dukielsko - preszowską bądź powszechnie bitwą o Przełęcz Dukielską.

Uroczystość rozpoczęła się od hymnów państwowych Słowacji, Czech i Polski. Wśród przybyłych gości, których powitał  burmistrz Dukli Andrzej Bytnar, byli przedstawiciele duchowieństwa, władz samorządowych Polski i Słowacji, wojska polskiego, policji, staży granicznej, straży pożarnej, przedstawiciele konsulatu Republiki Słowackiej i Republiki Czeskiej,   Ministerstwa Obrony Republiki Słowackiej, przedstawiciele Związku Kombatantów RP, Słowackiego Związku Antyfaszystowskich Bojowników, uczniowie z oddziałów mundurowych szkół z powiatu krośnieńskiego, w tym z Liceum Ogólnokształcącego w Dukli.  Gwardian klasztoru OO. Bernardynów w Dukli o. Fabian Wikiera  odmówił modlitwę  za poległych podczas walk w 1944 roku i spoczywają na Cmentarzu Wojennym.

2023-10-06

Adaptacja pomieszczeń na świetlicę ogólnodostępną

Od początku października 2023 ruszą prace remontowe w kamienicy w Dukli przy ul. Kościuszki 4. Zadanie „Adaptacja pomieszczeń na świetlicę ogólnodostępną wraz z zapleczem w zabytkowej kamienicy w Dukli” zakłada adaptację trzech pomieszczeń na parterze kamienicy na ogólnodostępną świetlicę wraz z zapleczem kuchenno-socjalnym, spełniającym wymogi do serwowania dań w trybie cateringowym i szatnią dla korzystających ze świetlicy oraz remont korytarza prowadzącego do tych pomieszczeń i WC.

2023-10-04

Najnowsze odkrycia archeologiczne w rejonie Dukli

Od wiosny 2023 roku na terenach sąsiadujących z górą Cergową i Przełęczą Dukielską wykonywane są przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego badania archeologiczne. Ich celem jest m.in. określenie roli przełęczy górskich w kontaktach międzykulturowych w okresie pradziejów, wczesnego średniowiecza i w czasach historycznych. Badania prowadzone pod kierownictwem archeologa Wojciecha Pasterkiewicza z Łęk Dukielskich mają na celu odkrycie, udokumentowanie i zabezpieczenie nowych zabytków oraz stanowisk archeologicznych. Poza poszukiwaniami, zadaniem przedsięwzięcia jest uzyskanie informacji potrzebnych do celów naukowych oraz do rekonstrukcji sytuacji osadniczej w przeszłości. Obszar ten jest szczególnie ważny z uwagi na funkcjonowanie w okresie rzymskim (tj. I-III w. n.e.) szlaku bursztynowego a w okresie nowożytnym tzw. traktu węgierskiego łączącego miasto Solonogrod (castrum Salis) na Węgrzech z Duklą. Na podstawie znalezionych wcześniej zabytków należy sadzić, że również w okresie prahistorycznym obszar Przełęczy Dukielskiej służył do utrzymania kontaktów z Kotliną Karpacką, a dalej z Europą Południową.

2023-09-28

Roman Markuszka i Tadeusz Pernal wybrani do Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Krośnie

W niedzielę 24 września 2023 roku odbyły się wybory do Podkarpackiej Izby Rolniczej. W gminie Dukla  spośród trzech kandydatów wybranych zostało dwóch, którzy uzyskali największą ilość głosów. Do Rady Powiatowej Izby Rolniczej w Krośnie weszli:

Roman Markuszka z Teodorówki, który uzyskał  127 głosów i Tadeusz Pernal z Łęk Dukielskich na którego oddało głos 36 rolników.

Wybranym przedstawicielom rolników w gminie Dukla gratulujemy!

2023-09-26

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w związku z realizacją inwestycji zaprojektowania i budowy drogi S19 na odcinku Dukla-Barwinek.

Pełna terść obwieszczenia do pobrania poniżej:

2023-09-25

Wyniki otwartego naboru partnerów

Wyniki otwartego naboru partnerów w celu realizacji projektu  pn. „Wzmocnienie potencjału technicznego jednostek OSP z terenu Gminy Dukla w celu prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych”

2023-09-25

Zawiadomienie o LXXVII sesji Rady Miejskiej w Dukli

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2023 r. poz.40 ze zmianami)

z w o ł u j ę

na dzień 28 września 2023 r. (czwartek) o godz.12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dukli LXXVII sesję Rady Miejskiej w Dukli.

2023-09-21

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO DUKLI NA 2024 ROK

Na podstawie uchwały Nr VIII/52/19 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie budżetu obywatelskiego miasta Dukla oraz zarządzenia Nr 113/23 Burmistrza Dukli z dnia 23 czerwca 2023 roku w sprawie ustalenia harmonogramu prac nad budżetem obywatelskim Dukli na rok 2024, Gminny Zespół do spraw budżetu obywatelskiego, po przeliczeniu oddanych głosów podaje do publicznej wiadomości wyniki konsultacji

2023-09-20

Narodowe Czytanie 2023 w Dukli

Narodowe Czytanie zainicjował w 2012 roku prezydent Bronisław Komorowski czytaniem „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Prezydent Andrzej Duda kontynuuje tę tradycję. W tym roku w związku z 160 rocznicą Powstania Styczniowego czytaliśmy „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Ta najbardziej znana powieść Elizy Orzeszkowej powstawała w latach 1886-1887, w formie książki ukazała się w 1888 roku. Ze względu na barwne opisy i wyrazistych bohaterów, a także odwołania historyczne porównywano ją do „Pana Tadeusza”.

2023-09-15
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.