Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

baner-dustaw

baner-mpolski

Ogłoszenie o naborze wniosków – Rządowy Program Ochrony Zabytków

Gmina Dukla na podstawie Zarządzenia NR 19/23 Burmistrza Dukli z dnia 27.01.2023 r. ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie prac przy obiektach zabytkowych dla podmiotów posiadających tytuł prawny do zabytku znajdującego się na terenie gminy Dukla (ujętego w rejestrze zabytków lub w gminnej ewidencji zabytków) wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach następujących obszarów inwestycyjnych:

1) finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840) lub znajdującym się
w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, do którego tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego posiada wnioskodawca lub jednostka organizacyjna zaliczana do sektora finansów publicznych, podlegająca wnioskodawcy;

2) udzielanie przez wnioskodawcę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub znajdującym się w ewidencji zabytków wskazanej w art. 22 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Wnioski o dofinansowanie prac przy obiektach zabytkowych można składać w terminie
od 30 stycznia do 13 lutego 2023 r. osobiście w Urzędzie Miejskim w Dukli,
 ul. Trakt Węgierski 11, 38 – 450 Dukla, pokój nr 111 (Biuro Obsługi Klienta), korespondencyjnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. prawo pocztowe. O przyjęciu wniosku decyduje data wpływu, a nie data stempla pocztowego.

Wnioskodawcy, którzy chcą ubiegać się o wsparcie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków składają:

 

Zarządzenie nr 19/23 Burmistrza Dukli z dnia 27 stycznia 2023 r.w sprawie przyjęcia regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie prac przy obiektach zabytkowych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz powołania komisji ds. wyboru wniosków do dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

 

Maksymalna liczba wniosków mogących otrzymać dofinansowanie wynosi: 7.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu: tel. 13 43 29 130, 13 43 29 131.

Szczegóły dotyczące Rządowego Programu Odbudowy Zabytków:

https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/

Szczegółowe zasady i tryb udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposób rozliczania oraz sposób kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zostanie określony w odrębnej uchwale Rady Miejskiej w Dukli.

2023-01-31
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

Gmina Dukla
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
e-mail: gmina@dukla.pl

Urząd Miejski w Dukli
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 432-91-00, fax: 13 433-10-11

Transgraniczna Informacja Turystyczna
ul. Trakt Węgierski 11, 38-450 Dukla
tel.: 13 433-56-16

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

Deklaracja dostępności

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.