Dla mieszkańców Dla biznesu Dla turystów Projekty i inwestycje
 

Podatek leśny

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek leśny za 1 ha lasu, za rok podatkowy 2017 wynosi 42,0222 zł, czyli równowartość 0,220 m3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. która wyniosła 191,01 zł za 1 m 3 . Podstawa prawna - art. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz.U. z 2016 r.  poz. 374 z późn. zm. ) oraz komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2016 r. ( M.P. z 2016 r . poz. 996).

Biuletyn Informacji Publicznej Urzad Miejsci w Dukli

© 2016 Urząd Miejski w Dukli. Wszystkie prawa zastrzeżone.